ORDIN nr. 129/566/2007pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare aplicabile comerțului din cadrul Uniunii Europene cu anumite animale vii și produse de origine animală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Nr. 129 din 23 mai 2007
 • MINISTERUL AGRICULTURII DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 566 din 6 iulie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 8 august 2007  (la 16-05-2019, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 56 din 8 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 16 mai 2019 ) Văzând Referatul comun de aprobare nr. 17.605 din 15 mai 2007 și nr. 278.300 din 6 iulie 2007, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și de Direcția politici de piață în sectorul zootehnic din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (1) lit. e) și al art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 790/2005 privind delimitarea competențelor instituțiilor și organizațiilor implicate în transpunerea și implementarea legislației comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar,în temeiul prevederilor Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma privind controalele veterinare aplicabile comerțului din cadrul Uniunii Europene cu anumite animale vii și produse de origine animală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 16-05-2019, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 56 din 8 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 16 mai 2019 )  +  Articolul 2Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, institutele veterinare centrale, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (la 16-05-2019, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 56 din 8 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 16 mai 2019 )  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 580/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile comerțului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii și produse de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva 90/425/CEE a Consiliului privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) seria L, nr. 224 din 18 august 1990, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2016/1.012 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor («Regulamentul privind ameliorarea animalelor»), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 171 din 29 iunie 2016. (la 16-05-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 56 din 8 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 16 mai 2019 )  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Radu Roatiș Chețan
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Decebal Traian Remeș
   +  AnexăNORMĂprivind controalele veterinare aplicabile comerțului din cadrul Uniunii Europene cu anumiteanimale vii și produse de origine animală