ORDIN nr. 3.905 din 16 aprilie 2019privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială "Olga Gudynn International School" din orașul Voluntari
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 15 mai 2019  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene,având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.238/2011*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „gimnazial“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular „Olga Gudynn International School“ din localitatea Voluntari,*) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.238/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 7 din 1.08.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 14 mai-22 iunie 2018,în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Olga Gudynn International School“, cu sediul în orașul Voluntari, strada Erou Iancu Nicolae nr. 5, județul Ilfov, pentru nivelul de învățământ „gimnazial“ (nivel 1, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare), limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“, cod de identificare fiscală 39700549, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Olga Gudynn International School“ din orașul Voluntari, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2019-2020.  +  Articolul 3Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Olga Gudynn International School“ din orașul Voluntari are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2023-2024.  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Gimnazială „Olga Gudynn International School“ din orașul Voluntari.  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Olga Gudynn International School“ din orașul Voluntari este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6Societatea Comercială Olga Gudynn International School - S.R.L. din municipiul București, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Gimnazială „Olga Gudynn International School“ din orașul Voluntari, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  București, 16 aprilie 2019.Nr. 3.905.  +  ANEXĂ  +  Județul Ilfov
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/datăDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivel de învățământ/ Nivel de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învățământCapacitatea maximă de școlarizare/unitate de învățământ*
  1Școala Gimnazială „Olga Gudynn International School“13/11.06.2018Societatea Comercială Olga Gudynn International School - S.R.L.Orașul Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 5, tel./fax: 031/7172722, gradinitalicurici06 @yahoo.comGimnazial/ Nivel 1 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)RomânăCu frecvență10 formațiuni de studiu, în două schimburi (maximum 5 formațiuni de studiu/schimb)
  *Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
  -----