ORDONANȚA nr. 49 din 23 august 2001privind acceptarea unor amendamente la Convenția internationala pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 31 august 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Se accepta amendamentele la Convenția internationala pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972, pe care România a ratificat-o prin Decretul Consiliului de Stat nr. 92/1975, adoptate de Organizația Maritima Internationala prin anexa nr. 34 la Raportul Comitetului Securității Maritime la a 44-a sa sesiune - MSC XLIV/21 la Londra la 2 aprilie 1981, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se accepta amendamentele la Convenția internationala pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972, adoptate de Organizația Maritima Internationala prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.3(48) la Londra la 13 iunie 1983, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se accepta amendamentele la Convenția internationala pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972, adoptate de Organizația Maritima Internationala prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.20(59) la Londra la 17 mai 1991, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se accepta amendamentele la Convenția internationala pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972, adoptate de Organizația Maritima Internationala prin Rezoluția Adunării - A.737(18) la Londra la 4 noiembrie 1993, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței este autoritatea de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor Convenției internaționale pentru securitatea containerelor.(2) Abrogat. (la 13-12-2001, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 696 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 13 decembrie 2001 ) (3) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței aduce la îndeplinire prevederile prezentei ordonanțe direct sau prin delegare de competența.  +  Articolul 6Abrogat. (la 13-12-2001, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 696 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 13 decembrie 2001 )  +  Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoana
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
   +  Anexa nr. 1
  AMENDAMENTE
  la anexa I a Convenției internaționale pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972,
  adoptate de Organizația Maritima Internationala prin anexa nr. 34 la Raportul Comitetului Securității Maritime
  la a 44-a sa sesiune - MSC XLIV/21 la Londra la 2 aprilie 1981*)
  Notă
  *) Traducere.

  Capitolul 1
  REGULA 2
  1. Se amendeaza titlul regulii 2 care se va citi "întreținerea și examinarea".2. La paragraful 3 se elimina cuvântul "întreținere" și se insereaza cuvântul "examinare".3. La sfârșitul paragrafului 4 se adauga următorul text:Ca o prevedere tranzitorie, orice cerințe pentru marcarea pe containere a datei primei examinari sau a reexaminarii containerelor noi cuprinse în regula 10 și a containerelor existente vor fi amânate până la 1 ianuarie 1987. Cu toate acestea o administrație poate să impună cerințe mai severe pentru containerele proprietarilor săi (naționali).4. La sfârșitul paragrafului 5 se adauga următorul text:Cu toate acestea, în eventualitatea ca proprietarul are domiciliul sau sediul principal într-o țara al carei guvern nu a luat încă măsuri pentru prescrierea sau aprobarea unui program de examinare și până când măsurile vor fi fost luate, proprietarul poate folosi procedura prescrisă sau aprobată de administrația unei părți contractante care este pregatita sa funcționeze în calitate de parte contractantă interesată. Proprietarul se va supune condițiilor pentru folosirea acestor proceduri stabilite de administrația respectiva.
  Capitolul 4
  5. Se amendeaza titlul care se va citi:Reguli pentru acceptarea containerelor existente și a containerelor noi neacceptate în timpul fabricației
  REGULA 9
  6. La sfârșitul paragrafului 1 se adauga următorul text:Examinarea containerului respectiv și aplicarea placutei pentru aprobarea de securitate trebuie să fie efectuate până la 1 ianuarie 1985.7. După regula 9 se introduce regula 10 cu următorul cuprins:REGULA 10Acceptarea containerelor noi neacceptate în timpul fabricațieiDacă la 6 septembrie 1982 sau înainte de această dată proprietarul unui container nou neacceptat în timpul fabricației prezintă unei administrații următoarele informații:a) data și locul fabricației;b) numărul de identificare dat de fabricantul containerului, dacă exista;c) masa bruta maxima de serviciu;d) dovada satisfăcătoare pentru administrație ca acel container a fost fabricat conform unui tip constructiv care a fost încercat și găsit corespunzător condițiilor tehnice cuprinse în anexa II;e) sarcina admisibilă la stivuire pentru 1,8 g (kilograme și livre engleze); șif) alte date cerute pentru placuta pentru aprobarea de securitate, atunci, după verificare, administrația poate accepta containerul fără a tine seama de prevederile cap. II. Dacă acceptarea este acordată, acest lucru va fi anuntat proprietarului în scris, iar aceasta comunicare va autoriza proprietarul să aplice placuta pentru aprobarea de securitate după efectuarea unei examinari a containerului respectiv, conform cerințelor cuprinse în regula 2. Examinarea containerului respectiv și aplicarea placutei pentru aprobarea de securitate nu trebuie să fie efectuate mai târziu de 1 ianuarie 1985.
   +  Anexa nr. 2
  AMENDAMENTE
  la Convenția internationala pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972,
  adoptate de Organizația Maritima Internationala prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.3(48)
  la Londra la 13 iunie 1983*)
  Notă
  *) Traducere.
  1. Marcarea masei brute maxime a containeruluiLa anexa I, regula 1 "Placuta pentru aprobarea de securitate", la paragraful 1 existent se adauga litera a), care devine subparagraful 1.a), și se adauga următoarele noi subparagrafe:b) Pe fiecare container a cărui construcție este începută la sau după 1 ianuarie 1984 toate marcajele de pe container indicând masa bruta maxima vor corespunde cu masa bruta maxima înscrisă pe placuta pentru aprobarea de securitate.c) Pe fiecare container a cărui construcție a fost începută înaintea datei de 1 ianuarie 1984 toate marcajele de pe container indicând masa bruta maxima vor fi făcute sa corespundă cu masa bruta maxima înscrisă pe placuta pentru aprobarea de securitate, nu mai târziu de 1 ianuarie 1989.2. Marcarea pentru manipularea containerelor goaleLa anexa II - "Construcția" se elimina paragraful 3.3. Proba de stivuire pentru containere-cisternaLa anexa II, secțiunea 2 "Stivuirea", se adauga sub titlul "Sarcina interioară", după cuvintele "...egala cu 1,8 R", următoarea propozitie: "Containerele-cisterna pot fi încercate goale."4. Solicitarea longitudinala (proba statica) pentru containere-cisternaLa anexa II, secțiunea 5 "Solicitarea longitudinala (proba statica)", se adauga sub titlul "Sarcina interioară", după cuvintele "...maxima de serviciu, R", următoarea propozitie:În cazul unui container-cisterna, dacă masa sarcinii interioare plus țara este mai mica decât masa bruta maxima sau R, se va aplica containerului o sarcina suplimentară.5. Aprobarea programului de examinare continuaLa anexa I, regula 2, se înlocuiesc paragrafele 2, 3 și 4 existente cu următoarele:2. a) Proprietarul unui container acceptat trebuie să îl examineze sau sa îl supună examinării, la intervale corespunzătoare cu condițiile de exploatare, în concordanta cu procedura prescrisă sau aprobată de partea contractantă interesată.b) Data (luna și anul) înaintea căreia un container nou trebuie să fie supus primei examinari trebuie să fie marcată pe placuta pentru aprobarea de securitate.c) Data (luna și anul) ....... (se continua ca în fostul paragraf 3).d) (Identic cu fostul paragraf 4, cu excepția faptului ca în loc de "24 luni" se va citi "30 luni").3. a) Ca o alternativa la paragraful 2 partea contractantă interesată poate aproba un program de examinare continua dacă s-a convins, pe baza dovezii prezentate de către proprietar, ca un astfel de program prevede un nivel de securitate care nu este inferior celui prevăzut în paragraful 2.b) Pentru indicarea faptului ca containerul se exploatează în cadrul unui program de examinare continua, un marcaj indicând literele lt; lt;ACEP gt; gt; și identitatea părții contractante care a acordat aprobarea vor fi afișate ori pe placuta pentru aprobarea de securitate ori pe container, cat mai aproape posibil de aceasta.c) Toate examinarile efectuate în cadrul unui astfel de program trebuie să determine dacă un container are defecte care pot pune în pericol vreo persoana. Ele vor fi efectuate în legătură cu o reparatie majoră, reinnoire sau cu ocazia începerii/terminării perioadei de închiriere și, în orice caz, cel puțin o dată la 30 de luni.d) Ca o prevedere tranzitorie, orice cerințe de a aplica o marca care să indice ca acest container este exploatat în cadrul unui program de examinare continua aprobat vor fi amânate până la 1 ianuarie 1987. Totuși o administrație poate să impună cerințe mai severe pentru containerele proprietarilor săi (naționali).Se renumeroteaza paragraful 5 existent, care devine paragraful 4.
   +  Anexa nr. 3
  AMENDAMENTE
  la Convenția internationala pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972,
  adoptate de Organizația Maritima Internationala prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.20(59)
  la Londra la 17 mai 1991*)
  Notă
  *) Traducere.
   +  Amendamente la anexa I1. Paragraful 1 b) din regula 1 se înlocuiește cu:b) Pe fiecare container toate marcajele indicând masa bruta maxima trebuie să corespundă cu informațiile privind masa bruta maxima, înscrise pe placuta pentru aprobarea de securitate.2. Paragraful 1 c) din regula 1 se elimina.3. Un nou paragraf 1 c) se adauga la regula 1, având următorul text:c) Proprietarul containerului va îndepărta placuta pentru aprobarea de securitate dacă:– containerul a fost modificat într-un mod care ar anula acceptarea inițială și informațiile înscrise pe placuta pentru aprobarea de securitate; sau– containerul este scos din exploatare și nu este menținut în conformitate cu convenția; sau– acceptarea a fost retrasă de administrație.4. Din paragraful 2 d) al regulii 2 se elimina ultimele doua propozitii.5. Paragraful 3 d) din regula 2 se elimina.6. După capitolul IV se adauga capitolul V având următorul text:  +  Capitolul V Reguli pentru acceptarea containerelor modificate  +  Regula 11 Acceptarea containerelor modificateProprietarul unui container acceptat care a fost modificat într-un mod ce a dus la schimbări structurale trebuie să înștiințeze administrația sau o organizație acceptată, corespunzător autorizata de aceasta, referitor la respectivele schimbări. Administrația sau organizația autorizata poate solicita, după caz, repetarea încercărilor containerului modificat înainte de a elibera un nou certificat.  +  Amendamente la anexa II 1. în descrierea de la secțiunea 1.A) "Ridicare prin piese de colt" se adauga următoarea fraza în rubrica "Sarcina interioară":În cazul unui container-cisterna, dacă masa sarcinii interioare de proba plus țara este mai mica de 2 R, se va aplica containerului o sarcina suplimentară repartizata pe toată lungimea cisternei.2. În descrierea de la secțiunea 1.B) "Ridicare prin diverse alte metode" se adauga următoarea fraza în rubrica "Sarcina interioară":În cazul unui container-cisterna, dacă masa sarcinii interioare de proba plus țara este mai mica de 1,25 R, se va aplica containerului o sarcina suplimentară repartizata pe toată lungimea cisternei.
   +  Anexa nr. 4
  AMENDAMENTE
  la Convenția internationala pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972,
  adoptate de Organizația Maritima Internationala prin Rezoluția Adunării - A.737(18)
  la Londra la 4 noiembrie 1993*)
  Notă
  *) Traducere.
  1.1. Paragrafele 14-16 ale articolului II "Definiții" se amendeaza astfel:14. Masa bruta maxima de serviciu sau R înseamnă masa totală maxima admisibilă a containerului și a încărcăturii sale. Litera R se exprima în unități de masa. Atunci când în anexe se face referire la forte gravitationale derivate din aceasta valoare, acea forta, care este o forta de inertie, se indica prin Rg.15. (Modificare fără obiect în limba română)16. Sarcina utila maxima admisibilă sau P înseamnă diferența dintre masa bruta maxima de serviciu și țara. Litera P se exprima în unități de masa. Dacă în anexe se face referire la forte gravitationale derivate din aceasta valoare, acea forta, care este o forta de inertie, se indica prin Pg.1.2. La articolul II "Definiții" se adauga paragrafele 17-19, după cum urmează:17. Cuvântul sarcina, atunci când este utilizat pentru a descrie o cantitate fizica care se poate exprima în unități, semnifica masa.18. Cuvântul sarcina, utilizat de exemplu în expresia sarcina interioară, semnifica forta.19. Litera g înseamnă acceleratia gravitationala standard egala cu 9,8 m/sp.2.1. La anexa I, regula 1, subparagraful 1 b): modificare fără obiect în limba română.2.2. Subparagraful 2 a) al regulii 1 din anexa I se amendeaza astfel:a) Placuta trebuie să conțină următoarele informații redactate cel puțin în limba engleza sau franceza:APROBARE DE SECURITATE CSCȚara de acceptare și indicativul acceptăriiData fabricației (luna și anul)Numărul de identificare a containerului dat de către fabricant sau, în cazul containerelor existente la care acest număr nu se cunoaște, numărul atribuit de către administrațieMasa bruta maxima de serviciu (kg și lbs)Sarcina admisibilă la stivuire pentru 1,8 g (kg și lbs)Forta de încercare la rigiditate transversala (newtoni)2.3. După paragraful 4 al regulii 1 din anexa I se adauga paragraful 5 după cum urmează:5. Un container a cărui fabricație a fost terminată înainte de ......**) poate păstra placuta pentru aprobarea de securitate autorizata de prezenta convenție înainte de acea data, atâta timp cat nu survin modificări structurale la acel container. Notă
  **) Data intrării în vigoare a amendamentelor.
  3. La anexa I, regula 9, subparagrafele 1 c) și 1 e): modificare fără obiect în limba română.4. La anexa I, regula 10, subparagrafele c) și e): modificare fără obiect în limba română.5. La anexa I, alineatele 4, 5 și 6 din modelul placutei pentru aprobarea de securitate, reprodus în apendice, se amendeaza astfel:MASA BRUTA MAXIMA DE SERVICIU ....... kg ........ lbsSARCINA ADMISIBILĂ LA STIVUIRE PENTRU 1,8 g .......... kg ............ lbsFORTA DE ÎNCERCARE LA RIGIDITATE TRANSVERSAL" .......... newtoni6. La anexa I, pozițiile 4-8 din apendice se amendeaza astfel:4. Masa bruta maxima de serviciu (kg și lbs).5. Sarcina admisibilă la stivuire pentru 1,8 g (kg și lbs).6. Forta de încercare la rigiditate transversala (newtoni).7. Rezistenta pereților frontali se va indica pe placuta numai dacă pereții sunt conceputi sa suporte o forta mai mica sau mai mare de 0,4 ori forta gravitationala exercitată de sarcina utila maxima admisibilă, adică 0,4 Pg.8. Rezistenta pereților laterali se va indica pe placuta numai dacă pereții sunt conceputi sa suporte o forta mai mica sau mai mare de 0,6 ori forta gravitationala exercitată de sarcina utila maxima admisibilă, adică 0,6 Pg.7. Prima propozitie din introducerea la anexa II "Reguli pentru securitatea constructivă și încercări" se amendeaza astfel:La stabilirea cerințelor prezentei anexe se subintelege ca la nici una dintre fazele de exploatare a containerelor forțele rezultate din miscarea, amplasarea, stivuirea și efectul gravitational al containerului încărcat, precum și forțele exterioare nu vor depăși rezistenta de calcul a containerului.8. La anexa II, secțiunea 1A) "Ridicare prin piese de colt", textul de la rubrica "Sarcini de proba și forte aplicate" se amendeaza astfel:Sarcini de proba și forte aplicateSarcina interioară:O sarcina uniform repartizata, astfel încât masa totală a containerului și a sarcinii de proba să fie egala cu 2 R. în cazul unui container-cisterna, dacă sarcina de proba a sarcinii interioare plus țara este mai mica de 2 R, se va adauga containerului o sarcina suplimentară repartizata pe toată lungimea cisternei.Forte exterioare aplicate:Astfel încât să se ridice masa totală de 2 R în modul prescris (în coloana lt; lt;Proceduri de încercare gt; gt;).9. La anexa II, secțiunea 1B) "Ridicare prin diverse alte metode" se amendeaza astfel:Sarcini de proba și forte aplicateSarcina interioară:O sarcina uniform repartizata, astfel încât masa totală a containerului și a sarcinii de proba să fie egala cu 1,25 R.Forte exterioare aplicate:Astfel încât să se ridice masa totală egala cu 1,25 R în modul prescris (în coloana lt; lt;Proceduri de încercare gt; gt;).Sarcina interioară:O sarcina uniform repartizata, astfel încât masa totală a containerului și a sarcinii de proba să fie egala cu 1,25 R. În cazul unui container-cisterna, dacă sarcina de proba a sarcinii interioare plus țara este mai mica de 1,25 R, se va adauga containerului o sarcina suplimentară repartizata pe toată lungimea cisternei.Forte exterioare aplicate:Astfel încât să se ridice masa totală egala cu 1,25 R în modul prescris (în coloana ”Proceduri de încercare”).Proceduri de încercare(i) Ridicarea prin buzunarele pentru furci: Containerul va fi așezat pe bare care sunt situate în același plan orizontal; în fiecare dintre buzunarele pentru furci se centreaza câte o bara pentru ridicarea containerului încărcat. Barele vor avea o latime egala cu cea a furcilor ce urmează să fie utilizate la manipularea containerului și trebuie să pătrundă în centrul buzunarului pe 75% din lungimea acestuia.(ii) Ridicarea prin prindere cu brate: Containerul se va pozitiona pe suporturi aflate în același plan orizontal, câte unul sub fiecare dintre locasurile pentru prinderea cu brate. Aceste suporturi trebuie să aibă aceleași dimensiuni ca și suprafața de ridicare a bratelor de prindere ce urmează să fie utilizate.(iii) Alte metode:Dacă containerele sunt proiectate să fie ridicate în stare încărcată prin orice alta metoda nementionata la A) sau B) (i) și (îi), ele trebuie să fie, de asemenea, încercate cu sarcina interioară și cu forte exterioare aplicate, corespunzătoare condițiilor de acceleratie proprii acelei metode.10. La anexa II, secțiunea 2 "Stivuirea", paragrafele 1 și 2 se amendeaza astfel:1. În condițiile de transport internațional în care acceleratia verticala maxima diferă apreciabil de 1,8 g și atunci când containerul este efectiv limitat la aceste condiții de transport, sarcina de proba la stivuire se poate modifica prin raportul corespunzător acceleratiei.2. La terminarea cu succes a acestei probe containerul poate fi considerat ca suporta sarcina statica admisibilă la stivuire, asezata deasupra, care trebuie să fie indicată pe placuta pentru aprobarea de securitate la rubrica ”Sarcina admisibilă la stivuire pentru 1,8 g (kg și lbs)”.11. La anexa II, secțiunea 2 "Stivuirea", textul privind sarcinile de proba și forțele aplicate se amendeaza astfel:Sarcini de proba și forte aplicateSarcina interioară:O sarcina uniform repartizata, astfel încât masa totală a containerului și a sarcinii de proba să fie egala cu 1,8 R. Containerele-cisterna pot fi încercate goale.Forte exterioare aplicate:Astfel încât fiecare dintre cele patru piese de colt superioare să fie supusă unei forte verticale, de sus în jos, egala cu 0,25 x 1,8 x forta gravitationala a sarcinii statice admisibile la stivuire, așezate deasupra.12. La anexa II, secțiunea 3 "Sarcinile concentrate" se amendeaza astfel:Sarcini de proba și forte aplicateSarcina interioară:Nici una.Forte exterioare aplicate:O forta gravitationala concentrata a unei mase de 300 kg (660 lbs) uniform repartizata pe o suprafața de 600 mm x 300 mm (24 în x 12 în).Sarcina interioară:Doua sarcini concentrate, de câte 2.730 kg (6.000 lbs), aplicate separat pe planseul containerului pe o suprafața de contact de 142 cmp (22 sq.în) fiecare.Forte exterioare aplicate:Nici una.Proceduri de încercarea) Pe acoperisForțele exterioare aplicate trebuie să fie aplicate vertical, de sus în jos, pe suprafața exterioară a porțiunii celei mai puțin rezistente a acoperișului containerului.b) Pe planseuProba se va face cu containerul așezat pe patru suporturi aflate la același nivel, câte unul sub fiecare dintre cele patru piese de colt inferioare, astfel încât baza containerului să se poată incovoia liber.Pe întreaga suprafața a planseului containerului se va manevra un dispozitiv de proba încărcat astfel încât masa totală a acestuia să fie egala cu 5.460 kg (12.000 lbs) și aceasta masa să fie repartizata pe doua suprafețe de contact, fiecare suprafața suportand câte 2.730 kg (6.000 lbs). Aceste doua suprafețe trebuie să aibă o arie totală de contact de 284 cmp (44 sq.în), adică 142 cmp (22 sq.în) de fiecare, lățimea suprafețelor de 180 mm (7 în), iar distanta dintre centrele lor de 760 mm (30 în).13. La anexa II, titlul și subtitlul secțiunii 4 "Rigiditatea transversala" se amendeaza astfel:Sarcina de proba și forte aplicate" și "Sarcina interioară:14. La anexa II, secțiunea 5 "Solicitarea longitudinala (proba statica)", textul referitor la sarcinile de proba și forte aplicate se amendeaza astfel:Sarcini de proba și forte aplicateSarcina interioară:O sarcina uniform repartizata, astfel încât masa totală a containerului și a sarcinii de proba să fie egala cu masa bruta maxima de serviciu sau R. în cazul unui container-cisterna, dacă masa sarcinii interioare plus țara este mai mica decât masa bruta maxima sau R, se va adauga containerului o sarcina suplimentară.Forte exterioare aplicate:Astfel încât să se supună fiecare latura a containerului la forte longitudinale de compresiune și tracțiune egale cu Rg, respectiv baza containerului, considerată ca un întreg, la o forta totală egala cu 2 Rg.15. La anexa II, primul paragraf al secțiunii 6 "Pereții frontali" se amendeaza astfel:Pereții frontali trebuie să poată suporta o forta cel puțin egala cu 0,4 ori forta gravitationala exercitată de sarcina utila maxima admisibilă. Totuși, dacă pereții frontali sunt conceputi sa suporte o forta mai mica sau mai mare decât 0,4 ori forta gravitationala exercitată de sarcina utila maxima admisibilă, factorul care exprima rezistenta va fi indicat pe placuta pentru aprobarea de securitate, conform regulii 1 din anexa I.16. La anexa II, secțiunea 6 "Pereții frontali", textul privind sarcinile de proba și forțele aplicate se amendeaza astfel:Sarcini de proba și forte aplicateSarcina interioară:Astfel încât suprafața interioară a unui perete frontal să fie supusă unei forte uniform repartizate de 0,4 Pg sau unei alte forte asemănătoare pentru care ar putea fi conceput containerul.Forte exterioare aplicate:Nici una.17. La anexa II, primul paragraf al secțiunii 7 "Pereții laterali" se amendeaza astfel:Pereții laterali trebuie să poată suporta o forta cel puțin egala cu 0,6 ori forta gravitationala exercitată de sarcina utila maxima admisibilă. Totuși, dacă pereții laterali sunt conceputi sa suporte o forta mai mica sau mai mare decât 0,6 ori forta gravitationala exercitată de sarcina utila maxima admisibilă, factorul care exprima rezistenta va fi indicat pe placuta pentru aprobarea de securitate, conform regulii 1 din anexa I.18. La anexa II, secțiunea 7 "Pereții laterali", textul privind sarcinile de proba și forțele aplicate se amendeaza astfel:Sarcini de proba și forte aplicateSarcina interioară:Astfel încât suprafața interioară a unui perete lateral să fie supusă unei forte uniform repartizate de 0,6 Pg sau unei alte forte asemănătoare pentru care ar putea fi conceput containerul.Forte exterioare aplicate:Nici una.
  -----