ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 135 din 29 septembrie 2005privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005  Având în vedere necesitatea intensificării, de urgență, a luptei împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, cu implicații majore asupra procesului de integrare a României în Uniunea Europeană,luând în considerare necesitatea formulării unui răspuns credibil în această perioadă, în care Comisia Europeană se află în plin proces de redactare a viitorului Raport de țară pentru România, solicitărilor partenerilor europeni de a asigura un mijloc eficient de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în concordanță cu acquis-ul comunitar,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (8) al articolului 3 va avea următorul cuprins:(8) Persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. e) și e^1) nu au obligația de a raporta către Oficiu informațiile pe care le primesc sau le obțin de la unul dintre clienții lor în cursul determinării situației juridice a acestuia sau al apărării ori reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanță cu privire la declanșarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent dacă aceste informații au fost primite sau obținute înainte, în timpul ori după încheierea procedurilor.1^1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Oficiul poate cere persoanelor menționate la art. 8, precum și instituțiilor competente datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege. Informațiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 și 4 sunt prelucrate și utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidențialitate. (la 13-03-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 36 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 03 martie 2006 ) 2. Alineatul (2) al articolului 8 se abrogă.3. Alineatele (1) și (3) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligația să stabilească identitatea clienților la inițierea unor relații de afaceri, deschiderea unor conturi sau oferirea unor servicii. În cazul în care există vreo îndoială asupra împrejurării că un client acționează în nume sau în interes propriu sau dacă este cert că acesta nu acționează în nume sau în interes propriu, persoanele prevăzute la art. 8 au obligația să ia toate măsurile rezonabile pentru a obține date despre identitatea reală a persoanei în numele sau în interesul căreia acționează acest client, inclusiv de la Oficiu...............................................................(3) De îndată ce există o suspiciune că prin operațiune se urmărește spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, persoanele prevăzute la art. 8 vor proceda la identificarea clienților și a persoanelor în numele sau în interesul cărora aceștia acționează, chiar dacă valoarea operațiunii este mai mică decât limita minimă prevăzută la alin. (2).4. Articolul 11 se abrogă.4^1. La articolul 14, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:(1^1) Conducerea executivă a persoanelor juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) și i) dezvoltă politici interne și proceduri pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului și desfășurarea de programe de pregătire profesională continuă a angajaților. Persoanele juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) și i) desemnează un ofițer de conformitate, subordonat conducerii executive, care implementează procedurile de control pentru testarea sistemului. (la 13-03-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 36 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 03 martie 2006 ) 4^2. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează, în cadrul atribuțiilor de serviciu, de următoarele autorități sau structuri:a) autoritățile cu atribuții de control financiar, conform legii;b) autoritățile de supraveghere prudențială, pentru persoanele prevăzute la art. 8 supuse acestei supravegheri potrivit legii. Pentru persoanele care nu sunt supuse, potrivit reglementărilor în vigoare, supravegherii prudențiale a unor autorități, atribuțiile de supraveghere, verificare și control se îndeplinesc de Oficiu;c) structurile de conducere ale profesiilor juridice liberale, pentru persoanele prevăzute la art. (8) alin. (1) lit. e^1). (la 13-03-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 36 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 03 martie 2006 ) 4^3. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanțare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispozițiilor prezentei legi, autoritățile și structurile prevăzute la alin. (1) vor informa de îndată Oficiul. (la 13-03-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 36 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 03 martie 2006 ) 5. La alineatul (1) al articolului 22, litera b) va avea următorul cuprins:b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, art. 13-15, art. 16 alin. (1) și la art. 17.5^1. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Pe lângă sancțiunea prevăzută la alin. (3), persoanei juridice i se poate aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității agentului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;f) închiderea unității. (la 13-03-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 36 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 03 martie 2006 ) 5^2. La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Contravențiile se constată și sancțiunile se aplică, după caz, de personalul desemnat din cadrul Oficiului, al autorităților sau al structurilor prevăzute la art. 17. (la 13-03-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 36 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 03 martie 2006 )  +  Articolul IILegea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  București, 29 septembrie 2005.Nr. 135.------------