ORDONANȚĂ nr. 7 din 24 ianuarie 2002privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiției în editie oficială a codurilor și a altor legi complexe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Ministerul Justiției este autorizat sa editeze în exclusivitate, în volum, după textul publicat în Monitorul Oficial al României, editia oficială a codurilor și a altor legi complexe, care interesează domeniul de activitate al justiției.(2) Orice publicare în editie oficială a actelor normative prevăzute la alin. (1) de către alte persoane este interzisă.(3) În sensul prezentei ordonanțe, prin editie oficială a codurilor și a altor legi complexe se înțelege editia aparuta cu aceasta mențiune, prin grija Ministerului Justiției.(4) Sunt exceptate de la prevederile prezentului articol textele doctrinare, comentariile științifice sau promotionale, cu obligația editurii de a reproduce riguros textele comentate din editia oficială și de a menționa aceasta editie. (la 10-05-2002, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 259 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 10 mai 2002 )  +  Articolul 2(1) Sumele rezultate din vânzarea publicațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) constituie venituri extrabugetare ale Ministerului Justiției, având același regim ca și sumele provenite din vânzarea timbrului judiciar, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cheltuielile aferente editării publicațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se suporta din veniturile extrabugetare menționate la alineatul precedent.  +  Articolul 3(1) Nerespectarea dispozițiilor art. 1 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei.(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunilor se fac de persoanele împuternicite prin ordin al ministrului justiției.(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-05-2002, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 259 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 10 mai 2002 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Doru Crin Trifoi,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  ---------