PROCEDURA din 11 ianuarie 2019privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 15 ianuarie 2019  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 50 din 11 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 40 din 15 ianuarie 2019.
  Notă
  Potrivit alin. (2) al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 12 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 14 martie 2019, în anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“, în situațiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
   +  Capitolul I Dispoziții generale1. (1) Potrivit dispozițiilor art. 68^1 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 79 alin. (1), art. 82 alin. (6), art. 102 alin. (1), art. 123 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiilor pct. 45 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat, după cum urmează:a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult; saub) în cotă de 2% pentru acordarea de burse private, conform legii; sauc) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.(2) Opțiunea poate fi exercitată pentru una sau mai multe entități.2. În funcție de natura venitului, opțiunea se exercită prin completarea și depunerea, la organul fiscal central competent, a următoarelor formulare, după caz:a) „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“;b) 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“.3. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice, din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.4. Prin organ fiscal central competent se înțelege:a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.5. În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarea semnificație:a) cerere reprezintă Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice sau Cererea privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii (formularul 230), după caz;b) impozitul anual datorat reprezintă impozitul anual, impozitul datorat pe venitul/câștigul net anual impozabil, impozitul datorat pe venitul anual, după caz.  +  Capitolul II Organizarea evidenței cererilor și procesarea acestora6. Compartimentul de specialitate organizează o evidență în format electronic a cererilor primite.7. Evidența cererilor, conține, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:a) numele și prenumele contribuabilului;b) domiciliul fiscal al contribuabilului;c) codul numeric personal/numărul de identificare fiscală;d) numărul de înregistrare a cererii, la organul fiscal;e) modul de depunere a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“;f) numărul de înregistrare la organul fiscal a borderoului de predare-primire cu care a fost depus formularul 230, dacă este cazul;g) datele de identificare ale reprezentantului legal sau ale împuternicitului entității nonprofit/unității de cult care a depus formularul 230 la organul fiscal, în format hârtie pe bază de borderou;h) datele de identificare ale entității/entităților nonprofit/ unității/unităților de cult înscrise în cerere;i) categoria de venit;j) numărul și data notificării privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/ unităților de cult, dacă este cazul;k) motivul notificării contribuabilului, dacă este cazul;l) data comunicării notificării privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/ unităților de cult, dacă este cazul;m) numărul și data adresei de răspuns a contribuabilului, dacă este cazul;n) răspunsul contribuabilului pentru care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou, ca urmare a primirii notificării privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult;o) suma stabilită de organul fiscal reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual, pentru susținerea entității nonprofit/unității de cult;p) numărul și data borderoului care se transmite unității de trezorerie.8. (1) Compartimentul de specialitate înregistrează în evidență, cu ajutorul aplicației informatice, datele prevăzute la pct. 7 lit. a)-i), în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererilor.(2) La pct. 7 lit. e), compartimentul de specialitate înregistrează în evidență următoarele date privind modalitatea de transmitere a formularului 230, după caz:a) prin poștă, în mod individual;b) prin poștă, prin intermediul unei alte persoane pe bază de borderou;c) direct la registratura organului fiscal, în mod individual;d) direct la registratura organului fiscal prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou;e) prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual.(3) La pct. 7 lit. f), compartimentul de specialitate înregistrează în evidență numărul și data borderoului de predare-primire, în cazul în care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou, prin intermediul unei alte persoane, respectiv entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei.(4) La pct. 7 lit. h), compartimentul de specialitate înregistrează în evidență următoarele date privind entitatea nonprofit/unitatea de cult înscrisă în cerere: a) denumirea entității beneficiare;b) codul de identificare fiscală;c) contul bancar.(5) La pct. 7 lit. i), compartimentul de specialitate înregistrează în evidență categoria de venit pentru care contribuabilul a optat privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual din formularul 230:a) venituri din salarii și asimilate salariilor;b) venituri din pensii.9. În vederea stabilirii sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat, compartimentul de specialitate prelucrează cererile în termen de maximum 15 zile de la primirea acestora.  +  Capitolul III Notificarea contribuabililor pentru care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou prin intermediul unei alte persoane, respectiv entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei10. Pe baza datelor din evidența constituită conform pct. 7, compartimentul de specialitate identifică contribuabilii pentru care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou.11. (1) În cazul contribuabililor pentru care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou, compartimentul de specialitate emite și transmite contribuabililor „Notificarea privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, completată în mod corespunzător.(2) Nu se emit notificări în cazul în care contribuabilul a depus individual un formular 230, prin poștă, direct la registratura organului fiscal sau prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual.12. (1) Notificarea prevăzută în anexa nr. 3 la ordin se emite și se transmite contribuabilului în termen de 5 zile de la procesarea cererilor.(2) După emiterea notificării prevăzute în anexa nr. 3, compartimentul de specialitate înregistrează în evidență, cu ajutorul aplicației informatice, datele prevăzute la pct. 7, lit. j) și k).(3) La pct. 7 lit. k), compartimentul de specialitate înregistrează în evidență motivul notificării contribuabilului, respectiv faptul că formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou.13. Notificarea se comunică potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.14. (1) După comunicarea notificărilor, compartimentul de specialitate înregistrează în evidență, cu ajutorul aplicației informatice, la pct. 7 lit. l), data comunicării acestora.(2) Data comunicării notificării se înscrie în evidență:a) în ziua următoare termenului de 15 zile de la data punerii la dispoziția persoanei fizice a documentului comunicat prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual“ (SPV);b) în termen de 24 de ore de la primirea confirmării de primire de la poștă.15. Pentru notificările comunicate, compartimentul de specialitate așteaptă răspunsul contribuabilului 30 de zile de la data comunicării notificării, dar nu mai mult de 45 de zile. 16. (1) În termen de o zi lucrătoare de la primirea răspunsului de la contribuabil, compartimentul de specialitate înregistrează în evidență, cu ajutorul aplicației informatice, datele prevăzute la pct. 7 lit. m) și n).(2) La pct. 7 lit. n), compartimentul de specialitate înregistrează în evidență răspunsul contribuabilului ca urmare a primirii notificării privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, respectiv:a) da - recunoaște opțiunea;b) nu - comunică faptul că nu a făcut opțiunea.17. (1) Zilnic, compartimentul de specialitate întocmește lista contribuabililor pentru care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou în cazul cărora s-a împlinit termenul de 45 de zile de la data comunicării notificării prevăzute în anexa nr. 3 la ordin, precum și a contribuabililor care au depus cererea în mod individual.(2) În cazul contribuabililor care au optat pentru virarea sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat, compartimentul de specialitate verifică dacă entitățile beneficiare sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii. În situația în care entitatea beneficiară nu îndeplinește această condiție, compartimentul de specialitate informează contribuabilul că organul fiscal nu poate efectua transferul sumei în contul entității nonprofit/unității de cult, precum și motivul pentru care nu poate efectua transferul sumei.(3) Din listă sunt eliminate entitățile pentru care contribuabilii au comunicat, în scris, organului fiscal faptul că nu și-au exercitat opțiunea privind susținerea entității nonprofit/unității de cult, astfel cum această opțiune este înscrisă în evidența fiscală, precum și entitățile beneficiare care nu sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, după efectuarea verificării de la alin. (2).  +  Capitolul IV Stabilirea bazei de calcul al sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat18. (1) Compartimentul de specialitate stabilește baza de calcul al sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, pe baza datelor din evidența fiscală, având în vedere următoarele, după caz:a) impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor din formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“ și/sau formularul 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România“;b) impozitul anual pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sau din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă din formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“ și/sau din „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“;c) impozitul anual pe veniturile din pensii din formularul 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit“;d) impozitul pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat, realizat din România, din „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“;e) impozitul anual datorat în România pe venitul realizat din străinătate, după deducerea creditului fiscal, din „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“.(2) În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală sau veniturilor din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, realizate din România, compartimentul de specialitate verifică în evidența fiscală constituită pe baza formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, dacă contribuabilul a optat la angajator/plătitorul de venit pentru calcularea, reținerea și plata de către acesta a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul lunar datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, potrivit legii.(3) În situația în care, în urma verificărilor efectuate, organul fiscal constată că persoana fizică a optat pentru calcularea, reținerea și plata de către angajator/plătitorul de venit a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul lunar datorat, la stabilirea de către organul fiscal a bazei de calcul al sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, nu se ia în calcul impozitul aferent sursei de venit pentru care angajatorul/plătitorul a efectuat calculul, reținerea și plata sumei reprezentând 2% sau 3,5%.  +  Capitolul V Stabilirea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult19. Stabilirea plafonului admis de lege se realizează de compartimentul de specialitate prin aplicarea cotei de 2% sau 3,5%, după caz, asupra bazei de calcul determinate potrivit pct. 18. 20. În vederea stabilirii sumelor de virat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate are în vedere următoarele:(1) În situația contribuabililor care nu au completat în cerere rubrica „Suma“, referitoare la susținerea unei entități nonprofit/unități de cult, suma de virat se stabilește la nivelul plafonului admis de lege.(2) În situația contribuabililor care au completat în cerere rubrica „Suma“, pentru susținerea unei entități nonprofit/unități de cult, compartimentul de specialitate verifică încadrarea acesteia în plafonul admis de lege și stabilește suma de virat entității beneficiare astfel:a) în situația în care suma completată în cerere este mai mare decât plafonul admis de lege, suma de virat se stabilește la nivelul acestui plafon;b) în situația în care suma completată în cerere este mai mică decât plafonul admis de lege, suma de virat se stabilește la nivelul sumei înscrise în cerere.(3) În situația în care persoana fizică optează pentru virarea unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat, după caz, pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, și nu a completat în cerere rubrica „Suma“, suma de virat se stabilește la nivelul plafonului admis de lege și se distribuie, în mod egal, entităților nonprofit/unităților de cult beneficiare.(4) În situația în care persoana fizică optează pentru virarea unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat, după caz, pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, și a completat în cerere rubrica „Suma“, compartimentul de specialitate verifică încadrarea în plafonul admis de lege a sumei totale înscrise în cerere și stabilește sumele de virat astfel:a) în situația în care suma totală, completată în cerere, este mai mică decât plafonul admis de lege, sumele de virat fiecărei entități nonprofit/unități de cult se stabilesc la nivelul fiecărei sume înscrise în cerere;b) în situația în care suma totală, completată în cerere, este mai mare decât plafonul admis de lege, suma totală de virat se stabilește la nivelul plafonului admis de lege și se distribuie, proporțional cu ponderea sumelor completate, fiecărei entități nonprofit/unități de cult beneficiare.(5) În situația în care persoana fizică optează pentru virarea unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat, după caz, pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, și a completat în cerere rubrica „Suma“ numai pentru o parte din entitățile beneficiare, compartimentul de specialitate verifică încadrarea în plafonul admis de lege a sumei totale înscrise în cerere și stabilește sumele de virat astfel:a) în situația în care suma totală, completată în cerere, este mai mică decât plafonul admis de lege, sumele de virat fiecărei entități nonprofit/unități de cult se stabilesc la nivelul fiecărei sume înscrise în cerere, iar diferența se distribuie în mod egal celorlalte entități nonprofit/unități de cult beneficiare;b) în situația în care suma totală, completată în cerere, este mai mare decât plafonul admis de lege, suma totală de virat se stabilește la nivelul plafonului admis de lege și se distribuie, proporțional, fiecărei entități nonprofit/unități de cult beneficiare, cu mențiunea că pentru entitățile nonprofit/unitățile de cult pentru care nu este completată rubrica „Suma“, suma solicitată se consideră, în mod convențional, ca fiind rezultatul împărțirii plafonului admis de lege la numărul de entități nonprofit/unități de cult beneficiare.21. (1) În vederea virării sumelor reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate verifică datele înscrise în cerere și, în cazul în care constată erori, transmite contribuabilului o notificare potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.(2) În cazul în care constată erori sau modificări privind datele de identificare ale entității nonprofit/unității de cult (denumirea, codul de identificare fiscală, contul bancar - IBAN) și poate identifica elementele necesare stabilirii sumei de virat, direct de la entitatea nonprofit/unitatea de cult sau din alte surse, compartimentul de specialitate efectuează corecția datelor, fără notificarea contribuabilului.22. Virarea sumelor reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult se realizează în maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.23. (1) În vederea virării sumelor pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate editează, cu ajutorul aplicației informatice, un borderou în format hârtie, care se transmite unității de trezorerie, cu următoarele informații:– numărul/data borderoului;– denumirea entității nonprofit/unității de cult;– codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult;– simbol cont bancar (IBAN);– suma.(2) Borderoul se aprobă, de către conducătorul unității fiscale, cu mențiunea „Bun de plată“ și se transmite unității de trezorerie cel târziu în termen de 80 de zile de la data depunerii formularelor.24. Compartimentul de specialitate înregistrează, cu ajutorul aplicației informatice, în evidență datele prevăzute la pct. 7 lit. o) și p).  +  Capitolul VI Recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult25. În situația în care, după transferarea sumei în contul entității nonprofit/unității de cult, contribuabilii aduc la cunoștința organului fiscal în a cărui rază teritorială își au domiciliul fiscal, în scris, faptul că nu și-au exercitat opțiunea pentru virarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit în contul entității nonprofit/unității de cult menționate în notificarea primită, iar viramentul sumelor în contul entităților beneficiare a fost realizat, organele fiscale vor efectua demersurile necesare în vederea recuperării sumelor virate în mod necuvenit.26. Compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent pentru primirea și procesarea formularului 230 întocmește „Referatul de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, denumit în continuare referat.27. Referatul se întocmește atât pe baza informațiilor din borderourile de predare-primire a formularelor 230 depuse la organul fiscal de către entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei, cât și pe baza informațiilor existente în evidența fiscală și cuprinde următoarele date:a) datele de identificare a entității nonprofit/unității de cult;b) numărul, data borderoului de predare-primire depus de entitatea nonprofit/unitatea de cult și poziția din borderou;c) suma virată entității nonprofit/unității de cult, în mod necuvenit;d) contul bancar - IBAN în care a fost virată suma, în mod necuvenit;e) data virării sumei.28. Referatul se avizează de șeful compartimentului cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale persoane fizice și se aprobă de către conducătorul unității fiscale.29. Compartimentul prevăzut la pct. 26 transmite, lunar, referatul către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili, declarații fiscale, bilanțuri persoane juridice din cadrul organului fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei virate în mod necuvenit.30. Pe baza referatelor primite, compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili, declarații fiscale, bilanțuri persoane juridice din cadrul organului fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei emite și comunică formularul 258 „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.31. Decizia se emite până la data de 10 a lunii următoare celei în care au fost primite referatele prevăzute la pct. 26.32. Decizia se comunică entității nonprofit/unității de cult prin modalitățile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.33. În termen de 24 de ore de la primirea informației privind data comunicării deciziilor, compartimentul prevăzut la pct. 30 înregistrează în evidența fiscală data comunicării acestora.34. (1) După înregistrarea în evidența fiscală a datei comunicării deciziilor, în termen de 24 de ore, compartimentul prevăzut la pct. 30 transmite automat, prin sistemul informatic, datele privind sumele stabilite prin decizii și data comunicării acestora către compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori persoane juridice din cadrul organului fiscal care administrează entitatea nonprofit/unitatea de cult.(2) Sumele de recuperat care au fost transferate în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult se stabilesc în termenul de prescripție prevăzut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.35. Decizia, împreună cu referatul, se arhivează la dosarul entității nonprofit/unității de cult.  +  Capitolul VII Stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private36. În vederea stabilirii cheltuielilor admise cu bursele private, compartimentul de specialitate verifică datele înscrise de contribuabili în cerere, precum și documentele prezentate (de exemplu, contractul încheiat între părți, documentele de plată) și, în cazul în care se constată erori sau documentele depuse nu sunt suficiente, compartimentul de specialitate notifică contribuabilii în vederea clarificării situației.37. Compartimentul de specialitate stabilește plafonul admis de lege prin aplicarea cotei de 2% asupra bazei de calcul determinate potrivit pct. 18.38. Compartimentul de specialitate verifică dacă suma plătită pentru bursa privată se încadrează în plafonul admis de lege și stabilește cheltuielile admise cu bursa privată astfel:a) în situația în care suma plătită este mai mare decât plafonul admis de lege, cheltuielile admise cu bursele private se stabilesc la nivelul acestui plafon;b) în situația în care suma plătită este mai mică decât plafonul admis de lege, cheltuielile admise cu bursele private se stabilesc la nivelul sumei plătite.39. (1) Compartimentul de specialitate stabilește cheltuielile admise cu bursele private, acordate potrivit legii, pe baza documentelor prezentate de contribuabil, precum și a datelor existente în evidența fiscală și emite decizia privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private (formular 255), prevăzută în anexa nr. 6 la ordin.(2) Comunicarea deciziilor de impunere privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private se efectuează de către compartimentul de specialitate, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(3) În termen de 24 de ore de la primirea informației privind data comunicării deciziilor privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private, compartimentul de specialitate înregistrează în evidența fiscală data comunicării acestora, urmând ca, ulterior, să fie transmise automat, prin sistemul informatic, către aplicațiile informatice utilizate de compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori persoane fizice.-----