LEGE nr. 69 din 22 aprilie 2019privind înființarea Consiliului național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 25 aprilie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se înființează Consiliul național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, cu activitate nepermanentă, denumit în continuare Consiliul, care funcționează pe lângă Secretariatul General al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului.  +  Articolul 2(1) Consiliul are rolul de a promova un cadru instituțional adecvat pentru coordonarea politicilor publice și a acțiunilor cu impact asupra resurselor umane din administrația publică, asigurând dezvoltarea resurselor umane din administrația publică, precum și de a evalua atingerea obiectivelor asumate de Guvernul României în domeniul resurselor umane.(2) Consiliul îndeplinește următoarele atribuții:a) evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor asumate de Guvernul României în domeniul resurselor umane din administrația publică, prin documente strategice, și elaborează cu privire la acestea analize ale căror concluzii le prezintă prim-ministrului;b) elaborează, la cererea prim-ministrului sau din proprie inițiativă, rapoarte privind evoluțiile înregistrate în domeniul resurselor umane din administrația publică, pe care le prezintă prim-ministrului;c) identifică prioritățile de reformă în domeniul resurselor umane și le prezintă prim-ministrului;d) avizează strategiile naționale privind resursele umane din administrația publică, precum și proiectele de acte normative cu impact asupra personalului din administrația publică, la nivel național;e) formulează propuneri sau recomandări pentru armonizarea priorităților legislative în domeniul resurselor umane din administrația publică, promovate de instituțiile cu atribuții în acest domeniu, pe care le prezintă prim-ministrului;f) facilitează publicitatea/promovarea activității derulate atât de Consiliu, cât și de instituțiile publice reprezentate în acesta;g) elaborează sau participă la elaborarea altor rapoarte, studii și analize cu privire la resursele umane din administrația publică, la solicitarea prim-ministrului;h) propune proiectul de regulament de organizare și funcționare al Consiliului.(3) Consiliul elaborează și prezintă anual prim-ministrului un raport privind activitatea desfășurată și situația resurselor umane din administrația publică, raport care se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul Secretariatului General al Guvernului.(4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul colaborează cu instituții și autorități publice sau cu alte structuri cu atribuții în domeniul resurselor umane. Consiliul solicită instituțiilor și autorităților publice datele și informațiile necesare pentru elaborarea analizelor și rapoartelor din aria de competență.  +  Articolul 3(1) Consiliul este consultat obligatoriu cu privire la actele normative prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d).(2) În procesul de elaborare a actelor normative, autoritățile și instituțiile publice au obligația să informeze Consiliul cu privire la intenția de reglementare a unor strategii naționale privind resursele umane din administrația publică, precum și cu privire la proiectele de acte normative cu impact asupra personalului din administrația publică la nivel național, cel mai târziu la data publicării acestora pe site-ul propriu, în procedura de consultare publică.(3) Informarea prevăzută la alin. (2) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:a) principalele probleme a căror soluționare este vizată prin proiectul de act normativ;b) principalele soluții identificate prin proiectul de act normativ;c) mijloacele disponibile pentru realizarea scopului propus;d) calendarul estimat pentru derularea procedurii de consultare, avizare, respectiv adoptare a actului normativ.(4) Avizul Consiliului se formulează și se transmite în scris. Avizul poate fi: favorabil, favorabil cu obiecții sau recomandări ori negativ.  +  Articolul 4(1) Pentru desfășurarea reuniunilor Consiliului este necesară asigurarea unui cvorum de jumătate plus unu din numărul membrilor acestuia.(2) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d), Consiliul emite avize consultative cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.(3) Avizele consultative, însoțite, după caz, de recomandări, se emit în cadrul procesului de consultare preliminară interinstituțională asupra strategiilor naționale privind resursele umane din administrația publică, precum și asupra proiectelor de acte normative cu impact asupra personalului din administrația publică la nivel național. Avizul consultativ se emite în termen de 10 zile de la data depunerii documentației, în cazul proiectelor de acte normative aflate în procedură obișnuită de adoptare, și în termen de 5 zile, în cazul celor aflate în procedură de urgență.(4) Proiectele de acte normative prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) sunt retransmise Consiliului, spre informare, în forma rezultată în urma procesului de avizare, de către Secretariatul General al Guvernului, anterior prezentării acestora în ședință a Guvernului.  +  Articolul 5(1) Coordonarea Consiliului este asigurată de prim-ministru sau, în lipsa acestuia, de către ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. În absența acestora, coordonarea este asigurată de reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, respectiv de reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, după caz.(2) Secretariatul General al Guvernului asigură secretariatul tehnic al Consiliului.(3) Consiliul este format din:a) câte un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, al Ministerului Finanțelor Publice, al Ministerului Educației Naționale și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;b) câte un reprezentant al structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale;c) 2 reprezentanți ai mediului academic, desemnați de Consiliul Național al Rectorilor;d) un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul resurselor umane;e) 2 reprezentanți ai confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național, care au în componența lor organizații sindicale ale angajaților din administrația publică, desemnați de Consiliul Economic și Social.(4) Criteriile de selecție a organizațiilor prevăzute la alin. (3) lit. d) se aprobă prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.(5) Componența nominală a Consiliului se stabilește prin decizie a prim-ministrului, la propunerea instituțiilor și organizațiilor prevăzute la alin. (3).(6) Instituțiile și organizațiile prevăzute la alin. (3) desemnează câte un membru titular și un membru supleant în Consiliu.(7) Membrii Consiliului au un mandat de 4 ani.(8) Membrii desemnați pentru a face parte din Consiliu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă cunoștințe și competențe specifice în domeniul funcției publice și/sau resurselor umane din administrația publică;b) să aibă experiență profesională relevantă în ceea ce privește administrația publică;c) să aibă o bună reputație profesională și personală.(9) Membrii Consiliului, desemnați în condițiile alin. (5), au dreptul la o indemnizație de ședință care nu poate depăși 10% din indemnizația stabilită de lege pentru funcția de secretar de stat. Cuantumul indemnizației de ședință se stabilește prin regulamentul prevăzut la art. 8 alin. (5).(10) Indemnizația se acordă titularului și, numai în situația neprezentării acestuia, supleantului.(11) Finanțarea cheltuielilor necesare exercitării atribuțiilor care revin Consiliului potrivit prevederilor prezentei legi se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 6(1) Consiliul se întrunește trimestrial și ori de câte ori este necesar, la convocarea coordonatorului său, transmisă membrilor Consiliului prin intermediul secretariatului tehnic.(2) La ședințele Consiliului, în funcție de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitați să participe și reprezentanți ai altor ministere sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și reprezentanți ai mediului academic, ai organizațiilor neguvernamentale și reprezentanți ai federațiilor sindicale reprezentative pentru administrația publică.(3) În exercitarea atribuțiilor sale privind asigurarea secretariatului tehnic al Consiliului, precum și pentru asigurarea logisticii și expertizei necesare desfășurării corespunzătoare a activității și realizării atribuțiilor acestuia, Secretariatul General al Guvernului poate încheia parteneriate sau protocoale de colaborare cu alte autorități ori instituții publice, cu mediul academic și cu organizații neguvernamentale.  +  Articolul 7Secretariatul tehnic al Consiliului este constituit din minimum 3 persoane, nominalizate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, și are următoarele atribuții:a) elaborează proiectul regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului, pe baza propunerilor acestuia;b) asigură comunicarea avizelor consultative, precum și, după caz, a recomandărilor Consiliului către instituțiile și autoritățile publice;c) transmite, la cererea Consiliului, solicitările prevăzute la art. 2 alin. (4);d) primește și înregistrează corespondența adresată Consiliului;e) întocmește minuta fiecărei ședințe a Consiliului;f) asigură logistica necesară desfășurării ședințelor Consiliului;g) transmite convocările membrilor Consiliului;h) centralizează informațiile privind intențiile de reglementare comunicate de instituțiile și autoritățile publice, monitorizează procesul de elaborare și aprobare a acestora;i) desfășoară alte activități ce decurg din exercitarea atribuțiilor Consiliului și din regulamentul de organizare și funcționare al acestuia.  +  Articolul 8(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 ianuarie 2019.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă, prin decizie a prim-ministrului, criteriile de selecție a organizațiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. d).(3) În termen de 30 de zile de la emiterea deciziei prevăzute la alin. (2):a) instituțiile publice și organizațiile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a)-c) și e) au obligația de a-și desemna reprezentanții în cadrul Consiliului;b) Secretariatul General al Guvernului selectează reprezentantul organizațiilor neguvernamentale, prevăzut la art. 5 alin. (3) lit. d).(4) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă, prin decizie a prim-ministrului, componența nominală a Consiliului.(5) În termen de 30 de zile de la prima ședință, Consiliul transmite propunerile sale secretariatului tehnic în scopul elaborării regulamentului de organizare și funcționare, care se aprobă prin decizie a prim-ministrului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 22 aprilie 2019.Nr. 69.-----