ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 184 din 20 decembrie 2001pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001



  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLegea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. Alineatele (4^1)-(4^3) ale articolului 166 vor avea următorul cuprins:(4^1) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat - grădinițe, școli generale (primare și gimnaziale), licee, grupuri școlare, seminarii teologice, școli profesionale și școli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv al municipiului București, și sunt în administrarea consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietate a unităților de învățământ preuniversitar de stat.(4^2) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ special de stat fac parte din domeniul public județean, respectiv al municipiului București, și sunt în administrarea consiliului județean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale a unităților de învățământ special de stat sunt de drept proprietatea acestora. Administrarea terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ special, inclusiv clădirile sociale, este încredințată de către consiliul județean unui administrator care face parte din consiliul de administrație al unității școlare. Nu fac parte din domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului București, terenurile și clădirile deținute de unitățile de învățământ în baza unor contracte de închiriere, concesionare sau comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane fizice sau juridice. (la 18-07-2002, Alineatul (4^2) al Articolului 166 din Punctul 1., Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 520 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 18 iulie 2002 ) (4^3) Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului educației și cercetării. Înstrăinarea sau schimbarea destinației bunurilor din baza materială a învățământului, fără avizul ministrului educației și cercetării, constituie infracțiune și se pedepsește conform legii penale. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinației bunurilor din baza materială a învățământului, fără avizul ministerului educației și cercetării sunt nule. Administrarea procesului educațional din unitățile de învățământ preuniversitar și special de stat prevăzute la alin. (4^1) și (4^2) se face de către inspectoratele școlare județene, respectiv de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.2. Articolul 167 se completează după alineatul (2) cu alineatul (2^1) cu următorul cuprins:(2^1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține venituri proprii realizate, în condițiile legii, din: activitatea de producție (ateliere-școala, ferme agricole etc.), prestări de servicii, taxe de la persoane fizice și juridice, venituri din închirieri de spații, donații, sponsorizări și alte venituri realizate din activitatea de învățământ, activități cultural-educative, ale internatelor și cantinelor pentru preșcolari și elevi. Veniturile astfel realizate vor fi utilizate exclusiv de către aceste unități.3. La articolul 173, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) Achiziționarea de documentații tehnice, materiale de construcții, aparatura, utilaje, publicații și orice alte dotări necesare procesului de învățământ, de cercetare științifică, precum și activităților auxiliare procesului de învățământ de către unitățile și instituțiile de învățământ autorizate sau acreditate este scutită de taxe vamale. (la 18-07-2002, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 520 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 18 iulie 2002 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației
  și cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Șerban Mihailescu
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Protecția Copilului și Adopție,
  Gabriela Coman,
  secretar de stat
  ------------