ORDIN nr. 268 din 27 noiembrie 2003privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 024-03 ”Manometre cu element elastic”
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI-BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 11 decembrie 2003



    În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală,în baza Instrucțiunilor de metrologie legală I.M.L. 1-97 "Transmiterea unităților de măsură" și I.M.L. 2-97 "Aprobarea de model", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 318/1998,directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma de metrologie legală NML 024-03 "Manometre cu element elastic", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin este admisă aplicarea Normei tehnice de metrologie NTM 3-126-78 ”Verificarea metrologică a manometrelor, vacuummetrelor și manovacuummetrelor de lucru cu element elastic”, ediție oficială 1978, după cum urmează:a) până la expirarea valabilității aprobărilor de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în cazul verificării metrologice inițiale a manometrelor cu element elastic care au aprobări de model acordate anterior emiterii prezentului ordin;b) 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în cazul celorlalte tipuri de verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare specificate la lit. a). (la 14-07-2004, Articolul 2 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 154 din 7 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 14 iulie 2004 )  +  Articolul 3Unitățile din structura și în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum și laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data publicării lui.
    Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,
    prof. univ. dr. ing. Fănel Iacobescu
    București, 27 noiembrie 2003.Nr. 268.  +  ANEXĂNORMA DE METROLOGIE LEGALĂNML 024-03 "Manometre cu element elastic"-----