HOTĂRÂRE nr. 677 din 12 iunie 2003privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și protezelor pentru politisti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 19 iunie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 28 alin. (1) lit. c), g) și n) și al art. 35 lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre  +  Articolul 1(1) Politistul beneficiază în mod gratuit de asistența medicală și psihologică, medicamente și proteze, în condițiile prezentei hotărâri și ale Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare.(2) Membrii de familie ai politistului beneficiază gratuit, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate al apărării naționale, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, de asistența medicală și medicamente, prin rețeaua medicală proprie Ministerului de Interne.(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) se face în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.(4) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenței medicale și psihologice și a medicamentelor gratuite, prevăzute la alin. (1) și (2), se suporta din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor contractului-cadru pentru asigurările sociale de sănătate. Cuantumul contribuției personale din contravaloarea medicamentelor și serviciilor medicale prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru, respectiv coplata acestora, se suporta din fondurile bugetare aflate la dispoziția Ministerului de Interne, având aceasta destinație.  +  Articolul 2Prin acordarea asistenței medicale, în sensul prezentei hotărâri, se înțelege aplicarea tuturor măsurilor profilactice, curative și recuperatorii, pentru asigurarea stării de sănătate.  +  Articolul 3(1) Asistența medicală profilactica și curativă în situații speciale și în misiuni specifice, asistența medicală curativă la locul de muncă, asistența medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă, alte servicii medicale care nu sunt prevăzute în contractul-cadru pentru asigurările sociale de sănătate se asigura gratuit prin structurile medicale specializate din cadrul rețelei sanitare proprii Ministerului de Interne.(2) Cheltuielile necesare acordării asistenței medicale și a medicamentelor gratuite, prevăzute la alin. (1), se suporta din fondurile bugetare aflate la dispoziția Ministerului de Interne, având aceasta destinație.  +  Articolul 4(1) Politistul are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la bilete de tratament și recuperare medicală, care se acordă gratuit numai în cazul internării în una dintre unitățile de recuperare-reabilitare aflate în relație contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, denumita în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.(2) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenței medicale de recuperare gratuita se suporta din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate administrat prin C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., conform prevederilor contractului-cadru pentru asigurările sociale de sănătate. Cuantumul contribuției personale din contravaloarea acestor servicii se suporta din fondurile bugetare aflate la dispoziția Ministerului de Interne, având aceasta destinație.  +  Articolul 5(1) Expertizarea medicală în vederea evaluării capacității de muncă a politistului se face prin comisiile de specialitate de pe lângă spitalele din sistemul de apărare, ordine publică și siguranța naționala, cu avizul Comisiei centrale de expertiza medicală și evaluare a capacității de muncă ce funcționează la nivelul Direcției medicale a Ministerului de Interne, în baza prevederilor legislației specifice în vigoare și ale ordinului ministrului de interne.(2) După împlinirea unui număr de peste 90 de zile de absente de la program într-un interval de 365 de zile, din motive medicale, politistul în cauza va fi expertizat medical în vederea stabilirii stării de sănătate și a capacității de muncă.(3) Comisiile de expertiza medicală și evaluare a capacității de muncă, în funcție de caracterul și evoluția bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizati, în funcție de gradul de pierdere a capacității de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate, dacă diminuarea capacității de muncă este într-un procent de cel puțin 50%.(4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de specialitate vor emite certificate-decizie medicală de propunere a concediilor medicale peste 90 de zile sau de pensionare medicală, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiza medicală și evaluare a capacității de muncă.(5) În situația în care evoluția și caracterul bolii conduc la concluzia ca sunt posibilități de recuperare, comisiile de expertiza medicală și evaluare a capacității de muncă pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile.(5^1) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare și se diferențiază astfel:a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonară și unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu acordul Ministerului Sănătății și al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei;b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă, până la un an și jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeală, peritoneală și urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum și pentru SIDA și cancer de orice tip, în funcție de stadiul bolii;c) un an și jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonară operată și osteoarticulară;d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, la propunerea comisiilor de expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă. (la 10-03-2005, Articolul 5 a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 10 martie 2005 ) (6) Acordarea concediilor medicale de recuperare și plata în continuare a drepturilor bănești, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea polițiștilor, pentru cazurile prevăzute la alin. (5) și (5^1), se fac numai cu aprobarea ministrului administrației și internelor. (la 10-03-2005, Alineatul (6) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 112 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 10 martie 2005 )  +  Articolul 6(1) Situația politistului pus la dispoziție din cauza imbolnavirii de tuberculoza se soluționează la expirarea termenului de internare și a concediilor medicale acordate în vederea tratarii bolii, fără a se depăși termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru această categorie de bolnavi.(2) Supravegherea tratamentului și a procesului de stabilizare a cazului de tuberculoza se va efectua prin unitățile de profil din cadrul rețelei sanitare proprii.(3) Pe perioada cat este internat sau se afla în concedii medicale pentru tuberculoza, politistul beneficiază în continuare de drepturile bănești, conform reglementărilor legale privind salarizarea acestei categorii de personal.  +  Articolul 7(1) În vederea corectării deficiențelor organice sau functionale, apărute în timpul exercitării profesiei, politistul are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la proteze gratuite.(2) În cazul în care deficientele organice sau functionale au apărut ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, contravaloarea protezelor necesare pentru corectarea acestor deficiente se suporta integral din bugetul instituției.  +  Articolul 8În cazurile în care politistul suferă de afecțiuni contractate în timpul exercitării profesiei, pe baza documentației întocmite de Direcția medicală a Ministerului de Interne și a avizului Ministerului Sănătății și Familiei, conform cărora afectiunile nu pot fi tratate în țara, acesta are dreptul la tratament medical în străinătate, în baza reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Politistul numit în funcții în străinătate sau care executa misiuni temporare ori urmează diferite forme de pregătire în afară granițelor tarii are dreptul la asistența medicală și la medicamente în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinație prin bugetele anuale.  +  Articolul 10(1) Asistența psihologică a politistilor consta într-un ansamblu de programe și măsuri, concepute în mod unitar, menite să asigure capacitatea optima a individului din punct de vedere al parametrilor psihici.(2) Polițiștii beneficiază de asistența psihologică gratuita, acordată în sistemul propriu de asigurări sociale de sănătate organizat în cadrul Ministerului de Interne.  +  Articolul 11Asistența psihologică se realizează prin următoarele modalități de acțiune:a) psihodiagnoza;b) protecția psihologică;c) intervenție psihoterapeutica.  +  Articolul 12Scopul asistenței psihologice ce se acordă potrivit prezentei hotărâri îl constituie adaptarea eficienta la mediul de muncă psihosocial specific, creșterea eficientei personale și menținerea sănătății psihice a politistului.  +  Articolul 13Metodele, procedeele și instrumentele necesare realizării asistenței psihologice a politistilor vor fi stabilite prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 14(1) Evaluarea psihologică a politistilor se efectuează periodic, în conformitate cu procedurile stabilite prin ordin al ministrului de interne.(2) Evaluarea psihologică a politistilor se poate efectua și în situația apariției unor nevoi, cum ar fi:a) pentru cazuri de reconversie profesională ori de schimbare a locului de muncă datorate apariției unor disfunctii psihice ori a unor acte de comportament neadaptat sau dezadaptat, precum și pentru precizarea situației medico-psihologice;b) în îndeplinirea unor criterii prevăzute pentru ocuparea unor posturi, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 15(1) Asigurarea asistenței psihologice la misiuni și evaluarea psihologică se realizează, de regula, de către psihologii structurii din care face parte politistul respectiv.(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și în situația reevaluarilor psihologice, asistența psihologică poate fi efectuată și de psihologi de la esaloanele superioare celui din care face parte politistul respectiv.  +  Articolul 16Asistența psihologică se poate acorda și la cererea politistilor, iar în acest scop, în cadrul activităților de pregătire profesională a personalului, vor fi prevăzute și teme specifice pentru ca fiecare să poată identifica semnele premergătoare instalării unor stări de disfunctionalitate psihică și să solicite luarea unor măsuri în consecința.  +  Articolul 17Acordarea asistenței psihologice gratuite, prin desfășurarea tuturor activităților specifice de evaluare, profilactice și terapeutice necesare reechilibrarii psihicului politistului și/sau optimizarii performantei sale în munca, se face, în exclusivitate, de către psihologii din structurile Ministerului de Interne.  +  Articolul 18Prin personalul/structurile specializate ale Ministerului de Interne sunt asigurate gratuit următoarele:a) asistența psihologică terapeutică la locul de muncă, diferențiată în funcție de gradul de solicitare al activității respectivului polițist;b) asistența psihologică profilactica și terapeutică pentru situații speciale și misiuni specifice;c) pregătirea psihologică graduala a personalului pentru unele tipuri de misiuni conținând factori de risc crescut, inclusiv pentru executarea de misiuni în străinătate.  +  Articolul 19(1) În situația apariției unor semne ori simptome ale stresului constatate și evaluate medical și/sau psihologic ca atare, polițiștii în activitate beneficiază de asistența psihologică gratuita, de concedii medicale gratuite ori de scutiri speciale de la efectuarea unor activități.(2) Tipul și durata pentru care se acordă scutirile speciale prevăzute la alin. (1) se stabilesc în raport cu natura și cu gravitatea disfunctiei apărute, raportată la exigențele postului ocupat de politistul respectiv.  +  Articolul 20După împlinirea unui număr de peste 90 de zile de absente de la program într-un interval de 365 de zile, din motive de disfunctii psihice ori de comportament neadaptat sau dezadaptat, politistul în cauza va fi expertizat în vederea clarificarii situației sale medico-psihologice de către comisiile de specialitate prevăzute la art. 5.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministru de interne,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
  p. Ministrul muncii
  și solidarității sociale,
  Ion Giurescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 12 iunie 2003.Nr. 677.----------------