ORDIN nr. 942 din 4 aprilie 2019pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 15 aprilie 2019  În temeiul art. 264^1 și art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 804.702 din 3 aprilie 2019,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Procedura privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă modelele, precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și de păstrare ale următoarelor formulare:a) Referat privind demararea procedurii de cesiune a creanțelor bugetare, prevăzut în anexa nr. 2;b) Anunț privind invitația de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanțelor bugetare, prevăzut în anexa nr. 3;c) Oferta pentru cesiunea creanțelor bugetare, prevăzută în anexa nr. 4;d) Decizie privind stabilirea rezultatului selecției cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare, prevăzută în anexa nr. 5;e) Acord de principiu pentru cesiunea creanțelor bugetare, prevăzut în anexa nr. 6;f) Referat pentru aprobarea contractului de cesiune, prevăzut în anexa nr. 7;g) Contract de cesiune a creanțelor bugetare, prevăzut în anexa nr. 8.(3) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și structurile subordonate acestora, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mihaela Triculescu
  București, 4 aprilie 2019.Nr. 942.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂprivind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței  +  Anexa nr. 2ANTET^1)^1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.Nr. .......... din .........AprobatConducătorul organului fiscal,..........................Semnătura ...........
  REFERAT
  privind demararea procedurii de cesiune a creanțelor bugetare
  Ca urmare a intrării în procedura insolvenței a debitorului ....................^2), cod de identificare fiscală ..................^3), în temeiul prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, se demarează procedura de cesiune a creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe.^2) Se va menționa denumirea debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care creditorul bugetar demarează procedura de cesiune a creanțelor bugetare.^3) Se va menționa codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care creditorul bugetar demarează procedura de cesiune a creanțelor bugetare.Din analiza efectuată am constatat că este justificat interesul public în vederea cesiunii creanțelor, din următoarele considerente:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .Creanțele bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe pentru debitorul ...............^2) sunt în cuantum total de ............. lei, reprezentând:
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație principalăObligații fiscale accesorii
  DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  Total general:
  Din totalul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe sunt creanțe garantate în cuantum de .............. lei.
  ÎntocmitNumele și prenumele ......................Semnătura ..........................
  AvizatȘef Serviciu/Birou juridicNumele și prenumele ........................Semnătura ......................
  1. Denumire: Referat privind demararea procedurii de cesiune a creanțelor bugetare2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței.5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal.6. Circulă un exemplar la Comisia de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare.7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal.
   +  Anexa nr. 3ANTET^1)^1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.Nr. ......... din .........
  ANUNȚ
  privind invitația de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanțelor bugetare
  În temeiul prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că .....................^2) demarează procedura de selecție a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către .......................^3), cod de identificare fiscală ...................^4), cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe, în cuantum de ............... lei.^2) Se va menționa denumirea organului fiscal.^3) Se va menționa denumirea debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care se demarează procedura de selecție a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor.^4) Se va menționa codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care se demarează procedura de selecție a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor.Persoanele interesate pot depune ofertele, până cel târziu la data de ....................... (zi, lună, an), la sediul organului fiscal, respectiv la adresa ................... .Ofertele se depun în plic închis, pe care vor fi înscrise următoarele: „Pentru Comisia de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare aflate în sarcina debitorului …..........“, precum și numele și prenumele/denumirea ofertantului.Oferta trebuie să cuprindă următoarele elemente:a) datele de identificare ale ofertantului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;b) datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea și codul de identificare fiscală, precum și cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe;c) prețul cesiunii, care nu poate fi mai mic decât cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanță, menționat în anunț, termenul de plată (zi/lună/an) până la care se face plata și precizarea dacă plata se face integral sau în rate, cu menționarea numărului ratelor, fără a putea depăși 3 ani de la data încheierii contractului;d) mențiuni referitoare la tipul de garanție ce va fi constituit, potrivit art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care plata prețului cesiunii nu se face integral până la data încheierii contractului de cesiune;e) justificarea cesionarului cu privire la interesul public al cesiunii creanței;f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care oferta se depune de către o persoană fizică;g) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe cesionar, după caz;h) data și semnătura reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului cesionarului. Cesiunea creanțelor bugetare poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) prețul cesiunii este cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe;b) plata prețului cesiunii și recuperarea creanțelor bugetare se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune;c) cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanței;d) constituirea de garanții, cu excepția situației în care plata se efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune.În situația în care plata prețului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, se datorează dobânzi calculate la nivelul prevăzut la art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală. În acest caz, prețul cesiunii reprezintă atât cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe, cât și dobânda calculată până la termenul/termenele de plată stabilit/stabilite prin ofertă.Garanțiile ce trebuie constituite, în situația în care plata nu se efectuează integral la momentul încheierii contractului de cesiune, trebuie să acopere atât cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanță, cât și dobânda aferentă calculată până la data achitării prețului cesiunii.
  Conducătorul organului fiscal
  Numele și prenumele ..................
  Semnătura .................
  L.S.
  1. Denumire: Anunț privind invitația de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanțelor bugetare 2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.5. Se întocmește în mai multe exemplare de către organul de executare silită.6. Circulă: - câte un exemplar la sediul organului fiscal și pe pagina de internet;– un exemplar la Comisia de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare.7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal.
   +  Anexa nr. 4În atenția ...............^1)^1) Se vor menționa denumirea și adresa organului fiscal central emitent al anunțului privind invitația de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanțelor bugetare.Subsemnatul/Subscrisa, ........................^2), cu domiciliul/sediul în localitatea ............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județ ...................., sector .............., cod de identificare fiscală ....................^3), având adresa electronică ...................... și numărul de telefon/fax ..................., prin reprezentantul legal ...........................^4), formulez prezenta^2) Se vor menționa numele și prenumele/denumirea ofertantului.^3) Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare al ofertantului, după caz.^4) Se vor menționa numele și prenumele reprezentantului legal al ofertantului.
  OFERTĂ
  pentru cesiunea creanțelor bugetare
  Având în vedere Anunțul privind invitația de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanțelor bugetare nr. ................ din data de .................., privind procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanțelor bugetare datorate de debitorul ..........................^5), în temeiul art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă rog să îmi acceptați oferta în vederea cesionării creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe, la prețul de ................ lei.^5) Se va menționa denumirea debitorului pentru care se cesionează creanțele bugetare.Interesul public în vederea cesiunii este justificat de .....................................................................................................................................................................................................................................................Menționez că plata prețului cesiunii o voi efectua^6):^6) Se va bifa căsuța aferentă opțiunii conform căreia va efectua plata prețului cesiunii.[ ] integral, până la data încheierii contractului de cesiune;[ ] integral, în termen de 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune, cu constituire de garanții sub forma .................^7), care să acopere cuantumul creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe;^7) Se va completa tipul de garanție pe care dorește să îl constituie, respectiv:a) mijloace bănești consemnate pe numele ofertantului declarat câștigător la dispoziția organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului;b) scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție potrivit art. 211 din Codul de procedură fiscală;c) instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a ofertantului declarat câștigător;d) încheierea unui contract de ipotecă în favoarea organului fiscal;e) încheierea unui contract de gaj în favoarea organului fiscal.[ ] în maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune, respectiv în ....... rate lunare/trimestriale/semestriale/anuale, cu constituire de garanții sub forma ................^7), care să acopere atât cuantumul creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe, cât și valoarea dobânzilor aferente prețului cesiunii, calculate potrivit legii.Prin prezenta am luat cunoștință de faptul că, dacă efectuez plata prețului cesiunii într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, datorez dobânzi potrivit Codului de procedură fiscală.Totodată, am luat cunoștință de faptul că, dacă nu plătesc la termenele prevăzute în contractul de cesiune prețul cesiunii, contractul de cesiune reprezintă titlu executoriu pentru creditorul bugetar, iar creanța acestuia este o creanță bugetară ce poate fi recuperată potrivit Codului de procedură fiscală.Prin prezenta sunt de acord ca organul fiscal să prelucreze datele mele cu caracter personal în bazele de date ale acestuia^8).^8) Acordul se va menționa numai în cazul în care ofertantul este persoană fizică.
  Ofertantul/Reprezentantul legal al ofertantului,................................(numele și prenumele)
  Semnătura ..................
  Data ......................
   +  Anexa nr. 5ANTET^1) ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.Comisia de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetareNr. ..... ........../.............Către ..........................^2),^2) Se vor menționa numele și prenumele/denumirea ofertantului.cod de identificare fiscală ...............^3), str. ................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul ....., localitatea .............., județul ........., cod poștal .........^3) Se vor menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare al ofertantului, după caz.
  DECIZIE
  privind stabilirea rezultatului selecției cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare
  Comisia de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare, constituită în baza art. 7 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, în temeiul art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a analizat ofertele depuse în vederea cesionării creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe în cazul debitorului ......................^4), cod de identificare fiscală ...................^5).^4) Se va menționa denumirea debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care s-a demarat procedura de selecție a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor.^5) Se va menționa codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care s-a demarat procedura de selecție a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor.I. Ca urmare a Anunțului privind invitația de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanțelor bugetare nr. ……….. din data de …………….., privind participarea la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanțelor bugetare, comisia a constatat faptul că au fost depuse oferte, după cum urmează:
  Nr. crt.Numele și prenumele/ DenumireaCodul de identificare fiscalăPrețul cesiunii oferit (lei)Termenul maxim de plată a prețului cesiuniiTipul garanției ce se va constituiData depunerii ofertei
  II. Având în vedere prevederile art. 7 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019, comisia nu a declarat câștigătoare următoarele oferte, după cum urmează:
  Nr. crt.Numele și prenumele/ DenumireaCodul de identificare fiscalăMotivul pentru care oferta nu a fost declarată câștigătoare
  III. Având în vedere prevederile art. 7 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019, Comisia a declarat câștigătoare oferta depusă de către ..................., întrucât ...................^6).^6) Se va/vor menționa condiția/condițiile ce a/au fost îndeplinită/îndeplinite de către ofertantul câștigător, astfel cum sunt prevăzute la art. 7 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019.Prețul cesiunii a fost stabilit la valoarea de ........... lei, urmând a fi plătit la termenul/termenele de plată ..............., iar conform Ofertei nr. ............ din data de ............, cesionarul a justificat interesul public în vederea cesionării creanțelor.IV. Decizia nr. .................. din data de ................... privind stabilirea rezultatului selecției cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare se anulează, potrivit art. 10 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019, având în vedere faptul că ofertantul declarat câștigător prin aceasta nu a constituit garanția prevăzută de art. 9 din ordinul anterior invocat.^7)^7) Se va completa în situația în care ofertantul declarat câștigător nu constituie garanția prevăzută la art. 9 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019.Împotriva prezentei decizii cel interesat poate depune contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele comisiei,Numele și prenumele ...................Semnătura ...................
  Membru comisie,Numele și prenumele ...................
  Membru comisie,Numele și prenumele ...................
  Secretar comisie,Numele și prenumele ...................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.1. Denumire: Decizie privind stabilirea rezultatului selecției cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 7 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței și ale art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.5. Se întocmește în mai multe exemplare de către organul fiscal.6. Circulă câte un exemplar la fiecare ofertant.7. Se arhivează: - un exemplar la Comisia de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare;– un exemplar la dosarul fiscal.
   +  Anexa nr. 6ANTET^1) ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.Nr. ........... din .............
  ACORD DE PRINCIPIU
  pentru cesiunea creanțelor bugetare
  Datele de identificare a ofertantului declarat câștigătorDenumirea/Numele și prenumele..................................................Adresa: .......................Codul de identificare fiscală..............................Datele de identificare a împuternicitului ofertantului Denumirea/Numele și prenumele ..................................................Adresa: ..................................... Codul de identificare fiscală ............................În temeiul prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței,având în vedere Decizia privind stabilirea rezultatelor selecției cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare nr. ........... din data de ................. a Comisiei de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare, constituită la nivelul organului fiscal central, luând în considerare că oferta dumneavoastră a fost declarată câștigătoare la prețul cesiunii oferit în valoare de ......... lei, la termenul/termenele de plată ...................... .1. Se emite prezentul acord de principiu privind cesiunea creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe pentru debitorul .................... ^2) , cod de identificare fiscală ..................... ^3) , în valoare de ................. lei.^2) Se va menționa denumirea debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care s-a demarat procedura de selecție a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor.^3) Se va menționa codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care s-a demarat procedura de selecție a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor.2. Termenul/Termenele de plată la care se efectuează plata prețului cesiunii este/sunt .......................... .3. În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentului acord de principiu, trebuie să constituiți garanții conform art. 9 alin. (1) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, astfel:a) în situația în care plata prețului cesiunii se efectuează în cel mult 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune, garanțiile trebuie să acopere suma de ............... lei, reprezentând cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe;b) în situația în care plata prețului cesiunii se efectuează într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, garanțiile trebuie să acopere suma de ............... lei, reprezentând atât cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe, în sumă de ............ lei, cât și valoarea dobânzilor aferente prețului cesiunii calculată potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de ........... lei.4. În situația în care constituiți garanții conform art. 9 alin. (1) lit. c) și d) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, aveți obligația ca, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentului acord de principiu, să depuneți la organul fiscal raportul de evaluare. La cererea temeinic justificată a dumneavoastră, organul fiscal poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile.5. În situația în care constituiți garanții sub formă de scrisoare de garanție bancară/poliță de asigurare de garanție, perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară/poliței de asigurare de garanție trebuie să fie cu cel puțin 30 de zile mai mare față de ultimul termen de plată solicitat de dumneavoastră și ce va fi stabilit prin contractul de cesiune, respectiv data de ............... .
  Conducătorul organului fiscal,
  Numele și prenumele .......................
  Semnătura .....................
  L.S.
  1. Denumire: Acord de principiu pentru cesiunea creanțelor bugetare 2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței.5. Se întocmește în trei exemplare de către organul fiscal.6. Circulă: - un exemplar la ofertantul declarat câștigător;– un exemplar la Comisia de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare.7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal.
   +  Anexa nr. 7ANTET^1) ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.Nr. ........... din .............Aprobat Conducătorul organului fiscal,...................................................Semnătura ...................
  REFERAT
  pentru aprobarea contractului de cesiune
  Subsemnatul(a) ........................., având funcția de .................... în cadrul Serviciului/Biroului juridic, ca urmare a intrării în procedura insolvenței a debitorului .............................^2), cod de identificare fiscală ............... ^3) , în temeiul prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile privind cesiunea creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe.^2) Se va menționa denumirea debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care s-a demarat procedura de selecție a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor.^3) Se va menționa codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care s-a demarat procedura de selecție a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor.I. Creanțele bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe pentru debitorul ................................^2) sunt în cuantum total de ................... lei, reprezentând:
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație principalăObligații fiscale accesorii
  DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarare
  012 = 3 + 4 + 5 + 63456
  Total general:
  II. Conform Deciziei privind stabilirea rezultatelor selecției cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare nr. ............... din data de ........................ a Comisiei de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare, s-au stabilit următoarele:II.1 ofertantul câștigător este ...........................^4) , codul de identificare fiscală ........................... ^5) , care a oferit prețul cesiunii la valoarea de ..................... lei. Acest preț este cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe;^4) Se va menționa denumirea ofertantului declarat câștigător.^5) Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, al ofertantului declarat câștigător.II.2. termenul/termenele de plată a prețului cesiunii este următorul/sunt următoarele: ..............^6), care se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune;^6) Se va/vor menționa termenul/termenele de plată a prețului cesiunii.II.3. cesionarul a justificat interesul public în vederea cesionării creanțelor, prin Oferta nr. ............... din data de ............... .III. Cesionarul a constituit/nu a constituit garanții întrucât:^7) ^7) Se va bifa căsuța aferentă opțiunii conform căreia va efectua/s-a efectuat plata prețului cesiunii.[ ] a plătit integral prețul cesiunii până la data încheierii contractului de cesiune, cu documentul de plată nr. ......... din data de .........;[ ] va plăti integral, în termen de 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune. Valoarea garanției constituite sub forma ................................ acoperă cuantumul creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe;[ ] în maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune, respectiv în …...... rate lunare/trimestriale/semestriale/anuale. Valoarea garanției constituite sub forma ................... acoperă atât cuantumul creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe, cât și valoarea dobânzilor aferente prețului cesiunii, calculată potrivit legii.Prezentul referat va sta la baza încheierii contractului de cesiune a creanțelor bugetare.
  Întocmit Numele și prenumele .............................. Semnătura .........................................
  Avizat
  Șef Serviciu/Birou juridic Numele și prenumele .......................Semnătura ...................................
  Șef Serviciu executare silită Numele și prenumele ......................Semnătura ...................
  1. Denumire: Referat pentru aprobarea contractului de cesiune 2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței.5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal.6. Circulă un exemplar la Comisia de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare.7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal, după caz
   +  Anexa nr. 8
  CONTRACT DE CESIUNE
  a creanțelor bugetare
  Încheiat astăzi, zi ........ lună......... an............., la sediul ................................... ^1) ^1) Se va menționa sediul organului fiscal care are calitatea de cedent conform contractului de cesiune.  +  Articolul 1Părțile contractante1. Creditorul bugetar: ................, cu sediul în ..............., CUI ............., reprezentat prin ................^2), în calitate de Cedent,^2) Se vor menționa numele și prenumele, precum și funcția reprezentantului legal al creditorului bugetar.și2. .................., cu domiciliul fiscal în ...................., cod de identificare fiscală .....................^3), prin reprezentantul legal/reprezentantul fiscal/împuternicitul ...................., în calitate de Cesionar.^3) Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare al cesionarului, după caz.  +  Articolul 2 Obiectul contractuluiPrezentul contract are ca obiect, în temeiul art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cesiunea creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe, în valoare de .......... lei, pe care Cedentul o are față de debitorul ............., cod de identificare fiscală ...............^4)^4) Se va menționa codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolventei pentru care s-a demarat procedura de selecție a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor.  +  Articolul 3 Obligațiile Cesionarului(1) Cesionarul se obligă să plătească prețul cesiunii în cuantum de .............. lei.(2) Cesionarul a efectuat plata prețului cesiunii prin documentul de plată nr. ....... din data de .............../se obligă să efectueze plata prețului cesiunii, în contul ..............., deschis la unitatea Trezoreriei Statului ................:[ ] integral, în termen de 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune. Cesionarul a constituit garanții sub forma ................................^ 5), care au acoperit cuantumul creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe;[ ] în maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune, respectiv în ..... rate lunare/trimestriale/semestriale/ anuale. Cesionarul a constituit garanții sub forma .......................^5), care au acoperit atât cuantumul creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe, cât și valoarea dobânzilor aferente prețului cesiunii, calculate potrivit legii. Valoarea dobânzilor aferente prețului cesiunii este de ............ lei. Graficul de plată este prevăzut în anexa la prezentul contract.^5) Se va completa tipul de garanție pe care l-a constituit, respectiv:a) mijloace bănești consemnate pe numele ofertantului declarat câștigător la dispoziția organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului;b) scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție potrivit art. 211 din Codul de procedură fiscală;c) instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a ofertantului declarat câștigător;d) încheierea unui contract de ipotecă în favoarea organului fiscal;e) încheierea unui contract de gaj în favoarea organului fiscal.  +  Articolul 4 Obligațiile CedentuluiCedentul predă, în original, la data încheierii prezentului contract, titlurile de creanță/titlurile executorii în care sunt individualizate creanțele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe, precum și actele de executare emise pentru recuperarea acestora, respectiv^6):^6) Se vor enumera titlurile de creanță/titlurile executorii în care sunt individualizate creanțele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe, actele de executare emise pentru recuperarea acestora, precum și numărul și data emiterii acestora.1. .........................................2. .........................................3. .........................................  +  Articolul 5 Efectele cesiunii(1) La data încheierii prezentului contract, Cesionarul preia toate drepturile Cedentului.(2) În situația în care plata prețului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, Cesionarul datorează dobânzi potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, de la data scadenței, respectiv data încheierii prezentului contract până la data stingerii inclusiv.(3) În situația în care Cesionarul nu plătește Cedentului prețul cesiunii la termenul/termenele prevăzut(e) la art. 3, prezentul contract reprezintă titlu executoriu pentru Cedent, iar creanța acestuia este o creanță bugetară ce poate fi recuperată potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. (4) În cazul în care prezentul contract devine titlu executoriu potrivit alin. (3), Cesionarul datorează pentru prețul cesiunii neachitat obligații fiscale accesorii potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, dobânzile și penalitățile de întârziere se calculează de către organul de executare silită și se consemnează într-un proces-verbal potrivit art. 227 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.(5) Creanțele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe ce au făcut obiectul cesiunii se scad din evidența fiscală a debitorului ............, CIF ...............^3).(6) Prețul cesiunii se înregistrează în evidența fiscală a Cesionarului și se urmărește încasarea acestuia de către organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de către Cesionar. (7) Cedentul nu este responsabil pentru realizarea de către Cesionar a creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe ce au făcut obiectul cesiunii.Prezentul contract intră în vigoare astăzi, ................, data semnării lui, și este încheiat în 5 (cinci) exemplare originale, din care: câte un exemplar se eliberează părților, un exemplar se comunică de către Cedent administratorului judiciar/lichidatorului ................, un exemplar se comunică de către Cedent debitorului .................. și un exemplar se comunică de către Cedent organului fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de către Cesionar.
  Cedent, .............................
  Cesionar, .........................
   +  ANEXĂ la Contractul de cesiune nr. .........…./…...…..
  GRAFIC DE PLATĂ
  Nr. crt.Termen de platăCuantumul ratei (lei)Dobânda aferentă (lei)Total de plată (lei)
  01234 = 2 + 3
  -----