NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ din 27 noiembrie 2003NML 024-03 ”Manometre cu element elastic”
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI-BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 11 decembrie 2003  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 268 din 27 noiembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 11 decembrie 2003.
  1. Domeniu de aplicarePrezenta normă de metrologie legală se aplică manometrelor, vacuummetrelor și manovacuummetrelor de lucru, cu element receptor elastic, destinate măsurării presiunii relative și vacuumului lichidelor, gazelor sau vaporilor, având indicație directă (cu ac indicator și cadran cu scară gradată), care sunt folosite în următoarele domenii de interes public:– măsurarea presiunii în domeniul sănătății, protecției mediului și a muncii;– măsurarea presiunii buteliilor de oxigen;– măsurarea presiunii în pneurile autovehiculelor.Aplicarea prezentei norme de metrologie legală se limitează la aparatele în care deformarea elastică a elementului receptor este transmisă mecanic la dispozitivul indicator.2. Terminologie2.1. Presiune relativă - presiune superioară presiunii ambiante, care are valoarea zero atunci când este egală cu presiunea ambiantă.2.2. Vacuum - presiune inferioară presiunii ambiante, care are valoarea zero atunci când este egală cu presiunea ambiantă.2.3. Presiune ambiantă - presiunea mediului în care se află aparatul, la locul și momentul în care se execută măsurarea.Presiunea ambiantă este, de regulă, presiunea atmosferică, dar poate avea și o valoare apropiată de cea a presiunii atmosferice, în cazul în care măsurarea este efectuată într-un spațiu închis ermetic.2.4. Presiune de lucru - limita superioară a domeniului de măsurare, admisă pentru o funcționare permanentă în exploatare a aparatului. Presiunea de lucru poate fi egală cu limita superioară de măsurare a aparatului sau cu o fracțiune a acesteia.2.5. Eroare absolută de măsurare - diferența dintre indicația aparatului și indicația unui aparat etalon, pentru aceeași presiune de intrare.2.6. Eroare de histerezis - diferența dintre indicațiile aparatului când aceeași presiune este atinsă prin valori descrescătoare și crescătoare (cu excepția presiunilor corespunzătoare limitei superioare și inferioare de măsurare).2.7. Eroare suplimentară cu temperatura - variația indicației aparatului produsă de influența temperaturii, la o anumită presiune.3. Cerințe metrologice și tehnice3.1. Aparatele trebuie să fie gradate în unități de măsură ȘI, respectiv pascali (Pa), hectopascali (hPa), kilopascali (kPa) și megapascali (MPa) sau în bari (bar) și milibari (mbar).3.2. Intervalul de măsurare (L) trebuie să facă parte din următoarele serii:1x10^n 1,6x10^n 2,5x10^n 4x10^n 6x10^n1x10^n 2x10^n 5x10^n unități de presiune,unde: n este un număr întreg, pozitiv, negativ sau zero.Această cerință nu este obligatorie pentru manometrele pentru măsurarea presiunii în pneurile autovehiculelor. (la 11-07-2005, Punctul 3.2. din Punctul 3. a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 140 din 1 iulie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 11 iulie 2005 ) (la 02-12-2004, Punctul 3.2. din Punctul 3. a fost modificat de Punctul 1, ANEXA din ORDINUL nr. 276 din 29 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1143 din 02 decembrie 2004 ) 3.3. Presiunea de lucru stabilă este egală cu:a) 0,75L pentru L < 100 MPaL pentru L ≥ 100 MPala manometre și manovacuummetre;b) L pentru vacuummetre. (la 02-12-2004, Punctul 3.3. din Punctul 3. a fost modificat de Punctul 2, ANEXA din ORDINUL nr. 276 din 29 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1143 din 02 decembrie 2004 ) 3.4. Clasa de exactitate trebuie să facă parte din următoarele serii:0,1 0,15(0,16) 0,25 0,4 0,6 1 1,6 2,5 40,1 0,2 0,5 1 2 53.5. Eroarea tolerată intrinsecă este:3.5.1. Pentru aparatele de uz general (inclusiv pentru oxigen):a) ± 0,8 A la aparatele noi sau reparate;b) ± A la aparatele în uz,unde A este egal cu produsul dintre indicele clasei de exactitate și o sutime din intervalul de măsurare.3.5.2. Pentru manometrele de măsurat presiunea în pneuri:a) ± 0,08 bar pentru o presiune mai mică sau egală cu 4 bar;b) ± 0,16 bar pentru o presiune peste 4 bar și mai mică sau egală cu 10 bar;c) ± 0,25 bar pentru presiunile peste 10 bar.3.6. Eroarea de histerezis nu trebuie să depășească valoarea absolută a erorii tolerate intrinseci, specificată la pct. 3.5, după ce aparatul a fost menținut la limita superioară de măsurare timp de 15 minute în cadrul încercării de model și timp de 5 minute la verificare.La manometrele pentru măsurarea presiunii în pneuri, care sunt prevăzute să măsoare și presiuni în descreștere, în cadrul încercării timpul de menținere la limita superioară de măsurare este de 20 de minute.3.7. Aparatele trebuie să satisfacă exigențele impuse la pct. 3.5 și 3.6 în următoarele condiții de referință:3.7.1. Pentru aparatele de uz general (inclusiv pentru oxigen):a) aparatul trebuie instalat în poziția indicată de fabricant;b) variația de presiune trebuie să fie lentă și continuă;c) temperatura aparatului, a etalonului și a aerului ambiant trebuie să fie de 20°C, cu o abatare care să nu producă variații ale indicațiilor mai mari de 1/5 din eroarea tolerată intrinsecă a aparatului;d) umiditatea relativă a aerului nu trebuie să depășească 80%;e) eventualele vibrații sau șocuri nu trebuie să producă oscilații ale acului indicator mai mari de 1/10 din lungimea diviziunii;f) planurile de referință ale aparatului și etalonului trebuie să coincidă;g) fluidul manometric, cu excepția cazului când există un fluid manometric specificat, trebuie să fie:– aer uscat sau alt gaz neutru, pentru aparatele cu limita superioară de măsurare de 0,5 MPa sau mai mică;– un lichid neagresiv, pentru aparatele cu limita superioară de măsurare mai mare de 0,5 MPa.Pentru aparatele la care trecerea la lichid sau invers nu produce o variație a indicațiilor mai mare de 1/5 din eroarea tolerată intrinsecă se poate utiliza oricare dintre fluidele manometrice.3.7.2. Aparatele care au fost gradate în condiții nominale, care diferă de condițiile de referință specificate la pct. 3.7.1, trebuie să satisfacă exigențele pct. 3.5 și 3.6 în aceste condiții nominale în cazul în care diferența dintre condițiile nominale și cele de referință produce o variație a indicațiilor mai mare de 1/5 din eroarea tolerată intrinsecă.3.7.3. Pentru manometrele de măsurat presiunea în pneuri intervalul de referință al temperaturii este 15...25 °C.3.8. Variația indicației aparatului, datorită influenței temperaturilor, nu trebuie să depășească ± α[t-t(r)], valoare care reprezintă procente din intervalul de măsurare, în care:– t este temperatura aerului ambiant, în °C;– t(r) este temperatura de referință, în °C;– α este coeficientul de temperatură în %/°C.3.8.1. Pentru aparatele de uz general (inclusiv pentru oxigen) coeficientul de temperatură are următoarele valori:– α = 0,04 %/°C pentru aparatele cu tub Bourdon;– α = 0,06 %/°C pentru aparatele cu capsulă;– α = 0,08 %/°C pentru aparatele cu membrană.Aparatele trebuie să îndeplinească condiția prevăzută la pct. 3.8 într-un domeniu de temperaturi cuprins între -20°C și +60°C atât pentru aerul ambiant, cât și pentru fluidul manometric.3.8.2. Coeficientul de temperatură al manometrelor pentru măsurarea presiunii în pneuri are următoarele valori:– α = 0,1% din 4 bar/°C, pentru presiuni măsurate mai mici sau egale cu 4 bar;– α = 0,05% din 10 bar/°C, pentru presiuni măsurate cuprinse între 4 bar și 10 bar;– α = 0,05% din limita superioară de măsurare /°C, pentru presiuni măsurate de peste 10 bar.Manometrele trebuie să îndeplinească condiția prevăzută la pct. 3.8 într-un domeniu de temperaturi cuprins între -10°C și +40°C atât pentru mediul ambiant, cât și pentru fluidul manometric.3.9. Pentru aparatele de uz general (inclusiv pentru oxigen), după o perioadă de repaus de cel puțin o oră, la presiunea și temperatura ambiante, acestea trebuie să respecte condiția prevăzută la pct. 3.5.1 lit. b) și pct. 3.6, după efectuarea fiecăreia dintre următoarele încercări:3.9.1. Aparatele cu presiunea de lucru stabilă 0,75 L3.9.1.1. Aparatele sunt supuse la o suprapresiune care depășește limita superioară de măsurare, L, cu valoarea Deltap, timp de 15 minute, după cum urmează:a) L ≤ 10 MPa, Deltap=0,25L;b) 10 < L ≤ 60 MPa, Deltap=0,15L;c) 60 < L ≤ 1.000 MPa, Deltap=0,1L.3.9.1.2. Aparatele sunt supuse la o încercare de presiune ciclică, cu o amplitudine care variază între 30 ± 5% și 60±5% din limita superioară de măsurare și o frecvență care nu depășește 1 Hz pentru un număr de cicluri, după cum urmează:a) L ≤ 2,5 MPa, 100.000 de cicluri;b) 2,5 < L ≤ 60 MPa, 50.000 de cicluri;c) 60 < L ≤ 1.000 MPa, 15.000 de cicluri.3.9.2. Aparate cu presiunea de lucru stabilă egală cu L3.9.2.1. Aparatele sunt supuse la o suprapresiune egală cu 1,3 L timp de 12 ore.3.9.2.2. Aparatele sunt supuse la o încercare de presiune ciclică, cu o amplitudine care variază între 30 ± 5% și 9 ± 5% din limita superioară de măsurare și o frecvență de 20...30 de cicluri pe minut la un număr de 200.000 de cicluri.3.9.3. La manometrele echipate cu supapă de siguranță, aceasta trebuie să funcționeze la o presiune care să nu depășească jumătate din presiunea de spargere a geamului. (la 14-07-2004, Punctul 3.9. din Punctul 3. a fost completat de Punctul 1, ANEXA din ORDINUL nr. 154 din 7 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 14 iulie 2004 ) 3.10. Pentru manometrele de măsurat presiunea în pneuri, după o perioadă de repaus de cel puțin o oră, la presiunea și temperatura ambiante acestea trebuie să respecte condițiile prevăzute la pct. 3.5.2, 3.6 și 3.17.4, după efectuarea fiecăreia dintre următoarele probe:3.10.1. Aparatele sunt supuse la o suprapresiune care depășește limita superioară de măsurare cu 25% timp de 15 minute.3.10.2. Aparatele sunt supuse la 1.000 de impulsuri de presiune, variind de la 90...95% din limita superioară de măsurare.3.10.3. Aparatele sunt supuse la o probă de presiune ciclică, cu o amplitudine care variază între aproximativ 20% și 75% din limita superioară de măsurare și o frecvență care nu depășește 1 Hz, pentru un număr de 10.000 de cicluri.3.11. Aparatele de uz general (inclusiv pentru oxigen) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la pct. 3.5.1 lit. b) și pct. 3.6, după ce suportă o probă de 18 șocuri, cu accelerația de 150 m/sý semisinusoidală, aplicate câte trei în fiecare sens al celor trei axe rectangulare de referință, cu aparatul montat în poziție normală de funcționare și supus la o presiune egală cu 50% din limita maximă de măsurare.3.12. Aparatele de uz general (inclusiv pentru oxigen) trebuie să suporte o probă de vibrații mecanice aplicate succesiv după trei axe perpendiculare, atunci când aparatul este montat în poziție normală de funcționare și este supus la o presiune egală cu 50% din limita superioară de măsurare, cu o accelerație de 5 m/sý, într-un domeniu de frecvențe de la 10 Hz la 150 Hz, baleiat cu o viteză de 1 octavă/min. timp de două ore, după fiecare axă, dacă fabricantul nu prevede o probă mai severă.După această probă variația indicațiilor aparatului nu trebuie să depășească 1/2 din eroarea tolerată prevăzută la pct. 3.5.1 lit. b).3.13. Aparatele de uz general (inclusiv cele pentru oxigen) trebuie să nu prezinte o variație a indicațiilor mai mare de 1/2 din eroarea tolerată prevăzută la pct. 3.5.1 lit. b), atunci când sunt înclinate 5° față de poziția normală de funcționare, la stânga, la dreapta, în față și în spate, atât la presiuni crescătoare, cât și descrescătoare.3.14. Aparatele trebuie să reziste la condițiile de transport, după ce au fost ambalate în ambalajele originale de transport, după cum urmează:3.14.1. Aparatele ambalate sunt supuse la o temperatură de -20°C și de +50°C, câte șase ore la fiecare temperatură, cu o abatere de ±5°C, astfel:a) aparatele de uz general (inclusiv pentru oxigen), după cel puțin 24 de ore de repaus la temperatura de referință, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la pct. 3.5.1 lit. b) și pct. 3.6 și să nu prezinte semne de coroziune sau alte deteriorări;b) manometrele pentru măsurarea presiunii în pneuri, după o perioadă de repaus de șase ore la o temperatură din intervalul de referință, trebuie să satisfacă cerințele prevăzute la pct. 3.5.2, 3.6 și 3.17.4.3.14.2. Aparatele de uz general (inclusiv pentru oxigen) ambalate, așezate în poziția marcată pe ambalaj, sunt supuse unei probe de zdruncinare cu o accelerație de 30 m/sý și o frecvență de 80....120 de șocuri pe minut, timp de două ore, după care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la pct. 3.5.1 lit. b) și la pct. 3.6 și să nu prezinte defecte.3.15. Aparatele de uz general (inclusiv pentru oxigen) trebuie să reziste la o probă de depozitare la temperaturile de -40°C și +70°C, timp de cel puțin 24 de ore la fiecare temperatură. După probă aparatele trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la pct. 3.5.1 lit. b) și la pct. 3.6 și să nu prezinte semne de coroziune sau alte defecte.3.16. Aparatele de uz general (inclusiv pentru oxigen) trebuie să îndeplinească următoarele condiții referitoare la dispozitivul indicator:3.16.1. Vârful acului indicator trebuie să acopere între 0,1 și 0,9 din lungea reperelor cele mai scurte. Dacă acul indicator este în același plan cu scara gradată, eroarea de citire nu trebuie să depășească 1/5 din eroarea tolerată.3.16.2. Vârful acului indicator trebuie să fie:a) în formă de triunghi isoscel, a cărui bază să nu depășească grosimea reperelor și al cărui unghi la vârf să nu fie mai mare de 60°, pentru aparatele cu clasa de exactitate 1, 1,6, 2,5 și 4;b) în formă de lamă, perpendiculară pe planul scării, grosimea lamei nedepășind grosimea reperelor, pentru aparatele cu clasa de exactitate 0,25, 0,4 și 0,6;c) în orice altă formă, dacă eroarea de citire nu depășește 1/5 din eroarea tolerată.3.16.3. Aparatele pot fi prevăzute cu dispozitiv de corecție, care să ajusteze poziția acului indicator în raport cu scara.3.16.4. Scara aparatului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) unitatea de presiune inscripționată pe cadran și numerotarea scării trebuie astfel corelate încât citirea efectuată să fie direct presiunea măsurată în unitatea de presiune inscripționată, fără a fi necesar un factor de multiplicare;b) valoarea diviziunii trebuie să facă parte din următoarea serie:1x10^n 2x10^n 5x10^n unități de presiune,(unde n este un număr întreg pozitiv, negativ sau zero) și trebuie să fie apropiată de valoarea erorii tolerate (pct. 3.5.1 lit. b);c) la scările lineare, lungimea diviziunii trebuie să fie cât mai constantă, astfel încât lungimea celor mai mari diviziuni să nu depășească cu mai mult de 20% lungimea celor mai mici;d) lungimea diviziunii nu trebuie să fie mai mică de 1 mm;e) grosimea reperelor nu trebuie să depășească 1/5 din lungimea diviziunii;f) scara aparatului poate avea semne complementare sau repere mai groase, pentru:– a indica presiunea de lucru sau presiunea admisibilă;– a indica limitele domeniului de măsurare;– a se ține seama de o presiune suplimentară produsă de coloana de lichid care transmite presiunea la aparat;– a permite citirea aproximativă la distanță;g) scara gradată trebuie să acopere în mod normal un arc de cerc de 270°, dar poate fi mai lungă pentru clasele de exactitate 0,1, 0,25 și 0,6; (la 14-07-2004, Paragraful 3.16.4 a fost completat de Punctul 3, ANEXA din ORDINUL nr. 154 din 7 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 14 iulie 2004 ) Notă
  Lit. g) a fost eliminată de punctul 2 din ANEXA la ORDINUL nr. 154 din 7 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 14 iulie 2004, iar prin punctul 3 din același act a fost introdusă lit. g).
  h) manometrele cu clasă de exactitate 0,1 trebuie să fie echipate cu o oglindă pentru eliminarea erorii de paralaxă; (la 14-07-2004, Paragraful 3.16.4. din Punctul 3.16. , Punctul 3. a fost completat de Punctul 3, ANEXA din ORDINUL nr. 154 din 7 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 14 iulie 2004 ) i) manometrele cu clasă de exactitate 0,25 și 0,6 trebuie prevăzute cu dispozitive care minimizează eroarea de paralaxă, de exemplu: ac - cuțit. Ele pot fi prevăzute suplimentar cu o oglindă pentru eliminarea erorii de paralaxă; (la 14-07-2004, Paragraful 3.16.4. din Punctul 3.16. , Punctul 3. a fost completat de Punctul 3, ANEXA din ORDINUL nr. 154 din 7 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 14 iulie 2004 ) j) numerotarea scării gradate este lăsată la latitudinea producătorului. (la 14-07-2004, Paragraful 3.16.4. din Punctul 3.16. , Punctul 3. a fost completat de Punctul 3, ANEXA din ORDINUL nr. 154 din 7 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 14 iulie 2004 )
  3.17. Manometrele pentru măsurarea presiunii în pneuri trebuie să îndeplinească următoarele condiții referitoare la dispozitivul indicator:3.17.1. Vârful acului indicator trebuie să acopere aproximativ jumătate din lungimea reperelor cele mai scurte, iar grosimea nu trebuie să depășească grosimea acestora.3.17.2. Distanța dintre acul indicator și planul scării nu trebuie să depășească lungimea diviziunii și să fie mai mică de 2 mm sau 0,02L+1 mm, în cazul dispozitivelor indicatoare cu scară circulară (L fiind distanța, în mm, dintre axa de rotație a acului indicator și vârful acestuia).3.17.3. Scara manometrului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie gradată în bari;b) valoarea diviziunii trebuie să fie de 0,1 bar;c) lungimea diviziunii nu trebuie să fie mai mică de 1,25 mm;d) diferența de lungime dintre două diviziuni consecutive nu trebuie să depășească 20% din lungimea celei mai mari diviziuni, iar diferența dintre lungimea maximă și cea minimă, pe întreaga scară, nu trebuie să depășească 50% din lungimea celei mai mari diviziuni;e) grosimea reperelor nu trebuie să depășească 1/5 din lungimea diviziunii și să fie practic constantă;f) fiecare al cincilea reper trebuie să aibă o lungime mai mare decât celelalte și fiecare al cincilea sau al zecelea reper trebuie să fie numerotat.3.17.4. La presiunea atmosferică acul indicator trebuie să se oprească în dreptul semnului zero sau al altui semn specific, cu o abatere cel mult egală cu eroarea tolerată. Manometrul poate avea un dispozitiv de oprire la o distanță egală cu cel puțin dublul erorii tolerate sub semnul zero sau al semnului specific de oprire.3.18. Aparatele trebuie să poarte următoarele inscripții:3.18.1. pe cadran:a) simbolul unității de măsură;b) clasa de exactitate (cu excepția manometrelor pentru pneuri);c) semnul "-" (minus) la vacuummetre;d) condițiile nominale de gradare, dacă diferă de cele de referință;e) poziția de funcționare, dacă este necesar;f) la aparatele pentru oxigen, inscripția ”oxygen” și simbolul internațional ”fără ulei”. (la 14-07-2004, Litera f) din Paragraful 3.18.1. , Punctul 3.18. , Punctul 3. a fost modificată de Punctul 4, ANEXA din ORDINUL nr. 154 din 7 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 14 iulie 2004 ) g) alte inscripții, dacă sunt necesare.3.18.2. Pe cadran sau pe corp:a) numele ori marca fabricantului;b) seria și anul de fabricație;c) marcajul aprobării de model. (la 14-07-2004, Punctul 3.18. din Punctul 3. a fost completat de Punctul 5, ANEXA din ORDINUL nr. 154 din 7 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 14 iulie 2004 )
  4. Atestarea legalității4.1. Modalitățile de control metrologic legal aplicabile manometrelor cu element elastic sunt prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, în vigoare. La data elaborării prezentei norme de metrologie legală, este în vigoare Lista oficială L.O. 2001, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 144/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 6 septembrie 2001.4.2. Cerințele metrologice și tehnice care trebuie verificate în cadrul modalităților de control metrologic legal prin aprobare de model și verificare metrologică (inițială, periodică, după reparare sau modificare) sunt indicate în tabelul nr. 1, pentru manometrele de uz general (inclusiv pentru oxigen), respectiv în tabelul nr. 2, pentru manometrele de măsurat presiunea în pneuri.4.3. Atestarea legalității unui manometru cu element elastic se realizează numai după demonstrarea conformității acestuia cu cerințele metrologice și tehnice menționate la pct. 4.2, pentru fiecare modalitate de control aplicabilă la introducerea pe piață și punerea în funcțiune, respectiv în utilizare.4.4. Atestarea legalității se realizează prin aplicarea marcajelor metrologice și eliberarea unor documente specifice (de exemplu, certificat de aprobare de model).Tabelul nr. 1
  CERINȚE METROLOGICE ȘI TEHNICE
  care se verifică, în cadrul modalităților de control metrologic legal prin aprobare de model
  și verificare metrologică, la manometre de uz general
  Nr.crt.Cerințele metrologice și tehnice (nr. pct.)Aprobarea de modelVerificarea metrologică inițialăVerificarea metrologică periodicăVerificarea metrologică după reparare sau modificare
  1.3.1, 3.23.3, 3.4XXXX--XX
  2.3.5.1XXXX
  3.3.6XXXX
  4.3.8, 3.8.1X---
  5.3.9.1.1, 3.9.2.1XX-X
  6.3.9.1.2, 3.9.2.2X---
  7.3.11X---
  8.3.12X---
  9.3.13X---
  10.3.14.1, 3.14.2X---
  11.3.15X---
  12.3.16XX-X
  13.3.18XX-X
  Tabelul nr. 2
  CERINȚE METROLOGICE ȘI TEHNICE
  care se verifică, în cadrul modalităților de control metrologic legal prin aprobare de model și verificare metrologică,
  la manometrele de măsurat presiunea în pneuri
  Nr.crt.Cerințele metrologice și tehnice (nr. pct.)Aprobarea de modelVerificarea metrologică inițialăVerificarea metrologică periodicăVerificarea metrologică după reparare sau modificare
  1.3.1, 3.2XX-X
  2.3.5.2XXXX
  3.3.6XXXX
  4.3.8, 3.8.2X---
  5.3.10.1XX-X
  6.3.10.2, 3.10.3X---
  7.3.14.1X---
  8.3.17XX-X
  9.3.18XX-X
  NOTĂ: X = proba se execută.– = proba nu se execută.
  -----