ORDIN nr. 1.362 din 11 septembrie 2018pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Denistepe din județul Tulcea, în proprietatea acestei organizații
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 septembrie 2018  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.697/2018 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Denistepe din județul Tulcea, în proprietatea acestei organizații, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condițiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigații, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condițiile legii, în care sunt specificate obligațiile prevăzute de Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Patrimoniul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea și corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparținând acestei entități.  +  Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare preluate de către organizația utilizatorilor de apă pentru irigații prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizație a obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispozițiilor art. 29^3 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 11 septembrie 2018.Nr. 1.362.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor din infrastructura secundară de irigații, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea
  Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă
  pentru irigații Denistepe din județul Tulcea
  Nr. crt.Codul de clasificare și nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 cu modificările și completările ulterioarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresa imobiluluiValoarea de inventar (lei)
  11.8.6/INVPPS-6508237-2016Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare CIF 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Denistepe Sediul: satul Lăstuni, comuna Mihail Kogălniceanu, în incinta S.C. Minagro - S.R.L., județul Tulcea Înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 184 din 3.11.2006 CIF 19202922Amenajare interioară irigații aferentă plot 12 CD1-8 UAT Mihai BravuAmenajare interioară irigații Lungime totală - 14.615 mUAT Mihai Bravu, județul Tulcea17.333,87
  29/INVPPS-6504739-2016Teren aferent stației de pompare SPP 9Suprafața totală - 642 mpUAT Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea4.950,00
  (la 15-05-2019, Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 301 din 10 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 15 mai 2019 )
  -----