ORDIN nr. 3.901 din 16 aprilie 2019privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism și alimentație", calificarea profesională "tehnician în turism" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Sf. Antim Ivireanu" din municipiul București
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 15 mai 2019  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene,având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.369/2008*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Ortodox „Sf. Antim Ivireanu“ din municipiul București,*) Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.369/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.ținând cont de prevederile Deciziei Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 3.186/328 din 31.08.2012,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 8 din 8.08.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 4-29 iunie 2018,în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ „liceal“ (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare), profilul „servicii“, domeniul „turism și alimentație“, calificarea profesională „tehnician în turism“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu“, cu sediul în municipiul București, aleea Poiana Muntelui nr. 1, sector 6, începând cu anul școlar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învățământ „liceal“, profilul „servicii“, domeniul „turism și alimentație“, calificarea profesională „tehnician în turism“, autorizate, se preia la nivelul de învățământ „liceal“, profilul „servicii“, domeniul „turism și alimentație“, calificarea profesională „tehnician în turism“, acreditate în cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu“ din municipiul București.  +  Articolul 3Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu“ din municipiul București are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2023-2024.  +  Articolul 4Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu“ din municipiul București este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 5Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din Ministerul Educației Naționale, unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu“ din municipiul București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  București, 16 aprilie 2019.Nr. 3.901.  +  ANEXĂ  +  Municipiul București
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/datăAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivel de învățământ/ Nivel de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învățământCapacitatea maximă de școlarizare/unitate de învățământ*
  1Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu“14/18.06.2018Aleea Poiana Muntelui nr. 1, sector 6, tel./fax: 031/4380278, aivireanu@yahoo.comLiceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)ServiciiTurism și alimentațieTehnician în turismRomânăCu frecvență40 de formațiuni de studiu, în două schimburi (maximum 20 de formațiuni de studiu/schimb)
  * Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
  ----