ORDIN nr. 819 din 19 martie 2019pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 22 martie 2019  Având în vedere prevederile art. 25 alin. (4) lit. i),art. 56 alin. (1^1) și art. 123^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 70.581 din 14.03.2019,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) și ale art. 25 alin. (4^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) formular 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;b) formular 164 „Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin;c) formular 165 „Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin;d) formular 166 „Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin;e) formular 167 „Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin;f) „Referat privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin;g) „Referat privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin;h) „Referat privind îndreptarea erorilor, prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul ordin.(2) Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mihaela Triculescu
  București, 19 martie 2019.Nr. 819.  +  Anexa nr. 1PROCEDURAprivind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 4*)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 5*)*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 6*)*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 7*)*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 8*)*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 9*)*) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 10
  CARACTERISTICI
  de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor
  1. Denumire: Formular 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“1.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.1.2. Se utilizează la înscrierea/radierea în/din Registrul entităților/unităților de cult.1.3. Se întocmește într-un singur exemplar, de către entitatea/unitatea de cult care solicită înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult.1.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entității/unității de cult.2. Denumire: Formular 164 „Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“2.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.2.2. Se utilizează la aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult.2.3. Se difuzează gratuit.2.4. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/unitatea de cult este înregistrată.2.5. Circulă: - un exemplar la entitate/unitatea de cult;– un exemplar la organul fiscal competent.2.6. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entității/unității de cult, împreună cu „Referatul privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“.3. Denumire: Formular 165 „Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“3.1. Caracteristici de editare: - pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.3.2. Se utilizează la înștiințarea entității/unității de cult privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.3.3. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/unitatea de cult este înregistrată.3.4. Circulă: - 1 exemplar la entitate/unitatea de cult;– 1 exemplar la organul fiscal competent.3.5. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entității/unității de cult.4. Denumire: Formular 166 „Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“4.1. Caracteristici de editare: - pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.4.2. Se utilizează la soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult.4.3. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/unitatea de cult este înregistrată.4.4. Circulă: - 1 exemplar la entitate/unitatea de cult;– 1 exemplar la organul fiscal competent.4.5. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entității/unității de cult.5. Denumire: Formular 167 „Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“5.1. Caracteristici de editare: - pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.5.2. Se utilizează la îndreptarea erorii privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult.5.3. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/unitatea de cult este înregistrată.5.4. Circulă: - 1 exemplar la entitate/unitatea de cult;– 1 exemplar la organul fiscal competent.5.5. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entității/unității de cult.6. Denumire: „Referat privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“6.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.6.2. Se utilizează la soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult.6.3. Se întocmește într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/unitatea de cult este înregistrată.6.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entității/unității de cult.7. Denumire: „Referat privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“7.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.7.2. Se utilizează la soluționarea cererii de radiere din Registrul entităților/unităților de cult sau în urma constatării de către compartimentul de specialitate a neîndeplinirii condițiilor prevăzute la pct. 4 lit. b)-e) din procedură.7.3. Se întocmește într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/unitatea de cult este înregistrată.7.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entității/unității de cult.8. Denumire: „Referat privind îndreptarea erorilor“8.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare și completare.8.2. Se utilizează la îndreptarea erorilor. 8.3. Se întocmește într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidență fiscală entitatea/unitatea de cult este înregistrată.8.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entității/unității de cult.