HOTĂRÂRE nr. 1.133 din 18 septembrie 2008privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, pentru Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, precum și modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008  (la 01-06-2009, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 625 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 01 iunie 2009 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I(1) Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, pentru Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, cu destinația de sediu al acestei instituții.(2) Predarea-primirea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (la 01-06-2009, Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 625 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 01 iunie 2009 )  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.438/2002 privind înființarea Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Muzeul are sediul în imobilul, proprietate publică a statului, situat în municipiul București, str. Londra nr. 39, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Cheltuielile curente și de capital ale muzeului se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.3. Articolele 5 și 6 se abrogă.4. Titlul anexei va avea următorul cuprins:DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care are destinația de sediu al Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător punctul 50 din anexa nr. 3 "Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Gabriel Berca
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 18 septembrie 2008.Nr. 1.133.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREa imobilului, aflat în domeniul public al statului, carese transmite din administrarea Regiei Autonome "AdministrațiaPatrimoniului Protocolului de Stat" în administrareaMinisterului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național,pentru Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi
  Denumirea imobilului și adresa Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul București, str. Londra nr. 39, sectorul 1 1. Imobil cu garaj și teren aferent - Corp A - suprafața construită = 293 mp - Corp B - suprafața construită = 66 mp 2. Teren aferent în suprafață totală de 852,60 mp Numărul de identificare atribuit de M.F.: 147.210
  (la 01-06-2009, Anexa a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 625 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 01 iunie 2009 )
  -------