ANEXE din 19 februarie 2019privind formularul-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019 și instrucțiuni de completare
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 bis din 21 februarie 2019  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 99 din 19 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 138 din 21 februarie 2019.
   +  Anexa nr. 1
  Operator de date cu caracter personal: 9596
  JudețulNr. cerere și data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor
  Centrul Județean/Local APIAȘTAMPILA (data primirii cererii la Centrul județean/local APIA)
  Numele și Prenumele funcționarului APIA care primește cerereaSemnătura funcționarului care primește cererea
  Nr. unic de identificare solicitantNumăr, data și ora închiderii cererii în IPA Online

  CERERE UNICĂ DE PLATĂ 2019
  I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAȚIE  +  PERSOANE FIZICE și FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ:*)
  01. Nume persoană fizică/administrator formă de asociere simplă*)02. Prenume*)
  03. CNP*)
  04. Denumire formă de asociere simplă*)
  05. Cod țară și nr. act identitate (altă cetățenie)*)
  06a. Beneficiați de rentă viageră?*) Da [ ] Nu [ ]06b. Sunteți membru unui fond mutual?*) Da [ ] Nu [ ]
   +  PERSOANE JURIDICE și PFA/ÎI/ÎF:*)
  07. Denumire exploatație/PFA/ÎI/ÎF*)
  08 Cod unic identificare (CUI)/Cod fiscal (CF)*)
  09. Nume administrator/ reprezentant*)10. Prenume administrator/reprezentant*)
  11. CNP administrator/reprezentant/titular PFA/II*)
  12. Cod țară și nr. act identitate (pentru administrator cu altă cetățenie)*)
  13. Tip de organizare*)14. Cod CAEN
   +  SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII/ADRESA DE DOMICILIU:*)
  15. Județ*)/Sector*)16. Localitate*) se completează comună și sat, după caz
  16.1 Oraș/comună*)16.2 Sat*)
  17. Strada*)18. Nr.*)19. Cod poștal*)20. Bl.*)21. Sc.*)22. Ap.*)
  23. Telefon mobil*)24. Telefon/Fax*)25. E-mail
  În cazul în care sediul exploatației este diferit de sediul social al societății sau de adresa de domiciliu, completați câmpurile de mai jos:
   +  SEDIUL EXPLOATAȚIEI/GOSPODĂRIEI:*)
  26. Județ*)/Sector*)27. Localitate*) se completează comună și sat, după caz
  27.1 Oraș/comună*)27.2 Sat*)
  28. Strada*)29. Nr.*)30. Cod poștal*)31. Bl.*)32. Sc.*)33. Ap.*)
  34. Telefon mobil*)35. Telefon/Fax*)36. E-mail
   +  COORDONATE BANCARE:*)
  37. Banca38. Filiala
  39. Nr. cont IBAN
   +  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit)
  40. Nume41. Prenume
  42. CNP
  43. Nr. Și data împuternicirii/procurii notariale
  Notă: Câmpurile notate cu „*” se completează OBLIGATORIU.
   +  DATE DESPRE EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ/GOSPODĂRIE:A. DATE DESPRE SECTORUL VEGETAL
  44. Total suprafață agricolă utilizată*) (ha)(informațiile aferente declarației de suprafață)
  44.1 Total suprafață nedeclarată în conformitate cu art. 8, alin. (1), litera (f) din O.U.G. nr. 3/2015(suprafața însumată să nu depășească un hectar)
  45. Total suprafață agricolă solicitată pentru sprijin*) (ha)(informațiile aferente declarației de suprafață)
  46. Utilizați apă pentru irigații în agricultură?*)(dacă bifați cu "DA" veți prezenta și documentele doveditoare ale dreptului de a utiliza apa pentru irigații)Da[ ]Nu[ ]
  B. DATE DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC(informații despre animalele din exploatația/gospodăria solicitantului, inclusiv animalele deținute de membrii familiei solicitantului, în măsura în care acestea contribuie la activitatea agricolă a solicitantului. Aceste animale nu se mai regăsesc declarate într-o altă cerere unică de plată la câmpul 47!)
  47. Dacă deține animale*)Bovine > 2 aniBovine 6 luni > 2 aniBovine < 6 luniEcvidee > 6 luniEcvidee < 6 luniOvine
  Număr
  CaprineScroafe rep. > 50 kgAlte porcineGăini ouătoareAlte păsări curte
  Număr
  48. CODUL (CODURILE) EXPLOATAȚIEI/ILOR ZOOTEHNICE ALE MEMBRILOR FERMEI/GOSPODĂRIEI:*)
  Identificarea unică a exploatației zootehnice se face prin asocierea CNP/CUI și ID exploatație.
  (identificarea exploatației/exploatațiilor în RNE ale solicitantului și/sau ale membrilor familiei, în măsura în care acestea contribuie la activitatea agricolă a solicitantului. Aceste câmpuri trebuit să fie conforme cu înregistrările din RNE!
  CNP/CUIID exploatațieCNP/CUIID exploatație
  Notă: Câmpurile notate cu „*" se completează OBLIGATORIU. ATENȚIE! Asocierea CNP/CUI și ID exploatație din această rubrică (câmpul 48) nu se mai regăsește declarată într-o altă cerere unică de plată la câmpul 48!
   +  II.A. DECLARAȚIE DE SUPRAFAȚĂ IPA-Online 2019
  ID fermier RO ___________________Nume și prenume/Denumire exploatație: ________________________
  Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin (excepție suprafețele indicate la pct. 44.1)
  Nr. Crt.JudețInformații identificare parcelePagina hartăNr. parcelă agricolăCodCategorie de folosințăSuprafață parcelă agricolă- ha -Măsuri de dezvoltare rurală:M10/M11/*)Altitudine parcelă(pentru M10: P1, P1.2.1 și P1.2.2)**)Măsura 13Nr. Parcelă/ cultură 1a; 1b; 1c; 1dCulturăAnexa 17bSuprafață Cultură- ha -Cultură succesivă pentru strat vegetal(ZIE)
  Localitate Comună/OrașCod SirutaNr. Bloc fizicCodPachetNumeCodCodSuprafață
  0123456769101112131415161718
  Total Suprafață cultură succesivă pentru strat vegetal
  Total suprafață utilizată
  Total suprafață solicitată
  *) Codurile pentru pachetele din Măsurilor 10 și 11 din PNDR 2014 - 2020, se vor prelua din Anexa la cerere - tabelul 9**) Altitudinea parcelei este considerată altitudinea medie a UAT.În IPA online se completează pentru fiecare parcelă declarată informațiile privind aplicarea irigațiilor în anul de cerere.Semnătura titular cerere/împuternicit, administrator desemnat/împuternicit__________ Data _______/2019
  II.E. DECLARAȚIE CIUPERCI 2019
  Ciuperci
  DenumireCoordonate GeograficeSuprafața ciupercărie(mp)Suprafața cultivată cu ciuperci(mp)
  Total suprafață
  Semnătura titular cerere/împuternicit, administrator desemnat/împuternicit__________ Data _______/2019
   +  II.A.1. DECLARAȚIE DE SUPRAFAȚĂ IPA-Online 2019 - aferentă parcelelor agricole cod 965 (suprafețe viticole realizate prin programul de restructurare/reconversie viticolă)*)*) face parte integrantă din declarația de suprafață și se completează numai în cazul parcelelor agricole cod 965 „suprafețe viticole realizate prin programul de restructurare/reconversie viticolă"
  Nr. Crt.JudețInformații identificare parcelăPagină hartăNumăr parcelă agricolăCulturăSuprafață parcelă agricolăCod CNPVSuprafața CNPV
  LocalitateComună/OrașCodSIRUTANr.Blocfizic
  01234567891011
  1„vii înființate prin programul restructurare/reconversie”965
  2„vii înființate prin programul restructurare/reconversie”965
  n„vii înființate prin programul restructurare/reconversie”965
  „vii înființate prin programul restructurare/reconversie”965
  „vii înființate prin programul restructurare/reconversie”965
  Semnătura titular cerere/împuternicit, administrator desemnat/împuternicit ________________ Data ____________/2019
   +  II.B. DECLARAȚIE ZONE DE INTERES ECOLOGIC (ZIE) - 2019
  ID fermier RO __________________ Nume și prenume/Denumire exploatație: __________________________
  Nr. Crt.JudețInformații identificare parceleNr. Parcelă/ culturăZone de interes ecologic (ZIE)
  LocalitateComună/OrașCod SirutaNr. Bloc fizicCod ZIEIdentificator ZIEZIE declaratăbuc/m/ mp/haFactor de conversieFactor de ponderareSuprafață ZIE calculată- mp/ha-
  01234567891011
  TOTAL SUPRAFAȚĂ ZIE (1)(terase, elemente de peisaj, zone tampon și margini de câmp, terenuri agricole împădurite)
  TOTAL SUPRAFAȚĂ ZIE (2)(zone cu: strat vegetal, culturi fixatoare de azot, specii forestiere cu ciclu scurt de producție, Miscanthuscalculată prin preluare din declarație de suprafață și aplicare factor de conversie și ponderare)
  TOTAL SUPRAFAȚĂ ZIE (1) + (2), exclusiv parcelele cu pachete de agro-mediu/agricultură ecologică
  TOTAL SUPRAFAȚĂ TEREN ARABIL(rezultată din declarația de suprafață)
  % ZIE din TOTAL SUPRAFAȚĂ TEREN ARABIL
  Excepții de la obligația de a stabili zone de interes ecologic (ZIE) - în cazurile în care proporțiile calculate în col. 4 sau 6 sunt de minim 75%
  Suprafață totală de teren arabil din declarația de suprafațăSuprafață totală de teren agricol din declarația de suprafațăSuprafață teren arabil cu iarbă/furaje erbacee/ leguminoase/pârloagă/combinații ale acestora% teren arabil cu iarbă/furaje erbacee/leguminoase/ pârloagă/ combinații ale acestora din Suprafață totală de teren arabil(col. 3/col. 1)Suprafață din teren agricol acoperit cu pajiște permanentă/iarbă/furaje erbacee/orez/combinații ale acestora% teren agricol acoperit cu pajiște permanentă/iarbă/ furaje erbacee/orez/ combinații din Suprafață totală de teren agricol(col. 5/col. 2)
  123456
  *) Se va afișa după caz un mesaj de forma "Vă încadrați la excepție ZIE" sau "Nu vă încadrați la excepție ZIE"
  Semnătura titular cerere/împuternicit/reprezentant, administrator desemnatData ____________/2019
   +  II.C. CALCUL PONDERE CULTURI PENTRU DIVERSIFICAREA CULTURILOR - 2019*)
  (conform art. 44 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013)
  Suprafață totală de teren arabil din declarația de suprafațăGen cultură/i principală/e (aparținând aceluiași gen botanic)Suprafață cultură/i principală/e (aparținând aceluiași gen botanic)% cultură/i principală/e(col. 3/col. 1)Gen cultură/i secundară/eSuprafață cultură/i secundară/e (aparținând aceluiași gen botanic)**)% cultură/i secundară/e(col. 6/col. 1)Suprafață cultură/i principală/e + suprafață cultură/i secundară/e**)% cultură/i principală/e + suprafață cultură/i secundară/e(col. 8/col. 1)
  123456789
  *) Se completează pentru fermele în care se declară mai mult de 10 ha teren arabil.**) Pentru fermele cu suprafețe de teren arabil mai mici de 30 ha nu se completează suprafața/cod cultură secundară.
   +  Excepții de la obligația de diversificare a culturilor
  Suprafață totală de teren arabil din declarația de suprafațăSuprafață totală de teren arabil declarat pentru prima dată în anul curent de cerereSuprafață teren arabil cu iarbă/ furaje erbacee/ leguminoase/ pârloagă/ combinații ale acestora% teren arabil cu iarbă/furaje erbacee/ leguminoase/ pârloagă/ combinații ale acestora din Suprafață totală de teren arabil(col. 3/col. 1)Suprafața totală de teren agricol din declarația de suprafațăSuprafață din teren agricol acoperit cu pajiște permanentă iarbă/ furaje erbacee/ orez/ combinații% teren agricol acoperit cu pajiște permanentă/ iarbă/ furaje erbacee/ orez/ combinații din Suprafață totală de teren agricol(col. 6/col. 5)Suprafață cultură orez% cultură orez din Suprafață totală de teren agricol(col. 8/col. 5)% Suprafață totală de teren arabil declarat pentru prima dată în anul curent de cerere din Suprafață totală de teren arabil din declarația de suprafață(col. 2/col. 1)
  12345678910
  Dacă în col. 4 sau col 7 se afișează o valoare > 75% este un caz exceptat pentru diversificarea culturilor.
   +  Excepții de la obligația de diversificare a culturilor - praguri maxime pentru diversificarea culturilor
  Suprafață totală de teren arabil din declarația de suprafațăSuprafață teren arabil cu iarbă sau furaje erbacee sau pârloagă sau orezRaport între col. 2/col. 1Diferența întrecol. 1 - col. 2Gen cultură preponderentă care nu face obiectul utilizării din coloana 2, dar este iarbă sau furaje erbacee sau pârloagăSuprafața cultură preponderentă care nu face obiectul utilizării din coloana 2, dar este iarbă sau furaje erbacee sau pârloagăRaport întrecol. 6/col. 4Gen cultură preponderentă care nu face obiectul utilizării din coloana 2 și NU este iarbă sau furaje erbacee sau pârloagăSuprafața cultură preponderentă care nu face obiectul utilizării din coloana 2 și NU este iarbă sau furaje erbacee sau pârloagăRaport întrecol. 9/col. 4
  12345678910
  Cazuri exceptate pentru diversificarea culturilor: dacă în col. 3 se afișează o valoare > 75% și în col. 7 = 100%, sau dacă în col. 3 se afișează o valoare > 75% și în col. 10 <= 75%.
  Semnătura titular cerere/împuternicit/reprezentant, administrator desemnat ______________Data _______________/2019
   +  II.D. Calcul pentru fermele care beneficiază implicit de schema de Plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
  Suprafața culturi permanente%Suprafață cu agricultură ecologică%Suprafața Directiva habitate 92/43/CE, Directiva apă 2000/60/CE, Directiva conservare păsări sălbatice 2009/147/CE - integral sau parțial(pe care se aplică practicile agricole benefice pentru climă și mediu compatibile cu obiectivele acestor directive)
  123
  Semnătura titular cerere/împuternicit/reprezentant, administrator desemnat __________Data _______________/2019
  III. DECLARAȚIE PRIVIND SECTORUL ZOOTEHNIC PENTRU CARE SE SOLICITA PLĂȚI - 2019
  49. EXPLOATAȚII ZOOTEHNICE pentru care se solicită plata (se completează pentru fiecare cod de exploatație cu cod ANSVSA pentru care se solicită plata)
  Nr. crt.Exploatația cu cod ANSVSAData de referințăNr. capete plătite în anii anteriori pentru ANTZ 8- BJudețComună/orașSatStradaNr.Cod Sirutacomună/orașTipul de plată solicitat
  ANTZSCZM10 P8
  7L8B9O9C22VL23FB21TC19O20C9A13
  50. CODUL DE EXPLOATAȚIE UNDE SE GĂSESC ANIMALELE ÎN PERIOADA DE REȚINERE(se completează doar dacă animalele sunt transferate în alt cod de exploatație ANSVSA pe perioada de reținere)
  Nr.crt.Exploatația cu cod ANSVSA declarată în cerereExploatația cu cod ANSVSA Asociație/Grup producători/ Cooperativă/solicitant dacă a avut loc un transfer ptr. pășunatCUI/CIF Asociație/ Grup producători/ Cooperativă/ CNP solicitantSchema solicitatăJudețComună/ OrașSatStradaNr.Cod Siruta comună/oraș
  51. CANTITATE DE LAPTE SOLICITATĂ ÎN ANUL 2019 ajutor național tranzitoriu sector lapte ANTZ 7-L
  Cantitate totală de lapte livrată și/sau vândută direct/comercializată în:ExploatațiaCantitate lapte livrată(tone)Cantitate lapte vândut(tone)Cantitate lapte comercializată(tone)TOTAL cantitate lapte(tone)(livrat + vândut/ comercializată)
  [ ] anul de cotă 2012 - 2013Exploatația ROX
  Exploatația ROX
  [ ] anul de cotă 2013 - 2014Exploatația ROX
  Exploatația ROX
  [ ] anul de cotă 2014 - 2015Exploatația ROX
  Exploatația ROX
  [ ] perioada referință 01.04.2015 - 29.02.2016Exploatația ROXX
  Exploatația ROXX
  [ ] perioada referință 01.03.2016 - 28.02.2017Exploatația ROXX
  Exploatația ROXX
  [ ] perioada referință 01.03.2017 - 28.02.2018Exploatația ROXX
  Exploatația ROXX
  [ ] perioada referință 01.03.2018 - 28.02.2019Exploatația ROXX
  Exploatația ROXX
  TOTAL:
  52. LISTA CU ANIMALELE PENTRU CARE SE SOLICITĂ PLATA ÎN ANUL 2019:
  1) Bovine
  a) Exploatația 1 RO ..........................,
  Nr. crt.Număr identificare animal(crotalie)SpeciaSexF/MRasaData nașterii(ziua/luna/ anul)Vârsta la data de referință(luni)(pentru ANTZ 8-B)Data ieșirii din exploatațieZonă MontanăTipul de plată solicitat
  ANTZ8-BSCZ23FBSCZ21TCSCZ22VL
  TC1TC2TC3
  1.11.22.12.23.13.23.3
  BOVINEDA
  BUBALINE
  b) Exploatația 2 RO..........................,
  Nr.crt.Număr identificare animal(crotalie)SpeciaSex F/MRasaData nașterii(ziua/luna/ anul)Vârsta la data de referință(luni)(pentru ANTZ 8-B)Data ieșirii din exploatațieZonă Montană
  ANTZ8-BSCZ23FBSCZ21TCSCZ22VL
  TC1TC2TC3
  1.11.22.12.23.13.23.3
  BOVINEDA
  BUBALINE
  2) Ovine
  a) Exploatația 1 RO ........................
  Nr.Crt.Număr de identificare animal(crotalie)SexF/MData nașterii(ziua/luna/ anul)Zonă MontanăSchema de plată solicitată
  ANTZ9OSCZ-O*)
  OFOM**)
  Da
  TOTALxx
  b) Exploatația 2 RO .......................
  Nr.Crt.Număr de identificare animal(crotalie)SexF/MData nașterii(ziua/luna/anul)Zonă MontanăSchema de plată solicitată
  ANTZ9OSCZ-O*)
  OFOM**)
  Da
  TOTALxx
  *) pentru SCZ O se vor înscrie minim 150 animale și maxim 500 animale (OF+OM) pe beneficiar, cu excepția celor din zonele montane, pentru care se poate solicita un minimum de 60 animale (OF+OM) pe beneficiar;**) ATENȚIE - dacă se solicită în cererea unică de plată sprijin cuplat doar pentru femele ovine neînscrise și neînregistrate în RG nu solicitați sprijin cuplat pentru berbecii cu certificat de origine, neînscriși în RG, care asigură doar raportul de sexe de un berbec la 35 femele ovine neînscrise și neînregistrate în RG.
  3) Caprine
  a) Exploatația 1 RO ...................
  Nr.Crt.Număr de identificare animal(crotalie)SexF/MData nașterii(ziua/luna/anul)Schema plată solicitată
  ANTZ9CSCZ-C*)
  CFCM**)
  TOTALXX
  b) Exploatația 2 RO ..........................
  Nr.Crt.Număr de identificare animal(crotalie)SexF/MData nașterii(ziua/luna/anul)Schema de plată solicitată
  ANTZ9CSCZ-C*)
  CFCM**)
  TOTALXX
  *) pentru SCZ C se vor înscrie minim 50 animale și maxim 500 animale pe schemă (CF+CM) pe beneficiar;**) ATENȚIE - dacă se solicită în cererea unică de plată sprijin cuplat doar pentru femele caprine neînscrise și neînregistrate în RG nu solicitați sprijin cuplat pentru țapii cu certificat de origine, neînscriși în RG, care asigură doar raportul de sexe de un țap la 35 femele caprine neînscrise și neînregistrate în RG.
  53. Viermi de mătase: .... kg gogoși crude de mătase (SCZ-VM)
  54. SCHEMELE DE PLATĂ SOLICITATE ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC:
  Nr.crt.Tipul de schemă:Total:
  I.AJUTOARE NAȚIONALE TRANZITORII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC
  1.Schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte ANTZ 7- L (tone)
  2.Schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne ANTZ 8- B (capete)
  3.Schema cuplată de producție, specia ovine ANTZ9-O (capete)
  4.Schema cuplată de producție, specia caprine ANTZ9-C (capete)
  II.SPRIJINUL CUPLAT ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC (SCZ)
  1.Bivolițe de lapte solicitate în cerere - SCZ-FB (capete)
  2.Ovine solicitate în cerere SCZ-O (capete) din care:
  2.1.• Ovine femele - OF (capete)
  2.2.• Berbeci - OM (capete)
  3.Caprine solicitate în cerere SCZ-C (capete)
  3.1• Caprine femele - CF (capete)
  3.2.• Țapi - CM (capete)
  4.Taurine de carne rasă carne/metis solicitate în cerere - SCZ-TC (capete)
  4.1.- Vaci și tauri din rase de carne - TC1 (capete), din care:
  4.1.1.• vaci din rase de carne - TC1.1 (capete)
  4.1.2.• tauri din rase de carne - TC1.2 (capete)
  4.2.- Tineret mascul și/sau femel din rase de carne -TC2 (capete), din care:
  4.2.1.• tineret mascul din rase de carne -TC2.1 (capete)
  4.2.2.• tineret femel din rase de carne -TC2.2 (capete)
  4.3- Vaci metise cu rase de carne și tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne -TC3 (capete), din care:
  4.3.1.• vaci metise cu rase de carne - TC3.1 (capete)
  4.3.2.• tineret mascul metis cu rase de carne -TC3.2 (capete)
  4.3.3.• tineret femel metis cu rase de carne -TC3.3 (capete)
  5.Vaci de lapte solicitate în cerere - SCZ-VL (capete)
  6.Viermi de mătase - SCZ-VM (kg gogoși crude de mătase)
  55. ANIMALELE PENTRU CARE SE SOLICITĂ SPRIJIN ȘI/SAU SE AFLĂ SUB ANGAJAMENT DE PACHET 8 DIN MĂSURA 10-AGRO-MEDIU ȘI CLIMA
  Nr.crt.Număr identificare animal(crotalie/microcip)Specia(ovine/caprine/taurine/ bubaline/ecvidee/porcine)Rasa(conf. PNDR 2014 - 2020)COD ANSVSA exploatațiefemele adulte de reproducție înscrise în secțiunea principală (DA/NU)număr descendenți femele pentru înlocuire la sfârșitul perioadei de angajament de 5 aniCUI asociație acreditată de ANZ - pentru conducerea registrului genealogic al rasei
  Semnăturăadministrator/titular/reprezentant legal/persoană fizică/împuternicitNume și prenume:Data
  IV. SCHEME DE PLATĂ/MĂSURI DE SPRIJIN/AJUTOR SOLICITATE:
  56. Fermierul activ definit la art. 6 O.U.G. nr. 3/2015 și care desfășoară activitate agricolă conform art. 2 alin. (2) din același act normativBifați*)Complet
  Fermierul care în anul anterior ar fi avut dreptul la plăți directe care nu ar fi depășit cuantumul de 5000 euro este fermier activ[ ][ ]
  Fermierul care în anul anterior ar fi avut dreptul la plăți directe care ar fi depășit cuantumul de 5000 euro și care este înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și prezintă cod CAEN din care reiese că are activitate agricolă este fermier activ[ ][ ]
  Fermierul persoană fizică/juridică care în anul anterior nu a depus cerere unică de plată, calculul estimat al plăților directe depășește plafonul de 5.000 euro. care este înregistrat la ONRC și prezintă cod CAEN din care reiese că are activitate agricolă este fermier activ[ ][ ]
  Persoanele fizice/juridice care în anul anterior ar fi avut dreptul la plăți directe care ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro/calculul estimat al plăților directe depășește plafonul de 5.000 euro trebuie să prezinte documente pentru dovedirea formei de organizare (PFA, ÎI, ÎF sau PJ).Documente privind înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) - cod CAEN/act de înființare/act constitutiv/statut din care reiese că are activitate agricolă[ ][ ]
  Fermierii persoane fizice care în anul anterior ar fi avut dreptul la plăți directe care ar fi depășit cuantumul de 5000 euro și care nu se înregistrează la ONRC ca PFA/ÎI/ÎF/PJ cu activitate agricolăFermierii persoane juridice care în anul anterior ar fi avut dreptul la plăți directe care ar fi depășit cuantumul de 5000 euro înregistrați la ONRC fără activitate agricolă/neînregistrați la ONRCFermierii persoane fizice/juridice care în anul anterior nu au depus cerere unică de plată, care nu au cod CAEN/act de înființare/act constitutiv/statut din care reiese activitatea agricolă, pentru care calculul estimat al plăților directe depășește plafonul de 5.000 euro. Fermierii persoane fizice/juridice sau grupurile de persoane fizice/juridice care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport și terenuri destinate activităților de recreere, firme/companii de construcții, administratorii de păduri de stat/private, penitenciarele, Unitățile Administrativ Teritoriale: comune, municipii, orașe, județe, prezintă la APIA dovezile verificabile din care să reiasă veniturile totale și cele obținute din activități agricole.Persoanele care nu au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară prezintă adeverința eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală[ ][ ]
  Persoane juridice:- Situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată- Formularul "Date informative" (cod 30), care cuprinde indicatorul "venituri din activități agricole"- Formularul "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), care cuprinde indicatorul "venituri totale"[ ]
  Persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăți directe care depășesc cuantumul de 5000 euro sau persoanele juridice care în anul anterior nu au depus cerere unică de plată, și pentru care calculul estimat al plăților directe depășește plafonul de 5.000 euro, și nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de înființare/act constitutiv/statut/regulament de organizare și funcționare al stațiunii de cercetare și a celor aflate în subordinea universităților nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de cult, etc.) prezintă la APIA:a) bilanț contabil conf. Legii nr. 82/1991 a contabilității;b) jurnalul de venituri și cheltuieli;c) contul de execuție a bugetului instituției publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii[ ]
  57A. SECTOR ZOOTEHNIC (documente generale pentru ANT și SCZ pentru accesarea numai a schemelor din sectorul zootehnic):SolicitplataDocumente generale atașate pentru ANT și SCZ pentru accesarea numai a schemelor din sectorul zootehnicBifați*)Complet
  [ ]Dovadă cont bancar activ pe teritoriul României**)[ ][ ]
  Copii CI/BI/pașaport**)[ ]
  Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare, înregistrării fiscale și administrator desemnat**)[ ]
  În caz de reprezentare: procura notarială/delegația de împuternicire și copii CI/BI titular de cerere și împuternicit**)[ ]
  **) Pentru cererile care au doar "declarație sector zootehnic" se vor bifa obligatoriu documentele atașate cererii de la punctul 57A.NOTĂ - Pentru cererile care au "declarație de suprafață și declarație sector zootehnic" documentele atașate cererii marcate cu **) nu sunt obligatoriu de bifat la punctul 57A, deoarece sunt obligatoriu de bifat la punctul 57B.
  57B. Scheme de plată/măsuri de sprijin/ajutor*):SolicitplataDocumente atașateBifați*)Complet
  1. Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) conform art. 36 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013[ ]Declarație de suprafață[ ][ ]
  Declarație zone de interes ecologic (ZIE), dacă este cazul[ ]
  Anexe grafice conform digitizării IPA - Online[ ]
  Dovadă cont bancar activ pe teritoriul României[ ]
  Copie CI/BI/pașaport[ ]
  Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare, înregistrării fiscale și administrator desemnat[ ]
  În caz de reprezentare: procura notarială/delegația de împuternicire și copii CI/BI titular de cerere și împuternicit[ ]
  Documente doveditoare privind utilizarea terenului agricol solicitat la plată, conform Ordinului MADR nr. 619/2015, cu modificări și completări ulterioare[ ]
  2. Plata redistributivă conform art. 41 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013[ ]Se acordă gradual, pentru primele 30 de ha ale exploatației agricole, indiferent de suprafața acesteia.
  3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu conform art. 43 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013Art. 43.1 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 - Fermierii care au dreptul la o plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS) aplică pe toate hectarele lor eligibile practicile agricole benefice pentru climă și mediu sau practici echivalente[ ]Practici agricole benefice pentru climă și mediuDiversificarea culturilor în teren arabil (suprafețe între 10 - 30 ha cel puțin 2 culturi diferite, suprafețe de peste 30 ha cel puțin 3 culturi diferite)[ ][ ]
  Menținerea suprafeței de pajiști permanente[ ]
  Zone de interes ecologic ZIE (suprafețe de teren arabil de peste 15 ha)[ ]
  Beneficiază implicitFermierii incluși în schema de plată pentru micii fermieri sunt scutiți de utilizarea practicilor agricole benefice pentru, climă și mediu[ ][ ]
  Fermierii care au suprafața totală a exploatației acoperită cu culturi permanente[ ]
  Fermierii care practică sistemul de agricultură ecologică și dețin document justificativ emis de un organism de certificare și inspecție aprobat de MADR conform art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007[ ]
  Fermierii ale căror exploatații se află integral sau parțial în zone care fac obiectul Directiva habitate 92/43/CE, Directiva apă 2000/60/CE, Directiva conservare păsări sălbatice 2009/147/CE și aplică practicile agricole benefice pentru climă și mediu compatibile cu obiectivele acestor directive[ ]
  4. Plata pentru tinerii fermieri conform art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și cu modificările art. 50 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 2393/2017Plata se acordă pentru o perioadă de maxim 5 ani începând de la prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri[ ]Documente doveditoare privind vârsta (cel mult 40 ani) la care solicitantul de plăți s-a stabilit pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef de exploatațieDocumente doveditoare privind controlul exercitat de tânărul fermier din punct de vedere a deciziilor de gestionare, al beneficiilor și al riscurilor financiare pentru fermierii persoane fizice[ ][ ]
  5. Schema simplificată pentru micii fermieri conform art. 61 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.[ ]Plata acordată înlocuiește valoarea totală a plăților care urmează să fie alocate fermierului în fiecare an, care includ SAPS, plata redistributivă, plata pentru înverzire și, după caz, plata pentru tinerii fermieri și sprijinul cuplat. Pe durata participării la schemă, micii fermieri:- sunt scutiți de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu- nu primesc sancțiuni administrative pentru nerespectarea normelor privind ecocondiționalitatea.- fermieri care participă la schema pentru micii fermieri nu au obligația de a-și declara parcelele agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel de declarație este necesară pentru obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin[ ][ ]
  Fermierii persoane fizice/juridice care au dobândit suprafața prin moștenire trebuie să prezinte documente doveditoare: certificat de deces, certificat de calitate de moștenitor sau certificat de moștenitor[ ]
  6. Ajutoare Naționale Tranzitorii (ANT) conform art. 37 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
  - ANT 1 - culturi în teren arabil[ ]
  - ANT 2 - in pentru fibră[ ]Copia contractului/angajamentului încheiat între fermier și prim-procesator[ ][ ]
  Factura de cumpărare a semințelor certificate sau certificatul de calitate a semințelor utilizate, pentru fiecare parcelă[ ]
  Acte doveditoare privind livrarea (proces-verbal de recepție, factură, bon fiscal)[ ]
  - ANT 3 - cânepă pentru fibră[ ]Copia contractului/angajamentului încheiat între fermier și prim-procesator[ ][ ]
  Etichetele oficiale aplicate pe ambalajele semințelor certificate[ ]
  Declarația privind varietățile de cânepă cultivate și cantitățile de semințe utilizate/ha[ ]
  Copia autorizației de cultivare a cânepei pentru fibră emisă de DAJ[ ]
  Acte doveditoare privind livrarea (proces-verbal de recepție, factură, bon fiscal, fila/file din carnetul de comercializare)[ ]
  - ANT 4 - tutun[ ]Contractul de cultură încheiat între fermier/grup de producători cu un prim-procesator autorizat, înregistrat la DAJ, respectiv a mun. București[ ][ ]
  Declarația de livrare a tutunului livrat, vizată de reprezentantul desemnat al DAJ și, după caz, și de grupul de producători, pe baza verificărilor privind respectarea suprafeței cultivate și a calității culturii[ ]
  - ANT 5 - hamei[ ]Copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat între fermier și cumpărător, înregistrat la DAJ, respectiv a mun. București[ ][ ]
  Proces-verbal înregistrat la DAJ, respectiv a municipiului București, prin care reprezentantul desemnat al DAJ certifică faptul că producția de pe suprafața cultivată cu hamei a fost recoltată.[ ]
  - ANT 6 - sfeclă de zahăr[ ]Copia contractului de producere a sfeclei de zahăr încheiat între fermier și o fabrică de zahăr recunoscută de MADR, înregistrat la DAJ și vizat de reprezentantul desemnat al DAJ, pe baza verificărilor privind respectarea suprafeței cultivate și a densității culturii, împreună cu o copie a procesului-verbal de verificare semnat de reprezentanții DAJ, ai federației cultivatorilor de sfeclă și ai fabricii de zahăr[ ][ ]
  - ANTZ 7L - bovine-lapte[ ]Copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum și a cantităților de lapte livrate și/sau vândute direct în anul de cotă de referință pentru fermierii care nu au solicitat ANT 7 în anii anteriori;[ ][ ]
  Copiile de pe documentele privind comercializarea laptelui în perioada de referință 01.03.2018 - 28.02.2019- copie de pe cel puțin un contract cu un prim cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoțită de copii de pe cel puțin o factură sau de pe cel puțin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol care atestă comercializarea a minim 3 tone lapte în perioada 01.03.2018 - 28.02.2019 pentru producătorul care efectuează livrare de lapte; și/sau- copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care rezultă comercializarea a minim 3 tone lapte în perioada 01.03.2018 - 28.02.2019 pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui și/sau- copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat care atestă comercializarea a minim 3 tone lapte în perioada 01.03.2018 - 28.02.2019 pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică și/sau- copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui care atestă comercializarea a minim 3 tone lapte în perioada 01.03.2018 - 28.02.2019 pentru PFA, ÎI, ÎF și SC și/sau- copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare din care să rezulte livrarea și recepția a minimum 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, în perioada de referință 01.03.2018 - 28.02.2019, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte[ ]
  - copie de pe certificatul de căsătorie și declarație pe proprie răspundere a soțului/soției care cedează dreptul la primă obținut în anii anteriori în aceeași exploatație sau- copie de pe certificatul de înregistrare/radiere și copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă obținut în anii anteriori în aceeași exploatație sau- copie de pe certificatul de înregistrare și declarație pe proprie răspundere de cedare a dreptului la primă obținut în anii anteriori în aceeași exploatație sau- copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, precum și copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, dacă sunt mai mulți moștenitori, după caz.[ ]
  - ANTZ 8-B - bovine-carne[ ]- copie pașaport/copie document care atestă ieșirea din exploatație, după caz, în cazul exploatațiilor nou înființate și/sau pentru animalele pentru care nu s-a solicitat/nu a beneficiat de primă în anii anteriori[ ][ ]
  - copie de pe certificatul de căsătorie și declarație pe proprie răspundere a soțului/soției care cedează dreptul la primă obținut în anii anteriori sau- copie de pe certificatul de înregistrare/radiere și copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă obținut în anii anteriori sau- copie de pe certificatul de înregistrare și declarație pe proprie răspundere de cedare a dreptului la primă obținut în anii anteriori sau- copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă obținut în anii anteriori sau- copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, precum și copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, dacă sunt mai mulți moștenitori, sau- declarație pe proprie răspundere privind motivul transferului integral al efectivului de animale și a dreptului la primă obținut în anii anteriori sau- certificatul constatator de la ONRC care atestă reorganizarea persoanei juridice (cu excepția divizării) după caz[ ]
  - ANTZ 9-ovine/caprine[ ][ ]
  7. Sprijin cuplatSprijinul cuplat (conform art. 52 alin. (1), (2), (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013Conform art. 25, aliniat (4) din Ordonanța de Urgență nr. 3/2015 cu modificări și completări, poate avea loc transfer între măsurile de sprijin cuplatÎn situația în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal comercializează producția prin intermediul unui grup/unei organizații de producători recunoscut(e) de MADR, sau al unei cooperative agricole înființate conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect de activitate vânzarea producției, ca membru sau nemembru al acestor forme asociative, actele doveditoare ale cantității livrate către grup/organizație/cooperativă sunt:- fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau- copia facturii/facturilor, cu respectarea legislației în vigoare privind valoarea producției comercializate, în cazul grupurilor/organizațiilor de producători.Solicitanții sprijinului cuplat în sectorul vegetal de mai sus prezintă și:a) copie de pe actul de înregistrare la Oficiul registrului comerțului în a cărei rază teritorială își are sediul grupul/organizația/cooperativă;b) adeverință prin care fac dovada că sunt membrii grupului/organizației de producători/cooperativei prin care valorifică producția sau adeverință prin care nemembrii fac dovada că producția a fost livrată prin forma asociativă;c) copia contractului încheiat între grup/organizație/cooperativă și cumpărător, care cuprinde tabelul cu fermierii care au comercializat producția prin forma de organizareÎn cazul persoanelor fizice, facturile emise de către acestea pot fi documente doveditoare ale comercializării producției obținute, pentru a beneficia de plata schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal[ ][ ]
  7.1 Soia[ ]Factura de vânzare a mărfii sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha comercializată[ ][ ]
  Contractul comercial de vânzare/cumpărare a mărfii, în cazul în care valorificarea producției minime de 1.300 kg/ha s-a făcut în baza acestuia[ ]
  Note de intrare/recepție a furajelor de soia procesate pentru consumul cu animalele sau păsările pe care le deține în fermă pentru minimum 1300 kg boabe soia/ha utilizată în consumul propriu la nivelul fermei. Dovada consumului în ferma proprie se face inclusiv pe baza consumurilor de furaje normate pe specii de animale, prevăzute în Anexa nr. 5 la OMADR nr. 619/2015 cu modificările și completările ulterioare și a numărului mediu de animale înscrise în RNE și de păsări din fermă pe perioada anului de cerere.[ ]
  Documente contabile interne în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA. Acesta face dovada procesării producției minime de 1,3 tone/ha[ ]
  Documente privind utilizarea seminței certificate:Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor și[ ]
  Document oficial de certificare a lotului de sămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Buletin de analiză oficială cu mențiunea „sămânță admisă pentru însămânțare" sau Buletinul de analiză oficială cu mențiunea „Necesar propriu” și „Interzisă comercializarea”/Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE / avizul de expediție al seminței de soia eliberat de deținătorul soiul de soia către fermier sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate.[ ]
  În cazul loturilor semincere, fermierul prezintă:- factura pentru servicii multiplicare soia, emisă către menținătorul sau deținătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 1.300 kg sămânță certificată/ha. În situația în care factura pentru servicii multiplicare soia este emisă către deținătorul soiului, prezintă și contractul dintre menținătorul și deținătorul soiului; și/sau- factura de comercializare a minimum 1.300 kg sămânță certificată/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 1.300 kg sămânță certificată/ha emise către terți ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național;[ ]
  7.2 Lucerna[ ]Dovada producției minime de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân sau produse derivate din fân, respectiv granule, peleți sau făină sau 200 kg de sămânță certificată[ ][ ]
  Factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pe baza cărora a comercializat cel puțin producția minimă de masă verde sau produse derivate din fân către exploatații de creștere a animalelor înscrise în RNE și/sau a păsărilorDovada consumului producției obținute în fermă cu animale înscrise în RNE și/sau cu păsările pe care le dețin și/sau a stocării în vederea consumului cu acestea[ ]
  Documente privind utilizarea seminței certificate oficial:Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor șiDocument oficial de certificare a lotului de sămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Buletin de analiză oficială cu mențiunea „sămânță admisă pentru însămânțare" sau Buletinul de analiză oficială cu mențiunea „Necesar propriu” și „Interzisă comercializarea”/Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate.[ ]
  În cazul loturilor semincere fermierul prezintă:- factura fiscală de comercializare și/sau filele din carnetul de comercializare pentru producția minimă de 200 kg/ha sămânță certificată cultivatorilor de lucernă a căror exploatații sunt situate pe teritoriul național sau factura pentru servicii multiplicare sămânță de lucerna ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național sau factura pentru servicii multiplicare sămânță de lucernă emisă către menținătorul sau deținătorul soiului din care să reiasă ca i-a livrat minimum 200 kg sămânță certificată/ha;- contractul dintre menținătorul și deținătorul soiului, în situația care factura pentru servicii multiplicare este emisă către deținătorul soiului.[ ]
  7.3_4 Leguminoase boabe pentru industrializare
  7.3 Mazăre boabe pentru industrializare[ ]În cazul în care cultivatorii sunt și procesatori, înregistrați pentru siguranța alimentelor, aceștia fac dovada procesării producției proprii, prin documente contabile interne[ ][ ]
  Factura de livrare a producției minime de 1,9 tone/ha mazăre boabe sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol către o unitate de industrializare/procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor și/sauDovada consumului producției obținute în fermă cu animale înscrise în RNE pe care le dețin în fermă și/sau a stocării în vederea consumului cu acestea[ ]
  Documente privind utilizarea seminței certificate:Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor șiDocument oficial de certificare a lotului de sămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Buletin de analiză oficială/Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalentă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate[ ]
  7.4 Fasole boabe pentru industrializare[ ]În cazul în care cultivatorii sunt și procesatori, înregistrați pentru siguranța alimentelor, aceștia fac dovada procesării producției proprii, prin documente contabile interne[ ][ ]
  Factura de livrare a producției minime de 0,85 tone/ha fasole boabe sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol către o unitate de industrializare/procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor[ ]
  Documente privind utilizarea seminței certificate:Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor șiDocument oficial de certificare a lotului de sămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Buletin de analiză oficială/Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalentă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate[ ]
  7.5 Cânepă pentru ulei și/sau fibră[ ]Dovada producției minime de 500 kg semințe/ha și/sau 5000 kg tulpini uscate/ha[ ][ ]
  În cazul în care cultivatorii sunt și procesatori, înregistrați la O.N.R.C., aceștia fac dovada procesării producției proprii, prin documente contabile interne[ ]
  proces-verbal de recepție însoțit de bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să reiasă ca s-a comercializat producția minimăRaportul cu privire la conținutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră și semințe, emis de Laboratorul Regional pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Blaj, care include următoarele informații: conținutul de THC, împărțit în tranșe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum și datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor;[ ]
  Certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator eliberat/e de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte activitatea de procesare a unității către care a livrat producția[ ]
  Autorizația de cultivare emisă de DAJ[ ]
  Documente privind utilizarea seminței certificate:Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor șiDocument oficial de certificare a lotului de sămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Buletin de analiză oficială/Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalentă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate[ ]
  7.6 Orez[ ]Factura de valorificare a unei producții minime de 4500 kg/ha orez sau fila/filele din carnetul de comercializare pentru valorificarea producției minime de 4500 kg/ha orez[ ][ ]
  Documente privind utilizarea seminței certificate:Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor și[ ]
  Document oficial de certificare a lotului de Sămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Buletin de analiză oficială/Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalentă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate[ ]
  Documente contabile interne dacă fermierul are și calitatea de procesator[ ]
  7.7 Sămânță de cartof[ ]Autorizația pentru producerea seminței de cartof pentru anul de cerere eliberată de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor[ ][ ]
  Factura de comercializare a unei producții minime de 15.000 kg/ha sămânța de cartof sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol[ ]
  Documente privind utilizarea seminței certificate:Factura sau bonul fiscal de achiziție sau fila/filele din carnetul de comercializare a seminței de cartof, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeței declarate, și[ ]
  Document oficial de certificare a lotului de sămânță/ Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalentă sau Eticheta oficială pentru fiecare lot însămânțat care ține loc de document de calitate și conformitate[ ]
  7.8 Hamei[ ]Copie a contractului înregistrat la DAJ cu o fabrici de bere/unități de procesare în scop farmaceutic a hameiului/unități de procesare a hameiului pentru producția de bere înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului[ ][ ]
  Proces-verbal de constatare, încheiat între DAJ și fermier ca dovadă a producției minime de 490 kg conuri uscate hamei/ha[ ]
  Documente contabile interne prin care face dovada procesării producției minime în cazul în care fermierul are și calitatea de procesator înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului[ ]
  7.9 Sfeclă de zahăr[ ]Copie a contractului de producere a sfeclei de zahăr încheiat cu o fabrică de zahăr, recunoscută de MADR, conform modelului din anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ și se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetație privind respectarea condițiilor agrotehnice, a suprafeței și densității culturii.[ ][ ]
  Factura de comercializare a unei producții minime de 26.400 kg/ha pentru persoanele juridice sau adeverința eliberată de fabrica de zahăr recunoscută de MADR pentru persoanele fizice[ ]
  Documente privind utilizarea seminței certificate:Document oficial de certificare a lotului de sămânță/Buletin de analiză oficială /Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalență sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate sau adeverința eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr.[ ]
  7.10 Tomate pentru industrializare[ ]Dovada livrării cantității minime de 15 tone tomate/ha la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor[ ][ ]
  Factura de valorificare a cantității minime de 15 tone tomate/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a cantității minime de 15 tone tomate/ha, la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor.[ ]
  Documente contabile interne prin care face dovada procesării producției minime de 15 tone tomate/ha în cazul în care fermierul are și calitatea de procesator[ ]
  Documente privind utilizarea seminței certificate oficial, inclusiv categoria standard:Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor (procentul din sămânța certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar) și[ ]
  Document oficial de certificare a lotului de sămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Document care atestă calitatea semințelor certificate autohtone vizate în prealabil de ICTSMS sau de Laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor/Buletin de analiză oficială/Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalenta sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate[ ]
  Factura de achiziție sau fila/filele din carnetul de comercializare a răsadului, însoțită de copii de pe plicul de semințe folosite pentru producerea răsadului sau copie de pe documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau copie de pe raportul de control dacă furnizorul răsadului este persoană fizică sau juridică autorizată de ITCSMS pentru multiplicarea de material săditor legumicol, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeței declarate.[ ]
  7.11 Castraveți pentru industrializare[ ]Dovada livrării unei producții de cel puțin 12 tone castraveți/ha la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor[ ][ ]
  Factură de valorificare a producției minime de 12 tone castraveți/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a producției minime de 12 tone castraveți/ha, la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor[ ]
  Documente contabile interne prin care face dovada procesării producției minime de 12 tone castraveți/ha în cazul în care fermierul are și calitatea de procesator[ ]
  Documente privind utilizarea seminței certificate oficial inclusiv categoria standard:Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor (procentul din sămânța certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat la hectar) și[ ]
  Document oficial de certificare a lotului de sămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Document care atestă calitatea semințelor certificate autohtone vizate în prealabil de ICTSMS sau de Laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor/Buletin de analiză oficială/Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalenta sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate[ ]
  7.12_13 Legume cultivate în spații protejate (legume cultivate în sere: tomate, castraveți, ardei, varză timpurie și extratimpurie și legumele cultivate în solarii: tomate, castraveți, vinete, ardei și varză)
  7.12 Legume cultivate în sere[ ]Factura de comercializare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, a următoarelor cantități minime anuale pe hectarul cultivat, în funcție de legumele cultivate: 85 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă, 50 tone la castraveți pentru consum în stare proaspătă, 29 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă, 46 tone la varză pentru consum în stare proaspătă[ ][ ]
  Factura de comercializare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice, pentru o cantitate minimă de 50 tone la castraveți destinați industrializării către unități de industrializare înregistrate pentru siguranța alimentelor[ ]
  Documente privind utilizarea seminței certificate oficial inclusiv categoria standard (procentul din sămânța certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar):Factura sau bonul fiscal de achiziție a seminței șiDocument oficial de certificate a lotului de sămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Document care atestă calitatea semințelor certificate autohtone vizate în prealabil de ICTSMS sau de Laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor/Buletin de analiză oficială/Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țara terță care are echivalenta sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate[ ]
  Documente contabile interne prin care face dovada procesării producției minime în cazul în care fermierul are și calitatea de procesator[ ]
  7.13 Legume cultivate în solarii[ ]Factură de comercializare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole în cazul persoanelor fizice a următoarelor cantități minime anuale pe ha cultivat, funcție de legumele cultivate: 32 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă, 16 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă, 22 tone la varză pentru consum în stare proaspătă, 20 tone la vinete pentru consum în stare proaspătă, 30 tone la castraveți în stare proaspătă sau pentru procesare.[ ][ ]
  Factura de comercializare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice, pentru o cantitate minimă de 30 tone la castraveți destinați industrializării către unități de industrializare înregistrate pentru siguranța alimentelor[ ]
  Documente privind utilizarea seminței certificate inclusiv categoria standard (procentul din sămânța certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar):Factura sau bonul fiscal de achiziție a seminței șiDocument oficial de certificare a lotului de sămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Document care atestă calitatea semințelor certificate autohtone vizate în prealabil de ICTSMS sau de Laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor/Buletin de analiză oficială/Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalenta sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate[ ]
  Documente contabile interne prin care face dovada procesării producției minime în cazul în care fermierul are și calitatea de procesator[ ]
  7.14_17 Fructe destinate industrializării (prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarzăre)
  7.14 Prune destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice[ ]Factură de comercializare a producției minime de 5,6 tone prune/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor[ ][ ]
  Dovada procesării producției proprii (minimum 5,6 tone/ha), prin documente contabile interne în cazul în care unitățile de industrializare procesează producția proprie[ ]
  7.15 Mere destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice[ ]Factură de comercializare a producției minime de 7,8 tone mere/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor[ ][ ]
  Dovada procesării producției proprii (minimum 7,8 tone/ha), prin documente contabile interne în cazul în care unitățile de industrializare procesează producția proprie[ ]
  7.16 Cireșe și vișine destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice[ ]Factură de comercializare a producției minime de 4,4 tone cireșe și vișine/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor[ ][ ]
  Dovada procesării producției proprii (minimum 4,4 tone/ha), prin documente contabile interne în cazul în care unitățile de industrializare procesează producția proprie[ ]
  7.17 Caise și zarzăre destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice[ ]Factură de comercializare a producției minime de 4,7 tone caise și zarzăre/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor[ ][ ]
  Dovada procesării producției proprii (minimum 4,7 tone/ha), prin documente contabile interne în cazul în care unitățile de industrializare procesează producția proprie[ ]
  7.18 Cartof timpuriu pentru industrializare (include cartoful semitimpuriu și de vară)[ ]Dovada comercializării unei producții minime de 12,5 tone/ha către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor[ ][ ]
  Factură de comercializare a unei producții minime de 12,5 tone/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol către o unitate de procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor[ ]
  Documente privind utilizarea seminței certificate (fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânța certificată oficial din categoriile Prebază, Bază și Certificată):Document oficial de certificare a lotului de sămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie fermierului care solicită plata/Buletin de analiză oficială /Document de calitate și conformitate al furnizorului ca producător al semințelor sau copie de pe acest document în cazul în care furnizorul nu este și producător al semințelor/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalenta sau Eticheta oficială pentru fiecare lot însămânțat care poate ține loc de document de calitate și conformitate[ ]
  Documente contabile interne prin care face dovada procesării producției minime în cazul în care fermierul are și calitatea de procesator înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA[ ]
  7.19 Ovine (OF și OM)[ ]Adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor, pentru care se solicită SCZ, în Registrul Genealogic al rasei și înscrierea/înregistrarea oilor în registrul genealogic al rasei pentru care se solicită SCZ și respectarea raportului de maximum 35 femele ovine la un berbec înscris în registrul genealogic al rasei, avizată de către ANZ prin Oficiile pentru Zootehnie județene, după caz, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6^1 partea A din OMADR nr. 619/2015 modificat și completat (termen limită de depunere 02.09.2019).[ ][ ]
  Adeverința eliberată de Oficiul pentru zootehnie județean, prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine neînscrise și neînregistrate într-un Registru Genealogic la un berbec cu certificat de origine, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6^1 partea B din OMADR nr. 619/2015 modificat și completat (termen limită de depunere 02.09.2019).[ ]
  7.20 Caprine (CF și CM)[ ]Adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea țapilor, pentru care se solicită SCZ, în Registrul Genealogic al rasei și înscrierea/înregistrarea caprelor în registrul genealogic al rasei pentru care se solicită SCZ și respectarea raportului de maximum 35 femele caprine la un țap înscris în registrul genealogic al rasei, avizată de către ANZ prin Oficiile pentru Zootehnie județene, după caz, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6^1 partea A din OMADR nr. 619/2015 modificat și completat (termen limită de depunere 02.09.2019).[ ][ ]
  Adeverința eliberată de Oficiul pentru zootehnie județean, prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele caprine neînscrise și neînregistrate într-un Registru Genealogic la un țap cu certificat de origine, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6^1 partea B din OMADR nr. 619/2015 modificat și completat (termen limită de depunere 02.09.2019).[ ]
  7.21 Taurine din rase de carne și metișii acestora[ ]Copie de pe pașaportul fiecărui animal pentru care se solicită SC/copie document care atestă ieșirea din exploatație, pentru fiecare animal pentru care se solicită SCZ, inexistent în exploatație la data depunerii cererii;[ ][ ]
  Adeverința eliberată de agenția/asociația acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, care certifică rasa pentru animalele solicitate (tauri de reproducție din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul și/sau femel din rase de carne și tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne), precum și înscrierea în Registrul genealogic al rasei pentru tauri de reproducție din rase de carne și înscrierea/înregistrarea în Registrul genealogic al rasei pentru vaci din rase de carne și vaci metise cu rase de carne, avizată de ANZ prin oficiile județene;[ ]
  Adeverința eliberată de ANZ, prin oficiile județene, care certifică metisul cu rasa de carne pentru animalele solicitate (tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne din exploatațiile care nu se găsesc în evidențele asociației acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei)[ ]
  7.22 Vaci de lapte[ ]Copie de pe pașaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită SCZ[ ][ ]
  Adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de lapte, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei, avizată de ANZ, după caz.[ ]
  - copie de pe cel puțin un contract cu un prim cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoțită de copii de pe cel puțin o factură sau de pe cel puțin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte; sau- copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui sau- copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică sau- copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui pentru PFA, ÎI, ÎF și SC- copie de pe cel puțin un aviz de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe o notă de intrare-recepție în unitatea de procesare din care rezultă livrarea și recepția laptelui la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte[ ]
  7.23 Bivolițe de lapte[ ]Copie de pe pașaportul fiecărei bivolițe de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat[ ][ ]
  Adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bivolițelor, pentru care se solicită sprijin cuplat, în Registrul genealogic al rasei, avizată de către ANZ[ ]
  7.24 Viermi de mătase[ ]- Copie contract de livrare cu o unitate de procesare/operator din domeniu care are ca obiect de activitate comerțul gogoșilor de mătase și/sau pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile și/sau producția de țesături, pentru minimum 15 kg gogoși crude pentru fiecare cutie de 10 grame de ouă de viermi de mătase eclozionabile,[ ][ ]
  - Factura de achiziție a cutiilor cu ouă de viermi de mătase și copia autorizației sanitar veterinare a vânzătorului (se bifează doar dacă există documentele la data depunerii cererii, termenul limită de depunerea este 02.12.2019),[ ]
  - Factura fiscală de vânzare a gogoșilor crude de mătase către procesator/operatorsau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice sau dovada procesării producției proprii de gogoși crude de mătase în unitatea proprie, prin documente contabile interne (se bifează doar dacă există documentul la data depunerii cererii, termenul limită de depunere este 02.12.2019)[ ]
  8. Măsura 13 - „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice”:Plățile se acordă fermierilor activi care solicită anual sprijin.Fermierul se angajează anual să își continue activitate agricolă în UAT-uri eligibile pentru fiecare submăsură conform PNDR 2014 - 2020.Beneficiarii plăților trebuie să respecte condițiile de eligibilitate ale măsurii și normele privind eco-condiționalitatea prevăzute de Titlul VI al Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, pe toată suprafața agricolă a exploatației.[ ]
  - Submăsura 13.1 - „Plăți compensatorii în zona montană";[ ]ANC_ZM
  - Submăsura 13.2 - „Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative";[ ]ANC_SEMN
  - Submăsura 13.3 - „Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice".[ ]ANC_SPEC
  9. Măsura 10 - „Agro-mediu și climă”**):[ ]A1=M10_P1,Plățile se acordă fermierilor în calitate de utilizatori ai terenului agricol, care solicită anual sprijin, se angajează în mod voluntar să respecte condițiile de eligibilitate, cerințele de agro-mediu și clima, cerințele de bază și normele privind eco-condiționalitatea conform PNDR 2014 - 2020.Fermierul se angajează să mențină angajamentul de agro-mediu pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării acestuia pe aceleași suprafețe pentru care solicită acest tip de sprijin.Angajamentele se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor. Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT-uri eligibile conform PNDR 2014 - 2020.[ ][ ]
  Pachetul 1: Pajiști cu înaltă valoare naturală;
  Pachetul 2: Practici agricole tradiționale:- varianta .2.1 - lucrări manuale pe pajiști permanente utilizate ca fânețe;- varianta .2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețeA2=M10_P1.2.1,A3=M10_P1.2.2,
  Pachetul 3: Pajiști importante pentru păsări: sub-pachetul 3.1 - Crex crex:- varianta 3.1.1- lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex:- varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex;sub-pachetul 3.2 - Lanius minor și Falco vespertinus:- varianta 3.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus;- varianta 3.2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus;A4=M10_P 3.1.1,A5=M10_P 3.1.2,A6=M10_P 3.2.1,A7=M10 P 3.2.2,
  Pachetul 6: Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.):- varianta 6.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)- varianta 6.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);A8=M10_P 6.1,A9=M10_P 6.2,
  Pachetul 7: Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâscă cu gât roșu (Branta ruficollis) - (grâu, orz, secară, triticale, rapiță sau porumb)A10=M10_P 7,
  Pachetul 9 - Terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina):sub-pachetul 9.1 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică;sub-pachetul 9.2 - pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică:- varianta 9.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru acvila țipătoare mică.- varianta 9.2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru acvila țipătoare micăA65= M10_P9.1A66= M10_P9.2.1A67= M10_P9.2.2
  Pachetul 10 - Refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricoleA68= M10_P10
  Pachetul 11 - Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda):sub-pachetul 11.2 - pajiști importante pentru dropie:- varianta 11.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru dropie;- varianta 11.2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru dropie;- varianta 11.2.3 - lucrări cu utilaje grele pe pajiști importante pentru dropie)A71=M10_P11.2.1A72=M10_P11.2.2A73=M10_P11.2.3
  9. Măsura 10 - „Agro-mediu și climă”**):Pachetul 4: Culturi verzi (mazăre, măzăriche, rapiță, muștar, lupin, sulfină);[ ]A11=M10_P4Plățile se acordă fermierilor care solicită anual sprijin, se angajează în mod voluntar să respecte condițiile de eligibilitate, cerințele de agro-mediu și climă, cerințele de bază și normele privind eco-condiționalitatea conform PNDR 2014 - 2020.Fermierul se angajează să mențină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5 ani de la data semnării acestuia pe suprafața totală angajată pentru care solicită acest tip de sprijin.Angajamentele se aplică la nivel de suprafață total angajată, existând posibilitatea schimbării anuale a parcelelor pe perioada angajamentelor. Are aplicabilitate la nivel național.[ ][ ]
  9. Măsura 10 - „Agro-mediu și clima”**):Pachetul 5: Adaptarea la efectele schimbărilor climatice (sorg, porumb, floarea soarelui, soia);Pachetul 11 - Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda):sub-pachetul 11.1 - terenuri arabile importante pentru dropie- varianta 11.1.1 - conversia terenurilor arabile în pajiști, (leguminoase furajere perene, mixturi de leguminoase furajere perene cu graminee perene)- varianta 11.1.2 - zonă de protecție pentru dropie pe teren arabil (asolament din: leguminoase furajere perene/mixturi de leguminoase perene, rapiță de toamnă și cereale păioase)[ ]A12=M10_P5A69= M10_P11.1.1A70=M10_P11.1.2Plățile se acordă fermierilor care solicită anual sprijin, se angajează în mod voluntar să respecte condițiile de eligibilitate, cerințele de agro-mediu și climă, cerințele de bază și normele privind eco-condiționalitatea conform PNDR 2014 - 2020.Fermierul se angajează să mențină angajamentul de agro-mediu pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării acestuia, pe aceleași suprafețe pentru care solicită acest tip de sprijin.Angajamentele se aplică la nivel de suprafață total angajată, existând posibilitatea schimbării anuale a parcelelor pe perioada angajamentelor.Parcelele pentru care se solicită acest tip de piață se află în UAT_uri eligibile conform PNDR 2014 - 2020.[ ][ ]
  9. Măsura 10 - „Agro-mediu și climă"**):Pachetul 8: Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon: Specia Ovine: Rasele - Țigaie cu cap negru de Teleorman, Rațca (Valahă cu coarne în tirbușon), Karakul de Botoșani, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Merinos de Palas, Tigaie - varietatea ruginieSpecia Caprine: Rasele - Carpatina, Alba de Banat,Specia Taurine: Rasa - Sura de StepăSpecia Bubaline: Rasa - Bivolul românescSpecia Ecvidee: Rasele - Furioso North Star, Huțul, Gidran, Semigreul românesc, Shagya Arabă, Nonius, Lipițan,Specia Porcine: Rasele - Bazna, Mangalița[ ]A13=M10_P 8Plățile se acordă fermierilor care solicită anual sprijin, se angajează în mod voluntar să respecte condițiile de eligibilitate, cerințele de agro-mediu și climă, cerințele de bază și normele privind eco-condiționalitatea conform PNDR 2014 - 2020.Fermierul se angajează să mențină angajamentul de agro-mediu pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării acestuia cu numărul de animale femele adulte de reproducție din rasele locale în pericol de abandon prevăzut la semnarea angajamentului, precum și descendenții femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârșitului programului.[ ][ ]
  10. Măsura 11 - „Agricultura ecologică”***):- Submăsura 11.1: „Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică":Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la agricultura ecologică,Pachetul 2 - legume aflate în conversia la agricultura ecologică,Pachetul 3 - livezi aflate în conversia la agricultura ecologică,Pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică,Pachetul 5 - plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică,Pachetul 6 - pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:- varianta 6.1 - pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică fără angajament de agro-mediu și climă (M10)- varianta 6.2 - pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică cu angajament de agro-mediu și climă (M10)[ ]A14=M11_S1_P1,A15=M11_S1_P2,A16=M11_S1_P3,A17=M11_S1_P4,A18=M11_S1_P5,A19=M11_S1_P6.1,A74 - A87 = M11_S1_P6.2 + M10****)Plățile se acordă fermierilor care solicită anual sprijin, sunt fermieri activi și se angajează în mod voluntar să respecte condițiile de eligibilitate, cerințele de bază, cerințele de agricultură ecologică și normele privind ecocondiționalitatea.Fermierul se angajează în mod voluntar să respecte practici și metode specifice agriculturii ecologice și să mențină angajamentul pentru conversia la metodele de agricultură ecologică maximum 2 ani pentru culturi anuale sau maximum 3 ani pentru culturi perene de la data semnării acestuia, pe aceleași suprafețe pentru care solicită acest tip de sprijin.După încheierea perioadei de angajament, beneficiarii submăsurii trebuie să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv.Angajamentele se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada celor 5 ani de angajament.P1 - P5 au aplicabilitate la nivel național.P6.1 se poate aplica la nivel național, pe parcela fără angajament de M10.P6.2 se poate aplica în UAT-urile eligibile pentru P1. P2, P3.1. P3.2, P6, P9.2, P11.2 din M10 și numai împreună cu angajament pentru unul dintre aceste pachete. Combinarea P6.2 cu unul dintre pachetele M 10 pe aceeași parcelă este obligatorie.[ ][ ]
  Copie contract încheiat între organismul de control și beneficiarCUI organism certificare/entitate mandatată[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ]
  Copie fișă de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică[ ]
  Copie după documentul justificativ (master certificat, certificat de conformitate, certificat de confirmare a conversiei) și anexa aferentă - se depun conform termenului stipulat în Ordinul MADR nr. 895/2016, cu modificările și completările ulterioare
  10. Măsura 11 - „Agricultura ecologică”***):- Submăsura 11.2: „Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică”:Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) certificate în agricultura ecologică,Pachetul 2 - legume certificate în agricultura ecologică,Pachetul 3 - livezi certificate în agricultura ecologică,Pachetul 4 - vii certificate în agricultura ecologică,Pachetul 5 - plante medicinale și aromatice certificate în agricultura ecologică,Pachetul 6 - pajiști permanente certificate în agricultura ecologică:- varianta 6.1 - pajiști permanente certificate în agricultura ecologică fără angajament de agro-mediu și climă (M10)- varianta 6.2 - pajiști permanente certificate în agricultura ecologică cu angajament de agro-mediu și climă (M10)[ ]A20=M11_S2_P1,A21=M11_S2_P2,A22=M11_S2_P3,A23=M11_S2_P4,A24=M11_S2_P5,A25=M11_S2_P6.1,A88-A101 =M11_S2_P6.2+M10Plățile se acordă fermierilor care solicită anual sprijin, sunt fermieri activi și se angajează în mod voluntar să respecte condițiile de eligibilitate, cerințele de bază, cerințele de agricultură ecologică și normele privind ecocondiționalitatea.Fermierul se angajează să mențină angajamentul pentru agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data semnării acestuia.Angajamentele se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada celor 5 ani de angajament.P1-P5 au aplicabilitate la nivel național.P6.1 se poate aplica la nivel național, pe parcela fără angajament de M10.P6.2 se poate aplica în UAT-urile eligibile pentru P1, P2, P3.1, P3.2, P6, P9.2, P11.2 din M10 și numai împreună cu angajament pentru unul dintre aceste pachete. Combinarea P6.2 cu unul dintre pachetele M10 pe aceeași parcelă este obligatorie.[ ][ ]
  Copie contract încheiat între organismul de control și beneficiarCUI organism certificare/entitate mandatată[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ]
  Copie fișă de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică[ ]
  Copie după documentul justificativ (master certificat, certificat de conformitate) și anexa aferentă - se depun conform termenului stipulat în Ordinul MADR nr. 895/2016, cu modificările și completările ulterioare
  CÂMPURILE NOTATE CU „*" SUNT OBLIGATORII.**) Pentru angajamentele din cadrul Măsurii 10 - PNDR 2014 - 2020 și aflate în desfășurare, în cazul în care suprafața aflată sub angajament crește cu peste 50% sau mai mult de 1 ha față de suprafața determinată în primul an de angajament lent (suprafața angajată), precum și în cazul solicitării adiționale a pachetului 2 pe un angajament de pachet 1 aflat în desfășurare, angajamentul inițial se închide „condiționat” (dar se va verifica respectarea lui până la împlinirea celor 5 ani de la semnare) și fermierul trebuie să deschidă unul nou pentru o durată de 5 ani de la data semnării în noile condiții.În cazul solicitării pe o parcelă nouă a P1, P2, P3, P6, P7, P9.1, P9.2, P10 și P11.2 (pachete care se urmăresc la nivel de parcelă) și pe o suprafață nouă a P4, P5 și P11.1 (pachete care se urmăresc la nivel de suprafață totală angajată) din M10, fermierii deschid noi angajamente.Dacă fermierul declară un număr mai mare de animale/rasă de peste 20% din numărul de animale/rasă determinat în primul an de angajament, va semna un nou angajament de P8 - M10 (se deschide un nou angajament pentru întregul număr de animale/rasă pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul în care angajamentul a fost înlocuit). Angajamentul inițial de P 8 continuă și urmărește până la expirarea celor 5 ani.Pentru toate aceste situații, fermierul deschide noi angajamente, completează și semnează partea V.3.1 - ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII*) - M 10 - AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ.***) Pentru angajamentele din cadrul Măsurii 11-PNDR 2014 - 2020 și aflate în desfășurare, în cazul în care suprafața aflată sub angajament crește cu peste 50% sau mai mult de 1 ha față de suprafața determinată în primul an de angajament (suprafața angajată), angajamentul inițial se închide „condiționat" (dar se va verifica respectarea lui până la împlinirea celor 5 ani de la semnare) și fermierul trebuie să deschidă unul nou pentru o durată de 5 ani de la data semnării în noile condiții.Atenție! Suprafața adăugată trebuie să aibă același statut ecologic/an de conversie cu suprafața aflată sub angajament.În cazul solicitării pe o parcelă nouă a pachetelor din M 11 - PNDR 2014 - 2020, completează și semnează partea V.3.2/partea V.3.3 - ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII - Măsura 11 - "Agricultura ecologică”.În situația în care există o derogare de la perioada de conversie, beneficiarii depun la APIA copia documentației privind derogarea.Dacă documentația se depune până la termenul limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalități), angajamentul semnat în cadrul sM11.1 se închide fără recuperarea sumelor acordate în campaniile anterioare. Fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. Fermierul poate deschide angajament nou în cadrul sM11.2., începând din anul obținerii derogării, în perioada de depunere a cererii unice de plată.Dacă fermierul obține derogarea de la durata perioadei de conversie după termenul limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalități), prin cererea unică de plată a solicitat sprijin prin sM11.1, anul aprobării derogării reprezintă ultimul an de angajament pe sM11.1, iar nivelul plății în anul respectiv va fi cel corespondent SM11.2. Fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor obținerii derogării fermierul poate să deschidă angajament pentru sM11.2.****) Pentru combinațiile M11_P6.2 cu unul dintre pachetele 1, 2, 3, 6, 9.2, 11.2 din M10 se va alege codul corespunzător din tabelul nr. 9 din anexa la cererea unică de plată 2019.
  (la 14-03-2019, Subtitlul 7.5 din Titlul IV, Anexa nr. 1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 99 din 19 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 14 martie 2019 )
  V.1. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII Subsemnatul ..........................., în calitate de ............. declar că am fost informat și mă angajez să respect pe întreaga exploatație, următoarele:1. Condițiile și modalitățile de acordare a plăților directe, a ajutoarelor naționale tranzitorii conform reglementărilor europene și naționale și a plăților pentru Măsurile 10, 11, 13 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, astfel:– să exploatez un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețin un număr minim de animale. Prin excepție, pentru Schema de sprijin cuplat pentru legume cultivate în sere și solarii prevăzută la art. 1 alin. (2), lit. e) din Ordonanța de Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (denumită în continuare ordonanță), suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha (conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanță), iar suprafața minimă a parcelei este 0,03 ha. În cazul livezilor tradiționale suprafața minimă eligibilă a parcelelor agricole pentru pachetele 1 și 2 ale M 10 (cu angajamente aflate în desfășurare) este de 0,3 ha.– să identific, să declar în cadrul blocului fizic parcele agricole pe care le utilizez în aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de APIA, care permite prelucrarea datelor spațiale și alfanumerice privind suprafețele declarate și să utilizez datele cadastrale disponibile.– să respect condițiile de eligibilitate și specifice de acordare a sprijinului financiar pentru schemele de plată în sectorul vegetal și zootehnic și mă angajez să respect condițiile de acordare;– să depun anual o singură cerere unică de plată, indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sau exploatațiile zootehnice în care dețin animale sunt situate în localități/județe diferite;– să prezint la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, documentele prevăzute la art. 5, 6, 6^1, 7 și 7^1 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări și completările ulterioare, după caz;– să prezint la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, documentele generale și specifice obligatorii pentru schemele de plată din sectorul zootehnic;– să respect legislația comunitară și națională în vigoare cu privire la identificarea și înregistrarea animalelor.2. Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea plăților directe și a plăților compensatorii pentru Măsurile 10, 11, 13 din PNDR 2014-2020, precum și înscrierea cu intenție în formularul de cerere și/sau în documentele aferente cererii, a informațiilor incomplete/neconforme cu realitatea, atrag după sine sancțiuni de natură financiară și/sau penală, după caz.3. Beneficiarii plăților directe sunt fermierii activi, persoane fizice sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare. Arendatorul, concedentul, locatorul și/sau comodantul nu beneficiază de plăți pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință conform art. 7 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare. În categoria beneficiarilor de plăți se încadrează și cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare, precum și grupurile de producători care desfășoară activitate agricolă.4. Beneficiarii rentei viagere pentru suprafețele arendate/înstrăinate, conform Legii nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare nu beneficiază de plăți pentru terenul arendat/înstrăinat. Acest teren nu face obiectul prezentei declarații.5. Schimbarea categoriei de folosință a terenului, se face numai în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Suprafețele scoase din circuitul agricol nu fac obiectul prezentei declarații.6. În cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A. întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și/sau aplică prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.7. Declar că la momentul completării declarației de suprafață 2019, am avut la dispoziție suprafețele determinate (constatate) în urma controalelor pentru cererea depusă anterior (doar dacă fermierul a avut cerere depusă în campania anterioară) conform art. 72 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările și completările ulterioare și am luat la cunoștință asupra avertizărilor din aplicația IPA online.8. Este interzisă utilizarea produselor de protecție a plantelor pe suprafețele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic cultivate cu strat vegetal prevăzute în Anexa nr. 9 din OMADR nr. 619/2015 și culturi fixatoare de azot prevăzute în Anexa nr. 10 din OMADR nr. 619/2015; pe suprafețele declarate ca zone de interes ecologic cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție și Miscanthus este interzisă utilizarea produselor de protecție a plantelor și utilizarea îngrășămintelor minerale, conform art. 86 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări și completări ulterioare.9. Nu se acordă nicio plată dacă se stabilește că au fost create artificial condiții pentru obținerea plăților aferente schemelor de plată/măsurilor compensatorii, cu scopul de a obține un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările și completările ulterioare. În cazul angajamentelor multianuale se recuperează sumele plătite anterior pentru pachetele/sub-pachete/variantele din măsurile/sub-măsurile respective.10. Structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., A.F.I.R., A.N.S.V.S.A., A.N.Z., A.N.F., Comisiei Europene, Curții de Conturi Europene, Curții de Conturi a României și alte structuri competente au dreptul de a verifica informațiile din dosarul cererii unice de plată precum și documentele aflate în legătură cu aceasta, caietul de agromediu/agricultură ecologică, registrul individual al exploatației zootehnice, registrele contabile, dovezile de plată, etc.11. Datele cu caracter personal pot fi procesate de către autorități naționale sau ale Uniunii în conformitate cu art. 117, din Regulamentul UE nr. 1306/2013. cu modificările și completările ulterioare. În caz de supradeclarare/suprapunere cu unul sau mai mulți solicitanți, sunt de acord ca numele și prenumele meu/denumirea societății pe care o reprezint să fie afișat în interfața aplicației IPA-ONLINE și să poată fi vizualizat de solicitanții cu care sunt în conflict de supradeclarare/suprapunere, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.12. Declar că am fost informat asupra obligativității respectării condițiilor de eligibilitate, a cerințelor de bază și specifice măsurilor de mediu și climă și a normelor privind ecocondiționalitatea și am primit un exemplar din partea: V.1. - ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII în care este inclus și angajamentul aferent M13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, V.2. - ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII-NORME PRIVIND ECOCONDIȚIONALITATEA, V.3.1. - ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII - Măsura 10 - "Agro-mediu și climă" (în primul an de angajament), V.3.2. - ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII - Măsura 11 - "Agricultura ecologică" (în primul an de angajament) și DECLARAȚIE SECTOR ZOOTEHNIC, după caz. Mă angajez să respect următoarele:1. Să prezint documente suplimentare solicitate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în legătură cu cererea unică de plată, în termenele stabilite de aceasta (conform art. 40 alin. (2) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări ulterioare).2. În cazul în care refuz efectuarea controlului pe teren desfășurat de către structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., A.F.I.R., A.N.S.V.S.A., A.N.Z., A.N.F., Comisiei Europene, Curții de Conturi Europene, Curții de Conturi a României și alte structuri competente, cererea unică de plată va fi respinsă de la plată conform art. 59 alin. (7) din Regulamentul UE nr. 1306/2013, cu modificări și completări ulterioare. În cazul M 10 și M 11, refuzul controlului conduce și la recuperarea sumelor acordate până la momentul respectiv în cadrul acestor măsuri; angajamentele de M 10 și M 11 rămân în desfășurare.3. În cazul în care după depunerea cererii unice de plată au intervenit modificări ale informațiilor declarate (de ex: schimbări referitoare la suprafața agricolă utilizată a exploatației, transferarea exploatației, aprobarea unei rente agricole viagere, în termen de 15 zile calendaristice, le comunic în scris la A.P.I.A (conform art. 8 alin. (1) litera i) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări ulterioare).4. Dacă exploatația a fost afectată de un caz de forță majoră/circumstanță excepțională mă angajez să notific acest fapt în scris la A.P.I.A. în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care sunt în măsură să trimit respectiva notificare și să furnizez dovezi relevante care atestă apariția situațiilor de forță majoră (conform art. 31 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări ulterioare) printr-o înștiințare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12 la Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare (conform art. 31 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări ulterioare). În baza art. 2 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 1306/2013, cu modificările și completările ulterioare "forța majoră" și "circumstanțele excepționale" sunt recunoscute, în special, în următoarele cazuri: (a) decesul beneficiarului; (b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului; (c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploatația agricolă; (d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe exploatația agricolă; (e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parțial sau integral șeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului; (f) exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii. În ceea ce privește M 10, M 11, dacă un beneficiar nu și-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale și a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislației în vigoare, plata respectivă nu se acordă pentru anul în care s-a manifestat cazul de forță majoră sau circumstanța excepțională și nu se vor recupera sumele primite din campaniile anterioare. Angajamentul multianual rămâne în vigoare în caz de forță majoră și se închide în caz de circumstanțe excepționale și deces. În cazul M 13, plata corespunzătoare se acordă în campania curentă dacă situația de forță majoră și circumstanțe excepționale se notifică în scris autorității competente și dacă au fost prezentate documente justificative în acest sens, în termen.5. Sunt de acord ca datele din cererea unică de plată și documentele anexate să fie introduse în baza de date I.A.C.S. (administrată de A.P.I.A. conform art. 67, 68 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările și completările ulterioare), verificate (conform art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările și completările ulterioare) și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și evaluări economice.6. Sunt de acord ca datele prevăzute la art. 111 și 112 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu beneficiarii plăților să fie publicate ex-post anual pe site-ul APIA și să poată fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Uniunii și ale statelor membre, precum și în cazul lucrărilor de infrastructură de interes public, în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii, potrivit prevederilor art. 113 din același regulament.7. Mă oblig să furnizez toate informațiile solicitate motivat de către APIA, în termenele stabilite de aceasta.8. Mă angajez să desfășor activitate agricolă în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M 13) și să respect normele privind ecocondiționalitatea pe întreaga suprafață a exploatației (numai pentru fermierii activi ale căror parcele agricole se află în zonele eligibile pentru M 13 și care solicită sprijinul corespunzător) și pe tot parcursul anului calendaristic. Angajamentele aferente M 13 sunt anuale. Nerespectarea condițiilor de eligibilitate M 13 se sancționează conform ordinului MADR de sancțiuni. Pentru UAT care au fost eligibile în perioada 2015-2018 în cadrul sM.13,2, dar care devin neeligibile în urma actualizării procesului de fine tuning, se va realiza o scădere progresivă a plăților, în limitele prevăzute la art. 31 alin. (5) al R.1305/2013:[ ] în anul 2019 - nivelul plății compensatorii este de 62 euro/ha/an și[ ] în anul 2020 - 25 euro/ha/an Pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative, ca urmare a aplicării exercițiului de ajustare (fine tuning) au fost eliminate o serie de unități administrativ-teritoriale de nivel LAU2 în care constrângerile naturale au fost înlăturate cu ajutorul unor investiții (irigații) sau prin activitate economică (vii și livezi sau unde productivitatea normală a terenurilor prin sistemele agricole compensează pierderile de venit sau costurile suplimentare) suprafața agricolă exclusă din zonele eligibile în urma procesului de ajustare este de aprox. 106.000 ha, fiind situată pe teritoriul a 23 UAT. S-au adăugat și 11 noi UAT-uri cu o suprafață aproximativă de 79.000 ha. Lista UAT-urilor eligibile M13 poate fi consultată în secțiunea http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-de-informare-anul-2019.9. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificări și completări ulterioare, datele înscrise în Formularul de cerere unică de plată și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete. Semnătura titular cerere/reprezentant, administrator desemnat/împuternicit
  Nume și prenume în clar împuternicit: Data: ......../2019
  Centrul județean/local APIA: Cererea prelucrată: Numele și prenumele operatorului APIA: Data și semnătura: Numele și prenumele verificatorului APIA: Data și semnătura:
  Controlul vizual a fost realizat (se bifează codul controlului vizual): A [ ] B [ ] C [ ]
  Numele și prenumele funcționarului APIA care realizează controlul vizual*): *) (același funcționar care a primit cererea unică de plată) Data și semnătura:
  V.2. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII - NORME PRIVIND ECOCONDIȚIONALITATEA Subsemnatul ....................... în calitate de ................. declar că am fost informat cu privire la obligativitatea respectării normelor privind ecocondiționalitatea, conform Ordinului MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54 din 2015, cu modificările ulterioare*) și mă angajez să le respect pe întreaga exploatație. Mă angajez să declar toate animalele existente în cadrul exploatației/gospodăriei și codul/codurile de exploatație cu care sunt înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor administrat de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranță Alimentelor (A.N.S.V.S.A.). Mă oblig să asigur accesul inspectorilor A.P.I.A., A.F.I.R., A.N.S.V.S.A. și ai Autorității Naționale Fitosanitare (A.N.F.) pentru verificarea respectării normelor privind ecocondiționalitatea.  +  Domeniul: Mediu, schimbări climatice, bunele condiții agricole ale terenurilor  +  Apă SMR 1 - Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole GAEC 1 - Crearea/menținerea benzilor tampon (fâșiilor de protecție) în vecinătatea apelor de suprafață GAEC 2 - Respectarea procedurii de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigații în agricultură**) GAEC 3 - Protecția apelor subterane împotriva poluării cu substanțe periculoase enumerate în anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia aflată în vigoare în ultima zi a valabilității sale  +  Sol și stoc de carbon GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condițiile locale specifice pentru limitarea eroziunii GAEC 6 - Menținerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicția de a incendia miriștile arabile  +  Biodiversitate SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică  +  Peisaj, nivelul minim de întreținere GAEC 7 - Menținerea particularităților peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolați și terasele existente pe terenul agricol, inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și creștere a păsărilor sălbatice, luând măsuri pentru evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol.  +  Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor  +  Siguranța alimentară SMR 4 - Principii și cerințe generale ale legislației alimentare și proceduri în domeniul siguranței produselor alimentare SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor betaagoniste în creșterea animalelor  +  Identificarea și înregistrarea animalelor***) SMR 6 - Identificarea și înregistrarea suinelor SMR 7 - Identificarea și înregistrarea bovinelor SMR 8 - Identificarea și înregistrarea animalelor din speciile ovină și caprină  +  Bolile animalelor SMR 9 - Prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST)  +  Produse de protecție a plantelor SMR 10 - Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor  +  Domeniul: Bunăstarea animalelor  +  Bunăstarea animalelor SMR 11 - Norme minime privind protecția vițeilor SMR 12 - Norme minime de protecție a porcinelor SMR 13 - Protecția animalelor de fermă
  Data:Semnătură:
  *) Nu se aplică sancțiuni administrative pentru nerespectarea normelor privind ecocondiționalitatea următoarelor scheme de plată: Ajutoare Naționale Tranzitorii (ANT) și Schema simplificată pentru micii fermieri (conf. art. 1 alin. (2) din Anexa 1 la Ordinul MADR nr. 999/2016). **) Beneficiarii care utilizează apa pentru irigații trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a apei de irigații. ***) Beneficiarii care dețin animale trebuie să prezinte în mod obligatoriu copia cardului exploatației, iar în cazul în care fermierul nu deține card de exploatație, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată.
  V.3.1. - ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII *) - M 10 - AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ  +  Condiții de eligibilitate și alte condiții legate de respectarea angajamentelor:I. Angajamente (prevederi aplicabile în funcție de pachetul(ele) solicitat(e)): Pentru accesarea pachetelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11:1. Am luat la cunoștință că pentru acordarea plăților pentru M 10, suprafața minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha.2. Mă angajez să implementez și să mențin angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5 ani de la data semnării acestuia.3. Mă angajez să respect pe parcelele aflate sub angajament, pe toată durata angajamentului, cerințele de bază relevante pentru angajamentele de agro-mediu și climă.4. Mă angajez să respect cerințele specifice pachetului/pachetelor de agro-mediu și climă solicitat/e, pe suprafețele pentru care aplic, pe toată durata celor 5 ani de angajament de la data semnării.5. Mă angajez să mențin o evidență a activităților agricole pe aceste suprafețe corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu. Voi completa anual Caietul de agro-mediu și îl voi menține pe perioada de 5 (cinci) ani de la data la care am semnat angajamentul. Pentru monitorizarea ex-post, voi menține Caietul de agro-mediu încă 3 ani după încheierea angajamentului.6. Mă angajez să mențin pe perioada celor 5 ani de angajament suprafețele angajate în primul an (aceleași parcele agricole pentru P1, P2, P3, P6, P7, P9.1, P9.2, P10, P11.2 și aceeași suprafață total angajată pentru P4, P5, P11.1).7. Am luat la cunoștință că, în cazul în care suprafața aflată sub angajamentul de agro-mediu se reduce, se vor aplica reduceri, excluderi și recuperări ale plăților, așa cum sunt prevăzute de sistemul de sancțiuni aplicabil M10.8. Am luat la cunoștință că, în cazul pachetelor 4 și 7, pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de eco-condiționalitate referitor la protecția solului pe timpul iernii (GAEC 4), acestea se pot aplica pe maximum 80% din suprafața de teren arabil (TA și Tan) aparținând unei ferme.
  Data:Semnătură: ........................
  Pentru accesarea pachetului 5 (suplimentar):9. Am luat la cunoștință că numai fermierii care dețin în cadrul fermei suprafețe arabile (TA și Tan) mai mici de 10 ha sunt eligibili P5.
  Data:Semnătură: ........................
  Pentru accesarea pachetului 8:1. Mă angajez să țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu (de bază și specifice la nivelul efectivelor aflate sub angajament).2. Mă angajez să respect cerințele specifice angajamentelor privind creșterea animalelor femele adulte de reproducție din rase locale în pericol de abandon pe o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului.3. Mă angajez să mențin efectivul de animale femele adulte de reproducție prevăzut la începutul programului, pe o perioadă de 5 ani, precum și a descendenților femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârșitul programului. Dacă efectivul angajat se va reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, mă angajez să notific APIA în maximum 15 zile lucrătoare de la data eliberării documentului constatator și să refac efectivul de femele adulte de reproducție, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare în maximum 6 luni de la momentul notificării.4. Am luat la cunoștință că pentru accesarea P8 fermierii trebuie să dețin femele de reproducție de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în program, înscrise în registrul genealogic al rasei - secțiunea principală - condus de asociații acreditate de ANZ.5. Mă angajez să respect cerințele de bază relevante pachetului.
  Data:Semnătură: ........................
  II. Angajamente (prevederi aplicabile tuturor pachetelor din cadrul M 10):1. Mă angajez să respect cerințele de bază pe parcelele cu angajamente de M 10, respectiv:a. cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor prevăzute de legislația națională,b. activitățile minime stabilite în temeiul art. 4 alin. (1) litera (c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, Nu sunt eligibile la plată suprafețele agricole pe care se constată, în urma controlului pe teren, că nu s-a desfășurat activitatea agricolă.c. alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislația națională,d. normele GAEC și/sau SMR (eco-condiționalitate) relevante pachetelor stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.a. Cerințele minime relevante privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor sunt următoarele:
  Cerința minimă Folosirea îngrășămintelor (1)/Fito-sanitar (2)
  CM 1.1 Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizați pentru vânzare (Ordin Comun MADR/MMP/MS nr. 94/1.378/1.071/2010)
  CM 2.1 Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecție a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare(H.G. nr. 1.559/2004, O.U.G. nr. 4/1995)
  CM 2.2 Este permisă utilizarea produselor de protecție a plantelor numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare(H.G. nr. 1.559/2004, O.U.G. nr. 4/1995)
  b. Activitățile minime sunt următoarele:
  AM 1 Îndepărtarea vegetației prin lucrări de cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puțin o dată pe an pe terenul arabil;
  AM 2 Pășunat cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual pe pajiștipermanente în conformitate cu prevederile legislației specifice în domeniul pajiștilor. În cazul pajiștilor permanente situate la altitudinide peste 1800 m, menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat activitatea minimă constă în pășunat, cu asigurarea uneiîncărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează
  AM 4 Mulgerea, reproducerea animalelor și deținerea acestora în scopuri agricole
  c. Alte cerințe minime obligatorii relevante prevăzute în legislația națională sunt următoarele:
  Cerința minimă Prevedere legislația națională
  CMLN 1 Obligația ca animalele să fie din rasă pură înscrise în registrul genealogic al rasei respective secțiunea principalăBOVINE: art. 1 lit. a) și b) din Norma cu privire la animalele de reproducție de rasă pură din specia bovine, aprobată prin Ordinul MADR nr. 765/2009, cu modificările și completările ulterioareOVINE și CAPRINE: art. 2 lit. a) și b) din Norma cu privire la animalele de reproducție de rasă pură din speciile ovine și caprine, aprobată prin Ordinul nr. 20/2006, cu modificările și completările ulterioare.ECVIDEE: art. 6 lit. a) din Legea calului nr. 389/2005, cu modificările și completările ulterioarePORCINE: art. 1 lit. a) și c) din Norma privind animalele de reproducție din specia porcine, aprobată prin Ordinul MAPDR nr. 13/2006, cu modificările și completările ulterioare
  CMLN 2 Obligația identificării animalelor BOVINE: art. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea, bovinelor în România, cu modificările și completările ulterioare OVINE și CAPRINE: art. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare ECVIDEE: art. 19 alin. (1) din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările și completările ulterioare PORCINE: art. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  CMLN 3 Obligația ca animalele să fie cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ecvideelor, ovinelor și caprinelor, aprobat prin HG nr. 1.156/2013.
   +  Cerințele de bază aplicabile pentru fiecare pachet/variantă
  Măsură/sub-măsură/pachet/variantă Eco-condiționalitate Cerințe minime îngrășăminte și pesticide Alte obligații legale Activitate agricolă minimă
  Pachetul 1 GAEC3, GAEC7 (elementul 3), SMR1 (elementele 1b, 1c, 1g, 1h, 2), SMR3 (elementele 1a, 1b, 2a, 2b, 2c),SMR10 (elementele 1, 2, 3, 4, 5, 6^1 CM1.1, CM2.1, CM2.2 - AM 2
  - Pachetul 2 ● varianta 2.1 ● varianta 2.2 - - - AM 2
  - Pachetul 3 ● sub-pachetul 3.1 ● varianta 3.1.1 ● varianta 3.1.2 ● sub-pachetul 3.2 ● varianta 3.2.1 ● varianta 3.2.2 GAEC3, GAF.7 (elementul 3), SMR1 (elementele 1b, 1c, 1g, 1h, 2), SMR2 (elementele 1a, 1b, 2a, 2b, 2c),SMR10 (elementele l, 2, 3, 4, 5, 6) CM1.1, CM2.1, CM2.2 - AM 2
  - Pachetul 4 GAEC4, GAEC6 (elementul 2), - - AM 1
  - Pachetul 5 AMR1 (1b, 1c, 1g, 1h, 2), GAEC6 (elementele 1, 2) - AM 1
  - Pachetul 6 ● varianta 6.1 ● varianta 6.2 GAEC3, GAEC7 (elementul 3), SMR1 (elementele 1b, 1c, 1g, 1h, 2), SMR2 (elementele 1a, 1b, 2a, 2b, 2c),SMR10 (elementele 1. 2, 3, 4, 5, 6) CM1.1, CM2.1, CM2.2 - AM 2
  - Pachetul 7 GAEC3, GAEC4, GAEC6 (elementul 2),SMR1 (elementele 1b, 1c, 1g, 1h, 2),SMR2 (elementele 1a, 1b, 2a, 2b, 2c),SMR10 (elementele 1, 2, 3, 4, 5, 6) CM2.1, CM2.2 - AM 1
  - Pachetul 8 SMR6, SMR7, SMR8, SMR12, SMR13, - CMLN1, CMLN2, CMLN3 AM 4
  - Pachetul 9 P9.1: GAEC3, GAEC6 (elementul 1) SMR1 (elementele 1b, 1c, 1g, 1h, 2),SMR2 (elementele 1a, 1b, 2a, 2b, 2c), SMR10 (elementele 1, 2, 3, 4, 5, 6) P9.2: GAEC3, GAEC 7 (elementul 3),SMR1 (1b, 1c, 1g, 1h, 2), SMR2 (1a, 1b, 2a, 2b, 2c), SMR10 (elementele 1, 2, 3, 4, 5, 6) CM1.1, CM2.1, CM2.2 - P9.1: AM1 P9.2: AM2
  - Pachetul 10 GAEC3, SMR1 (elementele 1b, 1c, 1g, 1h, 2), SMR2 (elementele 1a, 1b, 2a, 2b, 2c),SMR10 (elementele 1, 2, 3, 4, 5, 6) CM1.1, CM2.1, CM2.2 AM1
  - Pachetul 11 P11.1: Nu e cazul P11.2: GAEC3, GAEC7 (elementul 3),SMR1 (elementele 1b, 1c, 1g, 1h, 2),SMR2 (elementele 1a, 1b, 2a, 2b, 2c),SMR10 (elementele 1, 2, 3, 4, 5, 6) P11.1: Nu e cazul P11.2: CM1.1, CM2.1, CM2.2 - P11.1: AM1 P11.2: AM2
  2. Mă angajez să:– fac dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau să obțin cunoștințele și informațiile necesare sau să asigur expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor și să prezinte la APIA documentul, astfel:a) înainte de efectuarea celei de-a II-a plăți de către fermierii cu angajamente pe suprafețe ale pachetului mai mari de 300 ha/pentru fermierii care aplică pentru un număr de animale mai mare decât echivalentul a 100 UVM șib) înainte de efectuarea celei de-a III-a plăți de către fermierii cu angajamente pe suprafețe ale pachetului de până la 300 ha/pentru fermierii care aplică pentru un număr de animale de cel mult echivalentul a 100 UVM, conform Ordinului MADR de aprobare a sistemelor de sancțiuni aplicabile măsurilor de mediu și climă Sintagmele "cea de-a II-a plată" și "cea de-a III-a plată" sunt corelate cu anii de angajament astfel: "cea de-a II-a plată"- include plata efectuată în contul celui de-al doilea an de angajament (care poate fi plată avans și/plată regulară)."cea de-a III-a plată"- include plata efectuată în contul celui de-al treilea an de angajament (care poate fi plată avans și/plată regulară). Documentul doveditor este relevant la nivel de măsură și trebuie prezentat la APIA până la 10 octombrie 2019 inclusiv.3. Am luat la cunoștință că, în cazul în care nu respect toate condițiile pentru acordarea plăților, voi suporta consecințele prevăzute de sistemul de sancțiuni.
  Data:Semnătură: ........................
  III. Deschiderea de noi angajamente: + dacă suprafața angajamentului în desfășurare în cadrul M 10 crește peste 50% sau 1 ha față de suprafața determinată în primul an de angajament (suprafața angajată) și/sau se solicită adițional pachetul 2 pe un angajament de pachet 1 aflat în desfășurare, angajamentul inițial se închide "condiționat" (dar se va verifica respectarea lui până la împlinirea celor 5 ani de la semnare) și se deschide unul nou pentru o durată de 5 ani de la data semnării în noile condiții. + în cazul solicitării pe o parcelă nouă a P1, P2, P3, P6, P7, P9.1, P9.2, P10, P11.2 (care se urmăresc la nivel de parcelă) și/sau pe o suprafață nouă a P4, P5, P11.1 (care se urmăresc la nivel de total suprafață angajată) din M 10, se deschid noi angajamente. ! În aceste situații, completați tabelul a) și/sau b), semnați și datați angajamentele de la: punctul I., în funcție de pachetul solicitat și cele de la punctele II. și III.:a)
  Număr parcelă Tip pachet (P1/P2/P3/P6/P7/P9.1/P9.2/P10/P11.2 - M10)
  b)
  Suprafață total angajată Tip pachet (P4/P5/P11.1 - M 10)
  + dacă numărul de animale/rasă crește cu peste 20% din numărul de animale/rasă determinat în primul an de angajament, se deschide un nou angajament pentru întregul număr de animale/rasă pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul în care angajamentul a fost înlocuit. Vechiul angajament se urmărește până la împlinirea celor 5 ani. ! În acest caz completați următorul tabel, semnați și datați angajamentele de la: I. care se adresează P8 și cele de la punctele II. și III.:
  Nr. animale adăugate/rasă Pachet 8 - M 10
  Data:Semnătură: ........................
   +  Prevederile angajamentelor specifice fiecărui pachet  +  Pachetul 1: Pajiști cu înaltă valoare naturală (M10 P1) se poate accesa pentru terenurile agricole situate în zonele cu înaltă valoare naturală, delimitate în PNDR 2014-2020 (Anexa Cap. 8.2 - lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13) la nivel de UAT, utilizate ca pajiști permanente, precum și suprafețele acoperite cu livezi tradiționale utilizate extensiv ca pajiști prin cosit și/sau pășunat. "Livada tradițională utilizată extensiv" - suprafețele de livezi tradiționale care sunt utilizate în principal ca pajiști permanente prin cosit și/sau pășunat, având dimensiunea minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de maximum 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere perene - art. 2 litera o) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare.Cerințe specifice: ● utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă, ● utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha), ● cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m), ● pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar, ● masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, ● pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, ● nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental). ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au armamente în derulare, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu. ● beneficiarii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.Calcularea UVM/ha se realizează prin raportarea total UVM la total suprafață de pajiști permanente din fermă (PP și PPn).Plățile aferente P1-M10 se pot cumula pe aceeași parcela agricolă cu plățile acordate prin Pachetul 2-M 10.Nu sunt posibile alte combinații cu pachete din M10 pe aceleași pachete, zonele eligibile fiind diferite.P1 se poate combina pe aceleași parcele cu P6.2 al sM11.1 și sM11.2 din M11 și cu sM.13.1 și sM.13.2 ale M13.Valoarea plății: 142 Euro/ha/an.
  Data:Semnătură: ........................
   +  Pachetul 2: Practici agricole tradiționale se poate accesa pe terenurile agricole situate în zonele cu înaltă valoare naturală, delimitate în PNDR 2014-2020 (Anexa Cap. 8.2), la nivel de UAT, din categoria de folosință pajiști permanente utilizate prin cosit sau mixt (prin cosit urmat de pășunat în același an de campanie, pe aceeași parcelă), precum și suprafețele acoperite cu livezi tradiționale utilizate extensiv prin cosit sau mixt (prin cosit urmat de pășunat în același an de campanie, pe aceeași parcelă) (variantele 2.1 și 2.2)."Livada tradițională utilizată extensiv" - suprafețele de livezi tradiționale care sunt utilizate în principal ca pajiști permanente prin cosit și/sau pășunat, având dimensiunea minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de maxim 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite de specii furajere perene - art. 2 litera o) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare. - Varianta 2.1 - lucrări manuale pe pajiști permanente utilizate ca fânețe (M10_P1.2.1) Cerințe specifice: ● lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor și a livezilor tradiționale aflate sub angajament cu excepția celor operate cu forță animală, ● masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, ● nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental), ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor. P2.1 poate fi aplicat doar adițional în combinație cu P1. Nu sunt posibile alte combinații cu pachete din M10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P2.1 se poate combina pe aceleași parcele cu P6.2 al sM.11.1 și al sM.11.2 din M11 și cu sM.13.1 și sM.13.2 ale M13. Valoarea plății: 100 Euro/ha/an
  Data:Semnătură: ........................
  - Varianta 2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe (M10_P1.2.2) Cerințe specifice: ● cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele, ● masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, ● nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental), ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare. ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și a cerințele specifice ale angajamentelor. P2.2 poate fi aplicat doar adițional în combinație cu P1. Nu sunt posibile alte combinații cu pachete din M10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P2.2 se poate combina pe aceleași parcele cu P6.2 al sM.11.1 și al sM.11.2 din M11 și cu sM.13.1 și sM.13.2 ale M13. Valoarea plății: 21 Euro/ha/an.
  Data:Semnătură: ........................
   +  Pachetul 3: Pajiști importante pentru păsări se poate accesa pe terenurile agricole utilizate ca pajiști permanente, situate în zonale delimitate în PNDR 2014-2020 la nivel de UAT (Anexa Cap. 8.2) - lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13 Sub-pachetul 3.1 - Crex Crex - Varianta 3.1.1- Lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex (M10_3.1.1) Cerințe specifice: ● utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă ● utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha), ● cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie, ● cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia, ● o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită după data de 1 septembrie). ● pășunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar, ● lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub angajament, cu excepția celor operate cu forță animală, ● sunt interzise acțiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiștilor aflate sub angajament, ● masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, ● pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, ● nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental), ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea ia cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor. Nu sunt posibile combinații cu pachete din M10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P3.1.1 se poate combina pe aceleași parcele cu P6.2 al sM.11.1 și a sM.11.2 din M11 și cu sM.13.1 a M13. Calcularea UVM/ha se realizează prin raportarea total UVM la total suprafață de pajiști permanente din fermă (PP și PPn). Valoarea plății: 310 Euro/ha/an.
  Data:Semnătură: ........................
  - Varianta 3.1.2 - Lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex (M10_3.1.2)Cerințe specifice: ● utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă, ● utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha), ● cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie, ● cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia, ● o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită după data de 1 septembrie), ● pășunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar, ● lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele, ● sunt interzise acțiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiștilor aflate sub angajament, ● masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, ● pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, ● nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental), ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare. ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor. Nu sunt posibile combinații cu pachete din M10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P3.1.2 se poate combina pe aceleași parcele cu P6.2 al sM.11.1 și sM.11.2 din M11 și cu sM.13.1 ale M13. Calcularea UVM/ha se realizează prin raportarea total UVM la total suprafață de pajiști permanente din fermă (PP și PPn). Valoarea plății: 231 Euro/ha/an.
  Data:Semnătură: ........................
  Sub-pachetul 3.2 - Lanius minor și Falco vespertinus - Varianta 3.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus ( M10_P3.2.1) Cerințe specifice: ● utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă, ● utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha), ● cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie, ● o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită după data de 1 septembrie). ● pășunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar. ● lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub angajament cu excepția celor operate cu forță animală ● masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, ● pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, ● nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental). ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor. Nu sunt posibile combinații cu pachete din M 10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P3.2.1 se poate combina pe aceleași parcele cu P6.2 al sM.11.1 și al sM.11.2 din M11 și cu sM.13.2 și sM.13.3 a M13. Calcularea UVM/ha se realizează prin raportarea total UVM la total suprafață de pajiști permanente din fermă (PP și PPn). Valoarea plății: 159 Euro/ha/an.
  Data:Semnătură: ........................
  - Varianta 3.2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus (M10_P3.2.2) Cerințe specifice: ● utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă, ● utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha), ● cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie, ● o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită după data de 1 septembrie). ● pășunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar,● lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele ● masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, ● pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, ● nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental), ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor. Nu sunt posibile combinații cu pachete din M 10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P3.2.2 se poate combina pe aceleași parcele cu P6.2 al sM.11.1 și al sM.11.2 din M11 și cu sM.13.2 și sM.13.3 ale M13. Calcularea UVM/ha se realizează prin raportarea total UVM la total suprafață de pajiști permanente din fermă (PP și PPn). Valoarea plății: 80 Euro/ha/an.
  Data:Semnătură: ........................
   +  Pachetul 4: Culturi verzi (M10 P4) se poate accesa pe terenurile arabile situate pe întreg teritoriul național. Cerințe specifice: ● semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la 30 septembrie, utilizându-se: mazărea, măzărichea, rapița, muștarul, lupinul, sulfina, ● utilizarea fertilizanților chimici este interzisă, doar fertilizanții organici putând fi utilizați înaintea înființării culturilor verzi, ● biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol cel târziu până la 31 martie, ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.Pachetul 4-M10 se poate combina pe aceeași suprafață agricolă cu P5 din M10, cu P1 și P2 ale sM11.1 și ale sM11.2 și cu sM.13.1, sM.13.2 și sM.13.3 din M13. Valoarea plății: 128 Euro/ha/an.
  Data:Semnătură: ........................
   +  Pachetul 5: Adaptarea la efectele schimbărilor climatice (M10_P5) se poate accesa pe terenurile arabile situate în zonele cu risc crescut de deșertificare delimitate în PNDR 2014-2020 la nivel de UAT (Anexa Cap. 8.2 - lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13).Cerințe specifice: ● pentru fiecare cultură de primăvară (porumb, sorg, floarea soarelui, soia) angajată pe suprafața cultivată se vor utiliza concomitent, în proporții egale cel puțin 2 hibrizi/soiuri cu precocități diferite (unul timpuriu sau semi-timpuriu și celălalt semi-tardiv sau tardiv), ● fermierii care încheie angajamente, vor trebui să asigure rotația culturilor, astfel încât în 2 ani consecutivi să utilizeze minim 3 culturi diferite din cele 4 eligibile (porumb, sorg, floare soarelui, soia), ● utilizarea metodelor de lucrare minimă a solului (minimum tillage), fiind interzis aratul suprafețelor angajate, ● aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată (cantitatea maximă de gunoi de grajd care se aplică pe teren trebuie să fie în acord cu Standardele privind cantitățile maxime de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite în "Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați"), ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corecte cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor. Pachetul 5-M10 se poate combina pe aceeași suprafață agricolă cu P4-M10, cu P1 al sM11.1 și al SM11.2 din M11 și cu SM13.2 a M13. Valoarea plății: 125 Euro/ha/an.
  Data:Semnătură: ........................
   +  Pachetul 6 - Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) se poate accesa pe terenurile agricole utilizate ca pajiști permanente, situate în zonele unde au fost identificate populații reprezentative ale unor specii prioritare de fluturi din genul Maculinea sp., delimitate în PNDR 2014-2020 la nivel de UAT (Anexa Cap. 8.2- lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13). - Varianta 6.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) (M10 P6.1) Cerințe specifice: ● utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă, ● utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha, ● cositul poate începe doar după data de 25 august, ● lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub angajament, cu excepția celor operate cu forță animală, ● pășunatul se efectuează cu maxim 0,7 UVM pe hectar, ● sunt interzise acțiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiștilor aflate sub angajament, ● masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, ● pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor. ● nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental), ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor. Nu sunt posibile combinații cu pachete din M 10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P6.1 se poate combina pe aceleași parcele cu P6.2 al sM11.1 și al sM11.2 din M11 și cu SM13.1 din M13.Calcularea UVM/ha se realizează prin raportarea total UVM la total suprafață de pajiști permanente din fermă (PP și PPn). Valoarea plății: 410 Euro/an.
  Data:Semnătură: ........................
  - Varianta 6.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) (M10_P6.2)Cerințe specifice: ● utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă, ● utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha), ● cositul poate începe doar după data de 25 august, ● lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele, ● pășunatul se efectuează cu maxim 0,7 UVM pe hectar. ● sunt interzise acțiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiștilor aflate sub angajament, ● masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, ● pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, ● nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental), ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu. ● beneficiarii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor. Nu sunt posibile combinații cu pachete din M 10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P6.2 se poate combina pe aceleași parcele cu P6.2 al SM11.1 și al sM11.2 din M11 și cu SM13.1 din M13.Calcularea UVM/ha se realizează prin raportarea total UVM la total suprafață de pajiști permanente din fermă (PP și PPn). Valoarea plății: 331 Euro/ha/an.
  Data:Semnătură: ........................
   +  Pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) (M10_P7) se poate accesa pe terenurile arabile situate în SPA-uri (Special Protection Area) reprezentative pentru Branta ruficollis, delimitate în PNDR 2014-2020 la nivel de UAT (Anexa Cap. 8.2 - lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13).Cerințe specifice: ● în fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înființată o cultură de cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiță, ● însămânțarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiței trebuie finalizată înainte de data de 15 octombrie, ● pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înființarea în cel puțin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii, ● în situația în care se înființează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie, ● parcelele angajate vor putea fi însămânțate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie, ● la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafață nerecoltată de minim 5 % și maxim 10 % (cultura este lăsată în picioare sau culcată) sau în situația în care nu este înființată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puțin un punct de hrănire situat pe suprafața fiecărei parcele angajate. ● pesticidele și fitostimulatorii (îngrășămintele naturale) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între însămânțarea culturii de toamnă și 15 martie, ● se interzic lucrările agricole și/sau pășunatul în perioada 15 octombrie - 15 martie, ● este interzisă folosirea metodelor de alungare a păsărilor în perioada cuprinsă între 15 octombrie și 31 martie. ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu. ● beneficiarii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor. Nu sunt posibile combinații cu pachete din M10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P7 se poate combina pe aceleași parcele cu sM.13.2 și SM13.3 din M13. Valoarea plății: 250 Euro/ha/an.
  Data:Semnătură: ........................
   +  Pachetul 8: - creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon (M10_P8) se poate accesa la nivelul întregului teritoriu național. Cerințe specifice: ● beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare și funcționare a registrului genealogic al rasei conform legislației în vigoare, ● beneficiarul se angajează să mențină, pe o perioadă de 5 ani, numărul de animale femele adulte de reproducție prevăzut la încheierea angajamentului, precum și descendenții femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârșitul programului; dacă efectivul angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligația de a notifica Agenția de Plăți și de a reface efectivul de femele adulte de reproducție, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare; în cazul în care efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării, sprijinul va fi redus proporțional, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor. Beneficiarii Pachetului 8-M10 pot primi plăți acordate pe suprafețele agricole în cadrul celorlalte măsuri și/sau pachete. Valoarea plății: ● Ovine - 87 Euro/UVM,● Caprine - 40 Euro/UVM,● Bovine (taurine și bubaline) - 200 Euro/UVM,● Ecvidee - 200 Euro/UVM,● Porcine - 176 Euro/UVM.
  Data:Semnătură: ........................
   +  Pachetul 9 - terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) se poate accesa pe terenurile arabile situate în UAT-uri eligibile pentru pachetul 9, dar care nu sunt eligibile pentru P7, precum și pajiștile permanente situate în UAT eligibile pentru P9, dar care nu sunt eligibile pentru pachetele 1, 2, 3 și 6. Zonele eligibile pentru P9 sunt delimitate în PNDR 2014-2020 la nivel de UAT (Anexa Cap.8.2 - lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13). Sub-pachetului 9.1 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) (M10_P9.1) Cerințe specifice: ● cultivarea rapiței, porumbului și florii-soarelui este interzisă, ● 10% din suprafața fiecărei parcele aflate sub angajament va rămâne necultivată; suprafața necultivată va fi amplasată astfel încât suprafața compactă cultivată să nu depășească 4 ha iar lățimea minimă a benzilor care vor fi înființate în acest scop nu va fi mai mică de 3 m, ● 10% din suprafața parcelei va rămâne nerecoltată, iar cultura va rămâne în picioare până la finalul lunii februarie, ● utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă, ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu. ● beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.Nu sunt posibile combinații cu alte pachete din M10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P9.1 se poate combina pe aceleași parcele cu sM.13.1 și sM13.2 din M13. Valoarea plății: 200 Euro/ha/an
  Data:Semnătură: ........................
  Sub-pachetului 9.2 - pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)Varianta 9.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) (M10_P9.2.1) Cerințe specifice: ● cositul va fi efectuat începând cu 1 iulie, ● minim 10% din suprafața fiecărei parcele aflată sub angajament trebuie menținută necosită, cositul acestora fiind permis după finalul lunii septembrie. ● lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub angajament cu excepția celor operate cu forță animală, ● utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha), ● pășunatul se efectuează cu maxim 0,7 UVM/ha, ● pășunile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, ● nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări. Se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porțiuni de pajiște degradează sau sunt afectate accidental. ● este interzis drenajul parcelelor aflate sub angajament, ● utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă. ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare. ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor. Nu sunt posibile combinații cu pachete din M 10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P9.2.1 se poate combina pe aceeași suprafață agricolă (parcele agricole) cu P6.2 al sM.11.1 și al sM.11.2 din M.11 și cu SM13.1 și sM13.2 din M13. Valoarea plății: 269 Euro/ha/an
  Data:Semnătură: ........................
  Varianta 9.2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) (M10_P9.2.2) Cerințe specifice: ● cositul va fi efectuat începând cu 1 iulie, ● minim 10% din suprafața fiecărei parcele aflată sub angajament trebuie menținută necosită cositul acestora fiind permis după finalul lunii septembrie. ● lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele, ● utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha), ● pășunatul se efectuează cu maxim 0,7 UVM/ha, ● pășunile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, ● nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări. Se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porțiuni de pajiște degradează sau sunt afectate accidental. ● este interzis drenajul parcelelor aflate sub angajament, ● utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă, ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare. ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu. ● beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor. Nu sunt posibile combinații cu pachete din M 10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P9.2.2 se poate combina pe aceeași suprafață agricolă (parcele agricole) cu P6.2 al sM.11.1 și al sM.11.2 din M11 și cu sM13.1 și sM13.2 din M13. Valoarea plății: 190 Euro/ha/an.
  Data:Semnătură: ........................
   +  Pachetul 10 - refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole (M10_P10) se poate accesa pe terenurile arabile din Bărăgan, delimitate în Program la nivel de UAT LAU2, altele decât cele eligibile pentru P7. Lista zonelor eligibile la nivel UAT LAU2 este conținută de Anexa Cap. 8.2 - lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13 din PNDR 2014-2020. Cerințe specifice: ● minim 30% din suprafața fiecărei parcele aflată sub angajament trebuie să fie necultivată. Procentul de 30% va fi împărțit astfel: - o suprafață compactă fixă de minimum 10% din suprafața fiecărei parcele este menținută necultivată timp de 4 ani din perioada angajamentului. Această suprafață va fi doar cosită/pășunată anual după 1 august. În ultimul an de angajament suprafața respectivă va fi arată. - două suprafețe compacte necultivate, fiecare de minimum 10% din suprafața fiecărei parcele, pot fi mutate de la un an la altul la nivelul parcelei. Suprafețele nelucrate de 10% vor fi înființate pe o perioadă de 1 an, începând cu toamna fiecărui an de angajament. La nivelul acestor suprafețe sunt interzise lucrările agricole pe o perioadă de 1 an, inclusiv arătura de toamnă. ● pe cele 3 suprafețe de câte 10% lăsate necultivate în fiecare an nu se vor aplica îngrășăminte chimice sau pesticide, ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor. Nu sunt posibile combinații cu pachete din M 10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P10 se poate combina pe aceeași suprafață agricolă (parcele agricole) cu P1, P2, P5 ale sM.11.1 și ale sM.11.2 din M11 și cu SM13.1 și SM13.2 ale M13. Valoarea plății: 92 Euro/ha/an.
  Data:Semnătură: ........................
   +  Pachetul 11 - Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda) se poate accesa pentru terenurile arabile situate în UAT neeligibile pentru P5 și P10, precum și pentru pajiștile permanente situate în UAT care nu sunt eligibile pentru P1, P3, P6 și P9.2. Lista zonelor eligibile la nivel UAT LAU2 este conținută de Anexa Cap. 8.2 - lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13 din PNDR 2014-2020.Sub-pachetul 11.1 - terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda) - Varianta 11.1.1 - conversia terenurilor arabile în pajiște (M10_P11.1.1)Cerințe specifice: ● se va înființa pajiște - se vor cultiva culturi perene pe toată suprafața aflată sub angajament (leguminoase furajere - lucernă, trifoi, mixturi de leguminoase furajere cu specii de graminee perene). ● cositul suprafețelor pe care s-au înființat culturi perene va începe după 1 iulie. ● se menține necosită până la data de 1 octombrie o suprafață de minim 20% și maxim 25% din parcelele cu culturi perene, ● cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia, ● cositul se face folosindu-se un dispozitiv pentru protecția păsărilor cuibăritoare la sol, ● masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștilor angajate, nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, ● pajiștile inundate nu vor fi pășunate și nu sunt permise lucrări cu utilaje grele pe pajiștile inundate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, ● sunt interzise aerisirea, irigarea și accelerarea drenajului natural al pajiștilor angajate, ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor. Nu sunt posibile combinații cu alte pachete din M10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P11.1 al M10 se poate combina pe aceeași suprafață cu sM.13.2 a M13. Valoarea plății: 255 Euro/ha/an.
  Data:Semnătură: ........................
  - Varianta 11.1.2 - zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil (M10_P11.1.2)Cerințe specifice: ● se va respecta în fiecare an următorul asolament: cel puțin 20% de cereale păioase, cel puțin 40% culturi perene (leguminoase furajere - lucernă, trifoi, mixturi de leguminoase furajere cu specii de graminee perene), cel puțin 10% rapiță de toamnă, ● cositul suprafețelor pe care s-au înființat culturi perene se începe după 1 iulie, ● se menține necosită până la data de 1 octombrie o suprafață de minim 20% și maxim 25% din parcelele cu culturi perene, ● cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia, ● cositul se face folosindu-se un dispozitiv pentru protecția păsărilor cuibăritoare la sol, ● masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștilor angajate, nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, ● pajiștile inundate nu vor fi pășunate și nu sunt permise lucrări cu utilaje grele pe pajiștile inundate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, ● sunt interzise aerisirea, irigarea și accelerarea drenajului natural al pajiștilor angajate, ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor. Nu sunt posibile combinații cu alte pachete din M10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P11.1 al M10 se poate combina pe aceeași suprafață cu sM.13.2 a M13. Valoarea plății: 100 Euro/ha/an.
  Data:Semnătură: ........................
  Sub-pachetul 11.2 - pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)- Varianta 11.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru dropie (Otis tarda) (M10_P11.2.1)Cerințe specifice: ● utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă, ● utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha), ● cositul va începe după 1 iulie, ● cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia, ● lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub angajament cu excepția celor operate cu forță animală, ● pășunatul se va efectua cu maxim 1 UVM/ha și numai începând cu 1 iunie, ● va fi lăsată până la data de 1 septembrie o zonă necosită, de minim 10% și maxim 15% din suprafața fiecărei parcele, ● se interzice desfășurarea oricăror lucrări agricole pe timp de noapte. ● masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștilor angajate, nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, ● pajiștile inundate nu vor fi pășunate și nu sunt permise lucrări cu utilaje grele pe pajiștile inundate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, ● sunt interzise aerisirea, irigarea și accelerarea drenajului natural al pajiștilor angajate, ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor. Nu sunt posibile combinații cu pachete din M10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P11.2.1 se poate combina pe aceeași suprafață agricolă (parcele agricole) cu P6.2 al sM.11.1 și al sM.11.2 din M11 și cu sM13.2 a M13. Valoarea plății: 269 Euro/ha/an
  Data:Semnătură: ........................
  - Varianta 11.2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru dropie (Otis tarda) (M10_P11.2.2)Cerințe specifice: ● utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă. ● utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha), ● cositul va începe după 1 iulie, ● cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia, ● lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele, ● pășunatul se va efectua cu maxim 1 UVM/ha și numai începând cu 1 iunie, ● va fi lăsată până la data de 1 septembrie o zonă necosită, de minim 10% și maxim 15% din suprafața fiecărei parcele, ● se interzice desfășurarea oricăror lucrări agricole pe timp de noapte. ● masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștilor angajate, nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, ● pajiștile inundate nu vor fi pășunate și nu sunt permise lucrări cu utilaje grele pe pajiștile inundate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, ● sunt interzise aerisirea, irigarea și accelerarea drenajului natural al pajiștilor angajate, ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor, ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințele de agro-mediu, ● beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor. Nu sunt posibile combinații cu pachete din M10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P11.2.2 se poate combina pe aceeași suprafață agricolă (parcele agricole) cu P6.2 al sM.11.1 și al sM.11.2 din M11 și cu sM13.2 a M13. Valoarea plății: 190 Euro/ha/an
  Data:Semnătură: ........................
  - Varianta 11.2.3 - lucrări cu utilaje grele pe pajiști importante pentru dropie (Otis tarda) (M10_P11.2.3)Cerințe specifice: ● utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă, ● utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha), ● cositul va începe după 1 iulie, ● cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia, ● lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate convenționale/grele, dar cositul se face folosindu-se un dispozitiv pentru protecția păsărilor cuibăritoare la sol, ● pășunatul se va efectua cu maxim 1 UVM/ha și numai începând cu 1 iunie, ● va fi lăsată până la data de 1 septembrie o zonă necosită, de minim 10% și maxim 15% din suprafața fiecărei parcele, ● se interzice desfășurarea oricăror lucrări agricole pe timp de noapte, ● masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștilor angajate, nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, ● pajiștile inundate nu vor fi pășunate și nu sunt permise lucrări cu utilaje grele pe pajiștile inundate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, ● sunt interzise aerisirea, irigarea și accelerarea drenajului natural al pajiștilor angajate, ● este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor. ● beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu, ● beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor. Nu sunt posibile combinații cu pachete din M 10 pe aceleași parcele, zonele eligibile fiind diferite. P11.2.3 se poate combina pe aceeași suprafață agricolă (parcele agricole) cu P6.2 al sM.11.1 și al sM.11.2 din M11 și cu sM13.2 a M13. Valoarea plății: 169 Euro/ha/an.
  Data:Semnătură: ........................
  *) Angajamentele de agro-mediu se vor semna de către fermieri numai în primul an.
  V.3.2. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII*) - M 11 - AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ  +  Submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică (sM11.1)  +  Condiții de eligibilitate și alte condiții legate de respectarea angajamentelor:Am luat la cunoștință că plățile din cadrul acestei submăsuri pot fi acordate dacă:1. suprafața minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha);2. beneficiarii sunt încadrați în categoria fermierilor activi în înțelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;3. beneficiarul este utilizatorul unei suprafețe agricole, cu categoria de utilizare teren arabil (pachetul 1, 2 și 5), culturi permanente (pachetul 3-livezi și 4-vii) și pajiști permanente (pachetul 6), localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS);4. varianta de pachet 6.1 se poate aplica la nivel național, pe parcele fără angajament de M10. Varianta de pachet 6.2 se poate aplica în UAT-urile eligibile P1, P2, P3.1, P3.2, P6, P9.2 sau P11.2 din M10 și numai împreună cu angajament de agro-mediu și climă.5. angajamentele se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada celor 5 ani.  +  Angajamente:1. Mă angajez să mă înregistrez ca operator în agricultura ecologică, în fiecare an pentru care solicit sprijin până la data de 16 mai (inclusiv) conform Ordinului MADR nr. 1.253/2013, cu modificările și completările ulterioare.2. Mă angajez să închei pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de control (OC) independent, acreditat conform prevederilor legislației naționale (Ordinul MADR nr. 895/2016, cu modificările și completările ulterioare).3. Mă angajez să prezint la APIA, în fiecare an de angajament, până la data de 15 octombrie un document justificativ (certificatul de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei) cu anexa aferentă, emise în fiecare an de OC, conform cu legislația în vigoare.4. Mă angajez să depun cererea unică de plată pentru fiecare an de angajament.5. Mă angajez să mențin practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafețele agricole care fac obiectul angajamentului, pe o perioadă de 5 ani de la semnarea acestuia.6. Am luat la cunoștință că perioada pentru conversia la metodele de agricultură ecologică este de maximum 2 ani pentru culturi anuale sau maximum 3 ani pentru culturi perene și mă angajez, ca după finalizarea acesteia să mențin certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului de sM11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv. Am luat la cunoștință că în perioada care urmează după angajamentul de sM11.1, pot să închei angajamente pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică (sM11.2) pe suprafețele agricole certificate.Mă angajez ca la finalizarea perioadei de conversie de 2/3 ani, în cazul în care nu voi semna/deschide un angajament pe sM11.2, am obligația să prezint la APIA, în fiecare an, până la termenul limită prevăzut de Ordinul MADR nr. 895/2016, cu modificările și completările ulterioare, documentul justificativ care atestă că suprafețele au fost menținute în sistemul de agricultură ecologică până la încheierea perioadei de 5 ani de la semnarea angajamentului pe sM11.1.7. Mă angajez să mențin o evidență a activităților agricole pe aceste suprafețe corelate cu implementarea angajamentelor (de bază și superioare la nivelul suprafețelor aflate sub angajament).8. Mă angajez să fac dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau să obțincunoștințele și informațiile necesare sau să asigur expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice angajamentelor, astfel:– înainte de efectuarea primei plăți (până la finalul primului an de angajament) în cazul în care am angajamente pe suprafețe mai mari de 300 ha,– înainte de efectuarea celei de-a II-a plăți (până la finalul anului II de angajament) în cazul în care am angajamente pe suprafețe de până la 300 ha.Sintagmele "prima plată" și "cea de-a II-a plată" sunt corelate cu anii de angajament, astfel:"prima plată" - include plata efectuată în contul primului an de angajament (care poate fi plată avans și/plată regulară),"cea de-a II-a plată" - include plata efectuată în contul celui de-al doilea an de angajament (care poate fi plată avans și/plată regulară).9. Mă angajez să respect pe parcelele aflate sub angajament, pe toată durata angajamentului, cerințele de bază relevante pentru măsură/ submăsura/pachetul pentru care solicit sprijin.10. Mă angajez să respect cerințele specifice măsurii de agricultură ecologică, pe suprafețele pentru care aplic, pe toată durata angajamentului.  +  Am luat la cunoștință că:– Este obligatorie menținerea certificării suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică (sM11.1) pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării angajamentului.– În cazul în care nu respect toate condițiile pentru acordarea plăților, prevăzute în fișa M11 din PNDR 2014-2020 și în Ghidul informativ pentru beneficiarii M11 din PNDR 2014-2020, se vor aplica reduceri, excluderi și recuperări ale plăților așa cum sunt prevăzute de sistemul de sancțiuni.– În cazul în care în campania curentă obțin o derogare de la durata perioadei de conversie și depun la APIA copia documentației privind derogarea până la termenul limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalități), angajamentul semnat în cadrul sM.11.1 se închide fără recuperarea sumelor acordate în campaniile anterioare. În acest caz, mă angajez să mențin certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM.11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. De asemenea, pot să deschid angajament nou în cadrul sM.11.2 începând din anul obținerii derogării.– În cazul în care obțin o derogare de la durata perioadei de conversie după termenul limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalități), iar prin cererea unică de plată am solicitat sprijin prin sM.11.1, anul aprobării derogării reprezintă ultimul an de angajament pe sM.11.1, iar nivelul plății în anul respectiv va fi cel corespondent sM.11.2. În acest caz sunt obligat să mențin certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM.11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia iar în anul următor obținerii derogării pot să deschid angajament pentru sM.11.2.– Copia documentației privind derogarea de la durata perioadei de conversie trebuie depusă la APIA cel târziu odată cu depunerea documentului justificativ menționat la art. 9 alin. (1) lit. o) din Ordinul nr. 895/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv certificatul de conformitate/master certificatul/certificatul de confirmare a conversiei.Conform PNDR 2014-2020, cerințele de bază ce trebuie respectate pe parcelele aflate sub angajament în cadrul M11 sunt constituite din:a. cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor prevăzute de legislația națională,b. activitățile minime stabilite în temeiul art. 4 alin. (1) litera (c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,Nu sunt eligibile la plată suprafețele agricole pe care se constată, în urma controlului pe teren, că nu s-a desfășurat activitatea agricolă,c. alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislația națională.a. Cerințe minime relevante privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, pentru angajamentele de agricultură ecologică, sunt următoarele:
  Cerința minimăFolosirea îngrășămintelor (1)/Fito-sanitar (2)
  CM 1.1Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizați pentru vânzare (Ordin Comun MADR/MMP/MS nr. 94/1.378/1.071/2010)
  CM 1.2Îngrășămintele naturale aplicate nu pot conține mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. (Ordin comun MADR/MMAP nr. 1.182/1.270/2005)
  CM 1.3Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă. (Ordin comun MADR/MMAP nr. 1.182/1.270/2005)
  CM 1.4Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare. (Ordin comun MADR/MMAP nr. 1182/1270/2005)
  CM 2.1Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecție a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare (H.G. nr. 1.559/2004, O.U.G nr. 4/1995)
  CM 2.2Este permisă utilizarea produselor de protecție a plantelor numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare (H.G. nr. 1.559/2004, O.U.G. nr. 4/1995)
  CM 2.3Pot efectua tratamente fitosanitare numai persoanele care dețin autorizație pentru prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar. (O.U.G. nr. 4/1995)
  b. Activități agricole minime sunt următoarele:
  AM 1efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin îndepărtarea vegetației prin lucrăride cosit sau discuit ori prin erbicidare cel puțin o dată pe an pe terenul arabil
  AM 2efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin pășunat, cu asigurarea uneiîncărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează sau un cosit anual pe pajiștile permanente, potrivit prevederilor legislației specifice în domeniul pajiștilor.În cazul pajiștilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat, activitatea minimă constă în pășunat, cu asigurarea uneiîncărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează
  AM 3efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin realizarea a cel puțin o tăiere anuală deîntreținere și, respectiv, cel puțin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreținere a solului, în cazul viilor și livezilor.
  c. Alte cerințe minime obligatorii relevante prevăzute în legislația națională sunt următoarele:
  Cerința minimăPrevedere legislația națională
  CMLN4Operatorii care produc produsele ecologice sau cei aflați în perioada de conversie au obligația de a-și înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, și de a se supune controlului unui organism de inspecție și certificare aprobat (Ordinul MADR nr. 1.253/2013, cu modificările și completările ulterioare).
   +  Cerințele de bază aplicabile pentru fiecare pachet/variantă:
  Măsura 11 - agricultura ecologică/sub-măsurile 11.1, 11.2Cerințe minime îngrășăminte și pesticideAlte obligații legaleActivitate agricolă minimă
  Pachetele 1, 2 și 5CM1.1, CM1.2, CM1.3, CM1.4, CM2.1, CM2.2, CM2.3CMLN 4AM 1
  Pachetele 3 și 4CM1.1, CM1.2, CM1.3, CM1.4, CM2.1, CM2.2, CM2.3CMLN 4AM 3
  Pachetul 6CM1.1, CM1.2, CM1.3, CM1.4, CM2.1, CM2.2, CM2.3CMLN 4AM 2
   +  Cerințe specifice:● beneficiarii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafețele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfășurare a acestuia,● beneficiarii trebuie să mențină certificare, suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv,● în cazul pajiștilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.● beneficiarii țin o evidență a activității agricole corelate cu implementarea angajamentelor.● beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servici de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.sM11.1 se accesează pe terenurile agricole aflate în conversie la metodele de agricultură ecologică, sprijinul acordându-se pentru următoarele pachete:● P1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la agricultura ecologică (M11_S1_P1) - 293 Euro/ha/an● P2 - legume aflate în conversia la agricultura ecologică (M11_S1_P2) - 500 Euro/ha/an● P3 - livezi aflate în conversia la agricultura ecologică (M11_S1_P3) - 620 Euro/ha/an● P4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică (M11_S1_P4) - 530 Euro/ha/an● P5 - plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică (M11_S1_P5) - 365 Euro/ha/an.● P6.1 - pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică fără angajament de M10 (M11_S1_P6.1)- 143 Euro/ha/an● P6.2 - pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică cu angajamente de M10 (M11_S1_P6.2) - 39 Euro/ha/anPlățile se pot cumula cu celelalte tipuri de plăți acordate pe suprafață, astfel:● plăți directe,● P1 și P2 se pot combina cu P4 din M10,● P1 se poate combina cu P5 din M10,● P1, P2 și P5 se pot combina cu P10 din M10,● P6.2 se combină obligatoriu pe aceleași suprafețe agricole cu unul dintre pachetele 1, 2, 3.1, 3.2, 6, 9.2, 11.2 din M10.● P1, P2, P3, P4, P5 și P6.2 se pot combina cu sM13.1, sM13.2 și sM13.3 ale M13,● P6.1 se poate combina cu sM13.1 și cu sM13.2 3 ale M13.Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeași parcelă de teren rotația culturilor de la un la altul între P1, P2 și P5, atât în cadrul submăsurii, cât și de la submăsura 11.1 la submăsura 11.2.
  Data:Semnătură: ........................
  *) Angajamentele se vor semna de către fermieri numai în primul an.Dacă suprafața angajamentului în desfășurare în cadrul M 11 crește peste 50% sau 1 ha față de suprafața determinată în primul an de angajament (suprafața angajată), angajamentul inițial se închid condiționat" (dar se va verifica respectarea lui până la împlinirea celor 5 ani de la semnare) și se deschide unul nou pentru o durată de 5 ani de la data semnării în noile condiții. Fermierul semnează un angajament nou și completează tabelul de mai jos.În cazul solicitării în campania 2019 a pachetelor din M 11.1 pe o parcelă nouă, fermierul deschide, semnează un angajament nou și completează tabelul:
  Număr parcelăTip pachet
  Data:Semnătură: ........................
  V.3.3. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII*) - M 11 - AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ  +  Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică (sM11.2)  +  Condiții de eligibilitate și alte condiții legate de respectarea angajamentelor:Am luat la cunoștință că plățile din cadrul acestei submăsuri pot fi acordate dacă:1. suprafața minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha);2. beneficiarii sunt încadrați în categoria fermierilor activi în înțelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificările și completările ulterioare;3. beneficiarul este utilizatorul unei suprafețe agricole, cu categoria de utilizare teren arabil (pachetul 1, 2 și 5), culturi permanente (pachetul 3-livezi și 4-vii) și pajiști permanente (pachetul 6), localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS);4. P6.1 se poate aplica la nivel național, pe parcele fără angajament de M10, P6.2 se poate aplica în UAT-urile eligibile P1, P2, P3.1, P3.2, P6, P9.2 sau P11.2 din M10 și numai împreună cu angajament de agro-mediu și climă.5. angajamentele se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada celor 5 ani.  +  Angajamente:1. Mă angajez să mă înregistrez ca operator în agricultura ecologică, în fiecare an pentru care solicit sprijin până la data de 16 mai (inclusiv) conform Ordinului MADR nr. 1.253/2013, cu modificările și completările ulterioare.2. Mă angajez să dețin pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de control (OC) independent, acreditat conform prevederilor legislației naționale (Ordinul MADR nr. 895/2016, cu modificările și completările ulterioare).3. Mă angajez să prezint la APIA, în fiecare an de angajament, până la data de 15 octombrie un document justificativ (master certificat/certificatul de conformitate) cu anexa aferentă, emise în fiecare an de OC, în conformitate cu legislația în vigoare.4. Mă angajez să depun cererea unică de plată pentru fiecare an de angajament.5. Mă angajez să mențin practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafețele agricole care fac obiectul angajamentului, pe o perioadă de 5 ani de la semnarea acestuia.6. Mă angajez să mențin o evidență a activităților agricole pe aceste suprafețe corelate cu implementarea angajamentelor (de bază și superioare la nivelul suprafețelor aflate sub angajament).7. Mă angajez să fac dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau să obțin cunoștințele și informațiile necesare sau să asigur expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice angajamentelor, astfel:- înainte de efectuarea primei plăți (până la finalul primului an de angajament) în cazul în care am angajamente pe suprafețe mai mari de 300 ha,- înainte de efectuarea celei de-a II-a plăți (până la finalul anului II de angajament) în cazul în care am angajamente pe suprafețe de până la 300 ha.Sintagmele "prima plată" și "cea de-a II-a plată" sunt corelate cu anii de angajament, astfel:"prima plată" - include plata efectuată în contul primului an de angajament (care poate fi plată avans și/plată regulară),"cea de-a II-a plată" - include plata efectuată în contul celui de-al doilea an de angajament (care poate fi plată avans și/plată regulară).8. Mă angajez să respect pe parcelele aflate sub angajament, pe toată durata angajamentului, cerințele de bază relevante pentru măsură/submăsura/pachetul pentru care solicit sprijin.9. Mă angajez să respect cerințele specifice măsurii de agricultură ecologică, pe suprafețele pentru care aplic, pe toată durata angajamentului.10. Am luat la cunoștință că, în cazul în care nu respect toate condițiile pentru acordarea plăților, prevăzute în fișa M11 din PNDR 2014-2020 și în Ghidul informativ al beneficiarilor M11 din PNDR 2014-2020, se vor aplica reduceri, excluderi și recuperări ale plăților așa cum sunt prevăzute de sistemul de sancțiuni.Conform PNDR 2014-2020, cerințele de bază ce trebuie respectate pe parcelele aflate sub angajament în cadrul M11 sunt constituite din:a. cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor prevăzute de legislația națională,b. activitățile minime stabilite în temeiul art. 4 alin. (1) litera (c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,Nu sunt eligibile la plată suprafețele agricole pe care se constată, în urma controlului pe teren, că nu s-a desfășurat activitatea agricolă,c. alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislația națională.a. Cerințe minime relevante privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, pentru angajamentele de agricultură ecologică, sunt următoarele:
  Cerința minimăFolosirea îngrășămintelor (1)/Fito-sanitar (2)
  CM 1.1Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizați pentru vânzare (Ordin Comun MADR/MMP/MS nr. 94/1.378/1.071/2010)
  CM 1.2Îngrășămintele naturale aplicate nu pot conține mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol (Ordin comun MADR/MMAP nr. 1.182/1.270/2005)
  CM 1.3Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă (Ordin comun MADR/MMAP nr. 1.182/1.270/2005)
  CM 1.4Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare (Ordin comun MADR/MMAP nr. 1.182/1.270/2005)
  CM 2.1Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecție a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare (H.G. nr. 1.559/2004, O.U.G. nr. 4/1995)
  CM 2.2Este permisă utilizarea produselor de protecție a plantelor numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare (H.G. nr. 1.559/2004, O.U.G. nr. 4/1995)
  CM 2.3Pot efectua tratamente fitosanitare numai persoanele care dețin autorizație pentru prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar (O.U.G. nr. 4/1995)
  b. Activități agricole minime sunt următoarele:
  AM 1 efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin îndepărtarea vegetației prinlucrări de cosit sau discuit ori prin erbicidare cel puțin o dată pe an pe terenul arabil
  AM 2 efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin pășunat, cu asigurarea uneiîncărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează sau un cosit anual pe pajiștile permanente, potrivit prevederilor legislației specifice în domeniul pajiștilor.În cazul pajiștilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat, activitatea minimă constă în pășunat,cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează
  AM 3 efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin realizarea a cel puțin o tăiere anualăde întreținere și, respectiv, cel puțin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreținere a solului, în cazul viilor și livezilor.
  c. Alte cerințe minime obligatorii relevante prevăzute în legislația națională sunt următoarele:
  Cerința minimă Prevedere legislația națională
  CMLN4 Operatorii care produc produsele ecologice sau cei aflați în perioada de conversie au obligația de a-și înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,prin compartimentul de specialitate, și de a se supune controlului unui organism de inspecție și certificare aprobat (Ordinul MADR nr. 1.253/2013).
   +  Cerințele de bază aplicabile pentru pachet/variantă:
  Măsura 11 - agricultura ecologică/sub-măsurile 11.1 și 11.2 Cerințe minime îngrășăminte și pesticideAlte obligații legale Activitate agricolă minimă
  Pachetele 1, 2 și 5 CM1.1, CM1.2, CM1.3, CM1.4, CM2.1, CM2.2, CM2.3 CMLN 4 AM 1
  Pachetele 3 și 4 CM1.1, CM1.2, CM1.3, CM1.4, CM2.1, CM2.2, CM2.3 CMLN 4 AM 3
  Pachetul 6 CM1.1, CM1.2, CM1.3, CM1.4, CM2.1, CM2.2, CM2.3 CMLN 4 AM 2
   +  Cerințe specifice: 1. beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafețele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfășurare a acestuia.2. în cazul pajiștilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.3. beneficiarii țin o evidență a activității agricole corelate cu implementarea angajamentelor.4. beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.sM11.2 se accesează pentru terenurile agricole certificate în agricultura ecologică, sprijinul acordându-se pentru următoarele pachete: ● P1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) certificate în agricultura ecologică (M11_S1_P1) - 218 Euro/ha/an ● P2 - legume certificate în agricultura ecologică (M11_S1_P2) - 431 Euro/ha/an ● P3 - livezi certificate în agricultura ecologică (M11_S1_P3) - 442 Euro/ha/an ● P4 - vii certificate în agricultura ecologică (M11_S1_P4) - 479 Euro/ha/an ● P5 - plante medicinale și aromatice certificate în agricultura ecologică (M11_S1_P5) - 350 Euro/ha/an. ● P6.1 - pajiști permanente certificate în agricultura ecologică fără angajament de M10 (M11_S1_P6.1)- 129 Euro/ha/an ● P6.2 - pajiști permanente certificate în agricultura ecologică cu angajamente de M10 (M11_S1_P6.2) - 73 Euro/ha/an Plățile se pot cumula cu celelalte tipuri de plăți acordate pe suprafață, astfel: ● plăți directe, ● P1 și P2 se pot combina cu P4 din M10, ● P1 se poate combina cu P5 din M10, ● P1, P2 și P5 se pot combina cu P10 din M10, ● P6.2 se combină obligatoriu pe aceleași suprafețe agricole cu unul dintre pachetele 1, 2, 3.1, 3.2, 6, 9.2, 11.2 din M10. ● P1, P2, P3, P4, P5 și P6.2 se pot combina cu sM13.1, sM13.2 și sM13.3 ale M13, ● P6.1 se poate combina cu sM13.1 și cu sM13.2 3 ale M13.
  Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeași parcelă de teren rotația culturilor de la un la altul între P1, P2 și P5, atât în cadrul submăsurii, cât și de la submăsura 11.1 la submăsura 11.2.
  Data:Semnătură: ........................
  *) Angajamentele se vor semna de către fermieri numai în primul an. Dacă suprafața angajamentului în desfășurare în cadrul M 11 crește peste 50% sau 1 ha față de suprafața determinată în primul an de angajament (suprafața angajată), angajamentul inițial se închid condiționat" (dar se va verifica respectarea lui până la împlinirea celor 5 ani de la semnare) și se deschide unul nou pentru o durată de 5 ani de la data semnării în noile condiții. Fermierul semnează un angajament nou și completează tabelul de mai jos. În cazul solicitării în 2019 a pachetelor din M 11.2 pe o parcelă nouă, fermierul deschide și semnează un angajament nou și completează tabelul:
  Număr parcelă Tip pachet
  Data:Semnătură: ........................
  V.4.1. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii - schema decuplată de producție, specia bovine, sectorul lapte (ANTZ 7-L) Subscrisa/Subsemnata/Subsemnatul (beneficiar) .................., reprezentat de .............., în calitate de ................. declar următoarele:1. Am luat la cunoștință de următoarele condiții de eligibilitate și modalități de acordare privind ANTZ 7-L, pe care mă angajez să le respect conform reglementărilor naționale și europene:1.1. Condiții de eligibilitate Pentru fermierul, crescător de bovine, înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 01.04.2015:a) la data solicitării ANTZ 7-L, în exploatația cu cod ANSVSA din cerere există cel puțin un animal identificat și înregistrat în RNE, în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine;b) fermierul este înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul 2014-2015;c) fermierul a livrat și/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referință. Pentru fermierul, crescător de bovine, care nu este înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 01.04.2015 și care a obținut în anii anteriori un drept ANTZ 7-L pe exploatația cu cod ANSVSA din cerere;d) la data solicitării ANTZ 7-L, în exploatația cu cod ANSVSA din cerere există cel puțin un animal identificat și înregistrat în RNE, în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine;e) fermierul beneficiază de cantitatea pentru care a obținut un drept în anii anteriori de minim 3 tone lapte comercializat în perioada de referință 01 aprilie 2015-29 februarie 2016/ 01.03.2016-28.02.2017/ 01.03.2017-28.02.2018). Pentru fermierul, crescător de bovine care nu este înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 01.04.2015 și care nu a obținut un drept în anii anteriori pe exploatația cu cod ANSVSA din cerere:a) la data solicitării ANTZ 7-L, în exploatația cu cod ANSVSA din cerere există cel puțin un animal identificat și înregistrat în RNE, în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine;b) fermierul a livrat și/sau a vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în perioada de referință 01.03.2018 - 28.02.2019, conform documentelor specifice care însoțesc cererea unică de plată.1.2. Alte condiții de acordare:– nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea ANTZ 7-L, precum și înscrierea cu intenție în formular a informațiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sancțiuni conform prevederilor legale;– orice schema de plată poate fi retrasă total sau parțial, în scris, în orice moment, mai puțin în situațiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformitățile din cererea sa de sprijin, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014;– în cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A. întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și/sau aplică prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;– nu se acordă nici o plată dacă se stabilește că au fost create condiții artificiale pentru obținerea plăților aferente schemelor de plată, cu scopul de a obține un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;– structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., Comisiei Europene, Curții de Conturi a României și alte structuri competente au dreptul de a verifica informațiile din dosarul cererii unice de plată precum și documentele aflate în legătură cu aceasta, etc (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013).2. Drept pentru care declar:– datele înscrise în formularul de cerere privind solicitarea ANTZ 7-L și în documentele anexate acesteia, sunt reale, complete, corecte și valabile. În caz contrar înțeleg și-mi asum respingerea schemei ANTZ 7-L de la plată și voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare;– sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice și sunt de acord să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001;– am depus la dosarul cererii documentele generale și specifice ANTZ 7-L în conformitate cu OMADR nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare. În caz contrar înțeleg și-mi asum respingerea schemei ANTZ 7-L de la plată; am fost informat asupra condițiilor de eligibilitate și am primit un exemplar din ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII.3. Mă angajez:– să comunic în scris APIA, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificare a datelor declarate în cerere și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății (conform art. 8 alin. (1) litera i din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări). În caz contrar înțeleg și-mi asum respingerea schemei ANTZ 7-L de la plată;– să respect toate condițiile de eligibilitate și modalitățile de acordare a ANTZ 7-L, de care am luat cunoștință. În caz contrar înțeleg și-mi asum respingerea schemei ANTZ 7-L de la plată; să pun la dispoziția APIA în orice moment toate documentele solicitate.
  Semnătura titular cerere/reprezentant, administrator desemnat/împuternicit; În caz de împuternicire, Numele și prenumele împuternicitului, în clar: Data: ......../2019
  V.4.2. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii - schema decuplată de producție, specia bovine, sectorul carne (ANTZ 8-B) Subscrisa/Subsemnata/Subsemnatul (beneficiar) ..................... reprezentat de ................. în calitate de .............. declar următoarele: Am luat I1. Am luat la cunoștință de următoarele condiții de eligibilitate și modalități de acordare privind ANTZ 8-B, pe care mă angajez să le respect conform reglementărilor naționale și europene:1.1. Condiții de eligibilitatea) la data solicitării ANTZ 8-B, în exploatația cu cod ANSVSA din cerere, există cel puțin un animal identificat și înregistrat în RNE, în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine, și/sau suine;b) efectivul de bovine pentru care se solicită ANTZ 8-B este identificat și înregistrat în RNE în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare;c) efectivul de bovine deținut la data de referință pentru care se solicită ANTZ 8-B este de minim 3 bovine cu vârsta de minimum 16 luni și tineret bovin cu vârsta de minimum 7 luni la data de referință;d) bovinele pentru care solicită ANTZ 8-B nu sunt purtătoare de primă din anii 2013 și/sau 2014 și/sau 2015 și/sau 2016 și/sau 2017 și/sau 2018 sau sunt purtătoare de primă în aceeași exploatație sau sunt purtătoare de primă provenite dintr-un transfer intregral de animale purtătoare de primă.1.2. Alte condiții de acordare:– nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea ANTZ 8-B, precum și înscrierea cu intenție în formular a informațiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sancțiuni conform prevederilor legale;– orice schemă de plată poate fi retrasă total sau parțial, în scris, în orice moment\ mai puțin în situațiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformitățile din cererea sa de sprijin, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014;– orice animal solicitat în cerere care nu a respectat cumulativ condițiile de eligibilitate este considerat animal cu neconformități și nu poate fi eligibil;– în cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A. întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și/sau aplică prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;– nu se acordă nici o plată dacă se stabilește că au fost create condiții artificiale pentru obținerea plăților aferente schemelor de plată, cu scopul de a obține un avantaj contrar obiectivei: respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;– structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., Comisiei Europene, Curții de Conturi a României și alte structuri competente au dreptul de a verifica informațiile din dosarul cererii unice de plată precum și documentele aflate în legătură cu aceasta, etc (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013).2. Drept pentru care declar:– datele înscrise în formularul de cerere privind solicitarea ANTZ 8-B și în documentele anexate acesteia, sunt reale, complete, corecte și valabile. În caz contrar înțeleg și-mi asum respingerea schemei ANTZ 8-B de la plată și voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare;– sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice și sunt de acord să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001;– am depus la dosarul cererii documentele generale și specifice ANTZ 8-B în conformitate cu OMADR nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare. În caz contrar înțeleg și-mi asum respingerea schemei ANTZ 8-B de la plată;– am fost informat asupra condițiilor de eligibilitate și am primit un exemplar din ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII.3. Mă angajez:– să comunic în scris APIA, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificare a datelor declarate în cerere și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății (conform art. 8 alin. (1) litera i) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări). În caz contrar înțeleg și-mi asum respingerea schemei ANTZ 8-B de la plată;– să respect toate condițiile de eligibilitate și modalitățile de acordare a ANTZ 8-B, de care am luat cunoștință. În caz contrar înțeleg și-mi asum respingerea schemei ANTZ 8-B de la plată;– să pun la dispoziția APIA în orice moment toate documentele solicitate.
  Semnătura titular cerere/reprezentant, administrator desemnat/împuternicit;În caz de împuternicire, Numele și prenumele împuternicitului, în clar: Data: ......../2019
  V.4.3. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII pentru Ajutor Național Tranzitoriu (ANTZ 9) ovine/caprine Subscrisa/Subsemnata/Subsemnatul (beneficiar) ..................... reprezentat de ........................ în calitate de ..................... declar următoarele:1. Am luat la cunoștință de următoarele condiții de eligibilitate și modalități de acordare privind ANTZ9 O/C, pe care mă angajez să le respect conform reglementărilor naționale și europene:1.1. Condiții de eligibilitate:a) efectivul din exploatația înregistrată în RNE este de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se depune cererea unică de plată;b) la data solicitării ANTZ 9 efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ 9 este înscris în RNE;c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ 9 se menține în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționate în cerere pe perioada de reținere de 100 de zile de la data limită de depunere a cererii unice de plată;d) fermierul deține registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE.1.2. Alte condiții de acordare:– sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine și/sau femelele de caprine care până la finalul perioadei de reținere de 100 de zile au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat;– în cazul în care controlul la fața locului nu a putut fi efectuat din motive generate de mine/reprezentantul legal, întreaga cererea se respinge de la plată, cu excepția ANTZ 7 și ANTZ 8;– în cazul în care, în urma controlului efectuat la fața locului, s-a constatat inexactitatea înregistrărilor din registrul individual al exploatației pentru 12 luni anterioare controlului, solicitarea ANTZ9 O/C se exclude de la plată pentru anul în curs;– în cazul în care în urma tuturor controalelor administrative și la fața locului apar diferențe între animalele solicitate și animalele determinate sunt de acord cu penalitățile/excluderile de la plată conform prevederilor legislative referitoare la sancțiuni și penalități;– orice schemă de plată poate fi retrasă total, în scris, în orice moment, mai puțin în situațiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformitățile din cererea sa de sprijin sau a fost înștiințat cu privire la intenția APIA de a efectua un control la fața locului și dacă în urma controlului la fața locului au fost identificate neconformități, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014;– în cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A. întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și/sau aplică prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;– nu se acordă nici o plată dacă se stabilește că au fost create condiții artificiale pentru obținerea plăților aferente schemelor de plată, cu scopul de a obține un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;– structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., Comisiei Europene, Curții de Conturi a României și alte structuri competente au dreptul de a verifica informațiile din dosarul cererii unice de plată precum și documentele aflate în legătură cu aceasta, etc (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013).2. Drept pentru care declar următoarele:– datele înscrise în declarația sector zootehnic de solicitare ANTZ9 O/C și în documentele anexate acesteia, sunt reale, complete, corecte și valabile. În caz contrar vei suporta rigorile prevederilor legale în vigoare;– sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice și sunt de acord să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001;– am fost informat asupra condițiilor de eligibilitate și am primit un exemplar din ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII.3. Mă angajez:– să pun la dispoziția APIA în orice moment documentele suplimentare solicitate;– să comunic în scris APIA, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificare a datelor declarate în cerere și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății (conform art. 8 alin. (1) litera i) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări);– să comunic în scris APIA, în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii documentului reducerea efectivului de animale, în perioada de menținere de 100 de zile de la data limită de depunere a cererii unice de plată, ca urmare a unor cazuri de circumstanțe naturale);– dacă exploatația a fost afectată de un caz de forță majoră, să comunic în scris Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii documentului (conform art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări);– să prezint dovezile cerute de APIA la apariția unor cazuri de forță majoră, circumstanțe excepționale și circumstanțe naturale;– să permit accesul în exploatație pentru efectuarea controlului la fața locului.
  Semnătura titular cerere/reprezentant, administrator desemnat/împuternicit; În caz de împuternicire, Numele și prenumele împuternicitului, în clar: Data: ......../2019
  V.4.4. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII pentru Sprijinul Cuplat în sectorul Zootehnic - categoria BIVOLIȚE DE LAPTE (SCZ-FB) Subscrisa/Subsemnata/Subsemnatul (beneficiar) ....................... reprezentat de .................. în calitate de ................. declar următoarele:1. Am luat la cunoștință de următoarele condiții de eligibilitate și modalități de acordare privind SC2-FB, pe care mă angajez să le respect conform reglementărilor naționale și europene:1.1. Condiții de eligibilitate:a) solicitantul SCZ-FB îndeplinește condiția de fermier activ;b) fermierul solicită SCZ pentru un efectiv de maximum 100 de capete de bivolițe de lapte, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA;c) bivolițele de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie menținute, pe o perioadă de reținere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii unice de plată, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționate în cerere. Sunt eligibile inclusiv bivolițele de lapte care până la finalul perioadei de reținere de 6 luni au intrat/ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA ale solicitantului în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat;d) solicitantul deține registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;e) bivolițele de lapte pentru care se solicită SCZ sunt înscrise/înregistrate în Registrul genealogic al rasei secțiunea principală sau suplimentară;f) bivolițele de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie să fi fătat cel puțin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări/data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru bivolița de lapte care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală și trebuie să aibă cel puțin un produs înregistrat în RNE;g) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ este identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere.1.2. Alte condiții de acordare:– solicitanții cu un efectiv mai mare de 100 de capete de bivolițe de lapte beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 100 de capete de bivolițe de lapte;– nerespectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea sprijinului cuplat-categoria bivolițe de lapte, poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata sprijinului cuplat respectiv penalități/sancțiuni suplimentare;– în cazul în care controlul la fața locului nu a putut fi efectuat din motive generate de mine/reprezentantul legal, întreaga cerere se respinge de la plată, cu excepția ANTZ 7 și ANTZ 8;– schema de plată poate fi retrasă total, în scris, în orice moment mai puțin în situațiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformitățile din cererea sa de sprijin sau a fost înștiințat cu privire la intenția APIA de a efectua un control la fața locului și dacă în urma controlului la fața locului au fost identificate neconformități, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014;– animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanțe naturale, care se notifică la APIA în maxim 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului, poate fi înlocuit cu alt animal existent în exploatația cu cod ANSVSA până la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului în următoarele condiții:• beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privința unei neconformități din cererea unică de plată;• beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenția APIA de a efectua un control la fața locului;• animalul, care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală, trebuie să îndeplinească toate condițiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală;• beneficiarul trebuie să depună pașaportul și adeverința de la Registrul genealogic pentru animalul care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală– în cazul constatării unor nereguli/fraude A.P.I.A. întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) 1306/2013 și/sau aplică prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;– nu se acordă nici o plată dacă se stabilește că au fost create condiții artificiale pentru obținerea plăților aferente schemelor de plată, cu scopul de a obține un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;– structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., Comisiei Europene, Curții de Conturi a României și alte structuri competente au dreptul de a verifica informațiile din dosarul cererii unice de plată precum și documentele aflate în legătură cu aceasta, etc (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013).2. Drept pentru care declar următoarele:– îndeplinesc condiția de fermier activ în înțelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;– datele înscrise în formularul de cerere privind solicitarea SCZ-FB și în documentele anexate acesteia, sunt reale, complete, corecte și valabile, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare;– sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice și sunt de acord să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001;– am depus la dosarul cererii documentele generale și specifice SCZ-FB în conformitate cu OMADR nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare;– am fost informat asupra condițiilor de eligibilitate și am primit un exemplar din ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII.3. Mă angajez:– să pun la dispoziția APIA în orice moment documentele suplimentare solicitate;– să comunic în scris APIA, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificare a datelor declarate în cerere și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății (conform art. 8 alin. (1) litera i din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări);– să comunic în scris APIA, în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii documentului, reducerea efectivului de animale în perioada de menținere de 6 luni de la data limită de depunere a cererii unice de plată, ca urmare a unor cazuri de circumstanțe naturale, în caz contrar evenimentul nu este luat în considerare iar animalele vor fi generatoare de sancțiuni;– dacă exploatația a fost afectată de un caz de forță majoră, să comunic în scris Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii documentului (conform art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări), în caz contrar, animalele vor fi generatoare de sancțiuni;– să prezint documentele conform actelor normative în vigoare privind apariția cazurilor de forță majoră, circumstanțe excepționale și circumstanțe naturale;– să permit accesul în exploatație pentru efectuarea controlului la fața locului;– să respect normele privind ecocondiționalitatea prevăzute la art. 93 și anexa ii din regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploatație.
  Semnătura titular cerere/reprezentant, administrator desemnat/împuternicit; În caz de împuternicire,Numele și prenumele împuternicitului, în clar: Data: ......../2019
  V.4.5. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII pentru Sprijinul Cuplat în sectorul Zootehnic - ovine (SCZ O) Subscrisa/Subsemnata/Subsemnatul (beneficiar) .......................... reprezentat de .................., în calitate de .................... declar următoarele:1. Am luat la cunoștință de următoarele condiții de eligibilitate și modalități de acordare privind SCZ O pe care mă angajez să le respect conform reglementărilor naționale și europene:1.1. Condiții de eligibilitate:a) solicitantul SCZ O îndeplinește condiția de fermier activ,b) fermierul solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 150 și 500 de capete de femele ovine și/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu excepția celor din UAT-urile din zona montană definită în anexa 8.2 «Lista zonelor eligibile M10, M11, M13» a Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, pentru care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 60 și 500 de capete femele ovine și/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;c) fermierul cu un efectiv mai mare de 500 de capete femele ovine și/sau berbeci beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete femele ovine și/sau berbeci;d) animalele din exploatație pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci, la data limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări;e) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat;f) solicitantul deține registrul individual al exploatației completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;g) animalele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menținute pe o perioadă de reținere de 100 de zile de la data limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționată/menționate în cerere;h) berbecii pentru care se solicită SCZ sunt înscriși în Registrul Genealogic al rasei, secțiunea principală;i) efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în Registrul Genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un berbec înscris în Registrul Genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală la 35 de femele ovine;j) efectivul de femele ovine neînscrise și neînregistrate într-un Registru Genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine. ATENȚIE - dacă solicitați în cererea unică de plată sprijin cuplat doar pentru femele ovine neînscrise și neînregistrate în RG nu solicitați sprijin cuplat pentru berbecii cu certificat de origine, neînscriși în RG, care asigură doar raportul de sexe de un berbec la 35 femele ovine neînscrise în RG1.2. Alte condiții de acordare:– sunt eligibile la plată inclusiv femelele ovine și/sau berbecii care până la finalul perioadei de reținere de 100 de zile, au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat;– în cazul în care controlul la fața locului nu a putut fi efectuat din motive generate de mine/reprezentantul legal, întreaga cerere se respinge de la plată, cu excepția ANTZ 7 și ANTZ 8;– în cazul în care, în urma controlului efectuat la fața locului, s-a constatat inexactitatea înregistrărilor din registrul individual al exploatației pentru 12 luni anterioare controlului, solicitarea SCZ O se exclude de la plată pentru anul în curs;– sprijinul se calculează pentru un efectiv de minim 150 capete ovine eligibile/60 capete ovine eligibile, din zona montană;– în cazul în care în urma tuturor controalelor administrative și la fața locului apar diferențe între animalele solicitate și animalele determinate, sunt de acord cu penalitățile/excluderile de la plată conform prevederilor legislative referitoare la sancțiuni și penalități;– orice schemă de plată poate fi retrasă total, în scris, în orice moment, mai puțin în situațiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin sau a fost înștiințat cu privire la intenția APIA de a efectua un control la fața locului și dacă în urma controlului la fața locului au fost identificate nereguli, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014;– în cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A. întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și/sau aplică prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;– nu se acordă nici o plată dacă se stabilește că au fost create condiții artificiale pentru obținerea plăților aferente schemelor de plată, cu scopul de a obține un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;– structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., Comisiei Europene, Curții de Conturi a României și alte structuri competente au dreptul de a verifica informațiile din dosarul cererii unice de plată precum și documentele aflate în legătură cu aceasta, etc. (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013);– animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanțe naturale, care se notifică la APIA în maxim 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului, poate fi înlocuit cu alt animal existent în exploatația cu cod ANSVSA până la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiții: ● beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privința unei neconformități din cererea unică de plată; ● beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenția APIA de a efectua un control la fața locului; ● animalul, care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală, trebuie să îndeplinească toate condițiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală; ● beneficiarul trebuie să depună pentru animalul care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală documentația specifică (adeverința prevăzută în anexa nr. 6^1 partea A/B din OMADR nr. 619/2015 modificat și completat).3. Drept pentru care declar următoarele:– îndeplinesc condiția de fermier activ în înțelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;– datele înscrise în declarația sector zootehnic de solicitare SCZ O și în documentele anexate acesteia, sunt reale, complete, corecte și valabile. În caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare;– sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice și sunt de acord să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001;– am depus la dosarul declarației sector zootehnic de solicitare SCZ O documentele generale și specifice în conformitate cu OMADR nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare;– am fost informat asupra condițiilor de eligibilitate și am primit un exemplar din ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII.4. Mă angajez:– să pun la dispoziția APIA în orice moment documentele suplimentare solicitate;– să comunic în scris APIA, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificare a datelor declarate în cerere și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății (conform art. 8 alin. (1) litera i din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări);– să comunic în scris APIA, în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii documentului, reducerea efectivului de animale în perioada de menținere de 100 de zile de la data limită de depunere a cererii unice de plată, ca urmare a unor cazuri de circumstanțe naturale, în caz contrar evenimentul nu este luat în considerare iar animalele vor fi generatoare de sancțiuni;– dacă exploatația a fost afectată de un caz de forță majoră, să comunic în scris Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii documentului (conform art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări) în caz contrar animalele vor fi generatoare de sancțiuni– să prezint documentele conform actelor normative în vigoare privind apariția cazurilor de forță majoră, circumstanțe excepționale și circumstanțe naturale;– să permit accesul în exploatație pentru efectuarea controlului la fața locului;– să respect normele privind ecocondiționalitatea prevăzute la art. 93 și anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploatație.
  Semnătura titular cerere/reprezentant, administrator desemnat/împuternicit: În caz de împuternicire, Numele și prenumele împuternicitului, în clar: Data: ......./2019
  V.4.6. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII pentru Sprijinul Cuplat în sectorul Zootehnic - caprine (SCZ C) Subscrisa/Subsemnata/Subsemnatul (beneficiar) ..........................., reprezentat de ..............., în calitate de ....................... declar următoarele:1. Am luat la cunoștință de următoarele condiții de eligibilitate și modalități de acordare privind SCZ C pe care mă angajez să le respect conform reglementărilor naționale și europene:1.1. Condiții de eligibilitate:a) solicitantul SCZ C îndeplinește condiția de fermier activ,b) fermierul solicită SCZ C pentru un efectiv de minimum 50 și maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;c) fermierul cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție beneficiază de SCZ C calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție;d) efectivul solicitat este format din femele caprine care au vârsta de maximum 8 ani și/sau țapi de reproducție care au vârsta de maximum 6 ani la data limită de depunere a cererii unice de plată;e) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ este identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere;f) solicitantul deține registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;g) efectivul de femele caprine și/sau țapii pentru care se solicită SCZ C trebuie menținut în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționate în cerere și/sau în exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat, pe perioada de reținere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii unice de plată;g^1) efectivul de femele caprine înscrise/înregistrate în Registrul Genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un țap înscris în Registrul Genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală la 35 de femele caprine;g^2) efectivul de femele caprine neînscrise și neînregistrate într-un Registru Genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un țap cu certificat de origine la 35 de femele caprine;h) țapii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală. ATENȚIE - dacă solicitați în cererea unică de plată sprijin cuplat doar pentru femele caprine neînscrise și neînregistrate în RG nu solicitați sprijin cuplat pentru țapii cu certificat de origine neînscriși în RG care asigură doar raportul de sexe de un țap la 35 femele caprine neînscrise în RG.1.2. Alte condiții de acordare:– sunt eligibile la plată inclusiv femelele caprine și/sau țapii care până la finalul perioadei de reținere de 100 de zile, au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat;– în cazul în care controlul la fața locului nu a putut fi efectuat din motive generate de mine/reprezentantul legal, întreaga cerere se respinge de la plată, cu excepția ANTZ 7 și ANTZ 8;– în cazul în care, în urma controlului efectuat la fața locului, s-a constatat inexactitatea înregistrărilor din registrul individual al exploatației pentru 12 luni anterioare controlului, solicitarea SCZ C se exclude de la plată pentru anul în curs;– sprijinul se calculează pentru un efectiv de minim 50 capete caprine eligibile;– în cazul în care în urma tuturor controalelor administrative și la fața locului apar diferențe între animalele solicitate și animalele determinate sunt de acord cu penalitățile/excluderile de la plată conform prevederilor legislative referitoare la sancțiuni și penalități;– orice schemă de plată poate fi retrasă total, în scris, în orice moment, mai puțin în situațiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin sau a fost înștiințat cu privire la intenția APIA de a efectua un control la fața locului și dacă în urma controlului la fața locului au fost identificate nereguli, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014;– în cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A. întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și/sau aplică prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;– nu se acordă nici o plată dacă se stabilește că au fost create condiții artificiale pentru obținerea plăților aferente schemelor de plată, cu scopul de a obține un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;– structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., Comisiei Europene, Curții de Conturi a României și alte structuri competente au dreptul de a verifica informațiile din dosarul cererii unice de plată precum și documentele aflate în legătură cu aceasta, etc. (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013);– animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanțe naturale, care se notifică la APIA în maxim 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului, poate fi înlocuit cu alt animal existent în exploatația cu cod ANSVSA până la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiții: ● beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privința unei neconformități din cererea unică de plată; ● beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenția APIA de a efectua un control la fața locului; ● animalul, care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală, trebuie să îndeplinească toate condițiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală; ● beneficiarul trebuie să depună pentru animalul care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală documentația specifică (adeverința prevăzută în anexa nr. 6^1 partea A/B din OMADR nr. 619/2015 modificat și completat).2. Drept pentru care declar următoarele:– îndeplinesc condiția de fermier activ în înțelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;– datele înscrise în declarația sector zootehnic de solicitare SCZ C și în documentele anexate acesteia, sunt reale, complete, corecte și valabile. În caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare;– sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice și sunt de acord să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001;– am depus la dosarul declarației sector zootehnic de solicitare SCZ C documentele generale și specifice în conformitate cu OMADR nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare;– am fost informat asupra condițiilor de eligibilitate și am primit un exemplar din ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII.3. Mă angajez:– să pun la dispoziția APIA în orice moment documentele suplimentare solicitate;– să comunic în scris APIA, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificare a datelor declarate în cerere și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății (conform art. 8 alin. (1) litera i din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări);– să comunic în scris APIA, în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii documentului, reducerea efectivului de animale în perioada de menținere de 100 de zile de la data limită de depunere a cererii unice de plată, ca urmare a unor cazuri de circumstanțe naturale), în caz contrar evenimentul nu este luat în considerare iar animalele vor fi generatoare de sancțiuni;– dacă exploatația a fost afectată de un caz de forță majoră, să comunic în scris Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii documentului (conform art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări), în caz contrar animalele vor fi generatoare de sancțiuni;– să prezint documentele conform actelor normative în vigoare privind apariția cazurilor de forță majoră, circumstanțe excepționale și circumstanțe naturale;– să permit accesul în exploatație pentru efectuarea controlului la fața locului;– să respect normele privind ecocondiționalitatea prevăzute la art. 93 și anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploatație.
  Semnătura titular cerere/reprezentant, administrator desemnat/împuternicit: În caz de împuternicire, Numele și prenumele împuternicitului, în clar: Data: ......./2019
  V.4.7. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII pentru Sprijinul Cuplat în sectorul Zootehnic - categoria TAURINE DE CARNE (SCZ-TC) Subscrisa/Subsemnata/Subsemnatul (beneficiar) ..................... reprezentat de ............................ în calitate de .......................... declar următoarele:1. Am luat la cunoștință de următoarele condiții de eligibilitate și modalități de acordare privind SCZ-TC, pe care mă angajez să le respect conform reglementărilor naționale și europene:1.1. Condiții de eligibilitate:a) solicitantul SCZ-TC îndeplinește condiția de fermier activ;b) solicită sprijin cuplat pentru un efectiv de minimum 10 și maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv în exploatații cu cod ANSVSA, constituit după caz din:– vaci din rase de carne care nu au beneficiat de sprijin cuplat-categoria vaci de lapte în anii anteriori și/sau;– vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat de sprijin cuplat-categoria vaci de lapte; și/sau– tineret mascul și/sau femele din rase de carne; și/sau– tineret mascul și/sau femele metis cu rase de carne obținut din tauri din rase da carne și vaci pentru care nu se solicită schema sprijin cuplat-categoria vaci de lapte; și/sau– taurine din rase de carne;c) tineretul mascul are vârsta cuprinsă între 8 și 25 de luni la data ieșirii din exploatați sau la data depunerii cererii unice de plată, după caz;d) tineretul femel are vârsta cuprinsă între 8 de maxim 32 de luni și nu are nicio fătare până la data ieșirii din exploatație sau la data depunerii cererii unice de plată, după caz;e) vacile de carne și/sau vacile metise cu rase de carne, pentru care se solicită SCZ-TC, au vârsta de maximum 12 ani la data limită de depunere a cererii și au fătat cel puțin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări/data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru vaca de carne care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală și au un produs înregistrat în RNE;f) taurii de reproducție pentru care se solidă SCZ-TC au vârsta de maximum 6 ani la data ieșirii din exploatație sau la data depunerii cererii unice de plată, după caz;g) solicitantul SCZ-TC deține registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1760/2000;h) animalele din categoria tineret mascul și/sau femel din rase de carne, tineret mascul și/sau femele metis cu rase de carne și tauri din rase de carne pentru care se solicită SCZ-TC au fost deținute cel puțin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploatație și până în momentul ieșirii/până la data depunerii cererii;i) animalele din categoria vaci din rase carne și/sau vaci metise cu rase de carne pentru care se solicită sprijin cuplat trebuie menținute pe o perioadă de reținere de 6 luni de la data limită de depunere a cererii;j) vacile de carne și/sau vacile metise cu rase de carne pentru care se solicită sprijin cuplat sunt înscrise/înregistrate în Registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară și taurii de reproducție din rase de carne pentru care se solicită sprijin cuplat sunt înscriși în Registrul genealogic al rasei, secțiunea principală;k) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ-TC trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere, cu excepția animalelor din categoria tineret mascul și/sau femel din rase de carne, tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne și tauri din rase de carne, care trebuie să fie identificate și înregistrate în RNE cel puțin cu 8 luni înainte de data depunerii cererii unice de plată/data ieșirii din exploatație.1.2. Alte condiții de acordare:– sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 8 luni, respectiv până la finalul perioadei de reținere de 6 luni au suferit intrări, respectiv ieșiri în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de solicitant sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate pentru pășunat;– sprijinul cuplat se acordă o singură dată pentru categoria tineret mascul și/sau femel din rase de carne și/sau femel din rase de carne, anual pentru categoriile tauri din rase de carne, vaci din rase de carne și vaci metise cu rase de carne;– sprijinul se calculează pentru un afectiv de minim 10 capete taurine de carne eligibile;– nerespectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea sprijinului cuplat-categoria taurine de carne, poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata sprijinului cuplat respectiv penalități/sancțiuni suplimentare;– în cazul în care controlul la fața locului nu a putut fi efectuat din motive generate de mine/reprezentantul legal, întreaga cerere se respinge de la plată, cu excepția ANTZ 7 și ANTZ 8;– schema de plată poate fi retrasă total sau parțial (pentru tineret și tauri din rase de carne) în scris, în orice moment, mai puțin în situațiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformitățile din cererea sa de sprijin sau a fost înștiințat cu privire la intenția APIA de a efectua un control la fața locului și dacă în urma controlului la fața locului au fost identificate neconformități, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014;– în cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A. întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și/sau aplică prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;– nu se acordă nici o plată dacă se stabilește că au fost create condiții artificiale pentru obținerea plăților aferente schemelor de plată, cu scopul de a obține un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;– structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., Comisiei Europene, Curții de Conturi a României și alte structuri competente au dreptul de a verifica informațiile din dosarul cererii unice de plată precum și documentele aflate în legătură cu aceasta, etc (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013);– Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ (doar vaca din rase de carne și/sau vaca metisă cu rase de carne) supus unei circumstanțe naturale, care se notifică la APIA în maxim 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului, poate fi înlocuit cu alt animal existent în exploatația cu cod ANSVSA până la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiții: ● beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privința unei neconformități din cererea unică de plată; ● beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenția APIA de a efectua un control la fața locului; ● animalul, care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală, trebuie să îndeplinească toate condițiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală; ● beneficiarul trebuie să depună pașaportul și adeverința de la Registrul genealogic pentru animalul care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală.2. Drept pentru care declar următoarele:– îndeplinesc condiția de fermier activ în înțelesul art. 9 din regulamentul (UE) nr. 1307/2013;– datele înscrise în formularul de cerere privind solicitarea SCZ-TC și în documentele anexate acesteia, sunt reale, complete, corecte și valabile în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare;– sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice și sunt de acord să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001;– am depus la dosarul cererii documentele generale și specifice SCZ-TC în conformitate cu OMADR nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare.– am fost informat asupra condițiilor de eligibilitate și am primit un exemplar din ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII.3. Mă angajez:– să pun la dispoziția APIA în orice moment documentele suplimentare solicitate;– să comunic în scris APIA, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificare a datelor declarate în cerere și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății (conform art. 8 alin.(1) litera i din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări) să comunic în scris APIA, în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii documentului reducerea efectivului de animale în perioada de reținere de 6 luni de la data limită de depunere a cererii unice de plată, ca urmare a unor cazuri de circumstanțe naturale în caz contrar evenimentul nu este luat în considerare iar animalele vor fi generatoare de sancțiuni;