PROCEDURĂ din 19 martie 2019privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 22 martie 2019    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 819 din 19 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 22 martie 2019.
    I. Organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale1. Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, denumit în continuare registru, se organizează de Agenția Națională de Administrare Fiscală.2. Registrul este public, potrivit legii, se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Informații publice, și este gestionat din punct de vedere informatic de către Centrul Național de Informații Financiare.3. Registrul cuprinde următoarele informații:a) denumirea entității/unității de cult;b) codul de identificare fiscală;c) adresa domiciliului fiscal;d) data înscrierii în registru;e) data radierii din registru;f) informații privind înscrierile și radierile în/din registru.4. Entitatea/Unitatea de cult se înscrie în registru dacă, la data depunerii cererii, îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) desfășoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită;b) a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile de la scadență/termen de plată;d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.Condiția de la lit. d) se consideră îndeplinită în cazul entităților/unităților de cult care, potrivit legii, nu sunt obligate să întocmească și să depună situații financiare anuale.II. Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale5. (1) Înscrierea în registru se solicită de către entitatea/unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. În cerere, entitatea/unitatea de cult declară pe propria răspundere că îndeplinește condiția prevăzută la pct. 4 lit. a).(2) Cererea se completează cu ajutorul aplicației informatice afișate pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(3) Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidență aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale. 6. Cererea se soluționează în termen de maximum 5 zile de la depunere, de către compartimentul cu atribuții în gestiunea registrului contribuabililor și declarațiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea/unitatea de cult, denumit în continuare compartiment de specialitate. (la 18-04-2019, Punctul 6. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.086 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 18 aprilie 2019 ) 7. Compartimentul de specialitate verifică dacă, la data depunerii cererii, entitatea/unitatea de cult:a) avea îndeplinite toate obligațiile declarative înscrise în vectorul fiscal, până la ultimul termen legal de depunere a declarațiilor anterior datei depunerii cererii;b) avea depuse toate situațiile financiare anuale, prevăzute de lege, cu termen legal de depunere anterior datei depunerii cererii.8. Compartimentul de specialitate verifică dacă, până la data depunerii cererii, entitatea/unitatea de cult era înscrisă în Registrul contribuabililor declarați inactivi sau dacă i se comunicase o decizie de declarare în inactivitate fiscală/de îndreptare eroare materială/de reactivare.9. (1) Cel târziu în ziua următoare depunerii cererii, compartimentul de specialitate solicită compartimentului cu atribuții în domeniul organizării evidenței pe plătitori informații privind îndeplinirea condiției de la pct. 4 lit. c).(2) Compartimentul cu atribuții în domeniul organizării evidenței pe plătitori transmite compartimentului de specialitate, în maximum o zi de la solicitare, dacă entitatea/unitatea de cult are/nu are obligații fiscale restante mai vechi de 90 de zile de la scadență/termen de plată. (la 18-04-2019, Punctul 9. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.086 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 18 aprilie 2019 ) 10. Compartimentul de specialitate analizează informațiile primite de la entitatea/unitatea de cult solicitantă, precum și pe cele obținute în urma verificărilor efectuate potrivit pct. 7-9 și întocmește Referatul privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.11. (1) Dacă se constată că entitatea/unitatea de cult îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la pct. 4, compartimentul de specialitate propune aprobarea cererii de înscriere în registru și întocmește, în două exemplare, formularul 164 „Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.(2) Dacă se constată că entitatea/unitatea de cult nu îndeplinește toate condițiile de la pct. 4, compartimentul de specialitate propune respingerea cererii de înscriere în registru și întocmește, în două exemplare, formularul 164 „Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.(3) Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înscriere în registru, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către entitate/unitatea de cult a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală, situație în care termenul de soluționare a cererii se prelungește cu perioada cuprinsă între data transmiterii invitației către entitate/unitatea de cult și data prezentării acesteia la organul fiscal. Organul fiscal înștiințează entitatea/unitatea de cult cu privire la prelungirea termenului de soluționare a cererii, asupra obligativității de a prezenta, la termenul stabilit pentru audiere, documentele și informațiile solicitate, precum și asupra posibilității de a furniza alte probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei în vederea soluționării cererii.(4) La finalizarea audierii se va încheia un proces-verbal, semnat de organul fiscal și de persoana împuternicită să reprezinte entitatea/unitatea de cult în relația cu organul fiscal, în care se vor consemna cel puțin următoarele elemente: numele și prenumele reprezentantului organului fiscal care participă la audiere, numele și prenumele reprezentantului legal al entității/unității de cult care participă la audiere, data la care are loc audierea, informații referitoare la cererea entității/unității de cult (numărul și data cererii, situația în care se încadrează), documentele și informațiile prezentate la audiere care au fost solicitate sau probele suplimentare considerate relevante de către entitate/unitatea de cult, constatările organului fiscal cuprinse în referat, precum și punctul de vedere al contribuabilului. Procesul-verbal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.12. Referatul privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale și Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se verifică și se avizează de conducătorul compartimentului de specialitate și de adjunctul conducătorului organului fiscal competent în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct și se înaintează, spre aprobare, conducătorului organului fiscal competent.13. (1) Entitatea/Unitatea de cult care îndeplinește toate condițiile prevăzute la pct. 4 se înscrie în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data aprobării Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.(2) Decizia privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se comunică potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-04-2019, Punctul 13. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.086 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 18 aprilie 2019 ) 14. (1) În cazul în care entitatea/unitatea de cult nu îndeplinește oricare dintre condițiile prevăzute la pct. 4, i se comunică Decizia privind respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Împotriva Deciziei privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se poate formula contestație la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270 alin. (1) din același act normativ.15. (1) În situația în care o entitate/unitate de cult a fost înregistrată în registru din eroare sau cererea de înscriere a fost respinsă din eroare, fără a fi respectate toate condițiile de la pct. 4, compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind îndreptarea erorilor, prevăzut în anexa nr. 9 la ordin.(2) Îndreptarea erorilor se poate face fie la cererea entității/unității de cult, fie din oficiu, de către compartimentul de specialitate, pe baza informațiilor existente în evidența fiscală.(3) Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite formularul 166 „Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.(4) În situația în care entitatea/unitatea de cult a fost înregistrată în registru din eroare, aceasta este radiată din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, cu data înscrierii din eroare.(5) În situația în care cererea de înscriere a fost respinsă din eroare, entitatea/unitatea de cult este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data aprobării de către conducătorul organului fiscal a Deciziei privind respingerea cererii de înscriere. (la 18-04-2019, Alineatul (5) din Punctul 15. , Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.086 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 18 aprilie 2019 ) (6) În situația în care din analiza cererii prevăzute la alin. (2) nu rezultă elemente privind înscrierea/neînscrierea din eroare în Registrul entităților/unităților de cult, prin decizia prevăzută la alin. (3) se respinge cererea de îndreptare a erorii.(7) Decizia prevăzută la alin. (3) se întocmește în două exemplare și se semnează de conducătorul unității fiscale. (8) Decizia se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.III. Radierea, din oficiu sau la cerere, din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale16. Entitatea/Unitatea de cult care nu mai îndeplinește toate condițiile prevăzute la pct. 4 trebuie să depună la organul fiscal competent formularul 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.17. (1) Cererea de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se soluționează de către compartimentul de specialitate, în termen de 15 zile de la depunere.(2) Pe baza cererii, compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind radierea din registrul entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prevăzut în anexa nr. 8 la ordin, și emite formularul 165 „Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.(3) Decizia se întocmește în două exemplare și se semnează de conducătorul unității fiscale.(4) Decizia se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(5) Împotriva deciziei se poate formula contestație la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270 alin. (1) din același act normativ.(6) Data radierii din registru este data comunicării deciziei.18. (1) Până la data de 10 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru calendaristic, compartimentul de specialitate verifică, în evidențele proprii, dacă entitățile/unitățile de cult înscrise în registru mai îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 4 lit. b)-e).(2) Pentru entitatea/unitatea de cult care nu mai îndeplinește toate condițiile prevăzute la pct. 4 lit. b)-e), compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind radierea din registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale și se emite formularul 165 „Decizia privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“.(3) Formularul 165 „Decizia privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“ se emite și ori de câte ori compartimentul de specialitate constată, din oficiu, neîndeplinirea a cel puțin unei condiții prevăzute la pct. 4 lit. b)-e).(4) Prevederile pct. 17 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător.19. (1) În situația în care o entitate/unitate de cult a fost radiată din registru din eroare, compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind îndreptarea erorilor.(2) Îndreptarea erorilor se poate face fie la cererea entității/unității de cult, fie din oficiu, de către compartimentul de specialitate, pe baza informațiilor existente în evidența fiscală.(3) Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite formularul 167 „Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.(4) Entitatea/Unitatea de cult figurează înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, cu data înscrierii inițiale.(5) Decizia se întocmește în două exemplare și se semnează de conducătorul unității fiscale. (6) Decizia se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.IV. Furnizarea, prin servicii web, a informațiilor din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale20. Interogarea registrului se face pe baza unei liste care conține codul de înregistrare fiscală al entității/unității de cult și data pentru care se solicită starea contribuabilului (lista poate conține un element sau mai multe).21. Răspunsul serviciului web furnizează informații privind denumirea și adresa la care își are domiciliul fiscal fiecare entitate/unitate de cult care figurează în registru, starea (înregistrat/neînregistrat) la data solicitată de către persoanele interesate, precum și intervalul de înregistrare corespunzător datei solicitate.22. Termenii și condițiile de utilizare a serviciului web de furnizare a informațiilor, în condițiile prezentului ordin, se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.V. Dispoziții finale23. Toate documentele depuse de entitatea/unitatea de cult, precum și documentele emise de organul fiscal competent în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al entității/unității de cult. 24. Entitatea/Unitatea de cult căreia i-a fost respinsă cererea de înscriere în registru sau care a fost radiată din registru poate solicita înscrierea în acest registru oricând îndeplinește toate condițiile de la pct. 4.