CADRU GENERAL din 3 aprilie 2019privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 15 aprilie 2019  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 209 din 3 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale se atribuie prin procedura licitației publice deschise organizată de autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, împuternicind un reprezentant. În cazul în care se optează pentru o asociere între mai multe autorități ale administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale, acestea vor concretiza acest fapt într-un document asumat de toți reprezentanții participanți din cadrul asocierii, iar documentul va conține stabilirea unui reprezentant dintre aceștia care va organiza licitația și va încheia contractul de concesiune urmând să monitorizeze derularea acestuia. (2) În cazul contractelor de concesiune care urmează a fi predate consiliilor locale, dar în care sunt cuprinse mai multe unități administrativ-teritoriale, consiliile locale implicate vor face o asociere, împuternicind un reprezentant, urmând ca monitorizarea contractului să fie făcută de către împuternicit în calitate de concedent.(3) În cazul unităților administrativ-teritoriale în care cel puțin într-o localitate serviciul de distribuție a gazelor naturale a fost concesionat, concesionarul titular are obligația ca în termen de 90 de zile de la solicitarea unităților administrativ-teritoriale să încheie acte adiționale la contractele de concesiune existente în vederea dezvoltării ulterioare a rețelei de distribuție a gazelor naturale în condiții de eficiență economică.(4) În cazul contractelor de concesiune care cuprind mai multe zone delimitate - unități administrativ-teritoriale, consiliile locale implicate vor face o asociere, împuternicind un reprezentant, urmând ca licitația să fie organizată de către împuternicit în calitate de concedent.(5) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de interes general de distribuție a gazelor naturale sunt:a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoașterea reciprocă; d) transparența; e) proporționalitatea; f) eficiența utilizării fondurilor; g) asumarea răspunderii.(6) Comisia de evaluare a ofertelor este numită prin hotărâre a consiliului local sau hotărâre a entității împuternicite, în cazul în care există o asociere a mai multor consilii locale, pentru fiecare licitație publică în parte.  +  Articolul 2În vederea atribuirii contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale se vor parcurge următoarele etape: a) inițierea procedurii de concesionare; b) elaborarea de către concedent a studiului de fundamentare a deciziei de concesionare;c) aprobarea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unități administrativ-teritoriale: comune, orașe și județe; în condițiile legii, unele orașe pot fi declarate municipii;d) întocmirea documentației de atribuire, potrivit documentației-cadru de atribuire licitație publică deschisă, prevăzute în anexa A; e) organizarea și desfășurarea licitației publice deschise; f) încheierea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.  +  Capitolul II Inițierea procedurii de concesionare a serviciului  +  Articolul 3(1) Potrivit prevederilor art. 104 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, procedura de concesionare poate fi inițiată de autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, prin reprezentantul împuternicit, în urma solicitării primite de la o persoană sau autoritate publică interesată.(2) În vederea inițierii procedurii de concesionare se parcurg următoarele etape:a) aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate prin hotărâre/hotărâri a/ale consiliului/consiliilor local(e) vizat(e);b) elaborarea studiului de fezabilitate de către un operator economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în conformitate cu prevederile legale;c) studiul de fezabilitate este parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii;d) întocmirea dosarului preliminar.  +  Articolul 4(1) Dosarul preliminar întocmit în vederea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale va conține:a) datele de identificare ale solicitantului;b) obiectul concesiunii;c) hotărârile consiliului local privind:(i) punerea la dispoziția concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției; hotărârea consiliului local cu privire la terenurile din proprietatea unității administrativ-teritoriale la care are competență legală de autoritate deliberativă trebuie să prevadă în mod explicit modalitatea de punere la dispoziție a terenurilor cu titlu gratuit; în cazul în care lucrările vor afecta și terenurile altor unități administrativ-teritoriale, se vor prezenta și hotărârile consiliilor locale aferente cu privire la terenurile din proprietatea unităților administrativ-teritoriale la care acestea au competență legală. Autoritatea contractantă va menționa dacă punerea la dispoziția concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției se face cu titlu oneros, în condițiile legii sau în cazul terenurilor proprietate a terților. În cazul în care se va face cu titlu oneros, este necesar a se indica și cuantumul pretențiilor financiare;(ii) modalitatea de punere la dispoziția operatorului sistemului de transport a terenurilor necesare amplasării instalației de racordare la Sistemul național de transport, cu respectarea cerințelor legale;(iii) regimul juridic al terenurilor pe care sunt amplasate rețelele de distribuție a gazelor naturale și, după caz, al stațiilor de reglare-măsurare-de predare (SRMP) și al stațiilor de reglare de sector (SRS). Hotărârea trebuie să precizeze clar apartenența fiecărei părți componente a sistemului de distribuție la bunurile proprietate publică/privată a comunei/orașului sau a unor persoane fizice/juridice;d) avizul tehnic de principiu (ATP)/acordul operatorului sistemului de transport, însoțit de valoarea estimată a tarifului de racordare, în cazul în care soluția de alimentare cu gaze naturale prevede alimentarea din Sistemul național de transport al gazelor naturale/operatorului conductelor de amonte, după caz, cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;e) dovada deținerii de către consiliul local a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribuție a gazelor naturale și, după caz, cele aferente realizării racordării la Sistemul național de transport sau la conductele din amonte după caz, pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției;f) în cazul în care alimentarea viitoarei rețele de distribuție proiectate se va realiza dintr-un sistem de distribuție a gazelor naturale existent într-o localitate vecină este necesar avizul operatorului de distribuție din acea localitate, cu respectarea art. 147 și 148 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și o estimare a tarifului de distribuție pentru tranzitarea gazelor naturale prin rețeaua de distribuție existentă în localitatea vecină;g) certificatul de urbanism eliberat de primăria unității administrativ-teritoriale unde urmează a se concesiona serviciul și avizele de principiu privind asigurarea utilităților;h) avizele/acordurile emise conform lit. d) și f) nu vor putea fi schimbate pe perioada execuției lucrărilor de investiții decât în situații temeinic justificate.(2) În cazul în care există lucrări realizate până în momentul demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, se vor prezenta documente care să ateste dreptul de proprietate asupra acestor lucrări, precum și, după caz, documentația tehnico-economică aferentă lucrărilor realizate, respectiv procesele-verbale de recepție și punere în funcțiune a obiectivelor preluate.(3) Pentru lucrările realizate în condițiile prevăzute la alin. (2) este obligatoriu ca acestea să se regăsească în studiul de fezabilitate, iar starea acestora să fie dovedită printr-un raport de expertiză tehnică, întocmit de experți tehnici atestați de ANRE, conform prevederilor legale specifice, precum și un raport de evaluare financiară, ambele nu mai vechi de 12 luni.  +  Capitolul III Elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a documentației de atribuire și aprobarea concesionării  +  Articolul 5(1) Pe baza documentelor, astfel cum au fost prevăzute la art. 4, autoritățile concedente elaborează studiul de fundamentare a deciziei de concesionare. (2) Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare include datele tehnice și valoarea investiției aferentă obiectivelor prevăzute în studiul de fezabilitate care stă la baza concesiunii și cuprinde, în principal:a) descrierea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale care urmează să fie concesionat; b) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică acordarea concesiunii; c) investițiile necesare pentru construcție, dezvoltare sau extindere;d) nivelul minim al redevenței, dar nu mai puțin de 1% din tariful de distribuție a gazelor naturale, aplicat la totalul cantității distribuite, plătibilă trimestrial, la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat; e) modalitatea de acordare a concesiunii;f) durata estimată a concesiunii;g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare.  +  Articolul 6Pe baza studiului de fundamentare a deciziei de concesionare se aprobă demararea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unități administrativ-teritoriale, prin hotărâre emisă de consiliul local al unității administrativ-teritoriale aparținătoare/hotărâre emisă de entitatea împuternicită în cazul asocierii mai multor unități administrativ-teritoriale.  +  Articolul 7(1) După aprobarea demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unități administrativ-teritoriale se elaborează documentația de atribuire de către autoritatea contractantă. (2) După publicarea anunțurilor privind organizarea licitației de concesionare, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2), documentația de atribuire, pe suport hârtie și în format electronic, este pusă de către autoritatea contractantă, cu titlu gratuit, la dispoziția ofertanților care au înaintat o solicitare în acest sens, între data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, și data de depunere a ofertelor precizată în anunț. (3) Documentația de atribuire cuprinde: a) informații generale; b) criterii de calificare, precum și documentele care urmează să fie prezentate de participanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție; c) elaborarea ofertei; d) prezentarea ofertei; e) modalitatea de deschidere și evaluarea ofertelor; f) cerințele impuse de autoritatea contractantă; g) formularele-tip care vor fi completate de fiecare participant; h) anexele: studiu de fezabilitate, caiet-cadru de sarcini și contract-cadru de concesiune; i) alte informații.  +  Capitolul IV Organizarea și desfășurarea licitației publice deschise și încheierea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale  +  Articolul 8(1) După publicarea anunțurilor privind organizarea licitației publice deschise se procedează la organizarea acesteia.(2) Anunțul privind organizarea licitației publice deschise se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice, cu cel puțin 45 de zile înainte de data de depunere a ofertelor și pe site-ul organizatorului procedurii, în cel mult două zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României.(3) De la data apariției anunțului prevăzut la alin. (2) și până la data de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă pune la dispoziția ofertanților documentația necesară participării la licitația publică deschisă:a) documentația de atribuire; b) caietul de sarcini al cărui conținut-cadru este prevăzut în anexa B; c) contractul-cadru de concesiune prevăzut în anexa C.(4) Organizatorul procedurii are obligația de a răspunde la toate solicitările participanților privind elaborarea ofertelor, în termen de 5 zile de la primirea și înregistrarea solicitării. (5) Solicitările de clarificări luate în considerare sunt cele depuse și înregistrate la Registratura autorității contractante sau primite pe adresa de e-mail indicată de către autoritatea contractantă în anunțul privind organizarea licitației cu cel puțin 12 zile înaintea ședinței de deschidere a ofertelor.(6) Autoritatea contractantă are obligația de a informa potențialii participanți la licitația publică deschisă, cu 7 zile înaintea deschiderii ofertelor, asupra clarificărilor depuse privind documentațiile de atribuire aferente procedurii licitației.(7) Autoritatea contractantă primește și înregistrează plicurile cuprinzând ofertele participanților la licitația publică deschisă.  +  Articolul 9(1) Pentru fiecare procedură de licitație publică deschisă se numește prin decizie a autorității contractante Comisia de evaluare, care este alcătuită din minimum 3 membri și un număr de 2 membri de rezervă. Comisia de evaluare este valabil întrunită dacă sunt prezenți toți membrii acesteia.(2) Pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, Comisia de evaluare are obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricăror altor informații prezentate de ofertanți, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele.(3) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidențialitate se sancționează potrivit legii. (4) Cu excepția ședinței de deschidere a ofertelor, la care pot participa reprezentanții ofertanților și membrii Comisiei de evaluare, la întrunirile acesteia au dreptul de a participa numai membrii săi. (5) Membrii Comisiei de evaluare au obligația de a semna pe propria răspundere o declarație de confidențialitate și o declarație de incompatibilitate, prin care confirmă că nu se află într-o situație care implică existența unui conflict de interese potrivit prevederilor art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.(6) Declarațiile prevăzute la alin. (5) trebuie semnate înainte de preluarea atribuțiilor specifice în cadrul procesului de evaluare.(7) În cazul în care unul dintre membrii desemnați în Comisia de evaluare constată că se află într-o situație de incompatibilitate, potrivit prevederilor Ghidului privind incompatibilitățile și conflictele de interese emis de Autoritatea Națională de Integritate, atunci acesta are obligația de a solicita de îndată înlocuirea sa din componența comisiei respective cu o altă persoană. Situațiile de incompatibilitate pot fi sesizate autorității contractante și de către orice altă persoană.  +  Articolul 10(1) Comisia de evaluare are obligația de a deschide ofertele la data, ora și locul indicate în anunțul de participare.(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.(3) În cadrul ședinței de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepția celor care se încadrează în una dintre următoarele situații:a) au fost depuse după data și ora de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunțul de participare;b) nu sunt însoțite de scrisoarea de garanție bancară pentru participare la procedura de atribuire solicitată potrivit anexei A pct. B.1 lit. a). Garanția de participare este un instrument utilizat pentru garantarea participării la procedurile de atribuire și se constituie de către ofertant, acesta fiind obligat să o prezinte la data depunerii ofertei, în scopul de a proteja autoritatea contractantă până la încheierea contractului. (4) Ședința de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților, în care se consemnează modul de desfășurare a ședinței respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, precum și existența documentelor de calificare solicitate prin documentația de atribuire.(5) Comisia de evaluare are obligația de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor ofertanților participanți la procedura de atribuire, indiferent dacă aceștia au fost sau nu prezenți la ședința de deschidere.(6) Orice decizie cu privire la calificarea ofertanților sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către Comisia de evaluare în cadrul unor ședințe ulterioare ședinței de deschidere a ofertelor.(7) Comisia de evaluare are obligația verificării modului de îndeplinire a criteriilor de calificare de către fiecare ofertant.(8) Comisia de evaluare are obligația de a analiza și de a verifica fiecare ofertă atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât și din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.(9) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini. (10) Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți, Comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceștia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. (11) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:a) se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3);b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește cerințele minime de calificare, solicitate potrivit anexei A pct. B.1 lit. b);c) a fost depusă de un ofertant care, din culpa acestuia, în ultimii 2 ani nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod defectuos obligațiile contractuale, fapt care a produs ori este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii.(12) Oferta este considerată neconformă în următoarele situații:a) valoarea investițiilor din oferta financiară nu asigură executarea întregului volum fizic al lucrărilor de investiții, prevăzută în caietul de sarcini;b) durata minimă de finalizare prevăzută în caietul de sarcini nu este respectată;c) redevența nu corespunde solicitărilor minimale din caietul de sarcini;d) în cazul în care ofertantul nu răspunde la clarificări în termenul precizat de comisia de evaluare;e) nu sunt îndeplinite orice alte cerințe care se regăsesc în cadrul caietului de sarcini.(13) Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (11) și (12) sunt ofertele care pot fi considerate admisibile.(14) Comisia de evaluare declară câștigătoare oferta care a întrunit cel mai mare punctaj.(15) Orice decizie a Comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul majorității membrilor săi; votul membrilor Comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte.(16) Membrii Comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligația de a-și prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se atașează procesului-verbal.(17) După ce a finalizat evaluarea ofertelor, Comisia de evaluare are obligația de a elabora, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul deschiderii ofertelor, un raport al procedurii de atribuire, semnat de toți membrii acesteia și de președinte, care se înaintează conducătorului autorității contractante, în vederea aprobării acestuia, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data elaborării. În cazul în care comisia solicită clarificări sau completări ale documentelor prezentate de ofertanți, termenul de 3 zile lucrătoare începe de la data înregistrării clarificărilor sau completărilor la autoritatea contractantă.(18) Autoritatea contractantă are obligația de a informa toți ofertanții în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului procedurii de atribuire.(19) Activitatea Comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire.  +  Articolul 11Autoritatea contractantă execută scrisoarea de garanție bancară de participare la licitația publică deschisă, solicitată potrivit anexei A pct. B.1 lit. a), în următoarele situații:a) ofertantul își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) ofertantul declarat câștigător refuză să semneze contractul de concesiune în perioada de valabilitate a ofertei.  +  Articolul 12(1) Dacă în urma desfășurării procedurii de licitație publică deschisă nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu a fost admisă, procedura de licitație publică deschisă se încheie.(2) Dacă în urma desfășurării procedurii de licitație publică deschisă există o singură ofertă admisibilă pentru evaluare, se procedează la aplicarea criteriilor de evaluare și va fi declarată ofertă câștigătoare de către Comisia de evaluare, dacă obține minimum 70 de puncte.  +  Articolul 13(1) Comisia de evaluare înaintează, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea procedurii, Raportul procedurii de atribuire, spre aprobare, conducerii autorității contractante.(2) Raportul procedurii de atribuire cuprinde cel puțin următoarele elemente:a) denumirea și sediul autorității contractante; b) obiectul contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale; c) denumirea ofertanților participanți la procedura de deschidere a ofertelor; d) denumirea ofertanților selectați și neselectați la procedura de deschidere a ofertelor, precum și motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor ofertanți; e) denumirea ofertanților participanți la procesul de evaluare; f) denumirea ofertanților respinși la procesul de evaluare și motivele care au stat la baza acestei decizii; g) denumirea ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare și punctajele obținute de toți ofertanții care au intrat în etapa evaluării; h) nivelul investiției minime asumate și a redevenței; i) natura juridică a bunurilor care vor rezulta din executarea contractului de concesiune; j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire.  +  Articolul 14(1) După aprobarea raportului prevăzut la art. 13, autoritatea contractantă comunică fiecărui ofertant rezultatul aplicării procedurii în termenul prevăzut la art. 10 alin. (18), precizând punctajul obținut de acesta și punctajul obținut de oferta câștigătoare.(2) Comunicarea către ofertantul declarat câștigător trebuie să conțină și invitația pentru semnarea contractului de concesiune.(3) Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.(4) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalități: a) prin poștă; b) prin fax.(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în documentația de atribuire modalitățile de comunicare pe care intenționează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii.(6) Ofertanții se consideră informați la data primirii documentelor prin scrisoare recomandată/fax cu confirmare de primire.  +  Articolul 15Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autorității contractante, cu încălcarea prezentelor prevederi, are dreptul, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, de a se adresa instanțelor competente.  +  Articolul 16(1) Contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale se încheie, cu respectarea conținutului contractului-cadru de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale prevăzut în anexa C, cu ofertantul declarat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii de atribuire. Semnarea și parafarea contractului de concesiune se fac la sediul autorității contractante, cu această ocazie părțile prezentând și documentele de împuternicire în vederea semnării, dacă este cazul.(2) După încheierea contractului de concesiune, concedentul transmite în 30 de zile calendaristice la ANRE un exemplar original al contractului de concesiune. (3) Concesionarul/Afiliatul, după caz, are obligația de a solicita la ANRE toate autorizațiile și licențele necesare pentru desfășurarea activităților de distribuție și furnizare a gazelor naturale conform legislației în vigoare. (4) Concesionarul/Afiliatul, după caz, are obligația de a realiza activitatea de furnizare reglementată până la data stabilită în legislația în vigoare.(5) Afiliatul are obligațiile prevăzute la alin. (3) și (4) doar în cazul în care sunt separate activitățile de distribuție și de furnizare de gaze naturale conform prevederilor legale.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 17În termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, autoritatea contractantă are obligația de a publica pe site-ul său cel puțin informațiile referitoare la identitatea ofertantului câștigător (sediu, CUI, nr. de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului), la serviciile care fac obiectul contractului de concesiune, la redevența pe care o primește autoritatea contractantă, precum și la valoarea investițiilor asumate de către concesionar.  +  Articolul 18Pentru localitățile aparținătoare unităților administrativ-teritoriale care nu sunt incluse în contractele de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale existente aferente acestora, în care operatorul de distribuție a gazelor naturale alimentează obiective ale sistemului de distribuție la care sunt racordați și puși în funcțiune clienții finali, concedentul încheie cu concesionarul, la solicitarea acestuia, acte adiționale la contractele de concesiune existente pentru unitățile administrativ-teritoriale.  +  Articolul 19Anexele A-C fac parte integrantă din prezentul cadru general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini.  +  ANEXA Ala cadrul-general
  DOCUMENTAȚIA-CADRU
  de atribuire - licitație publică deschisă
  A. Informații generaleA.1. Informații privind autoritatea contractantă:– denumirea autorității contractante: .................... în calitate de concedent;– cod fiscal: ...............................;– adresa: .........................................................;– numărul de telefon: ........................., fax: .........................; e-mail: .......................................;– persoane de contact: ............................ funcția .............. .A.2. Obiectul contractului de concesiuneServiciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, reprezentând ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuție a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii ...... (numele/locul) ......., inclusiv construcția, exploatarea, dezvoltarea și reabilitarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarciniPerioada de concesionare: maximum 49 de ani începând de la data semnării contractului de concesiuneA.3. Vizitarea amplasamentuluiOfertantului i se recomandă să viziteze și să examineze amplasamentul și împrejurimile acestuia și, după caz, obiectivele aferente rețelei de distribuție a gazelor naturale deja executate și să obțină pentru el însuși, pe propria răspundere, toate informațiile necesare pentru elaborarea ofertei și încheierea contractului. Costul acestei vizite este suportat de ofertant. Vizitarea amplasamentului se poate face la o dată stabilită de comun acord cu Consiliul Local al ............., după anunțarea datei licitației. A.4. Procedura aplicată: licitație publică deschisăA.5. Legislație aplicabilă Atribuirea contractului de concesiune se realizează potrivit Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin hotărâre a Guvernului. B. Criterii de calificare pentru ofertanțiB.1. Cerințe minime de calificare în vederea stabilirii ofertelor admisibile pentru deschidere Documente obligatorii: a) prezentarea în original a scrisorii de garanție bancară - formularul nr. 7 la prezenta documentație; cuantumul garanției pentru participare este de 2% din valoarea estimată a investiției, perioada de valabilitate a garanției pentru participare este de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor; b) dovada depunerii ofertei, în termenul-limită de depunere a ofertelor prevăzut în anunțul de participare;c) împuternicirea scrisă din partea ofertantului pentru persoanele desemnate să asiste la ședința de deschidere a ofertelor. Ofertantul este descalificat în situația în care: a) nu prezintă documentele prevăzute la lit. B.1; b) valoarea scrisorii de garanție este mai mică decât cuantumul stabilit; c) depunerea ofertei s-a făcut după termenul-limită de depunere a ofertelor sau la altă adresă decât cele stabilite în anunțul de participare B.2. Cerințe minime de calificare în vederea stabilirii ofertelor admisibile pentru evaluare Documente obligatorii privind situația personală a ofertantului1. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea, completată în conformitate cu formularul nr. 1 la prezenta documentație 2. Declarație pe propria răspundere privind situația personală, completată în conformitate cu formularul nr. 2 la prezenta documentație, privind neîncadrarea în următoarele situații: a) în ultimii 5 ani a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani; b) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la lit. b);d) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit; e) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;f) în ultimii 2 ani a îndeplinit obligațiile contractuale fără producerea de prejudicii beneficiarilor. 3. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit, valabile la data deschiderii ofertelor - formulare-tip eliberate de autoritățile competente din țara în care ofertantul este rezident, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale.4. Declarație pe propria răspundere, verificată de autoritatea contractantă privind respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă și protecția muncii Ofertantul este descalificat în situația în care:a) nu prezintă documentele prevăzute mai sus;b) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;c) se constată neîndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit, valabile la data deschiderii ofertelor.  +  Capacitatea de exercitare a activității profesionale Documente obligatorii: – pentru persoane juridice române: certificate emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului, respectiv certificatul de înmatriculare și certificatul constatator; – pentru persoane juridice străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident; – ofertanții persoane juridice străine vor prezenta toate documentele solicitate prin documentația de atribuire, traduse în limba română de traducători autorizați; – filialele societăților, înregistrate la oficiul registrului comerțului, participă la licitație în nume propriu, cu documentele de calificare și selecție proprii filialei. Sucursalele înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului pot participa la licitație numai în numele societății-mamă, prin împuternicire. În acest caz, documentele de calificare și de selecție ce se vor prezenta vor fi cele ale societății-mamă, iar contractul se încheie cu împuternicire din partea acesteia; – filialele firmelor străine înregistrate în România, cu personalitate juridică proprie, pot participa la licitație în nume propriu, cu condiția îndeplinirii criteriilor de calificare, fără luarea în considerare a datelor de calificare a firmelor străine care au subscris și au vărsat capitalul filialei și care, din punct de vedere contractual, sunt persoane juridice diferite de ofertant. Sucursalele și reprezentanțele societăților străine care nu sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului nu pot participa la licitație în nume propriu și nici în numele societății-mamă. Ofertantul este descalificat în situația în care: a) nu prezintă documentele prevăzute mai sus; b) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.  +  Situația economică și financiară Documente obligatorii: a) copii ale bilanțurilor contabile din ultimii 2 ani, vizate și înregistrate de organele competente, și o scrisoare de bonitate financiară emisă de o bancă din România sau cu corespondent în România, care să conțină obligatoriu următorii indicatori financiari obținuți pe baza ultimului bilanț contabil: lichiditatea generală = active circulante/datorii pe termen scurt; solvabilitatea patrimonială = capital propriu/total pasiv x 100; rata de rentabilitate a activelor = (profit net/active totale) x 100. Este obligatoriu ca ofertanții să prezinte lichiditate generală și solvabilitate patrimonială pozitivă; b) ofertanții vor face dovada disponibilului financiar cert, reprezentând minimum 3% din întreaga valoare a investiției preconizată a fi suportată de către concesionar, printr-o scrisoare de bonitate emisă de o bancă din România sau cu corespondent în România; c) structura organizatorică a ofertantului și capitalul său social: în virtutea obligațiilor ce decurg după încheierea contractului de concesiune, concesionarul trebuie să demonstreze că prin structura sa organizatorică și capitalul său social este capabil să asigure exploatarea eficace, în regim de siguranță, continuitate și permanență a serviciului de distribuție a gazelor naturale; ofertantul trebuie să demonstreze capacitatea financiară în scopul realizării investiției și punerii în funcțiune a sistemului de distribuție a gazelor naturale, iar ulterior în scopul exploatării și dezvoltării acestuia; d) metoda obținerii finanțării externe, în situația în care există: ofertantul prezintă în ofertă, în cazul în care intenționează să obțină finanțare externă pentru realizarea investiției, metoda prin care obține această finanțare; ofertantul se angajează să asigure finanțarea investiției potrivit celor descrise în caietul de sarcini.Ofertantul este descalificat în situația în care: a) nu prezintă documentele și cerințele minime prevăzute mai sus; b) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.  +  Capacitatea tehnică și/sau profesionalăDocumente obligatorii:a) informații generale în conformitate cu datele cuprinse în formularul nr. 4 la prezenta documentațieÎn cazul participării unui ofertant care are sucursale și filiale în subordine se vor prezenta certificate atât pentru societatea-mamă, cât și pentru sucursala sau filiala împuternicită;b) fișă/fișe de informare privind serviciile similare, ca natură și complexitate, cu obiectivul supus licitației, realizată/realizate de ofertanți în conformitate cu datele cuprinse în formularul nr. 5 la prezenta documentațieOfertantul este descalificat în situația în care:a) nu prezintă documentele prevăzute mai sus;b) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.  +  Standarde de asigurare a calitățiiDocumente obligatorii:La data depunerii ofertelor, ofertanții, în cazul persoanelor juridice, vor prezenta acreditările de conformitate cu standardele de calitate și de mediu în vigoare - ISO 9001 și ISO 14001, în copie, semnate de reprezentantul legal al ofertantului și ștampilate pentru atestarea conformității.În cazul în care solicitantul nu deține acreditările amintite mai sus, acesta va face dovada inițierii procedurii de acreditare în acest sens.Ofertantul este descalificat în situația în care:a) nu prezintă documentele prevăzute mai sus;b) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.Ofertantul prezintă toate documentele obligatorii în original sau copie legalizată.C. Elaborarea oferteiOfertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc, iar autoritatea contractantă nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective.Limba de redactare a ofertei: limba românăPerioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschideriiOferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:1. Propunerea tehnicăOfertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Modul de prezentare a propunerii tehnice trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile prevăzute în caietul de sarcini.2. Propunerea financiarăOfertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în documentația de atribuire (formularul nr. 6 la prezenta documentație).Documentele care însoțesc oferta sunt cele prevăzute la lit. B.3. Dreptul de a solicita clarificăriOrice operator economic care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. Solicitările de clarificări vor fi transmise la numărul de fax: .............. .D. Prezentarea oferteiOfertele pot fi depuse sau transmise prin poștă la adresa indicată în anunțul de participare și în documentația de atribuire.Adresa la care se depune/transmite oferta: ...................................................Data-limită pentru depunerea ofertei: .........., ora ......Oferta se prezintă în două exemplare, un exemplar în original și unul în copie. Fiecare exemplar se introduce în câte un plic sigilat, denumit plic interior, notând corespunzător plicurile cu „Original“ și „Copie“.Acestea împreună cu documentele de calificare vor fi introduse într-un alt plic, denumit plic exterior, care se sigilează. Pe plicul exterior este lipită eticheta prevăzută în formularul nr. 8 la prezenta documentație.Plicului exterior sigilat i se vor atașa formularul nr. 9 „Scrisoarea de înaintare“ și formularul nr. 7 „Scrisoare de garanție bancară“ (scrisoarea de garanție bancară și scrisoarea de înaintare nu se introduc în plicul exterior). Plicul exterior cuprinde toate documentele obligatorii prevăzute la lit. B (documente de calificare) și plicurile interioare („Original“ și „Copie“).  +  Conținutul plicului interiorÎn plicul exterior ofertantul introduce două plicuri, notând corespunzător plicurile cu „Original“ și „Copie“, care vor conține:a) oferta financiară (formularul nr. 6 la prezenta documentație);b) oferta tehnică;c) contractul-cadru de concesiune - condițiile din contractul-cadru de concesiune vor fi însușite prin semnătură și parafă, cu sau fără obiecțiuni.Observație:Ofertanții au obligația de a numerota și semna fiecare pagină a ofertei, precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate.Oferte întârziateData și ora până la care pot fi depuse, respectiv pot fi primite ofertele sunt denumite termenul-limită de depunere a ofertelor. Ofertele primite și înregistrate de către autoritatea contractantă după termenul-limită de depunere a ofertelor prevăzut în anunțul de participare, respectiv data de ............., vor fi excluse de la licitație și vor fi înapoiate ofertanților fără a fi deschise.Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în anunțul de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea termenului-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.Nu se acceptă ofertă comună.E. Deschiderea și evaluarea ofertelorOra, data și locul deschiderii ofertelor: ....... ora ..............., la sediul autorității contractante din ............... (adresa) ...............– Direcția/Compartiment ....................................................  +  Modul de lucru al Comisiei de evaluare1. Comisia de evaluare are obligația de a deschide ofertele la data, ora și locul indicate în anunțul de participare.2. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.3. În cadrul ședinței de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepția celor care:– au fost depuse după data și ora de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunțul de participare;– nu sunt însoțite de garanția de participare, astfel cum a fost solicitată în documentația de atribuire.4. Ședința de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților, în care se consemnează modul de desfășurare a ședinței respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor și elementele principale ale fiecărei oferte.5. Comisia de evaluare are obligația de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor ofertanților participanți la procedura de atribuire, indiferent dacă aceștia au fost sau nu prezenți la ședința de deschidere.6. Orice decizie cu privire la calificarea ofertanților sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către Comisia de evaluare în cadrul unor ședințe ulterioare ședinței de deschidere a ofertelor.7. Comisia de evaluare are obligația verificării modului de îndeplinire a criteriilor de calificare de către fiecare ofertant.8. Comisia de evaluare are obligația de a analiza și de a verifica fiecare ofertă atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât și din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.9. Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini.10. Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți, Comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceștia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.11. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (3) din cadrul general;b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește cerințele minime de calificare;c) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii.12. Oferta este considerată neconformă în următoarele situații:a) valoarea investițiilor din oferta financiară nu asigură executarea întregului volum fizic al lucrărilor de investiții;b) durata minimă de finalizare prevăzută în caietul de sarcini nu este respectată;c) redevența nu corespunde solicitărilor minimale din caietul de sarcini;d) în cazul în care nu răspunde la clarificări în termenul precizat de Comisia de evaluare;e) nu sunt îndeplinite orice alte cerințe care se regăsesc în cadrul caietului de sarcini.13. Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 10 alin. (11) și (12) din cadrul general sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile.14. Oferta câștigătoare se stabilește numai dintre ofertele admisibile; Comisia de evaluare declară câștigătoare oferta care a întrunit cel mai mare punctaj.15. Orice decizie a Comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul majorității membrilor săi; votul membrilor Comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte.16. Membrii Comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligația de a-și prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se atașează procesului-verbal.17. După ce a finalizat evaluarea ofertelor, Comisia de evaluare are obligația de a elabora, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul deschiderii ofertelor, un raport al procedurii de atribuire, semnat de toți membrii acesteia și de președinte, care se înaintează conducătorului autorității contractante, în vederea aprobării acestuia, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data elaborării.În cazul în care comisia solicită clarificări sau completări ale documentelor prezentate de ofertanți, termenul de 3 zile lucrătoare începe de la data înregistrării clarificărilor sau completărilor la autoritatea contractantă.18. Autoritatea contractantă are obligația de a informa toți ofertanții în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului procedurii de atribuire.În adresa transmisă fiecărui ofertant se specifică punctajul obținut de acesta, precum și numele și punctajul societății câștigătoare.19. Activitatea Comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire.20. Dacă în urma desfășurării procedurii de licitație publică deschisă nu a fost desemnat un câștigător, procedura de licitație publică deschisă se încheie.21. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de concesiune: oferta care a întrunit cel mai mare punctaj22. Comisia de evaluare face evaluarea ofertelor admise pe baza criteriilor prezentate mai jos și în conformitate cu numărul maxim de puncte acordat pentru fiecare criteriu.Criteriile de evaluare a ofertelor admise sunt:
  Nr. crt.CriteriulNr. maxim de puncteObservații
  Aspecte economice ale ofertei - 40 de puncte
  1Situația economică și financiară a ofertantului10
  2Planul de finanțare pentru punerea în funcțiune, dezvoltarea și exploatarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, inclusiv documente justificative privind surse de finanțare10
  3Valoarea redevenței ofertată - % din tariful de distribuție10
  4Ofertantul a cărui ofertă însumează cea mai mare valoare a investițiilor și a beneficiilor suplimentare ofertate10
  Aspecte tehnice ale ofertei - 45 de puncte
  5Pregătirea organizatorică și tehnică a ofertantului10
  6Experiența ofertantului în executarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale5
  7Experiența ofertantului privind punerea în funcțiune și/sau exploatarea sistemului de distribuție a gazelor naturale15
  8Programul de construcție, care specifică data începerii, etapizarea și finalizarea investițiilor, conform caietului de sarcini15
  Aspecte juridice ale ofertei - 15 puncte
  9Condițiile concesiunii acceptate de către ofertant și prezentate în caietul de sarcini15
  Număr maxim de puncte100
  23. Acordarea punctelor în cadrul procesului de evaluare se efectuează după cum urmează:(i) Punctajul pentru criteriul 1 se acordă astfel:a) cifra de afaceri medie anuală din domeniul de distribuție a gazelor naturale al ofertantului - se utilizează formularul nr. 4 - Informații generale = maximum 2,5 puncte.Ofertantul care are cifra de afaceri cea mai mare obține maximul de puncte. Pentru ceilalți ofertanți se va aplica principiul proporționalității directe;b) lichiditate generală > 1 = 2,5 puncte;lichiditate generală = 1 = 1 punct;lichiditate generală < 1 = 0 puncte;c) solvabilitate patrimonială peste 30% = 2,5 puncte;solvabilitate patrimonială 10%-30% = 1 punct;solvabilitate patrimonială < 10% = 0 puncte;d) rata de rentabilitate a activelor = maximum 2,5 puncte.Ofertantul care are rata de rentabilitate cea mai mare va obține maximul de puncte. Pentru ceilalți ofertanți se va aplica principiul proporționalității directe.(ii) Punctajul pentru criteriul 2 se va acorda astfel:Se prezintă un plan de finanțare pentru realizarea și exploatarea sistemului de distribuție a gazelor naturale. Ca documente justificative privind sursele de finanțare se vor prezenta: scrisoare bancară privind o linie de credit la nivelul valorii participării ofertantului ca aport la obiectivul de investiții (în cazul în care există cofinanțare din partea primăriilor locale) sau la nivelul valorii totale a obiectivului de investiții, în cazul în care ofertantul participă singur la finanțare, contract de împrumut, documente din care să rezulte disponibilitățile financiare ale participantului.Se acordă punctaj maxim ofertantului care prezintă valoarea cea mai mare, demonstrată printr-o linie de credit, contract de împrumut; pentru restul ofertanților se aplică principiul proporționalității directe.(iii) Punctajul pentru criteriul 3Obține punctajul maxim ofertantul care se angajează să plătească cea mai mare redevență, iar pentru restul ofertanților se aplică principiul proporționalității directe.(iv) Punctajul pentru criteriul 4Ofertantul a cărui ofertă însumează cea mai mare valoare a investițiilor și a beneficiilor suplimentare ofertate, iar pentru restul ofertanților se aplică principiul proporționalității directe.(v) Punctajul pentru criteriul 5Se prezintă schema organizatorică, precum și o listă cu personalul tehnic calificat și autorizat în domeniul gazelor naturale. De asemenea, se vor prezenta o listă și o descriere amănunțită a utilajelor/aparaturii specifice execuției/operării rețelelor de distribuție a gazelor naturale.Obține punctaj maxim de 5 puncte ofertantul care deține cel mai mare număr de personal calificat și punctaj maxim de 5 puncte ofertantul care deține cel mai mare număr al utilajelor specifice execuției/operării de sisteme de distribuție a gazelor naturale; pentru restul ofertanților se aplică principiul proporționalității directe.(vi) Punctajul pentru criteriul 6Se va prezenta o listă cu sistemele de distribuție de gaze naturale aferente localităților concesionate de ofertant și/sau localităților în care nu este concesionar, dar în care a participat la execuția acestor sisteme.Punctajul maxim îl va obține ofertantul care a executat numărul cel mai mare de sisteme de distribuție finalizate. Se vor prezenta și procesele-verbale de recepție a sistemelor de distribuție executate.(vii) Pentru punctarea criteriului 7Ofertanții vor prezenta o listă a localităților în care au avut loc puneri în funcțiune ale rețelelor de distribuție a gazelor naturale, specificând numărul de km de rețele de distribuție puși în funcțiune corespunzător fiecărei localități și suma totală a km de rețea PIF până la momentul licitației. Se va puncta cu punctaj maxim de 15 puncte cel mai mare număr total de km puși în funcțiune; pentru restul ofertanților se va aplica principiul proporționalității directe.Ofertanții vor prezenta pentru fiecare locație unde există puneri în funcțiune ale rețelelor de distribuție a gazelor naturale orice document care atestă îndeplinirea criteriului.(viii) Pentru punctarea criteriului 8Se prezintă graficul fizic și valoric de execuție și finalizare a investiției pe obiective, etape și punere în funcțiune. Se punctează cu punctaj maxim durata cea mai scurtă de realizare și finalizare a investiției.(ix) Pentru punctarea criteriului 9Ofertantul care acceptă toate condițiile prezentate în caietul de sarcini obține punctajul maxim de 15 puncte.24. Pe parcursul evaluării și comparării ofertelor, Comisia de evaluare poate solicita consultarea firmei de proiectare care a întocmit documentația de licitație, precum și a ofertanților în scopul soluționării corecte a unor situații neclare.25. Comisia de evaluare declară câștigătoare oferta care a întrunit cel mai mare punctaj, întocmindu-se procesul-verbal și raportul de evaluare.26. Dacă în urma desfășurării procedurii de licitație publică deschisă nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu a fost admisă, procedura de licitație publică deschisă se încheie.27. Dacă în urma desfășurării procedurii de licitație publică deschisă există o singură ofertă admisibilă pentru evaluare, se procedează la aplicarea criteriilor de evaluare și este declarată de către Comisia de evaluare ofertă câștigătoare, dacă obține minimum 70 de puncte.28. Comisia de evaluare înaintează, în termen de 3 zile lucrătoare, raportul procedurii de atribuire conducerii autorității contractante, spre aprobare.29. După aprobarea raportului prevăzut mai sus, autoritatea contractantă comunică fiecărui ofertant rezultatul aplicării procedurii, precizând punctajul obținut de acesta și punctajul obținut de oferta câștigătoare.Ofertantului câștigător i se transmite și invitația pentru semnarea contractului de concesiune.30. Ofertanții se consideră a fi informați prin simpla primire a scrisorilor recomandate cu confirmare de primire - care conțin acceptarea sau respingerea ofertelor, începând de la data primirii acestora.31. Contractul de concesiune se încheie cu ofertantul declarat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii de atribuire.32. Autoritatea contractantă execută scrisoarea de garanție bancară de participare la licitația publică deschisă în următoarele situații:a) ofertantul își retrage oferta după deschiderea acesteia;b) ofertantul declarat câștigător refuză să semneze contractul de concesiune.
  F. Cerințe impuse de autoritatea contractantăContractul de concesiune se încheie cu ofertantul declarat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii de atribuire. Semnarea și parafarea contractului de concesiune se fac la sediul autorității contractante, cu această ocazie părțile prezentând și documentele de împuternicire în vederea semnării - dacă este cazul.După încheierea contractului de concesiune, concedentul transmite în 30 de zile calendaristice la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) un exemplar original al contractului de concesiune.Concesionarul are obligația de a solicita ANRE toate autorizațiile și licențele necesare pentru desfășurarea activităților de distribuție a gazelor naturale conform legislației în vigoare.  +  FORMULARE  +  Formularul nr. 1 Ofertant, .................. (denumirea/numele)
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea
  Subsemnatul, .........................., reprezentant împuternicit al ......................, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația prevăzută la subcap. B.2, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală și o altă candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declarație este valabilă până la data de .................................................. . (Se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.)
  Data completării ...................
  Operator economic,
  ..............................
  (semnătura autorizată)
   +  Formularul nr. 2 Ofertant, .................. (denumirea/numele)
  DECLARAȚIE
  privind situația personală
  Subsemnatul, ............................. (Se inserează numele operatorului economic - persoană juridică.) , în calitate de ofertant la procedura de ................ (Se menționează procedura.) pentru concesionarea .................. (Se inserează denumirea serviciului.) la data de ............(Se inserează data.), organizată de ..................., (Se inserează numele autorității contractante.) declar pe propria răspundere că:a) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, în ultimii 5 ani, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani; b) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic; c) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit, până la data solicitată ........................; d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; e) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligațiile contractuale, fără producerea de prejudicii beneficiarilor; f) am prezentat informațiile solicitate de autoritățile contractante; g) nu am prezentat informații false în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
  Ofertant,
  ..............................
  (semnătura autorizată)
   +  Formularul nr. 3
  DECLARAȚIE
  privind îndeplinirea obligațiilor contractuale
  Ofertant, ........................ (denumirea/numele)Subsemnatul, ........................., reprezentant împuternicit al ........................... (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligațiile contractuale și că nu am produs prejudicii beneficiarilor ....................................... (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în ultimii 2 ani.Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.Data completării ...................
  Ofertant,
  ..................................
  (semnătura autorizată)
   +  Formularul nr. 4 Ofertant, ............................. (denumirea/numele)
  INFORMAȚII GENERALE
  Subsemnatul, ..........................., reprezentant legal al societății, declar pe propria răspundere următoarele:1. Firma: ........................................................................................... (denumirea și forma de organizare a operatorului economic)2. Sediul social: .................................................................................... (adresa completă și a sediului central, telefon/telex/telefax)3. Certificatul de înmatriculare al operatorului economic la Oficiul Național al Registrului Comerțului .............................................. (numărul și data înmatriculării)4. Capitalul social (mii lei): .......................................... (subscris și vărsat)5. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (milioane lei)
  Nr. crt.Domeniile de activitateCifra de afaceri anuală (milioane lei) pe domenii de activitate, aferentă exercițiului financiar pe ultimii 3 aniCifra medie anuală
  …………….………………………….
  012345
  1.
  2.
  3.
  4.
  Total
  6. Până la data de ........................... la dosarul firmei nu s-au operat cereri de înscrieri de mențiuni conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 7. Birourile sucursalelor (filialelor) locale (dacă este cazul) sunt: .............................................................. . (adresele complete, nr. de telefon/telex/fax)8. Certificatele de înmatriculare ale sucursalelor (filialelor) locale la Oficiul Național al Registrului Comerțului (județul): .................................................................. (numerele și datele înmatriculării) 9. Obiectul de activitate, pe domenii, este ........................................................................ . (conform celor înscrise în statutul societății) 10. Informații despre acționarii societății care au rol hotărâtor în domeniul principal de activitate și din punct de vedere financiar (nume acționari, cotă-parte deținută din capitalul social) ..........................

  Semnătura
  .......................
   +  Formularul nr. 5 Ofertant, .......................
  FIȘA DE INFORMARE
  privind serviciile similare, ca natură și complexitate, cu obiectivul supus licitației, realizate de ofertanți
  Denumirea serviciului ............................................ Date tehnice și economice .................................... Ofertant, ..................................... (semnătura autorizată) L.S.
   +  Formularul nr. 6 Ofertant, .......................
  FORMULAR DE OFERTĂ
  Către...................................................Domnilor,1. Examinând caietul de sarcini, subsemnații ne oferim să finanțăm lucrările de investiție, conform caietului de sarcini, cu o sumă exprimată în lei fără TVA reprezentând ......... lei (în cifre și litere) sau contravaloarea realizării unei rețele în lungime de ... metri, oricare dintre aceste sume va fi mai mică la momentul realizării investiției. 2. Pe durata concesionării pentru exploatarea concesiunii oferim o redevență de ..........% (dar nu mai puțin de 1%) din valoarea tarifului de distribuție. 3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este acceptată, să solicităm la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei toate autorizațiile și licențele necesare pentru operarea sistemului de distribuție a gazelor naturale și să începem lucrările prevăzute în caietul de sarcini cât mai curând posibil și să terminăm lucrările în ........................... (cifre și litere) luni calendaristice.4. Acceptăm să menținem această ofertă pentru o durată de valabilitate de 60 de zile de la termenul-limită de depunere a ofertelor stabilit de dumneavoastră, care rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea acestei perioade.5. Până la încheierea contractului de concesiune întocmit și semnat de dumneavoastră, această ofertă, împreună cu acceptarea ei în scris de către dumneavoastră, constituie un angajament ferm. 6. Condițiile de acordare a concesiunii cuprinse în documentele licitației ni le însușim cu/fără obiecții. În plus, în cazul adjudecării licitației în favoarea noastră, mai oferim următoarele facilități: .......................................................Dată în ziua de ........ luna ...... anul ........ de către ...................... (denumirea societății ofertante) în calitate de ......................, legal autorizat să semneze ofertele pentru și în numele ...................
  Semnătura
  ..........................
   +  Formularul nr. 7 Banca ................................ (denumirea)
  SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
  pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale
  Către ....................... (denumirea autorității contractante și adresa completă)Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................. (denumirea contractului de concesiune), noi, ............ (denumirea băncii), având sediul înregistrat la ............ (adresa băncii), ne obligăm față de ...................... (denumirea autorității contractante) să plătim suma de ........... (în litere și în cifre) la prima sa cerere scrisă și fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:a) ofertantul ..................................... și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; (denumirea/numele)b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul .................................. nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei; (denumirea/numele)c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ............................... a refuzat să semneze contractul de concesiune în perioada de valabilitate a ofertei. (denumirea/numele)Prezenta garanție este valabilă până la data de ...................... . Parafată de Banca ................... în ziua ...... luna ........ anul ............
  ........................
  (semnătură autorizată)
   +  Formularul nr. 8 Eticheta Sediul organizatorului licitației ........................
  OFERTĂ
  Pentru licitația publică deschisă privind concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în perimetrul indicat în anunțul din Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. ............ /data A nu se deschide înainte de data ............... ora .....
   +  Formularul nr. 9Ofertantul înregistrat la sediul autorității contractante ............ nr. ...../...... (denumirea/numele)
  SCRISOARE DE ÎNAINTARE
  Către .................................Ca urmare a anunțului de participare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. ...... din .................. (ziua, luna, anul) privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune ..........., noi, ....................... (denumirea ofertantului), vă transmitem alăturat următoarele:– documentul ...................... privind garanția pentru participare, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația de atribuire; (tipul, seria/numărul și emitentul)– coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând în original și un număr de ............ copii; – oferta; – documentele care însoțesc oferta. Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele.
  Data completării de către ofertant
  .............................
  (semnătura autorizată)
   +  ANEXA B la cadrul-general
  CONȚINUTUL-CADRU
  al caietului de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale
  Cuprinsul caietului de sarcini: 1. Obiectul concesiunii 2. Obiectivele concedentului 3. Durata concesiunii 4. Investițiile pe care concesionarul este obligat să le realizeze. Termene de realizare 5. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii 6. Redevența și garanțiile financiare 7. Responsabilități privind protecția mediului 8. Interdicția subconcesionării serviciului de utilitate publică concesionat 9. Forma de control și de monitorizare cerută de concedent 10. Alte condiții Anexe:1. Anexa .......... - adresa .......................... (de la operatorul din amonte sau de la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. privind soluția de alimentare și oferta de contract de racordare conductă, racord înaltă presiune, stație de reglare, măsurare, predare - SRMP, după caz) Acest document este necesar pentru ca ofertantul să fie informat corect în legătură cu costurile necesare pentru punerea în funcțiune a sistemului de distribuție a gazelor naturale. 2. Anexa ........ - ........., document emis de primărie cu privire la modalitatea de punere la dispoziția concesionarului pe toată durata concesiunii a terenurilor ce vor fi ocupate definitiv pentru realizarea sistemului de distribuție a gazelor naturale (hotărâre a consiliului cu privire la terenurile din proprietatea unității administrativ-teritoriale la care are competență legală de autoritate deliberativă) Hotărârea consiliului local al comunei ............... prin care: a) se avizează modalitatea de punere cu titlu gratuit la dispoziția viitorului concesionar al serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, pe toată durata concesiunii, a terenurilor proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuție a gazelor naturale, precum și pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere, reparații - conform dispozițiilor art. 138 alin. (2) lit. d) din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și informații similare pentru terenurile necesare amplasării obiectivelor aferente racordării la Sistemul național de transport, inclusiv informații legate de eventualele costuri aferente: din hotărârea consiliului local trebuie să rezulte clar modalitatea de punere la dispoziție a terenurilor proprietate a terților; b) se avizează - conform dispozițiilor art. 109 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de uz și dreptul de servitute al viitorului concesionar al rețelei de distribuție asupra terenurilor și altor bunuri proprietate publică, precum și asupra activităților desfășurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităților, pe durata lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare și de întreținere a capacităților respective, pentru:(i) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau modernizării obiectivelor/sistemelor; (ii) dreptul de uz pentru asigurarea funcționării normale a capacității prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și a intervențiilor necesare;(iii) dreptul de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea de rețele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor și pentru accesul la locul de amplasare a acestora;(iv) dreptul de a obține restrângerea sau încetarea unor activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri;(v) dreptul de acces la utilitățile publice3. Anexa ......... - ......., document emis de investitor/investitori care a/au finanțat lucrări aferente înființării distribuției de gaze naturale până la data concesionării serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale Acest document este necesar pentru ca ofertantul să fie informat corect în legătură cu costurile necesare pentru punerea în funcțiune a sistemului de distribuție a gazelor naturale. 4. Anexa ......... - devizul general din studiul de fezabilitate privind cheltuielile necesare realizării rețelelor (de înaltă presiune - racord și SRMP, rețea de medie presiune, stații de reglare măsurare de sector - SRMS și rețea de redusă presiune) 5. Anexa A - lista zonelor delimitate care fac parte din perimetrul concesiunii6. Anexa B - valoarea totală a investițiilor (pentru înaltă presiune - racord și SRMP, medie presiune, SRMS-uri și rețea redusă presiune) 1. Obiectul concesiunii Obiectul concesiunii îl constituie serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în ............................. (localitățile aparținătoare comunei/orașului/municipiului) județul ...... (anexa A), având ca temei legal hotărârea consiliului local/Decizia .... nr. ..... privind concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unități administrativ-teritoriale, Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.  +  Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale reprezintă ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuție a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii, inclusiv construcția, exploatarea, dezvoltarea și reabilitarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și utilizarea acestora. Distribuția gazelor naturale - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de conducte de distribuție pentru a fi furnizate clienților, dar neincluzând furnizareaDelimitarea unui sistem de distribuție se realizează, după caz: a) de obiectivele de producție de la robinetul aflat la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare a producătorului; b) de sistemul de transport de la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare a operatorului de transport; c) de alt sistem de distribuție de la ieșirea din stația de reglare/măsurare dintre operatorii de distribuție; d) de clienții finali de la ieșirea din stațiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, ieșirea din robinetul de branșament către instalațiile de utilizare ale acestora. Prin zonă delimitată se înțelege cel puțin o localitate (municipiu, oraș, comună) care formează o unitate administrativ-teritorială. Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, în contextul legislației în vigoare, se realizează de către operatorul licențiat de ANRE, acesta având drepturile și obligațiile precizate în legislația în vigoare. 2. Obiectivele concedentului 2.1. Alimentarea în condiții de siguranță și de continuitate cu gaze naturale a tuturor clienților din zona delimitată - anexa ....., cu respectarea legislației în vigoare, inclusiv a celei referitoare la protecția mediului și protecția muncii 2.2. Realizarea investițiilor - finalizarea investițiilor, dacă acestea au fost începute, necesare pentru îndeplinirea obiectivului menționat la pct. 2.12.3. Creșterea veniturilor prin încasarea redevenței pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale3. Durata concesiunii Durata concesiunii este de maximum 49 de ani, începând de la data semnării contractului de concesiune.4. Investițiile pe care concesionarul este obligat să le realizeze. Termene de realizare 4.1. Localitățile aferente licitației pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale din data de ...... sunt prezentate în anexa ......... . 4.2. Investițiile aferente realizării sistemului de distribuție, așa cum rezultă din studiul de fezabilitate, sunt prezentate în anexa ........ la prezentul caiet de sarcini. 4.3. Tariful aferent realizării racordării la Sistemul național de transport, așa cum rezultă din studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ......... - S.R.L., este prezentat în anexa ........ la prezentul caiet de sarcini. 4.4. Alte cheltuieli necesare realizării investiției, așa cum rezultă din studiul de fezabilitate, sunt prezentate în anexa ..... la prezentul caiet de sarcini. 4.5. Durata maximă de realizare a investiției este de ..... de la data semnării contractului de concesiune. În ofertă concesionarul prezintă graficul fizic și valoric de execuție și finalizare a investiției pe obiective, etape și punere în funcțiune. 4.6. Pentru obiectivele care nu au fost precizate prin contractul de concesiune al serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale din zonele delimitate, concesionarul are obligația de a proceda conform legislației în vigoare.5. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii 5.1. În derularea prezentului contract, concesionarul utilizează următoarele categorii de bunuri: a) bunuri de retur - bunurile care revin de drept, gratuit și libere de orice sarcini, concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum și cele care au rezultat în urma investițiilor impuse prin caietul de sarcini; b) bunuri de preluare - bunurile care, la expirarea contractului de concesiune, pot reveni concedentului, în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată, conform dispozițiilor caietului de sarcini. Sunt bunuri de preluare bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii; c) bunuri proprii - bunurile care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii, cu excepția celor prevăzute la lit. b). 5.2. În contractul de concesiune se menționează repartiția acestor bunuri la încetarea, din orice cauză, a concesiunii.6. Redevența și garanțiile financiare 6.1. Redevența este de cel puțin 1% din tariful de distribuție a gazelor naturale, aplicat la totalul cantității distribuite, plătibilă trimestrial, la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat. 6.2. Obligația de plată a redevenței începe la data punerii în funcțiune a sistemului de distribuție a gazelor naturale.6.3. Plata cu întârziere a redevenței conduce la aplicarea de penalități, în cuantumul prevăzut pentru plata cu întârziere a obligațiilor fiscale. Se consideră întârziere la plata redevenței depășirea termenului scadent.6.4. Concesionarul are obligația ca, în termen de 70 de zile de la data semnării contractului de concesiune, să depună cu titlu de garanție a plății redevenței o scrisoare de garanție bancară necondiționată, valoarea acesteia reprezentând o cotă-parte din redevența datorată către concedent pentru primul an de activitate. 6.5. În cazul depășirii cu 30 de zile a scadenței de plată, redevența și penalitățile aferente se vor încasa cu prioritate din garanția constituită conform pct. 6.4, cu înștiințarea prealabilă a concesionarului în acest sens. 6.6. Concesionarul are obligația de a reconstitui garanția depusă conform pct. 6.4, în cazul executării acesteia, în termen de 30 de zile calendaristice.6.7. În termen de maximum 20 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul prezintă concedentului scrisoarea de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate, în cuantum de 3% din valoarea investiției asumate de către concesionar, având valabilitate pentru toată perioada de realizare a investiției. 6.8. În cazul în care concesionarul nu face dovada realizării programului de investiții la care s-a obligat prin angajamentul investițional, la termenele expres menționate în graficul fizic și valoric de execuție și finalizare a investiției pe obiective, prevăzut la pct. 4.5, din culpa sa, acesta este notificat de către concedent și are o perioadă de 30 de zile pentru rezolvarea situației. După această perioadă concesionarul achită o despăgubire în cuantumul valorii redevenței calculate la cantitatea de gaze estimată a fi distribuită corespunzătoare perioadei în care se află în întârziere. Plata despăgubirilor nu îl exonerează pe concesionar de realizarea investițiilor angajate, cu excepția situației în care solicită expres încetarea contractului.6.9. Despăgubirile prevăzute la pct. 6.8 se vor executa proporțional din valoarea scrisorii de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor.6.10. Concesionarul are obligația de a reconstitui scrisoarea de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate, depusă conform pct. 6.7, în cazul executării acesteia, în termen de 30 de zile calendaristice de la data executării.6.11. Despăgubirile și daunele-interese nu se cer de către concedent atunci când executarea obligațiilor de către concesionar a devenit imposibilă din cauze neimputabile acestuia.7. Responsabilități privind protecția mediului7.1. Responsabilitățile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, începând de la preluarea terenului pe care execută investiția până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după execuția lucrărilor de orice fel - de exemplu: investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul din exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.7.2. În cursul lucrărilor de înființare și după terminarea acestora, concesionarul are obligația să nu afecteze în niciun fel suprafețele de teren din afara celor alocate pentru concesiune. 7.3. Concesionarul are obligația de a deține, pe cheltuiala sa, toate acordurile și avizele solicitate de legislația privind mediul.8. Interdicția subconcesionării serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale Concesionarul nu are drept de subconcesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale concesionat sub sancțiunea nulității absolute a contractului și plata, după caz, de penalități și daune-interese.9. Forma de control și de monitorizare cerută de concedent9.1. Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să verifice respectarea obligațiilor asumate de concesionar. Astfel, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității sau serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.9.2. Verificarea se exercită cu notificarea prealabilă a concesionarului și în condițiile stabilite în contract.10. Alte condiții10.1. Concesionarul, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de concesiune, trebuie să dețină toate acordurile, avizele, autorizațiile și licențele prevăzute de legislația în vigoare și să achite contravaloarea tarifelor aferente acestora.10.2. Concesionarul asigură executarea lucrărilor de investiții în conformitate cu proiectele avizate, cu respectarea legislației și reglementărilor tehnice în vigoare.10.3. La data depunerii ofertelor, ofertanții vor prezenta acreditările de conformitate cu standarde de calitate și de mediu în vigoare - ISO 9001 și ISO 14001.10.4. Echipamentele, instalațiile, aparatele, produsele și procedeele utilizate de concesionar în sectorul gazelor naturale vor fi în conformitate cu oferta și vor respecta cerințele legislației în vigoare.10.5. Concesionarul este obligat să asigure personal calificat și în număr suficient pentru realizarea obligațiilor ce îi revin prin contractul de concesiune, conform reglementărilor, standardelor de performanță, condițiilor de valabilitate ale autorizațiilor și licențelor în vigoare. În cazul în care concesionarul contractează anumite lucrări cu alți operatori economici, aceștia trebuie să dețină autorizațiile necesare desfășurării acestor lucrări.10.6. Concesionarul are obligația de a pune la dispoziția concedentului toate informațiile, datele și documentele solicitate de acesta în legătură cu derularea contractului de concesiune. 10.7. Pentru protecția și funcționarea normală a sistemului de distribuție a gazelor naturale din comuna ........., județul ....... (anexa ......), în zonele de protecție și de siguranță, se instituie în sarcina terților interdicțiile stabilite prin legislația în vigoare.10.8. Asupra terenurilor și altor bunuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, precum și asupra activităților desfășurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităților, concesionarul beneficiază, cu acordul proprietarilor și al titularilor de activități, pe durata lucrărilor de realizare, de exploatare și de întreținere a capacităților respective, de drepturile prevăzute la art. 108-112 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. 10.9. Ofertanții vor face dovada disponibilului financiar cert reprezentând minimum 3% din întreaga valoare a investiției preconizate, printr-o scrisoare de bonitate emisă de o bancă din România sau cu corespondent în România.
   +  ANEXA Cla cadrul general
  CONTRACT-CADRU
  de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale
  Nr. .... anul ...... luna ...... ziua ........
  Părțile contractante– Denumirea autorității contractante ............, cu sediul în .........., telefon ........., fax ......., cod fiscal .................., contul nr. ......, deschis la ..........., reprezentată legal prin domnul .........., având funcția de .................., în calitate de concedent,și– Societatea ............, cu sediul social în localitatea .............., str. ......... nr. ........., cod poștal ............., telefon ........., fax .........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din ........... cu nr. ...., cod unic de înregistrare ..........., reprezentată legal prin domnul ........., având funcția de ..........., în calitate de concesionar, au încheiat prezentul contract de concesiune, în baza Raportului procedurii de atribuire nr. ......... din data de ............  +  Articolul 1DefinițiiTermenii și expresiile din cuprinsul contractului au înțelesul prevăzut de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Obiectul contractului de concesiune(1) Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în ..........., în condițiile convenite de părți.(2) Concesionarul realizează lucrările de investiții în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu respectarea graficului lucrărilor de investiții prevăzut în anexa nr 1.(3) Concedentul acordă concesionarului prin prezentul contract dreptul exclusiv de a exploata serviciul în cadrul perimetrului concesiunii și de a efectua pentru aceasta toate investițiile necesare, cu respectarea contractului și a legislației în vigoare. Atât obligația de realizare a investițiilor, în conformitate cu graficul lucrărilor de investiții prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul contract, cât și obligația de exploatare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale reprezintă obligații principale ale concesionarului.(4) Concesionarul este responsabil de realizarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu contractul și cu legislația în vigoare.(5) Concesionarul va presta serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pe propriul risc și va răspunde pentru lucrările efectuate, bunurile în folosință, precum și pentru prestarea serviciului.  +  Articolul 3Redevența și modalitățile de plată a acesteia(1) Redevența stabilită în condițiile ofertei financiare este de ......% din tariful de distribuție aplicat la totalul cantității de gaze naturale distribuite.(2) Plata redevenței se va efectua trimestrial, cel târziu până la data de 30 a primei luni a trimestrului următor; redevența se va calcula în baza cantităților de gaze naturale distribuite în trimestrul precedent. (3) Plata cu întârziere a redevenței conduce la aplicarea de penalități, în cuantumul prevăzut pentru plata cu întârziere a obligațiilor fiscale. Redevența și penalitățile aferente se vor executa cu prioritate de către concedent din scrisoarea de garanție bancară a plății redevenței prevăzute în prezentul contract. (4) În situația executării garanției de plată a redevenței, conform alin. (3), scrisoarea de garanție respectivă va fi reînnoită sau completată de către concesionar în termen de 30 de zile calendaristice de la data executării. (5) Plata redevenței se face în contul .................. conform prevederilor legale în vigoare.(6) Cheltuielile înregistrate cu plata redevenței vor fi suportate de concesionar și reprezintă suma datorată de acesta pentru prestarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.  +  Articolul 4Garanții și asigurări(1) În termen de 70 de zile de la data semnării prezentului contract, concesionarul va depune, cu titlu de garanție a plății redevenței, o scrisoare de garanție bancară necondiționată, în forma prevăzută în anexa nr. 3. (2) Scrisoarea de garanție bancară se reînnoiește anual, până cel târziu la data expirării celei precedente.(3) Suma acoperită de scrisoarea de garanție va fi: a) 50% din redevența calculată în baza cantității de gaze naturale estimate a fi distribuită în primul an de funcționare a sistemului de distribuție a gazelor naturale din perimetrul concesiunii, pentru scrisorile depuse în perioada de timp cuprinsă între termenul prevăzut alin. (1) și până la împlinirea unui an de la data punerii în funcțiune a investițiilor prevăzute în art. 9;b) 50% din redevența calculată în baza de date înregistrată cu privire la cantitatea de gaze naturale distribuită în anul precedent, pentru scrisorile depuse după împlinirea unui an de la data punerii în funcțiune a investițiilor prevăzute în prezentul contract.(4) În cazul în care concesionarul va încălca obligațiile ce îi revin potrivit art. 3 alin. (4) și nu remediază situația în termen de 5 zile, concedentul este în drept să considere contractul încetat fără nicio punere în întârziere și fără nicio formalitate prealabilă.(5) În termen de maximum 20 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul va prezenta concedentului scrisoarea de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate, în cuantum de 3% din valoarea totală a investiției, având valabilitate pentru toată perioada de realizare a investiției, conform anexei nr. 4.(6) În cazul neexecutării obligației de realizare a investițiilor, la termenele expres menționate în graficul fizic și valoric, acesta va fi notificat, având un termen de 30 de zile pentru rezolvarea situației.(7) În cazul în care termenul final pentru punerea în funcțiune se va modifica prin act adițional la prezentul contract, din culpa concesionarului, acesta va achita, începând cu data de la care se află în întârziere, o despăgubire în cuantumul valorii redevenței calculate la cantitatea de gaze ce ar fi trebuit livrată, corespunzătoare perioadei în care se află în întârziere.(8) Concesionarul nu se poate libera oferind despăgubirea convenită, iar concedentul poate cere executarea clauzei penale fără a fi ținut să dovedească vreun prejudiciu.(9) Penalitățile și daunele-interese nu se cer de către concedent atunci când executarea obligațiilor de către concesionar a devenit imposibilă din cauze neimputabile acestuia.(10) Concedentul cere, în cazul prevăzut la alin. (7), atât îndeplinirea obligației de realizare a investiției, cât și plata despăgubirii. Plata despăgubirii nu îl exonerează pe concesionar de realizarea investițiilor angajate, cu excepția situației în care solicită expres încetarea contractului.(11) Concedentul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție pentru garantarea investițiilor oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, începând cu data neexecutării obligației de realizare a investițiilor, din culpa concesionarului, cu notificarea prealabilă a acestuia.(12) În situația executării scrisorii de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor, scrisoarea de garanție respectivă va fi reînnoită sau completată de către concesionar, în termen de 30 de zile calendaristice de la data executării.(13) Neprezentarea scrisorii bancare de bună execuție pentru garantarea investițiilor în termenul prevăzut la alin. (5), precum și neîndeplinirea obligației de reînnoire sau completare a acestei scrisori conform alin. (12) vor atrage încetarea de plin drept a contractului fără nicio punere în întârziere și fără nicio formalitate prealabilă, dacă situația nu se remediază în 15 zile de la data scadentă.  +  Articolul 5Tarifele practicate de concesionar(1) Pe întreaga durată a derulării contractului, concesionarul se obligă să respecte tarifele de distribuție reglementate în contractele de distribuție a gazelor naturale. (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) pot fi modificate pe durata de valabilitate a contractului, conform reglementărilor în vigoare.(3) Până la data la care concesionarul/afiliatul, după caz, asigură furnizarea gazelor naturale la preț reglementat și în baza contractelor-cadru conform prevederilor legale în vigoare, acesta se obligă să respecte, în contractele de furnizare, prețurile finale reglementate și metodologiile de reglementare a acestora, aprobate de către ANRE.  +  Articolul 6Durata contractului(1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de .......... ani, începând cu data semnării lui de către ambele părți.(2) Contractul poate fi modificat în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 7Drepturile și obligațiile concedentului(1) Concedentul are următoarele drepturi:a) să verifice, în conformitate cu prezentul contract, stadiul de realizare a lucrărilor de investiții în sarcina concesionarului, modul de îndeplinire de către concesionar a obligațiilor specifice serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale ce îi revin acestuia și modul în care se prestează serviciul, conform clauzelor contractului;b) să urmărească îndeplinirea obligației de plată a redevenței conform contractului;c) orice alte drepturi prevăzute de prezentul contract sau de lege.(2) Concedentul are următoarele obligații:a) să nu îl împiedice pe concesionar în exercitarea drepturilor rezultate din acest contract;b) să nu modifice unilateral contractul decât din motive excepționale în legătură cu interesul național;c) orice alte obligații prevăzute de prezentul contract sau de lege;d) să participe la finanțare cu cota-parte din realizarea investiției necesară înființării sistemului de gaze naturale care este nerentabilă pentru concesionar, conform obligațiilor asumate prin caietul de sarcini.  +  Articolul 8Drepturile și obligațiile concesionarului(1) Concesionarul, în calitatea sa de operator de distribuție a gazelor naturale, la momentul obținerii licenței de operare are, în principal, următoarele drepturi:a) să desfășoare activități comerciale legate de serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;b) să încaseze contravaloarea tarifelor corespunzătoare serviciilor prestate, să limiteze și/sau să întrerupă prestarea serviciului, conform reglementărilor specifice;c) să întrerupă funcționarea obiectivelor sistemului de distribuție și alimentarea cu gaze naturale a clienților pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreținere și reparații sau în caz de forță majoră, cu anunțarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate și, după caz, a clienților;d) să folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuție, precum și pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere și reparații, în condițiile legii;e) să aibă acces la instalațiile de utilizare ale clienților finali pentru verificarea informațiilor referitoare la debitele instalate, modificările efectuate, precum și ori de câte ori este necesară intervenția în scopul menținerii siguranței în funcționare a acestora;f) să sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor/instalațiilor de utilizare care nu respectă prevederile legislației în vigoare și care pot pune în pericol securitatea persoanelor sau integritatea bunurilor, după certificarea neconformităților de către un operator economic autorizat de ANRE, altul decât viitorul operator de distribuție;g) să stocheze gaze naturale în sistemele de distribuție, conform reglementărilor aprobate de ANRE;h) să refuze racordarea la sistemul de distribuție în condițiile art. 150 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;i) să elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activității proprii și să le supună spre aprobare ANRE;j) în cazul intervențiilor de către persoane neautorizate asupra instalațiilor de reglare-măsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranța alimentării cu gaze naturale, operatorul de distribuție la momentul obținerii licenței de operare este îndreptățit să întrerupă alimentarea, în conformitate cu reglementările specifice ale ANRE.(2) Concesionarul, în calitatea sa de distribuitor de gaze naturale, are, în principal, următoarele obligații:a) să opereze, să întrețină, să repare, să modernizeze și să dezvolte sistemul de distribuție în condiții de siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului, activitățile urmând a fi desfășurate în baza autorizațiilor specifice pentru proiectare și execuție a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, iar operarea urmând să se desfășoare în baza licenței de distribuție;b) să realizeze interconectări cu alte sisteme, după caz, și să asigure capacitatea sistemului de distribuție pe termen lung;c) să asigure accesul terților la sistemele de distribuție, în condiții nediscriminatorii, în limitele capacităților de distribuție, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE;d) să asigure echilibrul permanent al sistemului operat;e) să asigure condițiile de securitate în alimentarea cu gaze naturale;f) să desfășoare activități conexe celei de operare a sistemului, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE, în limitele stabilite prin condițiile de valabilitate asociate licenței.(3) Pentru realizarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, în cazul utilizării bunurilor proprietate a terților, concesionarul are următoarele drepturi:a) să folosească aceste bunuri prin efectul legii;b) să utilizeze bunurile conform condițiilor prevăzute în procesul-verbal de predare în exploatare și/sau în contract;c) să includă costurile aferente lucrărilor de exploatare, întreținere, reparații și modernizare și altele, efectuate pentru bunuri, la stabilirea tarifului pentru serviciul prestat, în condițiile reglementărilor ANRE specifice;d) cu acordul proprietarului, să preia aceste bunuri în proprietatea sa, cu o justă despăgubire;e) să dezvolte sistemul;f) să utilizeze întreaga capacitate a bunului;g) să asigure accesul unor noi solicitanți, cu respectarea uneia dintre următoarele condiții:(i) prezentarea acceptului proprietarului;(ii) prezentarea acordului solicitantului de acces privind despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să îl despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiția făcută; h) să solicite proprietarului bunului documente tehnico-economice care să facă dovada calității materialelor și lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției; i) să înlocuiască bunurile în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității sistemului sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acestora; concesionarul are obligația să înlocuiască aceste bunuri în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE în acest scop; concesionarul este proprietarul bunurilor astfel înlocuite. (4) Corelativ cu drepturile prevăzute la alin. (3), operatorii sistemelor de distribuție se obligă: a) să finanțeze, la expirarea duratei de funcționare, investițiile aferente înlocuirii bunurilor; b) să opereze și să întrețină bunurile pentru funcționarea în condiții de siguranță a sistemului. (5) În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu gaze naturale a clienților, în cazul în care prestarea serviciului de utilitate publică de distribuție se realizează prin intermediul bunurilor proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste bunuri au fost construite.(6) Pentru realizarea obiectului contractului, concesionarul exercită drepturile și îndeplinește obligațiile prevăzute de art. 109-116 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Investiții(1) Concesionarul dezvoltă și reabilitează sistemul de distribuție a gazelor naturale în perimetrul concesiunii, în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu reglementările ANRE în materie. (2) Investițiile care urmează să fie realizate de concesionar, în primele ...... luni de derulare a prezentului contract, sunt în valoare de ....... lei, conform graficului lucrărilor de investiții prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 10Siguranța exploatării serviciuluiConcesionarul se angajează să exploateze serviciul asigurând cu prioritate siguranța persoanelor și a bunurilor, inclusiv prin respectarea dispozițiilor legale și a prevederilor contractuale privind condițiile de executare a lucrărilor și alte aspecte legate de siguranța exploatării.  +  Articolul 11Controlul concesiunii(1) Concedentul poate să procedeze la toate verificările utile pentru exercitarea drepturilor sale și poate să ia cunoștință pe loc sau prin copii de pe orice document tehnic ori contabil, care poate fi relevant pentru controlul efectuat de concedent, sub rezerva obligației de confidențialitate prevăzute în prezentul contract. Controlul va avea loc cu un preaviz de minimum 48 de ore, în care se va preciza obiectul acestuia. (2) Controlul va avea loc în timpul programului de lucru al concesionarului, pe costul și cheltuiala concedentului.(3) Concedentul nu poate interveni în niciun caz în gestiunea serviciului.(4) Concesionarul are obligația să permită concedentului accesul deplin pentru exercitarea de către acesta a dreptului de control.  +  Articolul 12Răspunderea contractuală(1) În cazul în care activitățile concesionarului menționate în prezentul contract nu pot fi realizate din cauza neîndeplinirii obligațiilor asumate de către concedent, acesta din urmă este obligat să îl despăgubească pe concesionar, în condițiile legii. (2) În cazul în care concesionarul nu își îndeplinește obligațiile contractuale ori și le îndeplinește în mod necorespunzător, iar concedentul nu reziliază contractul conform art. 13 alin. (1) lit. e), acesta este obligat să îl despăgubească pe concedent, în condițiile legii și prezentului contract, în mod corespunzător prejudiciului adus, precum și să plătească, după caz, penalități și daune-interese, conform legislației în vigoare, în termen de 30 de zile de la data notificării primite de la acesta. (3) Concedentul și concesionarul vor lua măsurile necesare pentru îndeplinirea în bune condiții a prevederilor prezentului contract în vederea evitării pagubelor față de părți.(4) În cazul în care concesionarul își îndeplinește obligațiile contractuale din punct de vedere fizic, acesta va notifica concedentul în acest sens, iar concedentul, după analizare, va considera îndeplinite obligațiile contractuale chiar dacă acestea nu au fost îndeplinite din punct de vedere valoric.  +  Articolul 13Încetarea contractului de concesiune(1) Prezentul contract încetează în următoarele situații: a) la expirarea duratei de valabilitate a contractului de concesiune; b) la retragerea de către ANRE a licenței de distribuție a gazelor naturale și/sau a autorizațiilor corelative; c) la retragerea dreptului de concesiune de către concedent, în condițiile legii, în situațiile în care titularul: (i) nu efectuează volumul de lucrări în termenele prevăzute în contract;(ii) nu respectă clauzele esențiale definite ca atare de către părțile din contract, care includ obligatoriu clauzele privind plata redevențelor și protecția mediului; d) încalcă în mod sistematic condițiile de valabilitate ale licențelor de distribuție a gazelor naturale sau ale legislației privitoare la siguranța în funcționare a obiectivelor; e) prin reziliere: (i) de către concedent, în cazul nerespectării de către concesionar a obligațiilor contractuale prevăzute în sarcina sa la art. 3, 4, 8 și 9 și în alte cazuri admise de legislația în vigoare, cu plata unei despăgubiri, stabilită în condițiile legii; sau(ii) de către concesionar, în cazul nerespectării de către concedent a obligațiilor contractuale prevăzute în sarcina sa la art. 7 alin. (2) lit. a) și b), cu plata unei despăgubiri de către concedent, stabilită în condițiile legii;f) în cazuri de forță majoră sau caz fortuit, când concesionarul se află în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri; g) din alte cauze de încetare a contractului de concesiune, convenționale sau legale; h) prin denunțare unilaterală de către concedent, în cazul în care interesul național sau local o impune, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului. (2) Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în prezentul contract, pentru a putea să treacă la rezilierea contractului de concesiune, conform alin. (1) lit. e), concedentul/ concesionarul va notifica mai întâi concesionarul/concedentul cu privire la încălcările identificate și va indica termenul în care concesionarul/concedentul va trebui să remedieze situația, în cazul în care remedierea este practic posibilă. Acest termen nu poate fi mai mare de două luni. (3) În termen de maximum 60 de zile de la încetarea contractului de concesiune, indiferent de motivul acesteia, concesionarul are obligația să predea concedentului, cu titlu gratuit, toate datele și documentele tehnice, indiferent de forma de stocare, în legătură cu realizarea serviciului și documentația privind activitatea desfășurată în baza prezentului contract până la data încetării. (4) Concesionarul poate renunța la contractul de concesiune, sub rezerva îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții: a) a notificat concedentului și ANRE intenția sa de renunțare; b) a pus la dispoziție concedentului documentația privind activitatea desfășurată în baza prezentului contract până la data renunțării, precum și rezultatele acesteia; c) a achitat concedentului redevența datorată până la momentul încetării concesiunii. (5) În situația prevăzută la alin. (4) concesionarul are obligația asigurării continuității serviciului pe o perioadă determinată, dar nu mai mult de 120 de zile. (6) După îndeplinirea de către concesionar a condițiilor prevăzute la alin. (4), concedentul emite decizia de încuviințare a renunțării, care va fi publicată, pe cheltuiala concesionarului, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a. Renunțarea la contract devine efectivă în termen de 60 de zile calendaristice de la data notificării intenției de renunțare. (7) Indiferent de motivul încetării contractului de concesiune, concesionarul rămâne răspunzător față de cei interesați pentru toate prejudiciile cauzate de exploatarea concesiunii și de lucrările efectuate, precum și pentru cele rezultate din relațiile contractuale cu aceștia, până la data încetării, inclusiv pentru pagubele constatate după data încetării, dar având cauze anterioare acestei date. (8) La încetarea din orice motiv a contractului de concesiune, bunurile aferente serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale aflate în proprietatea concesionarului pot fi preluate, în tot sau în parte, de către concedent sau de către un alt concesionar, cu acordul concedentului, în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea reglementată rămasă neamortizată, stabilită de ANRE. (9) În cazul în care contractul de concesiune încetează din vina exclusivă a concesionarului, acesta nu poate beneficia de compensații de la concedent sau alt concesionar, cu excepția unei compensații egale cu valoarea reglementată rămasă neamortizată stabilită de ANRE. (10) La cererea scrisă a concedentului, concesionarul are obligația să asigure, la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât ajungerea la termen și forța majoră, continuitatea prestării serviciului, în condițiile stipulate prin contractul de concesiune, până la preluarea acestuia de către un alt concesionar, în termenul prevăzut de lege; în acest caz concesionarul va beneficia și de drepturile corelative ale acestei obligații, inclusiv să perceapă tarife. Perioada pentru care concesionarului i se poate cere să își asume o astfel de obligație nu poate depăși 90 de zile. (11) Concedentul are obligația: a) să asigure, la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât ajungerea la termen și forța majoră, preluarea serviciului de către alt concesionar de la concesionarul care este în situația de a nu își mai putea îndeplini obligația de prestare în regim de continuitate a serviciului, într-o perioadă determinată, care nu va putea depăși 120 de zile; b) în termen de 120 de zile de la încetarea concesiunii potrivit prevederilor prezentului contract: (i) să notifice concesionarului intenția sa cu privire la achiziționarea bunurilor aferente serviciului, aflate în proprietatea concesionarului, la valoarea rămasă neamortizată, recunoscută în tarifele reglementate, în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu acesta; contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat cu un concesionar în termen de maximum 120 de zile calendaristice de la notificarea concedentului; sau(ii) să organizeze o licitație pentru adjudecarea concesiunii și să prevadă expres, în caietul de sarcini și în contractul de concesiune care urmează să fie încheiat de către concedent cu noul concesionar, obligația noului concesionar de a achiziționa bunurile aferente serviciului, aflate în proprietatea vechiului concesionar, la aceeași valoare și nu mai târziu de 120 de zile;(12) Decizia de retragere a concesiunii emisă de concedent poate fi contestată, în termen de 60 de zile de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă. Decizia rămasă definitivă va fi publicată conform prevederilor legale.(13) Licența corelativă concesiunii se retrage de ANRE, în condițiile încetării contractului de concesiune.  +  Articolul 14Forța majoră(1) Partea care invocă un caz de forță majoră este obligată să îl notifice celeilalte părți în termen de 3 zile de la producerea acestuia și să transmită documentele justificative în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea sa.(2) Partea care invocă un caz de forță majoră este obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz.(3) Cazurile de forță majoră vor fi certificate de către instituțiile abilitate, în condițiile legii.(4) În cazul în care îndeplinirea vreunei obligații contractuale de către oricare dintre părți este împiedicată sau întârziată din motive de forță majoră: a) pentru o perioadă consecutivă mai mare de 10 zile calendaristice de la data producerii acesteia, părțile vor începe discuții pentru a atenua efectele; b) pentru o perioadă mai mare de 90 de zile calendaristice de la data producerii acestuia, partea căreia îi este opusă forța majoră are dreptul să solicite încetarea de drept și fără nicio formalitate a contractului, fără să poată pretinde daune-interese pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale ca urmare a cazului de forță majoră, în perioada afectată.  +  Articolul 15Comunicări(1) Părțile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să își notifice reciproc orice modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia. (2) Comunicările în legătură cu prezentul contract se vor face la sediile prevăzute în partea introductivă a contractului de concesiune sau la adresele desemnate ca având această destinație.(3) Termenul de comunicare este de 15 zile calendaristice de la data producerii modificării respective, dacă prin prezentul contract nu se prevede un alt termen.(4) În cazul în care comunicarea se face prin poștă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, considerându-se primită de către destinatar la data menționată pe această confirmare de oficiul poștal primitor.(5) Comunicările transmise prin fax, telex sau poștă electronică (e-mail) se consideră primite în momentul transmiterii, cu condiția existenței dovezii de primire.  +  Articolul 16Clauza de confidențialitate(1) Părțile convin că termenele și clauzele prezentului contract sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu transmită terților documente, date sau informații rezultate din derularea acestuia.(2) Părțile se obligă să nu dezvăluie, pe durata concesiunii sau după încetarea contractului de concesiune, pentru niciun motiv și față de nicio persoană, și nici să utilizeze vreo informație confidențială ori secretă obținută pe parcursul contractului, în legătură cu cealaltă parte. (3) În înțelesul prezentului contract, informații confidențiale sau secrete includ datele referitoare la activitățile comerciale, procesele tehnice, design sau finanțare ori relative la know-how, invenții sau inovații ori la alte aspecte în legătură cu serviciul prestat conform contractului de concesiune.(4) Părțile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor alin. (1) și (2).(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele documente, date și informații: a) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părți contractante;b) cele care sunt sau ajung la dispoziția publicului altfel decât prin încălcarea contractului de concesiune; c) cele pe care oricare dintre părți trebuie să le dezvăluie conform legii; d) cele primite de către oricare dintre părți din partea terților, fără asumare de obligații privind păstrarea caracterului confidențial al acestora; e) cele pe care concedentul este dator a le dezvălui în cadrul îndeplinirii atribuțiilor sale publice și administrative; f) cele care sunt dezvăluite de către oricare dintre părți directorilor, funcționarilor, angajaților, subcontractanților, agenților sau consultanților săi, finanțatorilor și consultanților acestora, în măsura necesară pentru ca părțile să ducă la îndeplinire sau să asigure îndeplinirea ori să realizeze oricare dintre drepturile sale rezultând din contractul de concesiune, cu condiția ca toate aceste persoane să fie ținute de obligații de confidențialitate similare celor prevăzute de prevederile alin. (1) și (2) în legătură cu aceste informații.  +  Articolul 17Transmiterea drepturilor și obligațiilor contractualeSub sancțiunea inopozabilității, concesionarul nu are dreptul să subconcesioneze, în tot sau în parte, obiectul concesiunii altei persoane.  +  Articolul 18Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor(1) Contractul este guvernat de legea română.(2) Părțile convin ca neînțelegerile privind validitatea contractului sau cele privind interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie realizate pe cale amiabilă în termen de 10 zile lucrătoare, urmând ca, în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere, acestea să fie supuse jurisdicției instanțelor judecătorești competente din România.  +  Articolul 19Amendamente(1) Cu excepția dreptului concedentului de a modifica partea reglementară a acestui contract, potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul contract, orice modificare și/sau completare a contractului de concesiune se va face prin act adițional, încheiat cu acordul ambelor părți contractante, în condițiile legii.(2) Părțile vor conveni modificarea contractului prin act adițional în următoarele situații: a) în mod regulat, cu cel puțin ..... luni înainte de începerea fiecărei perioade de reglementare, așa cum sunt acestea definite de reglementările ANRE;b) în caz de modificare a cadrului legislativ sau reglementar cu privire la distribuția gazelor naturale sau cu privire la producția, importul ori transportul de gaze naturale și care ar avea incidență asupra distribuției de gaze naturale.  +  Articolul 20Documentele contractului(1) Documentele prezentului contract sunt următoarele: a) graficul lucrărilor de investiții - anexa nr. 1, cu ....... pagini; b) lista zonelor delimitate care fac parte din perimetrul concesiunii - anexa nr. 2, cu ....... pagini; c) scrisoare de garanție bancară pentru redevență - anexa nr. 3, cu ....... pagini; d) scrisoare de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate - anexa nr. 4, cu ....... pagini;e) caiet de sarcini, anexa nr. 5, cu ....... pagini; f) propunerea tehnică și propunerea financiară, anexa nr. 6, cu ....... pagini. (2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul contract.  +  Articolul 21Clauze finalePrezentul contract ce conține ...... pagini, împreună cu anexele sale în număr de ........, ce fac parte integrantă din acesta, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere anterioară dintre acestea. Contractul a fost încheiat astăzi, ............., în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru ANRE, fiecare exemplar având aceeași valoare.
  Concedent,
  ...................
  Concesionar,
  ....................
   +  Anexa nr. 1la Contractul de concesiune nr. ....
  Graficul lucrărilor de investiții
   +  Anexa nr. 2la Contractul de concesiune nr. ....
  LISTA
  zonelor delimitate (municipii, orașe, comune cu satele aparținătoare), care fac parte din perimetrul concesiunii
  1. .............................. 2. ..............................
   +  Anexa nr. 3la Contractul de concesiune nr. ....
  Scrisoare de garanție bancară
  Către:Denumirea autorității contractante, cu sediul ............, reprezentat legal prin domnul ............, având funcția de ................, întrucât .................................................. (numele și adresa concesionarului), numit în cele ce urmează concesionar, s-a angajat, în conformitate cu Contractul nr. ........ din data de ...................., să presteze serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în anumite zone delimitate, denumit în cele ce urmează contract; șiîntrucât ați stipulat în contract obligația prezentării de către concesionar a unei scrisori de garanție bancară, emisă de o bancă recunoscută, pentru suma specificată în contract cu titlu de garanție pentru îndeplinirea obligației de plată a redevenței, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din contract; și întrucât am fost de acord să acordăm concesionarului această garanție bancară, prin prezenta afirmăm că vom acționa în calitate de garant și vom răspunde în fața dumneavoastră, în numele concesionarului, până la concurența sumei de ............../..............., care va fi plătită în moneda în care se plătește redevența respectivă, și înțelegem să plătim (suma garanției) ..../.... (suma în litere) imediat la prima dumneavoastră cerere, fără nicio tergiversare sau obiecție, orice sumă sau sume în limita ................... (suma garanției) menționată mai sus, fără a mai fi necesar să dovediți sau să argumentați cererea dumneavoastră pentru suma specificată.În continuare, suntem de acord că nicio modificare sau suplimentare ori amendare a termenilor și condițiilor contractului sau a oricăror documente contractuale care pot fi încheiate de dumneavoastră și concesionar nu ne va exonera în niciun fel de răspunderea pe care o avem în baza prezentei garanții și, prin prezenta, renunțăm la obligația notificării în caz de modificare, suplimentare sau amendare. Prezenta garanție va fi valabilă pentru o perioadă de un an.
  Semnătura și ștampila garantului ......................
  Numele băncii .....................................
  Adresa ............................................
  Data .............................
   +  Anexa nr. 4 la Contractul de concesiune nr. ...... BANCA................... (denumirea)
  Scrisoare de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate
  Întrucât ................................... (numele/denumirea concesionarului), în calitate de concesionar, având domiciliul/sediul social în ............, a încheiat Contractul nr. ........... de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în localitățile .................. aparținătoare municipiului/orașului/comunei ............, județul .............., cu ........................ (denumirea autorității contractante), în calitate de concedent, prin licitație publică deschisă, noi, Banca ............, cu sediul în .............., ne obligăm prin prezenta să plătim imediat în favoarea concedentului, până la concurența sumei de ............. lei, reprezentând 3% din valoarea investiției de realizat prevăzută în contractul de concesiune, orice sumă cerută de concedent la prima sa cerere însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin concesionarului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de concesiune mai sus menționat. Plata se va face în termenul menționat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea concedentului sau a concesionarului. Scrisoarea de garanție bancară este valabilă de la data de ................. până la data de ................ . În cazul în care părțile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obține acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea.
  Parafată de Banca
  .................................
  (semnătura autorizată)
  ----