ORDIN nr. 1 din 10 februarie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, solicitate instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,Banca Națională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, solicitate instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, în scopul creșterii comparabilității informațiilor financiare raportate către Banca Națională a României și a eficacității supravegherii la nivelul Uniunii Europene. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  (2) În înțelesul prezentului ordin, Standardele Internaționale de Raportare Financiară reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, denumite în continuare IFRS.(3) Prevederile prezentului ordin se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată sau subconsolidată de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile reglementărilor emise de Banca Națională a României privind supravegherea pe bază consolidată a instituțiilor de credit, în vigoare la data raportării.(4) Prevederile prezentului ordin se aplică instituțiilor de credit prevăzute la alin. (3), începând cu situațiile financiare consolidate conforme cu IFRS, solicitate instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, denumite în continuare situații financiare consolidate FINREP, întocmite pentru semestrul I al anului 2012, respectiv pentru data de 30 iunie 2012.
   +  Articolul 2(1) Instituțiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) au obligația să întocmească situațiile financiare consolidate FINREP, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.(2) Situațiile financiare consolidate FINREP se transmit Băncii Naționale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naționale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și se depun în formă letrică la Direcția supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României, la termenele stabilite prin normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.(2^1) Până la data de la care transmiterea situațiilor financiare consolidate FINREP, în format electronic, se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Naționale a României nr. 15/2006, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile raportoare transmit Băncii Naționale a României raportările respective prin rețeaua de comunicații interbancare (RCI), sub formă de fișiere Excel. (la 01-01-2012, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 12 din 17 octombrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 31 octombrie 2011 ) (3) Situațiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru sfârșitul exercițiului financiar vor fi auditate de persoane responsabile cu auditarea statutară, potrivit legii.  +  Articolul 3Persoanele care asigură administrarea și/sau conducerea instituțiilor de credit ori alte persoane autorizate trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2007 privind situațiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, solicitate instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 8 iunie 2007, Ordinul Băncii Naționale a României nr. 5/2008 pentru modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2007 privind situațiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, solicitate instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 12 august 2008, Ordinul Băncii Naționale a României nr. 10/2009 pentru modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2007 privind situațiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, solicitate instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 8 decembrie 2009, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului ordin.
  Președintele Consiliului de administrație
  al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 10 februarie 2011.Nr. 1.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind întocmirea situațiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internaționalede Raportare Financiară, solicitate instituțiilor de credit în scopuri de supraveghereprudențială