HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 24 noiembrie 2010pentru aprobarea cuantumului plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 29 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC(1) Se aprobă cuantumul plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic la specia ovine/caprine pentru cererile depuse în anul 2010, denumită în continuare primă pe exploatație, în valoare unitară de 40 lei/cap ovine/caprine, în limita sumei de 263.673.732 lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2011. (la 20-09-2011, Alineatul (1) din Articolul UNIC a fost modificat de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 913 din 14 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 20 septembrie 2011 ) (2) Procedura de acordare a acestor prime este reglementată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 24 noiembrie 2010.Nr. 1.175.-------