HOTĂRÂRE nr. 876 din 5 iulie 2006privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 7 iulie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, precum și al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 20.604 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale.  +  Articolul 2Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.  +  Articolul 3Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 5 iulie 2006.Nr. 876.  +  AnexăREPARTIZAREAsumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozițiaGuvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentruasigurarea unor cheltuieli curente și decapital ale autorităților administrației publice locale
  Nr. crt.Unitatea administrativteritorială Destinația Suma alocată -mii lei-
  1 Bugetul propriu al județului Arad "Reabilitare suprastructură pod peste râul Mureș la Săvârșin pe DJ 707 A km 1+271" 1.680
  2 Bugetul propriu al județului Bihor Reabilitare DJ 767 A Ciuhoi-Saniob- Sânnicolau de Munte-Săcuieni 400
  3 Comuna Buntești, județul Bihor Obiectiv de investiții "Reabilitare șimodernizare drum comunal DC 139 Buntești-Săud-Ferice" 1.200
  4 Oraș Săveni, județul Botoșani "Îmbunătățirea și reabilitarea infra- structurii rutiere și de mediu - străzile Ștefan cel Mare, Uzinei și Independenței" 350
  5 Oraș Râșnov, județul Brașov Obiectiv de investiții "Reabilitare rețele de alimentare cu apă orașul Râșnov" 1.000
  6 Oraș Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin Finalizarea lucrărilor de consolidare a unui pod peste râul Bistra 483
  7 Municipiul Turda, județul Cluj Achiziționarea unui număr de 100 module tip locuință având destinația de locuințe de necesitate 1.065
  8 Bugetul propriu al județului Covasna Lucrări de reparații pe drumurile județene DJ 103, DJ 103 E, DJ 103 B 400
  9 Municipiul Tecuci, județul Galați Reabilitare străzi prin pietruire cu macadam 1.000
  Reabilitare străzi prin asfaltare 1.500
  Reabilitare străzi prin betonare 500
  Construire locuințe sociale 500
  10 Comuna Mihai Bravu, județul Giurgiu Finalizarea lucrărilor la o grădiniță și a lucrărilor de reabilitare termicăa școlii generale din comună 200
  11 Oraș Mihăilești, județul Giurgiu Pietruire drumuri locale 170
  12 Comuna Putineiu, județul Giurgiu Pietruirea unor drumuri comunale și refacerea acoperișului la căminul cultural 200
  13 Comuna Bălănești, județul Gorj Consolidare drum pe DC 15 km 2+300, comuna Bălănești 300
  14 Comuna Vladimir, județul Gorj Refacere pod pe DC 45 km 0+200, comunaVladimir 300
  15 Comuna Berlești, județul Gorj Refacere și consolidare terasamente peDC 27 C km 0+350 - 2+000, comuna Berlești 300
  16 Bugetul propriu al județului Gorj Consolidare terasamente DJ 665 km 40+500 Baia de Fier 600
  17 Bugetul propriu al județului Harghita Asfaltare DJ 125 300
  Ranforsare DJ 126 Suseni-Ciumani-Josen287
  18 Municipiul Hunedoara, județul Hunedoara Lucrări de refacere structură străzi și realizare sistem de preluare și dirijare a apelor pluviale în locali- tatea componentă Răcăștie din municipiul Hunedoara 350
  19 Bugetul propriu al județului Iași "Reabilitarea prin asfaltare a tronsoanelor de drum DJ 207 A Sinești - Popești km 38+800 - 46+200 și DJ 282 E" 2.000
  20 Comuna Coroieni, județul Maramureș Obiectiv de investiții "Realizarea sistemului de alimentare cu apă a Comunei Coroieni și a localităților componente" 200
  21 Comuna Svinița, județul Mehedinți Obiectiv de investiții «Reabilitare termică și sistem centralizat de încălzire unități socioculturale Șvinița, județul Mehedinți»500
  22 Comuna Hodoșa, județulMureș Pietruire DC 19 DJ 135 A-Ihod 400
  23 Comuna Eremitu, județul Mureș Pietruire DC 13 Eremitu-Câmpu Cetății 500
  24 Comuna Dochia, județulNeamț "Extindere clădire sediu Primărie și Post de Poliție precum și construire clădire grădiniță - comuna Dochia" 149
  25 Oraș Scornicești, județul Olt "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stației de epurare ale orașului Scornicești 1.700
  26 Comuna Puchenii Mari, județul Prahova Finisaje exterioare cămin pentru persoane vârstnice, pietruire drum de exploatare 578 km. 0,00 + 0,890, amenajare spațiu desfacere en gros produse agricole 300
  27 Oraș Sinaia, județul Prahova Reabilitare infrastructură 300
  28 Comuna Orașu Nou, județul Satu Mare Construcție Casă de cultură și sediu Primărie și Poliție comunală 1.000
  29 Comuna Meseșenii de jos, județul Sălaj Reabilitare DC 76 km. 0,000 - 1,000 320
  30 Comuna Peretu, județulTeleorman Reabilitare infrastructură 150
  TOTAL 20.604
  (la 22-12-2006, Poziția nr. 21 din Anexă a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.838 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 22 decembrie 2006 )
  ----