NORME METODOLOGICE din 10 februarie 2011privind întocmirea situațiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, solicitate instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 bis din 2 martie 2011  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1 din 10 februarie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 153 din 2 martie 2011.
   +  Capitolul I STRUCTURA, REGULI GENERALE DE ÎNTOCMIRE ȘI TERMENE DE DEPUNERE/TRANSMITERE A SITUAȚIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE FINREP  +  Secţiunea 1 Structura situațiilor financiare consolidate FINREP1. Situațiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) solicitate instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, denumite în continuare situații financiare consolidate FINREP, cuprind un set de formulare împărțite în două categorii de informații:a) Informații de bază:a1) FIN 1 - Bilanțul consolidata2) FIN 2 - Contul de profit sau pierdere consolidatb) Informații, altele decât cele de bază, care furnizează informații suplimentare și detalieri ale indicatorilor din informațiile de bază:b1) FIN 3 - Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționăriib2) FIN 5 - Clasificarea activelor financiare, având următoarea structură:A - Clasificarea depozitelor la vedere și a echivalentelor de numerarB - Active financiare deținute în vederea tranzacționăriiC - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdereD - Active financiare disponibile în vederea vânzăriiE - Împrumuturi și creanțe, precum și investiții păstrate până la scadențăb3) FIN 6 - Clasificarea creditelor și creanțelor, având următoarea structură:A - Clasificarea creditelor și creanțelor pe tipuri de produsB - Clasificarea creditelor și creanțelor după colaterale și garanțiib4) FIN 7 - Informații referitoare la active depreciate și restanteb5) FIN 8 - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere: informații privind riscul de creditb6) FIN 9 - Informații privind riscul de credit și deprecierile, având următoarea structură:A - Informații generale referitoare la depreciereB - Variația ajustărilor pentru depreciere și deprecierea instrumentelor de capitaluri propriiC - Colaterale deținute care pot fi vândute sau redate în garanțieD - Active obținute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanțiilor reale deținuteE - Executări de garanții - valoarea cumulată [imobilizări corporale]b7) FIN 10 - Datorii financiare, având următoarea structură:A - Datorii financiare: clasificare pe tipuri de produse și în funcție de contrapartidăB - Datorii subordonateb8) FIN 11 - Informații privind valoarea justă, având următoarea structură:A - Informații privind valoarea justă a instrumentelor financiareB - Informații privind valoarea justă a instrumentelor financiare: Împrumuturi și creanțe, precum și datorii financiare la cost amortizatC - Utilizarea opțiunii de evaluare la valoarea justăD - Instrumente hibride care nu au fost desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdereb9) FIN 12 - Transferul activelor financiare, având următoarea structură:A - Derecunoaștere și datorii financiare asociate aferente activelor financiare transferateB - Garanții dateb10) FIN 13 - Imobilizări corporale și necorporale, având următoarea structură:A - Imobilizări corporale și necorporale: valoarea contabilăB - Imobilizări corporale și necorporale: active care fac obiectul leasing-ului operaționalb11) FIN 14 - Provizioaneb12) FIN 15 - Repartizarea geografică a activelor și a datoriilor în funcție de locul de rezidență al contrapartidei, având următoarea structură:A - Repartizarea geografică a activelorB - Repartizarea geografică a datoriilorb13) FIN 17 - Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamenteb14) FIN 21 - Situația rezultatului globalb15) FIN 22 - Situația modificărilor în capitalurile propriib16) FIN 24 - Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate, având următoarea structură:A - Sume de plată către părțile afiliate și sume de încasat de la acesteaB - Cheltuieli și venituri rezultate din tranzacțiile cu părțile afiliateC - Remunerarea personalului-cheie din conducereb17) FIN 25 - Perimetrul de consolidare  +  Secţiunea 2 Reguli generale de întocmire2. (1) La întocmirea situațiilor financiare consolidate FINREP, instituțiile de credit vor avea în vedere cerințele Standardelor Internaționale de Raportare Financiară adoptate potrivit procedurii prevăzute la articolul 6, paragraful 2 din Regulamentul nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, denumite în continuare IFRS, în vigoare la data raportării.(2) Situațiile financiare consolidate FINREP sunt întocmite în monedă națională - leu.(3) Elementele exprimate în valută sunt convertite în monedă națională conform prevederilor IFRS, în vigoare la data raportării.3. Perimetrul de consolidare și metodele de consolidare utilizate pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate FINREP sunt cele prevăzute în reglementările emise de Banca Națională a României privind supravegherea pe bază consolidată a instituțiilor de credit, în vigoare la data raportării.4. Formularele situațiilor financiare consolidate FINREP conțin referințe la prevederile IFRS, la practica comună (CP) sau la prevederile reglementărilor prudențiale emise de Banca Națională a României, după caz. (la 12-07-2012, Prima teză din Punctul 4. , Sectiunea 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) Aceste referințe nu sunt limitate la cerințele de prezentare specifice; ele definesc, de asemenea, conținutul elementelor prezentate pe linii, oferind îndrumări cu privire la recunoașterea, derecunoașterea sau regulile de evaluare aplicabile datelor solicitate.5. (1) Prezentarea situațiilor financiare consolidate FINREP este standardizată, iar informațiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii și pe coloane.(2) În antetul situațiilor figurează următoarele informații:a) denumirea instituției de credit;b) data raportării, respectiv data pentru care se întocmesc situațiile;c) identificarea formularului sau, după caz, a formularelor, întrucât o situație poate avea unul sau mai multe formulare.(3) În cadrul formularelor, textul inclus între paranteze drepte reprezintă clarificări ale elementului respectiv.(4) În general, indicatorii sunt prezentați în formulare ca valori pozitive, cu excepția indicatorilor reprezentând cheltuieli sau pierderi, precum și a indicatorilor încadrați între paranteze rotunde, care trebuie prezentați ca valori negative (cu semnul ”-”). (la 12-07-2012, Alineatul (4) din Punctul 5. , Sectiunea 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) 6. În vederea întocmirii situațiilor financiare consolidate FINREP, instituțiile de credit vor utiliza, în ceea ce privește data recunoașterii/derecunoașterii în/din bilanț a activelor financiare, fie data tranzacției (data la care entitatea se angajează să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat), corespunzător politicilor și metodelor de contabilizare aprobate de persoanele care asigură administrarea și/sau conducerea instituțiilor de credit. Metoda utilizată este supusă condiției aplicării consecvente. (la 01-01-2012, Punctul 6. din Sectiunea 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 12 din 17 octombrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 31 octombrie 2011 ) 7. Pentru raportarea instrumentelor financiare deținute în vederea tranzacționării și a instrumentelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în bilanț și în contul de profit sau pierdere, se va utiliza convenția "prețului murdar", respectiv veniturile din dobânzi și din dividende, precum și cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare deținute în vederea tranzacționării și instrumentelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează în cadrul postului de câștiguri/pierderi din aceste categorii de instrumente.8. (1) Informațiile raportate în cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP: FIN 3 - "Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării", FIN 5 - "Clasificarea activelor financiare", FIN 6 - "Clasificarea creditelor și creanțelor", FIN 7 - "Informații referitoare la active depreciate și restante", FIN 9 - "Informații privind riscul de credit și deprecierile", FIN 10 - "Datorii financiare" și FIN 17 - "Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente" sunt defalcate, după tipul contrapartidei, pe următoarele clase de sectoare economice:a) bănci centrale;b) administrații generale: administrații centrale, administrații de stat sau regionale și administrații locale, inclusiv organisme administrative și entități fără scop lucrativ, dar excluzând societățile publice și societățile private deținute de aceste administrații care au activitate comercială (care trebuie prezentate la "societăți nefinanciare"); fonduri de asigurări sociale; și organizații internaționale, precum Comunitățile Europene, Fondul Monetar Internațional și Banca Reglementelor Internaționale;c) instituții de credit: bănci și bănci multilaterale;d) alte instituții financiare: toate instituțiile și cvasi-instituțiile financiare, altele decât instituțiile de credit, precum firme de investiții, fonduri de investiții, societăți de asigurări, fonduri de pensii, organisme de plasament colectiv și case de compensație;e) societăți nefinanciare. Societăți: societăți și cvasi-societăți care nu sunt angajate în intermedierea financiară ci, în principal, în producția de bunuri comerciale și prestarea de servicii nefinanciare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (Reformare) (BCE/2008/32), denumit în continuare Regulamentul BCE, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru încadrarea ca "societăți", conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările și completările ulterioare; (la 12-07-2012, sintagma: CRD a fost înlocuită de Litera a), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) f) societăți nefinanciare. Retail: societăți și cvasi-societăți care nu sunt angajate în intermedierea financiară ci, în principal, în producția de bunuri comerciale și prestarea de servicii nefinanciare, în conformitate cu Regulamentul BCE, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru încadrarea ca "retail", conform art. 4 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările și completările ulterioare; (la 12-07-2012, sintagma: CRD a fost înlocuită de Litera b), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) g) gospodăriile populației. Societăți: persoane fizice sau grupuri de persoane fizice în calitate de consumatori, producători de bunuri și prestatori de servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul final propriu, precum și în calitate de producători de bunuri comerciale și prestatori de servicii nefinanciare și financiare, cu condiția ca activitățile lor să nu fie aceleași cu cele ale cvasisociet ăților. Sunt incluse instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației care sunt angajate, în principal, în producția de bunuri și prestarea de servicii fără caracter comercial, destinate anumitor grupuri de gospodării ale populației. Această definiție este în conformitate cu Regulamentul BCE. În plus, pentru includerea în acest sector trebuie să fie îndeplinite criteriile de eligibilitate pentru încadrarea ca "societăți", conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările și completările ulterioare; (la 12-07-2012, sintagma: CRD a fost înlocuită de Litera a), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) h) gospodăriile populației. Retail: persoane fizice sau grupuri de persoane fizice în calitate de consumatori, producători de bunuri și prestatori de servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul final propriu, precum și în calitate de producători de bunuri comerciale și prestatori de servicii nefinanciare și financiare, cu condiția ca activitățile lor să nu fie aceleași cu cele ale cvasisociet ăților. Sunt incluse instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației care sunt angajate, în principal, în producția de bunuri și prestarea de servicii fără caracter comercial, destinate anumitor grupuri de gospodării ale populației. Această definiție este în conformitate cu Regulamentul BCE. În plus, pentru includerea în acest sector trebuie să fie îndeplinite criteriile de eligibilitate pentru încadrarea ca "retail", conform art. 4 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-07-2012, sintagma: CRD a fost înlocuită de Litera b), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) (2) Alocarea pe clase de sectoare economice este bazată exclusiv pe natura contrapartidei directe.(3) Pentru defalcarea în funcție de contrapartidă a creditelor și creanțelor din categoriile "deținute în vederea tranzacționării" și "disponibile în vederea vânzării", a garanțiilor financiare (date și primite), precum și a angajamentelor de creditare (și a altor angajamente) date, clasele "societăți nefinanciare-societăți" și "Gospodăriile populației-societăți" sunt agregate în cadrul clasei "Societăți" și clasele "Societăți nefinanciare-retail" și "Gospodăriile populației-retail" sunt agregate în cadrul clasei "Retail".(4) Pentru defalcarea în funcție de contrapartidă a instrumentelor de datorie, indiferent de categoria de clasificare, precum și a creditelor și creanțelor din categoria echivalentelor de numerar, clasa ”Societăți” include toate clasele, cu excepția următoarelor: ”Bănci centrale”, ”Administrații generale”, ”Instituții de credit” și ”Alte instituții financiare”. (la 12-07-2012, Alineatul (4) din Punctul 8. , Sectiunea 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) (5) Pentru defalcarea în funcție de contrapartidă a instrumentelor de capitaluri proprii, clasele "Societăți nefinanciare-societăți" și "Societăți nefinanciare-retail" sunt agregate în cadrul clasei "Societăți nefinanciare".(6) Pentru defalcarea în funcție de contrapartidă a datoriilor financiare, precum și a angajamentelor de creditare (și a altor angajamente) primite, clasele "Societăți nefinanciare-societăți" și "Societăți nefinanciare-retail" și clasele "Gospodăriile populației-societăți" și "Gospodăriile populației-retail" sunt agregate în cadrul următoarelor două clase: "Societăți nefinanciare" și "Gospodăriile populației".(7) Legătura dintre clasele de expuneri prevăzute de reglementările prudențiale emise de Banca Națională a României și clasele de sectoare economice prevăzute în cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP este prezentată în următoarele tabele:Abordarea Standardizată (AS)
  Clase de expunere conform AS (art. 4 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările și completările ulterioare)Clase de sectoare economice conform FINREP Comentarii
  (a) Administrații centrale și bănci centrale (1) Bănci centrale (2) Administrații generale Aceste expuneri trebuie repartizate pe clasele de sectoare economice din cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP în funcție de natura contrapartidei.
  (b) Administrații regionale și autorități locale (2) Administrații generale
  (c) Organisme administrative și entități fără scop lucrativ (2) Administrații generale Pentru scopurile situațiilor financiare consolidate FINREP, organismele administrative și entitățile fără scop lucrativ nu trebuie să fie alocate sectorului instituțiilor de credit (deși acest lucru este permis conform cap. II secțiunea a 3-a din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările și completările ulterioare
  (d) Bănci multilaterale de dezvoltare (3) Instituții de credit
  (e) Organizații internaționale (2) Administrații generale
  (f) Instituții (adică instituții de credit și firme de investiții) (3) Instituții de credit (4) Alte insti- tuții financiare Aceste expuneri trebuie repartizate pe clasele de sectoare economice în cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP în funcție de natura contrapartidei.
  (g) Societăți (4) Alte instituții financiare (5) Societăți nefinanciare. Societăți (7) Gospodăriile populației. Societăți
  (h) Retail (4) Alte instituții financiare (6) Societăți nefinanciare. Retail (8) Gospodăriile populației. Retail
  (i) Creanțe garantate cu proprietăți imobiliare (2) Administrații generale (3) Instituții de credit (4) Alte institu- ții financiare (5) Societăți nefinanciare. Societăți (6) Societăți nefinanciare. Retail (7) Gospodăriile populației. Societăți (8) Gospodăriile populației. Retail Aceste expuneri trebuie repartizate pe clasele de sectoare economice în cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP în funcție de natura contrapartidei.
  (i) Elemente restante (2) Administrații generale (3) Instituții de credit (4) Alte instituții financiare (5) Societăți nefinanciare. Societăți (6) Societăți nefinanciare.Retail (7) Gospodăriile populației. Societăți (8) Gospodăriile populației. Retail Aceste expuneri trebuie repartizate pe clasele de sectoare economice încadrul situațiilor financiare consolidate FINREP în funcție de natura contrapartidei.
  (k) Categorii cu risc ridicat Instrumente de capitaluri proprii (2) Administrații generale (3) Instituții de credit (4) Alte instituții financiare (5) Societăți nefinanciare. Societăți (6) Societăți nefinanciare. Retail (7) Gospodăriile populației. Societăți (8) Gospodăriile populației. Retail Aceste expuneri trebuie repartizate pe clasele de sectoare economice în cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP în funcție de natura contrapartidei.În FINREP, instrumentele decapitaluri proprii sunt prezentate separat în cadrul diferitelor categoriide active financiare. Acestea includ, cel puțin, elementele nerestante care primesc o pondere de risc de 150%.
  (l) Obligațiuni garantate (2) Administrații generale (3) Instituții de credit (5) Societăți nefinanciare. Societăți (6) Societăți nefinanciare. Retail (7) Gospodăriile populației. Societăți (8) Gospodăriile populației. Retail Aceste expuneri trebuie repartizate pe clasele de sectoare economice în cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP în funcție de natura contrapartidei.
  (m) Poziții din securitizare (2) Administrații generale (3) Instituții de credit (4) Alte instituții financiare (5) Societăți nefinanciare. Societăți (6) Societăți nefinanciare. Retail (7) Gospodăriile populației. Societăți (8) Gospodăriile populației. Retail Aceste expuneri trebuie repartizate pe clasele de sectoare economice în cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP în funcție de natura contrapartidei.
  (n) Creanțe pe termen scurt asupra instituțiilor și societăților (3) Instituții de credit (4) Alte instituții financiare (5) Societăți nefinanciare. Societăți (7) Gospodăriile populației. Societăți Aceste expuneri trebuie repartizate pe clasele de sectoare economice în cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP în funcție de natura contrapartidei.
  (o) Organisme de plasament colectiv Instrumente de capitaluri proprii (4) Alte institu- ții financiare Investițiile în OPC trebuie să fie clasificate ca instrumente de capitaluriproprii în cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP, indiferent dacăcap. II secțiunea a 15-a din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările și completările ulterioare
  (p) Alte elemente Instrumente de capitaluri proprii Alte elemente În cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP, postul "Alte elemente" poate fi inclus în diferite categorii de active.
  (la 12-07-2012, Tabelul din Alineatul (7), Punctul 8 a fost modificat de Litera c), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 )
  Abordarea bazată pe Modele Interne de Rating (AMIR)
  Clase de expunere conform AMIR (art. 13 din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/ 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/ 109/2006, cu modificările și completările ulterioare)Clase de sectoare economice conform FINREP Comentarii
  (a) Administrații centrale și bănci centrale (1) Bănci centrale (2) Administrații generale (3) Instituții de credit Aceste expuneri trebuie repartizate pe clasele de sectoare economice în cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP în funcție de natura contrapartidei.
  (b) Instituții (adică instituții de credit și firme de investiții, precum și unele administrații generale și bănci mulțilaterale) (2) Administrații generale (3) Instituții de credit (4) Alte instituții financiare Aceste expuneri trebuie repartizate pe clasele de sectoare economice în cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP în funcție de natura contrapartidei.
  (c) Societăți (4) Alte instituții financiare (5) Societăți nefinanciare. Societăți (7) Gospodăriile populației. Societăți Aceste expuneri trebuie repartizate pe clasele de sectoare economice în cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP în funcție de natura contrapartidei.
  (d) Retail (4) Alte instituții financiare (6) Societăți nefinanciare. Retail (8) Gospodăriile populației. Retail Aceste expuneri trebuie repartizate pe clasele de sectoare economice în cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP în funcție de natura contrapartidei.
  (e) Instrumente de capitaluri proprii Instrumente de capitaluri proprii În cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP, instrumentele de capitaluri proprii sunt separate pe produse aparținând unor categorii diferite de active financiare.
  (f) Poziții din securitizare (2) Administrații generale (3) Instituții de credit (4) Alte instituții financiare (5) Societăți nefinanciare. Societăți (6) Societăți nefinanciare. Retail (7) Gospodăriile populației. Societăți (8) Gospodăriile populației. Retail Aceste expuneri trebuie repartizate pe clasele de sectoare economice în cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP în funcție de riscul pozițiilor din securitizare.
  (g) Active, altele decât cele care reprezintă creanțe de natura creditelor Alte elemente În cadrul situațiilor financiare consolidate FINREP, postul "Alte elemente" poate fi inclus în diferite categorii de active.
  (la 12-07-2012, Tabelul din Alineatul (7), Articolul 8 a fost modificat de Litera d), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 )
   +  Secţiunea 3 Termene de depunere/transmitere a situațiilor financiare consolidate FINREP9. (1) Situațiile financiare consolidate FINREP se transmit Băncii Naționale a României, semestrial și anual, atât în format electronic cât și letric, după cum urmează:a) situațiile financiare consolidate FINREP semestriale, întocmite pentru data de 30 iunie și respectiv 31 decembrie, în termen de cel mult 40 de zile lucrătoare de la sfârșitul semestrului pentru care se face raportarea;b) situațiile financiare consolidate FINREP anuale, auditate, întocmite pentru data de 31 decembrie, până la data de 15 mai a exercițiului financiar următor;(2) În cazul în care ultima zi a termenului de transmitere a situațiilor financiare consolidate FINREP este o zi nelucrătoare, situațiile financiare consolidate FINREP se vor transmite cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.
   +  Capitolul II REGULI SPECIFICE DE ÎNTOCMIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE FINREP ȘI MODELELE ACESTORA  +  Secţiunea 1 Informații de bază10. (1) "FIN 1 - Bilanțul consolidat" este situația financiară care conține informații de bază privind activele, datoriile și capitalurile proprii ale instituției de credit. La întocmirea acestei situații se vor avea în vedere următoarele:a) instrumentele financiare vor fi prezentate pe categorii de instrumente financiare, respectiv se are în vedere abordarea de portofoliu;b) instrumentele financiare sunt prezentate pe categorii de active și datorii financiare, astfel cum este prevăzut în IAS 39.9 și, respectiv, IFRS 7.8, cu o defalcare suplimentară în funcție de tipul de instrument;c) poziția ”Numerar și echivalente de numerar” include activele financiare pe care instituțiile de credit le prezintă în situațiile financiare publicabile, separat de alte categorii de active financiare, în vederea asigurării conformității cu prevederile IAS 1.54 (i).Având în vedere prevederile IAS 7.6 și IAS 7.7, conceptul de echivalente de numerar este unul foarte restrictiv, astfel că poziția «Numerar și echivalente de numerar» include, în mod tradițional, numerar, solduri la bănci centrale și sume plasate la alte instituții de credit la vedere sau cu o scadență inițială redusă.Numerarul include deținerile de bancnote și monede naționale și străine aflate în circulație și folosite în mod obișnuit pentru a face plăți. (la 12-07-2012, Litera c) din Alineatul (1) , Punctul 10. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) d) poziția "Investiții în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență" include investițiile în entități asociate, filiale și asocieri în participație contabilizate prin metoda punerii în echivalență. Având în vedere prevederile pct. 3, instituțiile de credit trebuie să aplice metoda punerii în echivalență pentru contabilizarea investițiilor în filiale societăți de asigurări și filiale nefinanciare. Din acest motiv, această poziție include și investițiile respective;e) poziția "Capital social rambursabil la cerere" include părțile sociale ale organizațiilor cooperatiste de credit, care nu îndeplinesc criteriile IFRIC 2 pentru a fi clasificate drept capitaluri proprii. Entitatea emitentă nu poate clasifica acest tip de părți sociale în funcție de alte criterii decât cele prevăzute de IFRIC 2;f) în cadrul componentei de capitaluri proprii a instrumentelor financiare sunt cuprinse toate obligațiile contractuale, inclusiv cele care provin dintr-un instrument derivat, care vor avea sau pot avea ca rezultat livrarea viitoare a instrumentelor de capitaluri proprii ale emitentului [în conformitate cu IAS 32.16 (a) și (b), IAS 32. AG 27 (a)], împreună cu componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (instrumente nederivate) emise de entitate (în conformitate cu IAS 32.28);g) poziția "Rezerve" include rezultatul reportat (rezerve legale, rezerve statutare etc.), împreună cu alte rezerve (rezerva de consolidare, rezerva de fuziune etc.), câștiguri și pierderi actuariale, recunoscute direct în capitalul propriu conform IAS 19.93A și pierderile cumulate;h) poziția "Acțiuni proprii" are în vedere toate instrumentele financiare care au caracteristicile instrumentelor de capitaluri proprii, în sensul IAS 32.33, care au fost răscumpărate de către entitatea emitentă;i) pozițiile "Alte active" și "Alte datorii" includ activele și datoriile care, datorită naturii lor, nu pot fi prezentate într-unul din celelalte poziții de bilanț (de exemplu, stocurile).(2) Formatul "FIN 1 - Bilanțul consolidat" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 1 - Bilanțul consolidat
  - lei -
  FIN 1.1 Active Referințe Valoare contabilă
  1. Numerar și echivalente de numerar IAS 7.6-7, 45, IAS 1.54 (i)
  1.1. Numerar
  1.2. Depozite la vedere și echivalente de numerar IAS 7.6 - 7, 45
  2. Active financiare deținute în vederea tranzacționării 2.1. Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării 2.2. Instrumente de capitaluri proprii 2.3. Instrumente de datorie 2.4. Credite și creanțe IFRS 7.8 (a)(îi); IAS 39.9 AG14IAS 39.9 IAS 32.11
  3. Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 3.1. Instrumente de capitaluri proprii 3.2. Instrumente de datorie 3.3. Credite și creanțe IFRS 7.8 (a)(i); IAS 39.9 IAS 32.11
  4. Active financiare disponibile în vederea vânzării 4.1. Instrumente de capitaluri proprii 4.2. Instrumente de datorie 4.3. Credite și creanțe IFRS 7.8 (d); IAS 39.9 IAS 32.11
  5. Împrumuturi și creanțe 5.1. Instrumente de datorie 5.2. Credite și creanțe IFRS 7.8 (c); IAS 39.9 AG16, AG26
  6. Investiții păstrate până la scadență 6.1. Instrumente de datorie 6.2. Credite și creanțe IFRS 7.8 (b); IAS 39.9 AG16, AG26
  7. Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire 7.1. Acoperirea valorii juste 7.2. Acoperirea fluxurilor de trezorerie 7.3. Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate 7.4. Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotrivariscului 7.5. Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii IFRS 7.22 (b); IAS 39.9 IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (a) IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (b) IFRS 7.22(b);IAS 39.86 (c) IAS 39.89A; IAS 39 IE 1-31 IAS 39 IG F6 1-3
  8. Modificările de valoare justă aferente elementeloracoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de ratăa dobânzii IAS 39.89A (a)
  9. Imobilizări corporale 9.1. Imobilizări corporale 9.2. Investiții imobiliare CP IAS 16.6, IAS 1.54 (a) IAS 40.5, IAS 1.54 (b)
  10. Imobilizări necorporale 10.1. Fond comercial 10.2. Alte imobilizări necorporale IAS 1.54 (c) IFRS 3.B67 (d) IAS 38.8, 118
  11. Investiții în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență IAS 1.54 (e)
  12. Creanțe privind impozitele 12.1. Creanțe privind impozitul curent 12.2. Creanțe privind impozitul amânat IAS 1.54 (n-o) IAS 1.54 (n) IAS 12.5 IAS 1.54 (o) IAS 12.5
  13. Alte active CP
  14. Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzăriiIAS 1.54 (j); IFRS 5.38
  15. Total active IAS 1.9 (a), IAS 1.IG 6
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  - lei -
  FIN 1.2. Datorii Referințe Valoare contabilă
  1. Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării 1.1. Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării 1.2. Poziții scurte 1.3. Depozite 1.4. Datorii constituite prin titluri 1.5. Alte datorii financiare IFRS 7.8 (e)(îi); IAS 39.9; IAS 39 AG 14-15 IAS 39.9, AG 15(a) IAS 39 AG 15(b) BCE/2008/32 Anexa 2 partea 2.9 CP
  2. Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 2.1. Depozite 2.2. Datorii constituite prin titluri 2.3. Alte datorii financiare IFRS 7.8 (e)(i); IAS 39.9 BCE/2008/32 Anexa 2 partea 2.9 CP
  3. Datorii financiare evaluate la cost amortizat 3.1. Depozite 3.2. Datorii constituite prin titluri 3.3. Alte datorii financiare IFRS 7.8 (f); IAS 39.47 BCE/2008/32 Anexa 2 partea 2.9 CP
  4. Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire 4.1. Acoperirea valorii juste 4.2. Acoperirea fluxurilor de trezorerie 4.3. Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate 4.4. Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 4.5. Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii IFRS 7.22 (b); IAS 39.9 IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (a) IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (b) IFRS 7.22(b); IAS 39.86 (c) IAS 39.89A; IAS 39 IE 1-31 IAS 39 IG F6 1-3
  5. Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrulunei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii IAS 39.89A (b)
  6. ProvizioaneIAS 37.10; IAS 1.54 (l)
  6.1. Provizioane pentru beneficiile angajaților 6.2. Restructurare 6.3. Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele 6.4. Angajamente de creditare și garanții 6.5. Alte provizioane IAS 19.10, 44(a), 54, 128, 133, IAS 1.78(d) IAS 37.71, IAS 37.84 (a) IAS 37 Anexa C - Ex.6; 10 IAS 37 Anexa C - Ex.9 CP
  7. Datorii privind impozitele 7.1. Datorii privind impozitul curent 7.2. Datorii privind impozitul amânat IAS 1.54 (n-o) IAS 1.54 (n); IAS 12.5 IAS 1.54 (o); IAS 12.5
  8. Alte datorii CP
  9. Capital social rambursabil la cerere IAS 32 IE 33; IFRIC 2
  10. Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării IAS 1.54 (p); IFRS 5.38
  11. Total datorii IAS 1.9 (b); IG 6
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  - lei -
  FIN 1.3. Capitaluri proprii Referințe Valoare contabilă
  1. Capital social 1.1. Capital vărsat 1.2. Capital subscris nevărsat IAS 1.54 (r) IAS 1.78 (e) IAS 1.78 (e)
  2. Prime de capital IAS 1.78 (e)
  3. Alte capitaluri proprii 3.1. Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 3.2. Alte instrumente de capitaluri proprii CP IAS 32.28; IFRS 7.17; IAS 32.AG27 (a)IFRS 2.10; IAS 32.22; IAS 32 AG13
  4. Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:4.1. Imobilizărilor corporale 4.2. Imobilizărilor necorporale 4.3. Acoperirii investiției nete într-o operațiune din străinătate [partea eficientă] 4.4. Conversiei valutare 4.5. Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]4.6. Activelor financiare disponibile în vederea vânzării 4.7. Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 4.8. Părții din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență 4.9. Altor elemente CP IAS 16.39-40 IAS 38.85-87 IAS 39.102 (a) IAS 21.52 (b); IAS 21.32; IAS 21.38-49 IFRS 7.23(c); IAS 39.95-101 IFRS 7.20 (a) (îi); IAS 39.55 (b) IFRS 5.38, IG ex.12 IAS 1.82 (h); IAS 28.11 CP
  5. Rezerve 5.1. Rezerve (pierderi cumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență 5.2. Alte rezerve IAS 1.54; IAS 1.78 (e) IAS 28.11 CP
  6. (Acțiuni proprii) IAS 1.79 (a) (vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG36
  7. Profit sau pierdere atribuibil(ă) deținătorilor capitalurilor proprii ale societății - mamă IAS 27.28; IAS 1.83 (a) (îi)
  8. (Dividende interimare) IAS 32.35
  9. Interese minoritare [interese care nu presupun control] IAS 27.4; IAS 1.54 (q); IAS 27.27
  9.1. Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare IAS 27.27-28
  9.2. Alte elementeIAS 27.27-28
  10. Total capitaluri proprii IAS 1.9 (c); IAS 1.IG 6
  11. Total datorii și capitaluri proprii IAS 1.IG 6
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  11. (1) "FIN 2 - Contul de profit sau pierdere consolidat" este situația financiară care conține informații de bază privind veniturile și cheltuielile legate de activitatea instituțiilor de credit. La întocmirea acesteia se vor avea în vedere următoarele:a) veniturile și cheltuielile din operațiuni continue sunt raportate în contul de profit sau pierdere consolidat separat de activitățile întrerupte. Elementele de venituri sau cheltuieli din operațiunile continue sunt prezentate după natură. Principalele poziții sunt defalcate în părți componente, cu referire la categoriile de instrumente financiare din bilanț;b) câștigurile sau pierderile aferente activelor și datoriilor financiare sunt prezentate în secțiunea principală a contului de profit sau pierdere consolidat, pe bază netă, în conformitate cu cerințele de prezentare prevăzute de IFRS 7.20 (a);c) veniturile sau cheltuielile din activități întrerupte sunt prezentate ca o unică sumă netă, în conformitate cu IFRS 5.33 (a) și IAS 1.82 (e);d) veniturile din dobânzi și cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare deținute în vederea tranzacționării și instrumentelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, vor fi raportate drept câștiguri sau pierderi nete aferente acestor categorii de instrumente, prin utilizarea "convenției prețului murdar". Pozițiile "Venituri din dobânzi. Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii" din FIN 2 linia 1.4 și "Cheltuieli cu dobânzile. Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii" din FIN 2 linia 2.2 includ sumele aferente acestor instrumente derivate clasificate în categoria "contabilitate de acoperire", care acoperă riscul ratei dobânzii. Ele trebuie să fie raportate ca venituri și cheltuieli din dobânzi, deoarece corectează veniturile și cheltuielile cu dobânzile aferente elementelor acoperite de care acestea sunt legate;e) poziția "Venituri din dobânzi - alte active" (FIN 2 linia 1.5) include sumele reprezentând venituri din dobânzi ce nu au fost prezentate în alte posturi, cum ar fi veniturile din dobânzi aferente numerarului și echivalentelor de numerar și activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, câștigul așteptat aferent activelor utilizate în cadrul planurilor de beneficii determinate post-angajare etc;f) poziția "Cheltuieli cu dobânzile - alte datorii" (FIN 2 linia 2.3) include sumele reprezentând cheltuieli cu dobânzile ce nu au fost prezentate în alte posturi, cum ar fi cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, creșteri ale valorii contabile a unui provizion care reflectă trecerea timpului, cheltuielile cu dobânda aferente planurilor de beneficii determinate post-angajare etc.;g) veniturile din dividende aferente activelor financiare deținute în vederea tranzacționării și activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere vor fi raportate sub forma "Câștigurilor/pierderilor nete privind activele și datoriile financiare deținute în vederea tranzacționării" și/sau "câștigurilor/pierderilor nete privind activele și datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" (FIN 2 liniile 8 și 9 convenția prețului murdar);g^1) ajustările din reclasificare reprezentând câștiguri sau pierderi din instrumente de acoperire, aferente părții eficiente a operațiunilor de acoperire, transferate din alte elemente ale rezultatului global în contul de profit sau pierdere, sunt prezentate după cum urmează:(i) în cadrul posturilor corespunzătoare din FIN 2 afectate de riscul acoperit, în aceeași perioadă în care fluxurile de trezorerie previzionate acoperite afectează contul de profit sau pierdere;(ii) în cadrul poziției "Câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net", în situația în care instituția de credit se așteaptă ca o pierdere recunoscută în alte elemente ale rezultatului global să nu mai poată fi recuperată într-una sau mai multe perioade viitoare sau în cazul în care nu se mai preconizează ca tranzacția previzionată acoperită să aibă loc. (la 12-07-2012, Alineatul (1) din Punctul 11. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) h) poziția "Deprecierea activelor financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate și instrumente derivate legate de acestea)" - FIN 2 linia 20.1 și FIN 9.A linia 1.1 - include pierderi din deprecieri decurgând din aplicarea regulilor din IAS 39.66.(2) Formatul "FIN 2 - Contul de profit sau pierdere consolidat" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 2 - Contul de profit sau pierdere consolidat
  - lei -
  FIN 2 - Contul de profit sau pierdere consolidat Referințe Valoare contabilă
  OPERAȚIUNI CONTINUE
  1. Venituri din dobânzi 1.1. Active financiare disponibile în vederea vânzării 1.2. Împrumuturi și creanțe 1.3. Investiții păstrate până la scadență 1.4. Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 1.5. Alte active 2. (Cheltuieli cu dobânzile) 2.1. (Datorii financiare evaluate la cost amortizat) 2.2. (Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii) 2.3. (Alte datorii) IAS 18.35 (b) (iii) IFRS 7.20(b); IAS 39.55(b); IAS 39.9 IFRS 7.20 (b); IAS 39.9, IAS 39.46 (a) IFRS 7.20 (b); IAS 39.9, IAS 39.46 (b) IAS 39.9 IAS 1.97 IFRS 7.20 (b); IAS 39.47 IAS 39.9
  3. (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) IFRIC 2.11
  4. Venituri din dividende 4.1. Active financiare disponibile în vederea vânzării IAS 18.35 (b)(v) IFRS 7. 20(a) (îi); IAS 39.9, IAS 39.55 (b)
  5. Venituri din taxe și comisioane 6. (Cheltuieli cu taxe și comisioane) IFRS 7.20 (c ) IFRS 7.20 (c )
  7. Câștiguri (pierderi) realizate aferente activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 7.1. Active financiare disponibile în vederea vânzării 7.2. Împrumuturi și creanțe 7.3. Investiții păstrate până la scadență 7.4. Datorii financiare evaluate la cost amortizat 7.5. Altele IFRS 7.20 (a)(îi-v) IFRS 7.20 (a) (îi), IAS 39.9, IAS 39.55 (b); IFRS 7.20(a)(iv), IAS 39.9, IAS 39.56; IFRS 7.20(a)(iii), IAS 39.9, IAS 39.56 IFRS 7.20(a)(v), IAS 39.56
  8. Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare deținute în vederea tranzacționării - net IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)
  9. Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)
  10. Câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net IFRS 7.24
  11. Diferențe de curs de schimb [câștig (pierdere)]- net IAS 21.28; IAS 21.52(a)
  12. Câștiguri (pierderi) din derecunoașterea activelor, altele decât cele deținute în vederea vânzării - net IAS 1.34
  13. Venituri din contracte de asigurare și de reasigurare emise IFRS 4 IG 24(a)
  14. Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare și de reasigurare, net IFRS 4 IG 24(b-d)
  15. Alte venituri din exploatare
  16. (Alte cheltuieli de exploatare)
  17. (Cheltuieli administrative)
  17.1. (Cheltuieli cu personalul) 17.2. (Cheltuieli generale și administrative) IAS 19.7, IAS 1.102, IG 6
  18. (Amortizarea) IAS 1.102; IAS 1.104
  18.1. (Imobilizări corporale) 18.2. (Investiții imobiliare) 18.3. (Alte imobilizări necorporale) IAS 1.104; IAS 16.73(e) (vii) IAS 1.104; IAS 40.79 (d) (iv) IAS 1.104; IAS 38.118 (e)(vi)
  19. (Provizioane) reluări de provizioane IAS 37. 59, 84, IAS 1.98 (b), (f), (q)
  20. (Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) IFRS 7.20 (e)
  20.1. (Active financiare evaluate la cost [instrumente de capitaluri proprii necotate și instrumente derivate legate de acestea]) 20.2. (Active financiare disponibile în vederea vânzării) 20.3. (Împrumuturi și creanțe) 20.4. (Investiții păstrate până la scadență) IFRS 7.20 (e); IAS 39.66 IFRS 7.20 (e); IAS 39.67 IFRS 7.20 (e); IAS 39.63 IFRS 7.20 (e); IAS 39.63
  21. (Deprecierea activelor nefinanciare) IAS 36.126 (a) (b)
  21.1. (Imobilizări corporale) 21.2. (Investiții imobiliare) 21.3. (Fond comercial) 21.4. (Alte imobilizări necorporale) 21.5. (Investiții în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență) 21.6. (Altele) IAS 16.73 (e)(v-vi) IAS 40.79 (d) (v) IFRS 3.B67 (d) (v); IAS 36.124 IAS 38.118 (e) (iv)(v) IAS 28.31 IAS 36.126 (a) (b)
  22. Fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere IFRS 3.B64 (n) (i)
  23. Partea din profitul sau pierderea aferent/ă investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență IAS 1.82 (c)
  24. Profitul sau pierderea din active imobili- zate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte IFRS 5.37
  25. Total profit sau pierdere din operațiuni continue înainte de impozitare IAS 1.102, IG6, IFRS 5.33A
  26. (Cheltuieli) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue IAS 1.82 (d); IAS 12.77
  27. Total profit sau pierdere din operațiuni continue după impozitare IAS 1.IG 6
  28. Profit sau pierdere din activități între- rupte după impozitare IAS 1.82 (e); IFRS 5.33 (a), 5.33A
  29. Total profit sau pierdere aferent/ă exercițiului IAS 1.82 (f)
  30. Profit sau pierdere atribuibil/ă intereselor minoritare [interese care nu presupun control] IAS 1.83 (a) (i)
  31. Profit sau pierdere atribuibil/ă deținătorilor capitalurilor proprii ale societății mamă IAS 1.83 (a) (îi)
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
   +  Secţiunea a 2-a Informații, altele decât cele de bază12. (1) La întocmirea situației "FIN 3 - Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării" se vor avea în vedere următoarele:a) raportarea valorii contabile și valorii noționalului în cazul instrumentelor derivate deținute în vederea tranzacționării, defalcate în funcție de tipul de risc de bază și de tipul pieței, respectiv piețe la buna înțelegere/over-the-counter versus piețe organizate. Instrumentele derivate de risc de credit sunt defalcate în funcție de tipul de produs;b) detalierea instrumentelor derivate în următoarele 6 categorii de risc:(b1) pe rata dobânzii: Instrumentele derivate pe rata dobânzii sunt contractele legate de un instrument financiar purtător de dobândă ale cărui fluxuri de trezorerie sunt determinate prin referire la ratele dobânzilor sau la un alt contract de rată a dobânzii (de exemplu, o opțiune existentă într-un contract futures de a cumpăra un bilet de trezorerie).Această categorie este limitată la acele contracte ale căror părți sunt expuse la rata dobânzii aferentă unei singure monede. Astfel, această categorie exclude contractele care implică schimbul uneia sau mai multor valute (de exemplu, swap-uri încrucișate și opțiuni valutare), precum și alte contracte a căror caracteristică predominantă de risc este riscul de schimb valutar, care urmează să fie raportate ca și contracte pe curs de schimb.Contractele pe rata dobânzii includ acorduri forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii într-o singură monedă, futures pe rata dobânzii, opțiuni pe rata dobânzii (incluzând caps, floors, collars, corridors), swaptions pe rata dobânzii și warrante pe rata dobânzii.(b2) pe instrumente de capitaluri proprii: Instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii sunt contracte a căror rentabilitate sau parte a rentabilității este legată de prețul unui anumit instrument de capitaluri proprii sau de un indice al prețurilor instrumentelor de capitaluri proprii.(b3) pe curs de schimb: Aceste instrumente derivate includ acele contracte care implică schimbul de monede pe piața la termen sau o expunere pe cotația aurului. Acestea includ operațiunile ferme de schimb la termen, contracte swap de trezorerie, contracte swap financiar de valute, futures pe curs de schimb, opțiuni pe curs de schimb, swaptions pe curs de schimb și warrante pe curs de schimb. Instrumentele derivate pe cursul de schimb includ toate contractele care implică expunerea la cel puțin o valută, indiferent dacă este vorba de expunerea la ratele de dobândă aferente acestora sau de expunerea la evoluția cursurilor de schimb. Contractele pe aur includ toate contractele care implică expunerea pe cotațiile acestuia.(b4) pe riscul de credit: Instrumentele derivate pe riscul de credit reprezintă contracte în care valoarea la scadență este legată în primul rând de măsura credibilității aferente unui anumit credit de referință. Contractele prevăd un schimb de plăți în care cel puțin una dintre acestea este determinată de performanța creditului de referință. Valoarea la scadență depinde de o serie de evenimente, cum ar fi neîndeplinirea obligațiilor contractuale, reducerea rating-ului sau o modificare stipulată a marjei de credit aferente activului de referință.(b5) pe mărfuri: Aceste instrumente derivate reprezintă contracte a căror rentabilitate sau parte a rentabilității este legată de prețul unei mărfi sau de valoarea indicelui aferentă unei mărfi cum ar fi un metal prețios (altul decât aurul), petrolul sau produsele agricole.(b6) pe altele: Aceste instrumente derivate sunt orice alte contracte derivate care nu implică o expunere pe cursul de schimb, pe rata dobânzii, pe instrumente de capitaluri proprii, pe mărfuri sau pe riscul de credit (ex. derivative climatice sau pe asigurări).c) atunci când un instrument derivat este influențat de mai mult decât un tip de risc, instrumentul trebuie alocat celui mai sensibil tip de risc; în cazul în care, din motive practice, instituțiile raportoare au îndoieli cu privire la clasificarea corectă a instrumentelor derivate cu expunere multiplă, acestea ar trebui să aloce aceste instrumente în conformitate cu următoarea ordine de prioritate:(c1) Mărfuri: Toate tranzacțiile cu instrumente derivate care implică o marfă sau expunerea la un indice de mărfuri, indiferent dacă acestea implică sau nu o expunere comună pe mărfuri și pe orice altă categorie de risc (de exemplu, riscul de curs de schimb, de rată a dobânzii sau al instrumentelor de capitaluri proprii), trebuie raportate în această categorie.(c2) Instrumente de capitaluri proprii: Cu excepția contractelor cu o expunere comună pe mărfuri și instrumente de capitaluri proprii, care urmează să fie raportate ca instrumente derivate pe mărfuri, toate tranzacțiile cu instrumente derivate legate de performanța instrumentelor de capitaluri proprii sau a indicilor de instrumente de capitaluri proprii trebuie raportate în această categorie. Aceasta înseamnă că instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii cu expunere la riscul de curs de schimb sau de rată a dobânzii trebuie incluse în această categorie.(c3) Curs de schimb: Această categorie va cuprinde toate tranzacțiile de instrumente derivate (cu excepția celor deja raportate în categoriile "Mărfuri" sau "Instrumente de capitaluri proprii"), cu expunere la cel puțin o valută, fie prin rata dobânzii, fie prin cursul de schimb.d) valoarea contabilă trebuie să fie raportată separat pentru instrumentele derivate cu valoare justă pozitivă ("Active"), respectiv pentru cele cu valoare justă negativă ("Datorii");e) "Valoarea noționalului" este valoarea nominală a tuturor contractelor încheiate, dar care nu au fost încă decontate la data raportării. În particular, următoarele reguli vor fi avute în vedere pentru determinarea valorii noționalului:e1) pentru contractele cu valoarea nominală sau valoarea noționalului variabilă, baza de raportare va fi valoarea nominală sau valoarea noționalului la data raportării;e2) valoarea noționalului care urmează să fie raportată pentru un contract derivat, cu o componentă de multiplicare, este suma noțională sau valoarea nominală efectivă din contract, rezultată în urma aplicării factorului de multiplicare;e3) swap-uri: valoarea noțională a unui swap este valoarea principalului pe care se bazează schimbul de dobânzi, schimbul valutar sau alte venituri sau cheltuieli;e4) contractele bazate pe mărfuri sau pe instrumente de capitaluri proprii:– valoarea noțională care trebuie raportată pentru un contract pe mărfuri sau pe instrumente de capitaluri proprii este cantitatea (de exemplu, numărul de unități) a mărfii sau a instrumentelor de capitaluri proprii contractate pentru cumpărare sau vânzare, înmulțită cu prețul contractual al unei unități;– valoarea noționalului care trebuie raportată pentru contractele pe mărfuri, cu schimburi multiple ale principalului, este cantitatea contractuală, înmulțită cu numărul schimburilor de principal rămase, potrivit contractului.e5) instrumente derivate pe riscul de credit: valoarea contractului care urmează să fie raportată pentru instrumentele derivate pe riscul de credit este valoarea nominală a creditului de referință relevant.f) coloana "Valoarea noționalului" pentru instrumentele derivate include, pentru fiecare element linie, suma valorilor noționale ale tuturor contractelor în care entitatea raportoare este contraparte, indiferent dacă, având în vedere valorile lor juste, instrumentele derivate sunt considerate active sau datorii în bilanț; nu sunt admise compensări între sumele noționale;g) coloana "din care, vândute" se referă la acele elemente linie în care se raportează contractele de opțiuni (respectiv pentru "opțiunile OTC", "opțiunile pe piețe organizate", "mărfuri" și "altele") și la instrumentele derivate pe riscul de credit și include valorile noționale (prețul de exercitare) ale acestor contracte în care contrapartidele (deținătorii opțiunii) entității raportoare (emitentul opțiunii) au dreptul să exercite opțiunea; pentru elementele linie referitoare la instrumentele derivate pe riscul de credit, valorile noționale ale contractelor în care entitatea raportoare (vânzătorul de protecție) a vândut (dă) protecție contrapartidelor sale (cumpărătorii de protecție).h) datele privind instrumentele derivate deținute în vederea tranzacționării care se califică drept "operațiuni de acoperire economică" sunt de asemenea raportate separat pe fiecare tip de risc (rândul "din care"). La această poziție sunt:– incluse acele instrumente derivate contabilizate ca deținute în vederea tranzacționării, dar folosite ca instrumente de acoperire economică (și nu contabilă) a activelor și datoriilor care nu sunt incluse în portofoliile "deținute în vederea tranzacționării";– exceptate acele instrumente derivate deținute în mod efectiv în vederea tranzacționării, deci cu scopul principal al obținerii de câștiguri proprii;i) valoarea contabilă și valoarea noțională totală a instrumentelor derivate deținute în vederea tranzacționării (FIN 3 linia 7), care sunt tranzacționate pe piața OTC, trebuie să fie raportate pe următoarele tipuri de contrapartide: instituții de credit, alte instituții financiare și altele (toate celelalte tipuri de contrapartide);j) Abrogată. (la 12-07-2012, Litera j) din Alineatul (1) , Punctul 12. , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) k) instrumentele derivate incluse în instrumente hibride (combinate) (IAS 39.11, IAS 39.AG27, AG29 și IFRIC 9) care au fost separate de contractul gazdă trebuie să fie incluse în FIN 1 și în FIN 3, în funcție de natura instrumentului derivat; valoarea contractului gazdă este inclusă în FIN 11.D; dacă instrumentul hibrid este evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, contractul ca întreg trebuie inclus în categoria "deținute în vederea tranzacționării" sau "instrumente financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere";l) instrumentele derivate care nu au fost clasificate ca instrumente de acoperire eficace în conformitate cu IAS 39 trebuie incluse în categoria "deținute în vederea tranzacționării". Acest principiu se aplică chiar și pentru instrumentele derivate, care sunt "deținute pentru scopuri de acoperire", așa cum este descris mai sus, sau sunt legate de instrumente de capitaluri proprii necotate a căror valoare justă nu poate fi evaluată în mod credibil.(2) Formatul "FIN 3 - Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 3 - Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării
  - lei -
  După tipul de riscDupă instrument sau după tipul de piațăReferințe Valoarea contabilăValoarea noționalului
  Active Datorii Total din care: vândute
  ABC1234
  1. Rata dobânzii 1.1.Opțiuni pe piețe la buna înțelegere
  1.2. Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere
  1.3. Opțiuni pe piețe organizate
  1.4. Alte instrumente pe piețe organizate
  1.5. Din care: operațiuni de acoperire economică
  2. Instrumente de capitaluri proprii 2.1. Opțiuni pe piețe la buna înțelegere
  2.2. Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere
  2.3. Opțiuni pe piețe organizate
  2.4. Alte instrumente pe piețe organizate
  2.5. Din care: operațiuni de acoperire economică
  3. Curs de schimb 3.1. Opțiuni pe piețe la buna înțelegere
  3.2. Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere
  3.3. Opțiuni pe piețe organizate
  3.4. Alte instrumente pe piețe organizate
  3.5. Din care: operațiuni de acoperire economică
  4. Credit 4.1. Credit default swap
  4.2. Credit spread option
  4.3. Total return swap
  4.4. Altele
  4.5. Din care: operațiuni de acoperire economică
  5. Mărfuri 5.1. Total
  5.2. Din care: operațiuni de acoperire economică
  6. Altele 6.1. Total
  6.2. Din care: operațiuni de acoperire economică
  7. Total instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării IAS 39.9, AG 15(a)
  8. Din care: piețe la buna înțelegere instituții de credit
  9. Din care: piețe la buna înțelegere - alte instituții financiare
  10. Din care: piețe la buna înțelegere altele
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  13. (1) La întocmirea situației "FIN 5 - Clasificarea activelor financiare" se vor avea în vedere următoarele:a) instrumentele de datorie sunt instrumente deținute de către entitatea raportoare, emise ca titluri, care nu sunt considerate credite în conformitate cu Regulamentul BCE.b) împrumuturile și creanțele includ și operațiunile de leasing financiar.b1) FIN 5.D cuprinde o defalcare pe tipuri de instrumente a activelor financiare disponibile în vederea vânzării, pentru care instituțiile de credit trebuie să indice valoarea justă a activelor depreciate și respectiv a activelor nedepreciate, precum și valoarea cumulată a pierderilor din depreciere recunoscute în profit sau pierdere, așa cum se prezintă aceasta la data de raportare;b2) FIN 5.E are ca scop o evaluare a calității generale a portofoliilor de împrumuturi și creanțe, precum și investiții păstrate până la scadență, defalcate în funcție de tipul de instrument și de tipul de contrapartidă, prin clasificarea lor în active nedepreciate și depreciate. În plus, trebuie prezentate separat ajustările specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, ajustările specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare, precum și ajustările colective pentru pierderi generate, dar neidentificate:(b.2.1.) evaluarea colectivă a deprecierii se aplică activelor financiare care nu sunt semnificative la nivel individual, precum și activelor financiare pentru care nu există un indiciu obiectiv de depreciere individuală. Această abordare nu interzice unei entități să efectueze o evaluare individuală a deprecierii pentru activele care nu sunt semnificative la nivel individual;(b.2.2.) valoarea ”Ajustărilor specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare” cuprinde valoarea pierderilor din depreciere determinată ca rezultat al procesului de evaluare colectivă a deprecierii pentru activele financiare care nu sunt semnificative la nivel individual și pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii;(b.2.3.) valoarea ”Ajustărilor colective pentru pierderi generate, dar neidentificate” este valoarea pierderilor din depreciere determinată ca rezultat al procesului de evaluare colectivă a deprecierii pentru activele financiare nedepreciate la nivel individual, indiferent dacă sunt semnificative sau nu. (la 12-07-2012, Litera b2) din Litera b) , Alineatul (1) , Punctul 13. , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) (2) Formatul "FIN 5 - Clasificarea activelor financiare" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII
  FIN 5 - Clasificarea activelor financiare
  FIN 5.A - Clasificarea depozitelor la vedere și a echivalentelor de numerar
  - lei -
  Referințe Valoarea contabilă
  1. Instrumente de capitaluri proprii IAS 32.11, IAS 7.6 - 7, 45, IE 3
  2. Instrumente de datorie IAS 7.6 - 7, 45, IE 3
  2.1. Bănci centrale
  2.2. Administrații generale
  2.3. Instituții de credit
  2.4. Alte instituții financiare
  2.5. Societăți
  3. Credite și creanțe IAS 7.6 - 7, 45, IE 3
  3.1 Bănci centrale
  3.2. Administrații generale
  3.3. Instituții de credit
  3.4. Alte instituții financiare
  3.5 Societăți
  4. Depozitele la vedere și echivalente de numerar: TOTAL
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  FIN 5.B - Active financiare deținute în vederea tranzacționării
  - lei -
  Referințe Valoare contabilă Valoarea modificării cumulate a valorilor juste atribuibilă modificărilor riscului de credit IFRS 7.9 (c)
  A B 1 2
  1. Instrumente de capitaluri proprii IAS 32.11 X
  1.1. din care: la cost X
  1.2. din care: Instituții de credit X
  1.3. din care: Alte instituții financiare X
  1.4. din care: Societăți nefinanciare X
  2. Instrumente de datorie
  2.1. Bănci centrale
  2.2. Administrații generale
  2.3. Instituții de credit
  2.4. Alte instituții financiare
  2.5. Societăți
  3. Credite și creanțe
  3.1. Bănci centrale
  3.2. Administrații generale
  3.3. Instituții de credit
  3.4. Alte instituții financiare
  3.5. Societăți
  3.6.Retail
  4. Total active financiare deținute în vederea tranzacționării IFRS 7.8 (a) (îi); IAS 39.9, AG 14
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  FIN 5.C - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
  - lei -
  Referințe Valoare contabilă Valoarea modificării cumulate a valorilor juste atribuibilă modificărilor riscului de credit IFRS 7.9 (c)
  A B 1 2
  1. Instrumente de capitaluri proprii IAS 32.11 X
  1.1. din care: la cost X
  1.2. din care: Instituții de credit X
  1.3. din care: Alte instituții financiare X
  1.4. din care: Societăți nefinanciare X
  2. Instrumente de datorie
  2.1.Bănci centrale
  2.2.Administrații generale
  2.3.Instituții de credit
  2.4.Alte instituții financiare
  2.5.Societăți
  3. Credite și creanțe
  3.1.Bănci centrale
  3.2.Administrații generale
  3.3.Instituții de credit
  3.4. Alte instituții financiare
  3.5. Societăți nefinanciare. Societăți
  3.6. Societăți nefinanciare. Retail
  3.7. Gospodării ale populației. Societăți
  3.8. Gospodării ale populației. Retail
  4. Total active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere IFRS 7.8 (a) (i); IAS 39.9
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  FIN 5.D - Active financiare disponibile în vederea vânzării
  - lei -
  Valoarea justă a activelor nedepreciate Valoarea justă a activelor depreciate Valoarea contabilă netă Depreciere cumulată [Ajustări pentru depreciere]
  Referințe IAS 39.58-62 IAS 39.67-70
  A B 1 2 3 4
  1. Instrumente de capitaluri proprii 1.1. din care: la cost 1.2. din care: Instituții de credit 1.3. din care: Alte instituții financiare 1.4. din care: Societăți nefinanciare IAS 32.11
  2. Instrumente de datorie 2.1. Bănci centrale 2.2. Administrații generale 2.3. Instituții de credit 2.4. Alte instituții financiare 2.5. Societăți
  3. Credite și creanțe 3.1. Bănci centrale 3.2. Administrații generale 3.3. Instituții de credit 3.4. Alte instituții financiare 3.5. Societăți 3.6.Retail
  4. Total active financiare disponibile în vederea vânzării IAS 39.9
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  FIN 5.E - Împrumuturi și creanțe, precum și investiții păstrate până la scadență
  - lei -
  Active nedepreciate Active depreciate [valoare contabilă brută] Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Valoare contabilă
  Referințe IFRS 7.37 (b); IFRS 7 IG29(a) IAS 39.58-59 IAS 39 AG 84-86; IFRS 7.37 (b) IAS 39 AG 84- 92 IAS 39 AG 84-92
  A B 1 2 3 4 5 6
  1. Instrumente de datorie
  1.1.Bănci centrale
  1.2.Administrații generale
  1.3.Instituții de credit
  1.4.Alte instituții financiare
  1.5.Societăți
  2. Credite și creanțe
  2.1. Bănci centrale
  2.2. Administrații generale
  2.3. Instituții de credit
  2.4. Alte instituții financiare
  2.5. Societăți nefinanciare. Societăți
  2.6. Societăți nefinanciare. Retail
  2.7. Gospodării ale populației. Societăți
  2.8. Gospodării ale populației. Retail
  3. Total împrumuturi și creanțe IAS 39.9; IAS 39 AG26
  3.1. Bănci centrale
  3.2. Administrații generale
  3.3. Instituții de credit
  3.4. Alte instituții financiare
  3.5. Societăți
  3.6. Retail
  4. Total investiții păstrate până la scadență IAS 39.9; IAS 39 AG16
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  14. (1) La întocmirea situației "FIN 6 - Clasificarea creditelor și creanțelor" se vor avea în vedere următoarele:a) prezentarea creditelor și creanțelor se face pe tipuri de produse, la valoarea contabilă (adică suma rezultată după deducerea ajustărilor pentru depreciere);b) semnificația tipurilor de credite și creanțe este următoarea:b1) poziția "La vedere (la cerere) și cu preaviz (cont curent)" include soldurile de primit la cerere, cu preaviz, precum alte solduri similare (de exemplu, credite care sunt depozite la vedere pentru împrumutat), indiferent de forma lor juridică. Acest post include, de asemenea, sumele reprezentând "descoperit de cont", care reprezintă soldurile debitoare ale conturilor curente;b2) poziția ”Credite ipotecare (credite imobiliare colateralizate)” include credite bazate în mod formal pe garanții imobiliare, indiferent de tipul acestora (credite, avansuri, sume de recuperat, creanțe comerciale, descoperit de cont etc.) sau de destinația acestora; (la 12-07-2012, Litera b2) din Litera b) , Alineatul (1) , Punctul 14. , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) b3) poziția "Alte credite colateralizate" include credite bazate în mod formal pe garanții, altele decât "credite imobiliare colateralizate", "contracte de leasing financiar" și "credite acordate în cadrul operațiunilor reverse repo" (de exemplu, depuneri de titluri de valoare, numerar sau alte garanții);b4) poziția "Creanțe comerciale" include credite acordate altor debitori pe bază de efecte de comerț sau alte documente care dau dreptul de a primi veniturile din tranzacțiile de vânzare de bunuri sau prestare de servicii. Acest post include toate operațiunile de factoring (atât cu recurs cât și fără recurs);b5) poziția "Leasing financiar" include valoarea contabilă a creanțelor din leasing financiar astfel cum sunt definite în IAS 17;b6) poziția "Credite acordate în cadrul operațiunilor reverse repo" include finanțările acordate în schimbul titlurilor de valoare cumpărate în cadrul acordurilor de răscumpărare sau împrumutate în cadrul acordurilor de împrumut de titluri;b7) poziția "Credite de consum" include "creditul pentru consum" (credite acordate în principal pentru nevoi personale) care nu sunt colateralizate, precum și credite acordate "gospodăriilor", "societăților nefinanciare", și "altor instituții financiare" prin utilizarea cardurilor de debit cu facilitate de descoperit de cont sau a cardurilor de credit (regulament BCE);b8) poziția "Alte credite la termen" include soldurile debitoare în cadrul tranzacțiilor negarantate, cu scadențe sau termene contractuale fixe care nu sunt incluse în alte posturi; această categorie include, de asemenea, depozitele interbancare, indiferent dacă sunt transferabile sau nu, alte ajutoare financiare pe perioadă determinată, "credite subordonate" (credite care prevăd un drept de creanță auxiliar asupra instituției emitente, care poate fi exercitat numai după satisfacerea tuturor cererilor de rang superior) și "finanțările de proiecte" (credite care sunt recuperate numai din veniturile proiectelor finanțate);b9) poziția "Altele" include creanțe care nu pot fi clasificate drept "credite" în conformitate cu regulamentul BCE, cum ar fi sumele brute de primit în ceea ce privește elementele în curs de clarificare (de exemplu, fonduri aflate în așteptarea plasamentului, transferului sau decontării) și elementele în tranzit (de exemplu cecuri și alte forme de plată care au fost remise spre încasare);b10) poziția "Credit pentru consum colateralizat" include "credite pentru consum", așa cum au fost definite mai sus, care sunt garantate.c) FIN 6.B cuprinde informații cu privire la partea din valoarea contabilă a creditelor și creanțelor incluse în FIN 6.A, care este acoperită prin garanții reale (imobiliare și/sau alte active) sau prin garanții financiare, iar la întocmirea acestei situații se vor avea în vedere următoarele:c1) colateralul/garanția maximă care poate fi luată în considerare în comparație cu valoarea netă contabilă a creditelor și creanțelor din FIN 6.A, urmează regula potrivit căreia suma valorilor garanției financiare și/sau a colateralului avută în vedere pentru determinarea valorilor înscrise în coloanele aferente ale FIN 6.B nu poate depăși valoarea contabilă a creditului în cauză; pentru acest scop, valorile contabile calculate separat nu trebuie să fie cumulate;c2) la poziția ”Credite ipotecare (credite imobiliare colateralizate)”, ”Rezidențial” include garanții sub forma proprietăților imobiliare locative și ”Comercial” include garanții sub forma proprietăților imobiliare comerciale, așa cum sunt definite la art. 22 din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții, aprobat prin Ordin al Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006, cu modificările și completările ulterioare; (la 12-07-2012, Litera c2) din Litera c) , Alineatul (1) , Punctul 14. , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) c3) la poziția "Alte credite colateralizate", "Numerar" se referă la depozite colaterale și gajuri pe titluri de datorie emise de către entitatea raportoare, iar "Altele" se referă la gajuri pe valori mobiliare sau alte active;c4) poziția "Garanții financiare" include contracte care impun emitentului să efectueze plăți specificate pentru a compensa pierderile deținătorului survenite din cauza faptului că un anumit debitor nu reușește să facă plata la termen în conformitate cu termenii inițiali sau modificați ai unui instrument de datorie (IAS 39.9, AG4 și IFRS 4.A);c5) pentru creditele și creanțele care sunt garantate cu mai mult de un tip de colateral sau garanție, valoarea maximă a colateralului/garanției care poate fi luată în considerare trebuie să fie repartizată între diferitele coloane din FIN 6.B conform calității colateralului, începând cu acela care are cea mai ridicată calitate.d) informațiile cu privire la contrapartide se referă la contrapartida creditului, nu la contrapartida colateralului.(2) Formatul "FIN 6 - Clasificarea creditelor și creanțelor" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 6 - Clasificarea creditelor și creanțelorFIN 6.A - Clasificarea creditelor și creanțelor pe tipuri de produs
  - lei -
  Tipuri de credite și creanțe Referințe Bănci centrale Administrații generale Instituții de credit Alte instituții financiare Societăți nefinanciare.Societăți Societăți nefinanciare.Retail Gospodăriiale populației. Societăți Gospodăriiale populației. Retail
  IFRS 7 IG 21
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. La vedere [la cerere] și cu preaviz [cont curent]
  2. Credite ipotecare [credite imobiliare colateralizate] X
  3. Alte credite colateralizate X
  4. Creanțe comerciale X
  5. Leasing financiar X
  6. Credite acordate în cadrul operațiunilor reverse repo
  7. Credite de consum X X X
  8. Alte credite la termen
  9. Altele
  10. Total credite și creanțe
  10.1. din care: credite pentru consum colateralizate X X X X X X
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  FIN 6.B - Clasificarea creditelor și creanțelor după colaterale și garanții
  - lei -
  Garanții și colateraleReferințeCredite ipotecare [credite imobiliare colateralizate]Alte credite colateralizate Garanții financiare
  Rezidențial Comercial Numerar Altele
  AB12345
  1. Credite și creanțe
  1.1. din care: Alte instituții financiare
  1.2.din care: Societăți nefinanciare. Societăți
  1.3. din care: Societăți nefinanciare. Retail
  1.4. din care: Gospodării ale populației. Societăți
  1.5. din care: Gospodării ale populației. Retail
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  15. (1) La întocmirea situației "FIN 7 - Informații referitoare la active depreciate și restante" se vor avea în vedere următoarele:a) această situație prezintă o analiză a maturității activelor care sunt restante la data de raportare, dar nu sunt depreciate și se referă la activele financiare incluse în categoriile: disponibile în vederea vânzării, împrumuturi și creanțe, precum și păstrate până la scadență;b) activele sunt considerate restante atunci când contrapartida nu reușește să efectueze o plată la termenul prevăzut în contract. Valorile unor astfel de active trebuie raportate și defalcate în funcție de numărul de zile de întârziere la plată. Analiza activelor restante nu trebuie să includă niciun activ depreciat, având în vedere că IFRS 7.37 impune ca valoarea contabilă a activelor depreciate să fie prezentată separat de activele restante;c) coloana "Ajustări de valoare cumulate înregistrate direct în contul de profit sau pierdere (anulări cumulate)" include sumele principalului și dobânzii restante ale oricăror instrumente de datorie și credite și creanțe depreciate pe care entitatea raportoare nu le mai recunoaște, independent de portofoliul în care au fost incluse. Aceste sume trebuie să fie raportate până când toate drepturile entității au fost stinse (prin expirarea termenului de prescriere, ștergere de datorie sau din alte cauze) sau până la recuperare. Pentru instrumentele de capitaluri proprii, această coloană include valoarea din cost care a fost anulată în condițiile în care există cel puțin o posibilitate de recuperare. Anulările includ atât reducerile în valoarea contabilă a activelor financiare depreciate recunoscute direct în profit sau pierdere [IFRS 7.B5.(d).(i)], cât și reducerile valorilor înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere în contrapartidă cu activele financiare depreciate [IFRS 7.B5.(d).(îi)].(2) Formatul "FIN 7 - Informații referitoare la active depreciate și restante" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:
  FIN 7 - Informații referitoare la active depreciate și restante
  - lei -
  ReferințeActive financiare restante, dar nedepreciate Valoarea contabilă netă a activelor depreciateAjustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel îndividual Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Garanții și alte îmbunătățiri ale ratingului de credit aferente activelor depreciate și restante Ajustări de valoare cumulate înregistrate direct în contul de profit sau pierdere (anulări cumulate)
  ≤ 90 zile> 90 zile≤ 180 zile> 180 zile≤ 1 an> 1 an
  IFRS 7.37 (a); IFRS 7 IG 26-28 IAS 39.58-70 IAS 39 AG 84-92; IFRS 7.37 (b) IAS 39 AG 84-92 IAS 39 AG 84-92 IFRS 7.37 (c)IAS 39 AG 84-92; IFRS 7.37 (b); IFRS 7.16, IFRS 7 B5 (d)
  A B 1 2 3 45 6 7 8 9 10
  1. Instrumente de capitaluri proprii 1.1. din care: la cost 1.2. din care: Instituții de credit 1.3. din care: Alte instituții financiare 1.4.din care: Societăți nefinanciare IAS 32.11X X X X X X X X X X X X X X X XXXXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
  2. Instrumente de datorie 2.1. Bănci centrale 2.2.Administrații generale 2.3. Instituții de credit
  2.4. Alte instituții financiare 2.5. Societăți
  3. Credite și creanțe 3.1. Bănci centrale 3.2. Administrații generale 3.3. Instituții de credit 3.4. Alte instituții financiare 3.5. Societăți nefinanciare. Societăți 3.6. Societăți nefinanciare. Retail
  3.7. Gospodării ale populației. Societăți
  3.8.Gospodării ale populației. Retail
  După produs:
  3a) La vedere [la cerere] și cu preaviz [cont curent] 3b) Credite ipotecare (Credite imobiliare colateralizate) 3c) Alte credite colateralizate 3d) Creanțe comerciale 3e) Leasing financiar 3f) Credite acordate în cadrul operațiunilor reverse repo 3g) Credite de consum 3h) Alte credite la termen 3i) Altele
  4. Total IFRS 7.37
  5. Garanții ce nu sunt atribuibile în mod specific unui activCPXXXXXXXXX
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  16. (1) Formatul "FIN 8 - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere: informații privind riscul de credit" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:
  FIN 8 - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere: informații privind riscul de credit
  - lei -
  Referințe Expunerea maximă la riscul de credit Valoarea cu care orice instrumente derivate de risc de credit diminuează expunerea maximă la riscul de credit Valoarea totală a modificărilor valorii juste atribuibile modificărilor riscului de credit Valoarea modificărilor valorii juste a oricăror instrumente derivate de risc de credit sau instrumente similare Valoarea modificării valorii juste, înregistrată în cursul perioadei, atribuibilă modificărilor riscului de credit al activului financiar Valoarea totală a modificărilor valorii juste a oricăror instrumente derivate de risc de credit, înregistrată de la momentul desemnării
  IFRS 7.9.(a) IFRS 7.9.(b) IFRS 7.9.(c) IFRS 7.9.(d) IFRS 7.9.(c) IFRS 7.9.(d)
  A B 1 2 3 4 5 6
  1. Instrumente de datorie
  2. Credite și creanțe
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  17. (1) Situația "FIN 9 - Informații privind riscul de credit și deprecierile" cuprinde inclusiv informații privind acordurile de răscumpărare. Criteriile de raportare a informațiilor privind operațiunile repo și reverse repo vor avea în vedere următoarele:a) Acordurile de răscumpărare ("repo") cuprind tranzacțiile în care entitatea raportoare primește numerar în schimbul activelor financiare vândute la un preț dat, însoțite de un angajament de răscumpărare a acelorași active (sau a unor active identice) la un preț fixat, la o dată viitoare specificată. Sumele primite de către entitatea raportoare în schimbul activelor financiare transferate către o terță parte ("cumpărătorului temporar") urmează să fie clasificate ca "acorduri de răscumpărare" în cazul în care există un angajament pentru a inversa operațiunea, și nu doar o opțiune de a face acest lucru;b) următoarele variante de operațiuni de tip repo sunt toate clasificate ca "acorduri de răscumpărare":b1) sume primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terț sub formă de împrumuturi de titluri garantate cu numerar; șib2) sume primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terț sub forma unui acord de vânzare/răscumpărare.c) informațiile privind acordurile de răscumpărare ce implică deținerea de colateral (depus de către o altă parte), care ar putea fi redat în garanție de către entitatea raportoare în cadrul unei operațiuni "repo", precum și colateralul deținut în cadrul unei operațiuni "reverse repo" care ar putea fi vândut, sunt prezentate în tabelul FIN 9.C;d) poziția "Executări de garanții [imobilizări corporale]" din tabelul FIN 9.E se referă la valoarea cumulată, la sfârșitul perioadei de raportare, a activelor executate, care nu sunt clasificate ca fiind "Imobilizări corporale".(2) Formatul "FIN 9 - Informații privind riscul de credit și deprecierile" este următorul:
  FIN 9 - Informații privind riscul de credit și deprecierile
  FIN 9.A: Informații generale referitoare la depreciere
  - lei -
  Referințe Perioada curentă Valoarea cumulată a deprecierii
  CreșteriReluăriTotal
  A B 1 2 3 4
  1. Deprecierea aferentă activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere IFRS 7.20 (e)
  1.1. Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate și instrumente derivate legate de acestea) IFRS 7.20 (e); IAS 39.66 X
  1.2. Active financiare disponibile în vederea vânzării IFRS 7.20 (e); IAS 39.67- 70
  1.3. Împrumuturi și creanțe IFRS 7.20 (e); IAS 39.63- 65
  1.4. Investiții păstrate până la scadență IFRS 7.20 (e); IAS 39.63- 65
  2. Deprecierea aferentă activelor nefinanciare IAS 36.126 (a), (b)
  2.1. Imobilizări corporale IAS 16.73 (e)(v-vi)
  2.2. Investiții imobiliare IAS 40.79(d) (v)
  2.3. Fond comercial IAS 36.10b, IAS 36.88-99,124; IFRS 3 Anexa B67 (d) (v) X
  2.4. Alte imobilizări necorporale IAS 38.118 (e) (iv) (v)
  2.5. Investiții în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență IAS 28.31-34
  2.5.1. Filiale
  2.5.2. Asocieri în participație
  2.5.3. Entități asociate
  2.6. Altele
  3. Total
  4. Venituri din dobânzi aferente activelor financiare depreciate IFRS 7.20 (d); IAS 39 AG 93 X X
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  FIN 9.B: Variația ajustărilor pentru depreciere și deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii
  - lei -
  IFRS 7.16, B5 (d); art. 11 pct. 9 din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 25/ 30/2006 privind cerințele de publicare pentru instituțiile de credit și firmele de investiții, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 22/ 119/2006, cu modificările și completările ulterioare Referințe Sold inițial Anulări de ajustări pentru depreciere Majorări ale ajustărilor pentru depreciere pentru pierderi probabile estimate în cursul perioadei Diminuări ale ajustărilor pentru depreciere pentru pierderi probabile estimate în cursul perioadei Alte ajustări *1) Transferuri între conturile de ajustări pentru depreciere Sold final Sume recuperate înregistrate direct în contul de profit sau pierdere Ajustări de valoare înregistrate direct în contul de profit sau pierdere
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Instrumente de capitaluri proprii X X X X X X X X
  2. Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual IAS 39.63 –70, AG 84-92; IFRS7.37 (b)
  2.1.Instrumente de datorie 2.1.1. Bănci centrale 2.1.2.Administrații generale 2.1.3. Instituții de credit 2.1.4. Alte instituții financiare 2.1.5. Societăți
  2.2. Credite și creanțe 2.2.1. Bănci centrale2.2.2. Administrații generale 2.2.3. Instituții de credit 2.2.4. Alte instituțiifinanciare2.2.5. Societăți nefinanciare. Societăți 2.2.6. Societăți nefinanciare Retail 2.2.7. Gospodării ale populației.Societăți 2.2.8.Gospodării ale populației. Retail
  3. Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare IAS 39.59 , 64
  3.1. Instrumente de datorie 3.1.1. Bănci centrale 3.1.2. Administrații generale 3.1.3. Instituții de credit 3.1.4. Alte instituții financiare 3.1.5. Societăți
  3.2. Credite și creanțe 3.2.1.Bănci centrale 3.2.2.Administrații generale 3.2.3.Instituții de credit 3.2.4. Alte instituții financiare 3.2.5. Societăți nefinanciare. Societăți 3.2.6. Societăți nefinanciare Retail 3.2.7. Gospodării ale populației. Societăți 3.2.8. Gospodării ale populației. Retail
  4. Ajustări colective pentru pierderi gene- rate dar neidentificate aferente activelor financiare IAS 39.59 , 64
  4.1. Instrumente de datorie X X
  4.2. Credite și creanțe X X
  5. Total
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  Notă
  *1) Ex. Diferențe de curs valutar, combinări de întreprinderi, achiziții și cedări de filiale etc.
  (la 12-07-2012, Formularul FIN 9.B din Alineatul (2), Punctul 17 a fost modificat de Litera e), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 )
  FIN 9.C. Colaterale deținute care pot fi vândute sau redate în garanție
  - lei -
  Referințe Valoarea justă a colateralelor deținute Valoarea justă a colateralelor vândute Din care: colaterale obținute în cadrul operațiunilor reverse repo, care au fost vândute Valoare justă a colateralelor redate în garanție Din care: colaterale redate în garanție în cadrul unei operațiuni repo
  IFRS 7.15(a) IFRS 7.15(b) IFRS 7.15(b)
  A B 1 2 3 4 5
  1. Active financiare
  1.1. Instrumente de capitaluri proprii
  1.2. Instrumente de datorie
  1.3. Credite și creanțe
  2. Active nefinanciare
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  Notă
  1. Atunci când se permite vânzarea sau redarea în garanție a colateralului în absența situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor de către proprietarul colateralului.
  FIN 9.D - Active obținute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanțiilor reale deținute
  - lei -
  Referințe Valoare
  1. Active imobilizate deținute în vederea vânzării IFRS 7.38 (a)
  2. Imobilizări corporale IFRS 7.38 (a)
  3. Investiții imobiliare IFRS 7.38 (a)
  4. Instrumente de capitaluri proprii și de datorie IFRS 7.38 (a)
  5. Numerar IFRS 7.38 (a)
  6. Altele IFRS 7.38 (a)
  7. Total
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  FIN 9.E - Executări de garanții - valoarea cumulată [imobilizări corporale]
  - lei -
  Referințe Valoarea cumulată
  1. Executări de garanții [imobilizări corporale] IFRS 7.38 (a)
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  18. (1) La întocmirea situației "FIN 10 - Datorii financiare" se vor avea în vedere următoarele:a) semnificația poziției "Depozite" este cea prevăzută de definiția din Regulamentul BCE;a1) depozitele de economii reglementate trebuie să fie clasificate în conformitate cu Regulamentul BCE (a se vedea Anexa II, Partea 2, elementele 9.2. și 9.3.) și distribuite în conformitate cu defalcarea în funcție de contrapartidă;a2) depozitele de economii la vedere netransferabile, care, deși din punct de vedere legal sunt rambursabile la cerere, sunt supuse unor sancțiuni și restricții semnificative și au caracteristici care sunt asemănătoare depozitelor la vedere, sunt clasificate ca depozite rambursabile după notificare.b) poziția "Datorii constituite prin titluri" se referă la instrumente de datorie emise ca titluri de valoare de către entitatea raportoare, care nu sunt depozite în conformitate cu Regulamentul BCE. Acest post include:b1) "Certificate de depozite",b2) "Carnete și librete de economii" (inclusiv atunci când sunt dematerializate),b3) "Obligațiuni" (convertibile și neconvertibile),b4) "Altele".c) poziția "Alte datorii financiare" include toate datoriile financiare din aria de aplicabilitate a IAS 39, altele decât instrumentele derivate, poziții scurte, depozite și datorii constituite prin titluri, respectiv, garanții financiare, angajamente de creditare, dividende de plătit și sume de plătit cu privire la elementele în curs de clarificare, elementele în tranzit și decontările ulterioare ale tranzacțiilor cu titluri de valoare și de schimb valutar;d) pentru poziția "Datoriile subordonate" se vor avea în vedere următoarele:d1) datoriile subordonate emise sub forma de titluri de valoare trebuie să fie clasificate ca "datorii constituite prin titluri";d2) datoriile subordonate sub forma depozitelor sau împrumuturilor vor fi clasificate ca "depozite".(2) Formatul "FIN 10 - Datorii financiare" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:
  FIN 10 - Datorii financiare
  FIN 10.A: Datorii financiare: clasificare pe tipuri de produse și în funcție de contrapartidă
  - lei -
  ReferințeValoare contabilă Valoareamodificării cumulate a valorii juste atribuibilă modificării riscului decredit Valoarea de rambursare la scadența stabilită contractual
  Deținute în vederea tranzacționăriiDesemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere La cost amortizat
  IFRS 7.8 (e) (îi); IAS 39.9, AG 14-15IFRS 7.8 (e) (i); IAS 39.9 IFRS 7.8 (f); IAS 39.47 IFRS 7.10 (a)IFRS 7.10 (b)
  A B 1 2 3 4 5
  1. Instrumente derivate IAS 39.AG 15 (a) X X X
  2. Poziții scurte IAS 39.AG 15 (b) X X X X
  2.1. Instrumente decapitaluri proprii IAS 32.11 X X X X
  2.2. Instrumente dedatorie X X X x
  2.3. Credite și creanțe X X X X
  3. Depozite BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9
  3.1. Bănci centrale
  3.1.1. Conturi curente / depozite la vedere BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.1
  3.1.2. Depozite la termen BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.2
  3.1.3. Depozite rambursabile după notificare BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.3
  3.1.4. Acorduri de răscumpărare BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.4
  3.2. Administrații generale
  3.2.1. Conturi curente / depozite la vedere BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.1
  3.2.2. Depozite la termen BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.2
  3.2.3. Depozite rambursabile după notificare BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.3
  3.2.4. Acorduri de răscumpărare BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.4
  3.3. Instituții de credit
  3.3.1. Conturi curente / depozite la vedere BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.1
  3.3.2. Depozite la termen BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.2
  3.3.3. Depozite rambursabile după notificare BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.3
  3.3.4. Acorduri de răscumpărare BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.4
  3.4. Alte instituții financiare
  3.4.1. Conturi curente / depozite la vedere BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.1
  3.4.2. Depozite la termen BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.2
  3.4.3. Depozite rambursabiledupă notificare BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.3
  3.4.4. Acorduri de răscumpărare BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.4
  3.5. Societăți nefinanciare
  3.5.1. Conturi curente / depozite la vedere BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.1
  3.5.2. Depozite la termen BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.2
  3.5.3. Depozite rambursabile după notificare BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.3
  3.5.4. Acorduri de răscumpărare BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.4
  3.6. Gospodării ale populației
  3.6.1. Conturi curente / depozite la vedere BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.1
  3.6.2. Depozite la termen BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.2
  3.6.3. Depozite rambursabile după notificare BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.3
  3.6.4. Acorduri de răscumpărare BCE/2008/ 32 Anexa 2 - partea 2.9.4
  4. Datorii constituite prin titluri
  4.1. Certificate de depozite
  4.2. Carnete și librete de economii
  4.3. Obligațiuni IFRS 7.IG 8
  4.3.1. ConvertibileIAS 32.AG 31
  4.3.2. Neconvertibile
  4.4. Altele
  5. Alte datorii financiare
  6. Total
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  FIN 10.B - Datorii subordonate
  - lei -
  Desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere La cost amortizat
  Referințe IFRS 7.8 (e) (i); IAS 39.9 IFRS 7.8 (f); IAS 39.47
  A B 1 2
  1. Depozite BCE/2008/32 Anexa 2 – partea 2.9
  2. Datorii constituite prin titluri
  3. Total
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  19. (1) La întocmirea situației "FIN 11 - Informații privind valoarea justă" se vor avea în vedere următoarele:a) situațiile FIN 11.A și FIN 11.B cuprind informații cu privire la valoarea justă a instrumentelor financiare, folosind ierarhia prevăzută în IFRS 7.27A;b) situația FIN 11.C cuprinde informații cu privire la utilizarea opțiunii valorii juste pentru activele și datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;c) situația FIN 11.D cuprinde informații cu privire la instrumentele financiare hibride, cu excepția contractelor evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere folosind opțiunea valorii juste, care sunt prezentate în FIN 11.C.c1) coloana "Deținute în vederea tranzacționării" include valoarea instrumentelor financiare hibride clasificate, ca întreg, în portofoliul instrumentelor "deținute în vederea tranzacționării" (adică include numai instrumentele hibride care nu au fost separate; instrumentele derivate încorporate separate, deținute în vederea tranzacționării, sunt raportate în FIN 3);c2) celelalte coloane includ valoarea contractelor-gazdă, care au fost separate de instrumentele derivate în conformitate cu prevederile IAS 39, respectiv în cazul în care entitatea nu a ales să evalueze întregul instrument financiar hibrid la valoarea justă prin profit sau pierdere.(2) Formatul "FIN 11 - Informații privind valoarea justă" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:
  FIN 11 - Informații privind valoarea justă
  FIN 11.A Informații privind valoarea justă a instrumentelor financiare
  - lei -
  ReferințeValoarea justăIerarhia valorii juste IFRS 7.27B (a)Câștiguri și pierderi nerealizate ale perioadei IFRS 7.27B (d)Câștiguri și pierderi brute [înainte de impozitare] nerealizate (cumulate]
  Nivel 2 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
  IFRS 7.25-26 IFRS 7.27 A(b) IFRS 7.27 A (c)
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8
  ACTIVE
  1. Active financiare deținute în vederea tranzacționării IFRS 7.8 (a)(îi); IAS 39.9, AG14
  1.1. Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării IAS 39.9
  1.2. Instrumente de capitaluri proprii IAS 32.11
  1.3.Instrumente de datorie
  1.4. Credite și creanțe X
  2. Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere IFRS 7.8 (a) (i); IAS 39.9
  2.1. Instrumente de capitaluri proprii IAS 32.11
  2.2. Instrumente de datorie
  2.3. Credite și creanțe X
  3. Active financiare disponibile în vederea vânzării IFRS 7.8 (d); IAS 39.9 X X
  3.1. Instrumente de capitaluri proprii IAS 32.11 X X
  3.2. Instrumente de datorie X X
  3.3. Credite și creanțe X X X
  4. Investiții păstrate până la scadență IFRS 7.8 (b); IAS 39.9, AG 16, AG 26 X X X X X
  5. Instrumente derivate - contab litatea de acoperire IFRS 7.22 (b); IAS 39.9
  DATORII
  6. Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării IFRS 7.8 (e) (îi); IAS 39.9, AG 14-15
  6.1. Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării IAS 39.9, AG15 (a)
  6.2. Poziții scurte IAS 39 AG 15 (b)
  6.3. Depozite BCE/2008/ 32 Anexa 2 – partea 2.9 X
  6.4. Datorii constituite prin titluri
  6.5. Alte datorii financiare X
  7. Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere IFRS 7.8 (e) (i); IAS 39.9
  7.1. Depozite BCE/2008/ 32 Anexa 2 – partea 2.9 X
  7.2. Datorii constituite prin titluri
  7.3. Alte datorii financiare X
  8. Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire IFRS 7.22 (b); IAS 39.9
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  FIN 11.B Informații privind valoarea justă a instrumentelor financiare: Împrumuturi și creanțe, precum și datorii financiare la cost amortizat
  - lei -
  Referințe Valoarea justăIerarhia valorii juste IFRS 7.27B (a)
  Nivel 2 Nivel 3
  IFRS 7.25-26 IFRS 7.27 A(b) FRS 7.27 A(c)
  A B 1 2 3
  ACTIVE
  1. Împrumuturi și creanțe IFRS 7.8. (c) IAS 39.9, AG 16, AG 26
  DATORII
  2. Datorii financiare evaluate la cost amortizat IFRS 7.8. (f); IAS 39.47
  2.1. Depozite BCE/2008/32 Anexa 2 - partea 2.9
  2.2. Datorii constituite prin titluri
  2.3. Alte datorii financiare
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  FIN 11.C - Utilizarea opțiunii de evaluare la valoarea justă
  - lei -
  Instrumente financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Referințe Neconcordanță contabilă Evaluare pe baza valorii juste Contracte hibride
  IFRS 7.B5 (a) IAS 39.9 (b) (i) IAS 39.9 (b) (îi) IAS 39.11A-12
  A B 1 2 3
  ACTIVE
  1. Instrumente de capitaluri proprii IAS 32.11 X
  2. Instrumente de datorie
  3. Credite și creanțe
  4. Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere: TOTAL IFRS 7.8. (a) (i); IAS 39.9
  DATORII
  5. Depozite Regulamentul BCE Anexa 2 - partea 2.9
  6. Datorii constituite prin titluri
  7. Alte datorii financiare
  8. Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere: TOTAL IFRS 7.8. (e) (i); IAS 39.9
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  FIN 11.D - Instrumente hibride care nu au fost desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
  - lei -
  Alte contracte hibride separabile [care nu au fost desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere] Deținute în vederea tranzacționării Împrumuturi și creanțe [Contracte gazdă] Investiții păstrate până la scadență [Contracte gazdă] Disponibile în vederea vânzării [Contracte gazdă]
  IAS 39.9 IAS 39.11 IAS 39.11 IAS 39.11
  A 1 2 3 4
  1. Active financiare
  Deținute în vederea tranzacționării La cost amortizat [Contracte gazdă]
  IAS 39.9 IAS 39.11
  2. Datorii financiare
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  20. (1) La întocmirea situației "FIN 12 - Transferul activelor financiare" se vor avea în vedere următoarele:a) în FIN 12A se raportează activele financiare transferate care, în parte sau în totalitate, nu îndeplinesc condițiile pentru derecunoaștere (a se vedea IAS 39.15-37) și activele financiare derecunoscute în întregime pentru care entitatea reține drepturile de administrare; pentru a asigura legătura cu COREP, situația include o coloană pentru activele financiare care sunt derecunoscute în scopuri de capital.În cazul tranzacțiilor de securitizare în care instituția de credit a reținut toate titlurile emise, nu există un transfer al riscurilor și beneficiilor aferente dreptului de proprietate asupra activelor financiare securitizate și, în consecință, acestea trebuie raportate în coloanele aferente activelor financiare recunoscute integral. (la 12-07-2012, Litera a) din Alineatul (1) , Punctul 20. , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) b) datoriile asociate se raportează în FIN 12.A în funcție de portofoliul în care sunt incluse activele financiare transferate aferente (nu în funcție de portofoliul în care acestea sunt incluse pe partea de datorii);c) coloana "Valori derecunoscute în scopuri de capital" include valorile activelor financiare recunoscute pentru scopuri contabile, dar derecunoscute în scopuri prudențiale deoarece entitatea raportoare le tratează ca poziții de securitizare în scopuri de capital, în conformitate cu art. 3 din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și pozițiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010, cu modificările și completările ulterioare; (la 12-07-2012, sintagma: CRD a fost înlocuită de Litera f), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) d) criteriile de raportare a informațiilor pentru operațiuni repo și reverse-repo sunt prevăzute la pct.17 (1) lit. a)-c);e) într-o operațiune de securitizare, atunci când activele financiare transferate sunt derecunoscute, instituția de credit raportoare trebuie să declare câștigurile sau pierderile generate la elementul din contul de profit sau pierdere care corespunde categoriei din IAS 39 în care activele financiare au fost incluse înainte de derecunoașterea lor;f) situația FIN 12.B include valoarea contabilă a tuturor activelor financiare depuse drept colateral pentru datorii sau datorii contingente de către entitatea raportoare, respectiv garanțiile date prin transferul activului financiar implicat în cazul în care cesionarul are dreptul de a vinde colateralul sau de a-l reda în garanție [a se vedea IAS 39.37.(a)], ca în cazul operațiunilor "repo", garanțiile date prin transferuri în care cesionarul nu are dreptul de a vinde colateralul sau de a-l reda în garanție, ca în cazul unei operațiuni de securitizare, și alte garanții care nu implică transferul de colateral, cum ar fi cele legate de emiterea de obligațiuni garantate.(2) Formatul "FIN 12 - Transferul activelor financiare" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:
  FIN 12 - Transferul activelor financiare
  FIN 12.A - Derecunoaștere și datorii financiare asociate activelor financiare transferate
  - lei -
  Active financiareReferințeValori contabile Activefinanciare derecunoscute în totalitateValoriderecunoscuteîn scopuride capital
  Active financiare recunoscute integralActive financiare recunoscute prin implicarea continuă a entității
  Active originale Datorii asociate Valoareatotală aactivelor originale Partea dinactiv recunoscută în continuare [implicarea continuă] Datorii asociate
  Valoarea totalăDin care:securitizare Din care:acorduri de răscumpărare Valoarea totalăDin care:securitizare Din care: acorduri de răscumpărare
  IFRS 7.13 (a) IFRS 7.13 (c) IAS 1.77;IFRS 7.13 (c) IFRS 7.13 (c) IFRS 7.13 (c) IFRS 7.13 (c) IFRS 7.13 (c) IFRS 7.13 (d)IFRS 7.13 (d) IFRS 7.13 (d) CP art. 3 din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/ 16/2010privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și pozițiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/ 73/2010, cu modificările și completările ulterioare
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1. Deținute în vederea tranzacționării IFRS 7.8 (a) (îi); IAS 39.9, AG14
  1.1. Instrumente de capitaluri proprii IAS 32.11
  1.2. Instrumente de datorie
  1.3. Credite și creanțe
  2. Desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit saupierdere IFRS 7.8 (a)(i) IAS 39.9
  2.1. Instrumente de capitaluri proprii IAS 32.11
  2.2. Instrumente de datorie
  2.3. Credite și creanțe
  3. Disponibile în vederea vânzării IFRS 7.8(d); IAS 39.9
  3.1. Instrumente de capitaluri proprii IAS 32.11
  3.2. Instrumente de datorie
  3.3. Credite și creanțe
  4. Împrumuturi și creanțe IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG 16, AG 26
  4.1. Instrumente de datorie
  4.2. Credite și creanțe
  5. Păstrate până lascadență IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG 16, AG 26
  6. Total
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  (la 12-07-2012, Formularul FIN 12.A din Alineatul (2), Punctul 20 a fost modificat de Litera f), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 )
  FIN 12.B - Garanții date
  - lei -
  Referințe Valoare contabilă
  1. Datorii IFRS 7.14 (a)
  2. Datorii contingente IFRS 7.14 (a)
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  21. (1) Situația "FIN 13 - Imobilizări corporale și necorporale" prezintă în FIN 13.A valoarea "Imobilizărilor corporale", "Investițiilor imobiliare" și "Altor imobilizări necorporale" din FIN 1.1, defalcate în conformitate cu criteriile utilizate pentru evaluarea acestora.(2) În FIN 13.B se prezintă valoarea elementelor incluse în FIN 13.A care au fost date în leasing de entitatea raportoare (în calitate de locator) către terțe părți pe baza unor acorduri încadrate în categoria operațiunilor de leasing operațional.(3) Formatul "FIN 13 - Imobilizări corporale și necorporale" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII
  FIN 13 - Imobilizări corporale și necorporale
  FIN 13.A - Imobilizări corporale și necorporale: valoarea contabilă
  - lei -
  Referințe Valoarea contabilă
  1. Imobilizări corporale IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54 (a)
  1.1. Modelul reevaluării IAS 16.31; IAS 16.73 (a), (d)
  1.2. Modelul costului IAS 16.30; IAS 16.73 (a), (d)
  2. Investiții imobiliare IAS 40.5, 30; IAS 1.54 (b)
  2.1. Modelul valorii juste IAS 40.33-55, IAS 40.76
  2.2. Modelul costului IAS 40.56; IAS 40.79 (c)
  3. Alte imobilizări necorporale IAS 38.8, 118, 122
  3.1. Modelul reevaluării IAS 38.75-87; IAS 38.124 (a) (îi)
  3.2. Modelul costului IAS 38.74
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  FIN 13.B - Imobilizări corporale și necorporale: active care fac obiectul leasing-ului operațional
  - lei -
  Referințe Valoarea contabilă
  1. Imobilizări corporale IAS 16.6; IAS 1.54 (a)
  1.1. Modelul reevaluării IAS 17.49; IAS 16.31, 73 (a) (d)
  1.2. Modelul costului IAS 17.49; IAS 16.30, 73 (a) (d)
  2. Investiții imobiliare IAS 40.IN5; IAS 1.54 (b)
  2.1. Modelul valorii juste IAS 17.49; IAS 40.33-55; IAS 40.76
  2.2. Modelul costului IAS 17.49; IAS 40.56; IAS 40.79 (c)
  3. Alte imobilizări necorporale IAS 38.8, 118
  3.1. Modelul reevaluării IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124 (a) (îi)
  3.2. Modelul costului IAS 17.49; IAS 38.74
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  22. (1) Situația "FIN 14 - Provizioane" prezintă reconcilierea între valoarea contabilă a postului "Provizioane" din FIN 1.2 la începutul și sfârșitul perioadei, defalcată pe tipuri de modificări. La întocmirea acestei situații se vor avea în vedere următoarele:a) coloana "Provizioane pentru beneficiile angajaților" este defalcată în următoarele două poziții:a.1) coloana "Pensii și alte obligații pentru beneficii acordate după pensionare" cuprinde datoria privind beneficiul determinat al entității raportoare astfel cum este definită în IAS 19.54;a.2) poziția "Alte beneficii ale angajaților" cuprinde valoarea recunoscută ca datorie pentru următoarele categorii:(a.2.1.) beneficiile pe termen scurt ale angajaților, în conformitate cu IAS 19.10, atunci când există o incertitudine cu privire la suma care trebuie plătită (în cazul în care nu există incertitudine, datoria angajată este inclusă în postul ”Alte datorii” din bilanț); (la 12-07-2012, Litera (a.2.1.) din Litera a.2) , Litera a) , Alineatul (1) , Punctul 22. , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) (a.2.2.) planuri de contribuții determinate, în conformitate cu IAS 19.44. (a);(a.2.3.) alte beneficii pe termen lung ale angajaților, în conformitate cu IAS 19.128; și(a.2.4.) beneficii pentru terminarea contractului de muncă, în conformitate cu IAS 19.133.(2) Formatul "FIN 14 - Provizioane" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:
  FIN 14 - Provizioane
  - lei -
  ReferințeProvizioane pentrubeneficiile angajaților Restructurare Cauze legate în curs de soluționare și litigii privind impozitele Angajamente de creditare și garanții Alte provizioane Total
  Pensii și alte obligații pentru beneficiiacordate după pensionare Alte beneficii ale angajaților
  IAS 19.54IAS 1.78 (d); IAS 19.10, 44(a), 128, 133, IAS1.78 (d)IAS 37.7 0-83 IAS 37 Anexa C- Ex. 6; 10 IAS 37 Anexa C - Ex.9,IAS 39.2 (h), 47(c) (d), BC15, AG 4 IAS 37.14
  A B 1 2 3 4 5 6 7
  1. Sold inițial [valoare contabilă la începutulperioadei] IAS 37.84 (a)
  2. Provizioane suplimentare, inclusiv creșteri ale provizioanelor existente IAS 37.84 (b)
  3. Valori utilizate IAS 37.84 (c)
  4. Valori neutilizate și reluate în timpul perioadei IAS 37.84 (d)
  5. Creșterea valorii actualizate [ca efect al trecerii timpului] și efectul oricărei modificări a ratei de actualizare IAS 37.84 (e)
  6. Alte modificări CP
  7. Sold final [valoare contabilă la sfârșitulperioadei] IAS 37.84 (a)
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  23. (1) La întocmirea situației "FIN 15 - Repartizarea geografică a activelor și a datoriilor în funcție de locul de rezidență al contrapartidei" se vor avea în vedere următoarele:a) repartizarea geografică în FIN 15.A și 15.B face distincție între intern (România), țări din Uniunea Economică și Monetară (UEM), alte țări din Uniunea Europeană (UE) și restul lumii;b) instrumentele de datorie, emise de entitatea raportoare, care nu pot fi alocate în funcție de zona geografică a rezidenței deținătorului fără a genera costuri nejustificate, sunt clasificate geografic, prin convenție, în funcție de localizarea pieței pe care sunt tranzacționate. Pentru activele/datoriile nefinanciare care nu derivă din lege sau din prevederi contractuale, trebuie aplicate următoarele convenții de clasificare:(b1) pentru imobilizările corporale trebuie să se utilizeze locația fizică a activului; și(b2) pentru datoriile non-contractuale și imobilizările necorporale non-contractuale se utilizează rezidența entității care le-a recunoscut în bilanț;(b3) dacă, după aplicarea criteriilor anterioare, entitatea raportoare nu este sigură cu privire la alocarea corectă a unui activ sau a unei datorii, o poate clasifica la "intern".(2) Formatul "FIN 15 - Repartizarea geografică a activelor și a datoriilor în funcție de locul de rezidență al contrapartidei" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:
  FIN 15 - Repartizarea geografică a activelor și a datoriilor în funcție de locul de rezidență al contrapartidei
  FIN 15.A - Repartizarea geografică a activelor
  - lei -
  Referințe România Țări din Uniunea Economică și Monetară Alte țări din Uniunea Europeană Restul lumii
  A B 1 2 3 4
  1. Active financiare deținute în vederea tranzacționării IFRS 7.8 (a) (îi); IAS 39.9
  1.1. Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării IAS 39.9
  1.2. Instrumente de capitaluri proprii IAS 32.11
  1.3. Instrumente de datorie
  1.4. Credite și creanțe
  2. Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere IFRS 7.8 (a) (i); IAS 39.9
  2.1. Instrumente de capitaluri proprii IAS 32.11
  2.2. Instrumente de datorie
  2.3. Credite și creanțe
  3. Active financiare disponibile în vederea vânzării IFRS 7.8 (d); IAS 39.9
  3.1. Instrumente de capitaluri proprii IAS 32.11
  3.2. Instrumente de datorie
  3.3. Credite și creanțe
  4. Împrumuturi și creanțe IFRS 7.8 (c); IAS 39.9; IAS 39 AG26
  4.1. Instrumente de datorie
  4.2. Credite și creanțe
  5. Investiții păstrate până la scadență IFRS 7.8 (b); IAS 39.9; IAS 39 AG26
  6. Restul activelor
  7. Total active IAS 1.9(a), IG6
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  FIN 15.B - Repartizarea geografică a datoriilor
  - lei -
  Referințe România Țări din Uniunea Economică și Monetară Alte țări din Uniunea Europeană Restul lumii
  A B 1 2 3 4
  1. Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării IFRS 7.8 (e) (îi); IAS 39.9, IAS 39.AG 14-15
  1.1. Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării IAS 39.AG 15 (a)
  1.2. Poziții scurte IAS 39.AG 15 (b)
  1.3. Depozite BCE/2008/32 Anexa 2 - partea 2.9
  1.4. Datorii constituite prin titluri
  1.5. Alte datorii financiare
  2. Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere IFRS 7.8 (e) (i); IAS 39.9
  2.1. Depozite BCE/2008/32 Anexa 2 - partea 2.9
  2.2. Datorii constituite prin titluri
  2.3. Alte datorii financiare
  3. Datorii financiare evaluate la cost amortizat IFRS 7.8 (f); IAS 39.47
  3.1. Depozite BCE/2008/32 Anexa 2 - partea 2.9
  3.2. Datorii constituite prin titluri
  3.3. Alte datorii financiare
  4. Restul datoriilor
  5. Total datorii IAS 1.9(b), IG 6
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  24. (1) Situația "FIN 17 - Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente" cuprinde informații privind angajamentele de creditare, garanțiile financiare, precum și alte angajamente date sau primite, atât revocabile cât și irevocabile. La întocmirea situației se vor avea în vedere următoarele:a) "Angajamentele de creditare" reprezintă angajamentele ferme de a acorda credite conform unor termeni și condiții prestabilite [a se vedea IAS 39.BC15], cu excepția celor care sunt instrumente derivate deoarece acestea pot fi decontate net în numerar sau prin livrarea sau emiterea altui instrument financiar [a se vedea, de asemenea, IAS 39.2.(h) și IAS 39.4.(a) și (c)];b) "Garanțiile financiare" reprezintă contractele care respectă definiția din IAS 39.9 și IFRS 4A pentru contractele de garanții financiare;c) "Alte angajamente" cuprinde elementele din anexa la Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt incluse în categoriile precedente; (la 12-07-2012, sintagma: CRD a fost înlocuită de Litera g), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) d) pozițiile "Angajamente de creditare date - din care: îndoielnice", "Garanții financiare date - din care îndoielnice" și "Alte angajamente date - din care îndoielnice" includ valoarea noțională a acestor angajamente de creditare, garanții financiare și a altor angajamente a căror contrapartidă nu și-a îndeplinit obligațiile din cauza unor evenimente similare celor descrise în art. 160 din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/ 20/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/ 109/2006, cu modificările și completările ulterioare; (la 12-07-2012, sintagma: CRD a fost înlocuită de Litera h), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) e) "Valoarea noțională" este valoarea care reprezintă cel mai bine expunerea maximă la riscul de credit a entității raportoare, fără a se lua în considerare vreun colateral deținut sau alte ameliorări ale condițiilor creditului [a se vedea IFRS 7.36(a)]. În principal, trebuie utilizate următoarele criterii:e1) pentru garanții financiare, valoarea noțională este valoarea maximă pe care entitatea ar putea fi nevoită să o plătească dacă garanția ar fi executată [IFRS 7.B10.(c)]; șie2) pentru angajamentele de creditare, valoarea noțională este valoarea totală pe care entitatea s-a angajat să o acorde drept credit [IFRS 7.B10.(d)]. Aceste valori noționale sunt valorile expunerii în scopul aplicării art. 3 din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările și completările ulterioare (înaintea aplicării ponderii de risc). (la 12-07-2012, sintagma: CRD a fost înlocuită de Litera i), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) (2) Formatul "FIN 17 - Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente" este următorul:INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 17 - Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente
  - lei -
  Referințe Valoarea noțională IFRS 7.36(a), B10(c) (d), art. 3 din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările și completările ulterioare
  Angajamente de creditare IAS 39.2 (h), 4(a) (c), BC 15; anexa la Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările și completările ulterioare
  1. Date 1.1. Bănci centrale 1.2. Administrații generale 1.3. Instituții de credit 1.4. Alte instituții financiare 1.5. Societăți 1.6. Retail 1a) Din care: îndoielnice 2. Primite 2.1.Bănci centrale 2.2. Administrații generale 2.3. Instituții de credit 2.4. Alte instituții financiare 2.5. Societăți nefinanciare 2.6. Gospodării ale populației
  Garanții financiare IAS 39.9, AG 4, BC 21, IFRS 4A; anexa la Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările și completările ulterioare
  3. Garanții date 3.1.Bănci centrale 3.2. Administrații generale3.3. Instituții de credit 3.4. Alte instituții financiare3.5. Societăți 3.6. Retail 3a) Din care: îndoielnice 4. Garanții primite (inclusiv instrumente derivate pe riscul de credit)4.1. Bănci centrale4.2. Administrații generale 4.3. Instituții de credit 4.4. Alte instituții financiare 4.5. Societăți 4.6. Retail
  Alte angajamente anexa la Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările și completările ulterioare
  5. Date 5.1. Bănci centrale 5.2. Administrații generale 5.3. Instituții de credit 5.4. Alte instituții financiare 5.5. Societăți 5.6. Retail 5a) Din care: îndoielnice 6. Primite 6.1. Bănci centrale 6.2. Administrații generale6.3. Instituții de credit 6.4. Alte instituții financiare 6.5. Societăți nefinanciare 6.6. Gospodării ale populației
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  (la 12-07-2012, Formularul FIN 17 din alineatul (2), Punctul 24 a fost modificat de Literele g) și i), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 )
  25. (1) Situația "FIN 21- Situația rezultatului global" cuprinde informații despre alte elemente ale rezultatului global aferente perioadei, potrivit prevederilor IAS 1.81.(b).(2) Formatul "FIN 21 - Situația rezultatului global" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:
  FIN 21 - Situația rezultatului global
  - lei -
  Referințe Perioada curentă
  1. Profitul sau pierderea anului IAS 1.7; IAS 1.81 (b); IAS 1.83 (a), IAS 1. IG6
  2. Alte elemente ale rezultatului global IAS 1.7; IAS 1.81 (b); IAS 1. IG6
  3. Imobilizări corporale IAS 1.7; IAS 1. IG6; IAS 16.39 - 40
  4. Imobilizări necorporale IAS 1.7; IAS 38.85-86
  5. Acoperirea investițiilor nete în operațiuni din străinătate [partea eficientă] IAS 39.102(a)
  5.1. Câștiguri (pierderi) din evaluare înregistrate în capitaluri proprii IAS 39.102(a)
  5.2. Transferate în profit sau pierdere IAS 1.7; IAS 1.92-95; IAS 39.102(a)
  5.3. Alte reclasificări CP
  6. Conversia valutară IAS 1.7; IAS 1. IG6; IAS 21.52(b)
  6.1. Câștiguri (pierderi) din conversie înregistrate în capitaluri proprii IAS 21.32, 38-47
  6.2. Transferate în profit sau pierdere IAS 1.7; IAS 1.92-95; IAS 21.48-49
  6.3. Alte reclasificări CP
  7. Acoperirea fluxurilor de trezorerie [partea eficientă] IAS 1.7; IAS 1. IG6; IFRS 7.23. (c ) IAS 38.95(a) -96
  7.1. Câștiguri (pierderi) din evaluare înregistrate în capitaluri proprii IAS 1. IG6 ;IAS 39.95(a) -96
  7.2. Transferate în profit sau pierdere IAS 1.7; IAS 1.92-95; IAS 1.IG6; IAS 39.97-101
  7.3. Transferate în valoarea contabilă inițială a elementelor acoperite IAS 1. IG6; IAS 39.97- 101
  7.4. Alte reclasificări CP
  8. Active financiare disponibile în vederea vânzării IAS 1.7; IFRS 7.20(a) (îi) IAS 1. IG6; IAS 39.55(b)
  8.1. Câștiguri (pierderi) din evaluare înregistrate în capitaluri proprii IFRS 7.20(a) (îi); IAS 1. IG6; IAS 39.55(b)
  8.2. Transferate în profit sau pierdere IFRS 7.20(a) (îi); IAS 1.7; IAS 1 92-95; IAS 1. IG6; IAS 39.55(b)
  8.3. Alte reclasificări IFRS 5 IG exemplu 12
  9. Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării IFRS 5.38
  9.1. Câștiguri (pierderi) din evaluare înregistrate în capitaluri proprii IFRS 5.38
  9.2. Transferate în profit sau pierdere IAS 1.7; IAS 1.92-95; IFRS 5.38
  9.3. Alte reclasificări IFRS 5 IG exemplu 12
  10. Câștiguri (pierderi) actuariale aferente planurilor de pensii de beneficii determinate IAS 1.7; IAS 1.IG6; IAS 19.93°
  11. Cota-parte din alte venituri și cheltuieli recunoscute aferente entităților contabilizate prin metoda punerii în echivalență IAS1.82(h); IAS 1. IG6; IAS28.11
  12. Alte elemente IAS 1.82(g)
  13. Impozit pe venit aferent componentelor altor venituri și cheltuieli recunoscute IAS 1.91(b); IAS 1.IG6
  14. Total rezultat global al anului IAS 1.7; IAS 1.82 (i); IAS 1. IG6
  14.1. Atribuibil intereselor minoritare [interese care nu presupun control] IAS 1.83 (b) (i), IAS 1. IG6
  14.2. Atribuibil deținătorilor capitalurilor proprii ale societății-mamă IAS 1.83 (b) (îi), IAS 1. IG6
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  (3) Controlul vertical al situației «FIN 21 - Situația rezultatului global» este următorul:2. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10. + 11. + 12.14. = 1. + 2. + 13.14. = 14.1. + 14.2. (la 12-07-2012, Punctul 25. din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 )
  26. (1) Situația "FIN 22 - Situația modificărilor în capitalurile proprii" prezintă reconcilierea între valoarea contabilă la începutul perioadei (soldul de deschidere) și la sfârșitul perioadei (soldul de închidere) pentru fiecare componentă a capitalurilor proprii (capital social, prime de capital, rezerve etc.).(2) Formatul "FIN 22 - Situația modificărilor în capitalurile proprii" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:
  FIN 22 - Situația modificărilor în capitalurile proprii
  - lei -
  Sursele modificăriiîn capitalurile propriiReferințeCapital social IAS 1.106, IAS 1.54(r)Prime de capital IAS 1.106, 1.78(e)Alte capitaluri propriiIAS 1.106 RezerveIAS 1.106, IAS 1.54(r)Rezervedin reevaluare și altediferențe de evaluare IAS 1.106 (Acțiuni proprii) IAS 1.106,IAS 32.33 -34 Profit sau pierdere atribuibile deținătorilor capitalurilor proprii ale societății- mamă IAS 1.106 (a), IAS 1.83(a) (îi) (Dividende interimare) IAS 1.106;IAS 32.35 Interese minoritare IAS 27.4; IAS 1.54 (q) IAS 27.27 Total IAS 1.9 (c),IAS 1. IG6
  Rezervedin reevalure și alte diferențe de evaluare IAS 1.106 (a); IAS 27.27- 28 Alte elemente IAS 1.106 (a) IAS 27.27- 28
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1. Sold inițial [înaintea retratării]
  2. Efectele corecțiilor de erori recunoscute în conformitate cu IAS 8 IAS 1.106 (b), IAS 8.42
  3. Efectele modificărilor politicilorcontabile recunoscute în conformitate cu IAS 8 IAS 1.106 (b), IAS 1.IG6, IAS 8.22
  4. Sold inițial [anul curent]
  5. Emitere de acțiuni ordinare IAS 1.106 (d) (iii)X X X X X
  6. Emitere de acțiuni preferențiale IAS 1.106 (d) (iii)X X X X X
  7. Emiterea altor instrumente de capitaluri proprii [de ex. warante, opțiuni] IAS 1.106 (d) (iii)X X X X X X X
  8. Exercitarea/expirarea altor instrumente de capitaluri proprii [de ex. opțiuni, warante] IAS 1.106 (d) (iii)X X X X X
  9. Conversia datoriilor în capitaluri proprii IAS 1.106 (d) (iii)X X X X X X
  10. Reducerea capitalului IAS 1.106 (d) (iii)X X X X X
  11. Dividende IAS 1.106 (d) (iii)IAS 32.35, IAS 1.IG6X X X
  12. Cumpărare de acțiuni proprii IAS 1.106(d) (iii), IAS 32.33 X X X X X X
  13. Vânzare/anulare de acțiuni proprii IAS 1.106 (d) (iii), IAS 32.33X X X X X X
  14. Reclasificarea instrumentelor financiare din capitaluri proprii în datorii IAS 1.106 (d) (iii)X X X X X X
  15. Reclasificarea instrumentelor financiare din datorii în capitaluri proprii IAS 1.106 (d) (iii)X X X X X X
  16. Transferuri între componentele capitalurilor proprii IAS 1.106 (d) (iii)X X X
  17. Creșterea (diminuarea) capitalurilor proprii care rezultă din combinări de întreprinderi IAS 1.106 (d) (iii)X X X
  18. Plăți pe bază de acțiuni IAS 1.106 (d) (iii), IFRS 2.10X X X X X
  19. Alte creșteri (diminuări) ale capitalurilor propriiIAS 1.106 (d) X X
  20. Total rezultat global al anului IAS 1.106 (d) (i) -(ii), IAS 1.82(i), IAS1 IG6 X X X X X
  21. Sold final [an curent]
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  27. (1) La întocmirea situației "FIN 24 - Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate" se vor avea în vedere următoarele:a) includerea valorilor și/sau tranzacțiilor referitoare la elementele bilanțiere, extrabilanțiere și din contul de profit sau pierdere, în care contrapartida este o parte afiliată astfel cum este definită în IAS 24. Tranzacțiile cu părțile afiliate din cadrul grupului și soldurile dintre acestea sunt eliminate atunci când se întocmesc situațiile FINREP ale grupului;b) poziția "Remunerarea personalului-cheie din conducere" din FIN 24.C include valoarea tuturor beneficiilor angajaților (inclusiv plățile pe bază de acțiuni) aferente perioadei, acordate personaluluicheie din conducerea entităților incluse în perimetrul de consolidare conform cap. III din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/111/2006, cu modificările ulterioare. În acest scop, definițiile beneficiilor angajaților și personalului-cheie din conducere sunt cele din IAS 24.9. (la 12-07-2012, sintagma: CRD a fost înlocuită de Litera j), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012 ) (la 12-07-2012, Litera c) a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 4 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 12 iulie 2012, devenind Litera b) ) (2) Formatul "FIN 24 - Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate" este următorul:DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:
  FIN 24 - Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate
  FIN 24.A: Sume de plată către părțile afiliate și sume de încasat de la acestea
  - lei -
  Solduri la sfârșitul perioadei Referințe Societatea - mamă și societăți care dețin controlul comun asupra entității Filiale Entități asociate și asocieri în participație Personalul-cheie din conducerea entității sau societății-mamă Alte părți afiliate
  IAS 24.18 (a) (b) IAS 24.18 (c) IAS 24.18 (d)(e) IAS 24.18 (f) IAS 24.18 (g)
  A B 1 2 3 4 5
  1. ACTIVE
  din care:
  1.1.Instrumente de capitaluri proprii IAS 24.17 (b)
  1.2. Instrumente de datorie IAS 24.17 (b)
  1.3. Credite și creanțe IAS 24.17 (b)
  1.3.a) din care: active financiare depreciate
  2. DATORII
  Din care:
  2.1. Depozite IAS 24.17 (b)
  2.2. Datorii constituite prin titluri IAS 24.17 (b)
  3. Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente [valoarea noțională]
  3.1.Date IAS 24.17 (b)
  3.1.a) Din care: Garanții financiare și angajamente de creditare îndoielnice IAS 24.17 (b)
  3.2. Primite IAS 24.17 (b)
  4. Instrumente derivate [valoarea noțională]
  5. Provizioane pentru datorii, garanții și angajamente îndoielnice IAS 24.17 (c)
  PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele, semnăturași ștampila instituției de creditPERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele șisemnătura
  FIN 24.B - Cheltuieli și venituri rezultate din tranzacțiile cu părțile afiliate
  - lei -
  Valoarea tranzacției Referințe Societatea - mamă și societăți care dețin controlul comun asupra entității Filiale Entități asociate și asocieri în participație Personalul -cheie din conducerea entității sausocietății-mamă