ORDIN nr. 50 din 11 ianuarie 2019pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 15 ianuarie 2019  Notă
  Potrivit alin. (2) al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 12 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 14 martie 2019, în anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“, în situațiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
  Având în vedere dispozițiile art. 68^1 alin. (10),art. 72 alin. (12), art. 79 alin. (3), art. 82 alin. (7), art. 102 alin. (3), art. 123 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pct. 45 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 752.446 din data de 10.01.2019,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă „Procedura privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii“, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“ și „Anexa nr. ... la Cererea privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) „Notificare privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzută în anexa nr. 3;b) „Referat de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzut în anexa nr. 4;c) 258 „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzută în anexa nr. 5;d) 255 „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private“, prevăzută în anexa nr. 6.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor de la art. 2 alin. (1) și (2) sunt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 11 aprilie 2018.  +  Articolul 6Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mihaela Triculescu
  București, 11 ianuarie 2019.Nr. 50.  +  Anexa nr. 1PROCEDURAprivind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitulanual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționeazăîn condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conformlegii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entitățilornonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditațicu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii  +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  privind completarea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei
  reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“
  I. Depunerea formularului1. Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România, în următoarele situații, după caz:a) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult; saub) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; sauc) dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.Formularul se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.Formularul se depune de către persoanele fizice care solicită organului fiscal central competent direcționarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual, conform legii.2. Termen de depunere - până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului Notă
  Potrivit alin. (2) al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 12 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 14 martie 2019, în anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“, în situațiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
  3. Organul fiscal central competentFormularul se completează în două exemplare.– Originalul se depune la:a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.– Copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.4. Modul de completare și depunere4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular.4.2. Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau venituri din pensii și optează pentru direcționarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul „Anexă nr. ..... la Cererea privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“.În această situație se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.4.3. Cererea privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.4.4. Formularul „Anexă nr. ....... la Cererea privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“ se depune numai cu formularul 230.4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziția contribuabilului, la solicitarea acestuia.4.6. Formularul poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.
  II. Completarea formularului5. În rubrica „Anul“ se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2018).6. Secțiunea I „Date de identificare a contribuabilului“6.1. În caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală“ se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.6.2. În rubricile „Nume“ și „Prenume“ se înscriu numele și prenumele contribuabilului.6.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.7. Secțiunea II „Date privind categoriile de venit pentru care se solicită 2% sau 3,5% din impozitul anual potrivit art. 79 alin. (1), art. 82 alin. (6) și art. 102 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalSe bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare categoriei/ categoriilor de venit realizat pentru care contribuabilul dispune asupra destinației sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual.8. Secțiunea III „Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii“8.1. Secțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii, în următoarele situații, după caz:a) solicită virarea sumei reprezentând 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult; saub) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii și solicită restituirea acestora.8.2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult - căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.8.2.1. Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.8.2.2. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.8.2.3. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.8.2.4. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.8.2.5. În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma“, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.8.3. Bursa privată - căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea acestora.8.3.1. Contract nr./data - se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.8.3.2. Sumă plătită (lei) - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.8.3.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.8.3.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu mențiunea „conform cu originalul“, contractul privind bursa privată, precum și documentele de plată pentru aceste burse. 9. Secțiunea IV „Destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii“9.1. Secțiunea se completează de către persoanele fizice care dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau pe veniturile din pensii pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.9.2. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult furnizoare de servicii sociale acreditată cu cel puțin un serviciu social licențiat - se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult care este furnizoare de servicii sociale acreditată cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.9.3. Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.9.4. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.9.5. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.9.6. În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma“, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.10. Secțiunea V „Date de identificare a împuternicitului“10.1. Se completează numai în cazul în care direcționarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii sau pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private se realizează prin împuternicit, desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.10.2. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.10.3. În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscrie, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului.10.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.
   +  Anexa nr. 3Agenția Națională de Administrare FiscalăDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice ..............Unitatea fiscală .................Serviciul/Biroul/Compartimentul ................
  Sigla*)
  [ Sigla ] *) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.Către **) .........................................**) Se vor înscrie numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală și domiciliul fiscal ale contribuabilului. CNP/NIF ..................................................Str. ..................... nr. ...., bl. ......, sc. ....,et. ......., ap. ....., județul/sectorul ..................,localitatea ......................., codul poștal .................Nr. înregistrare ........................... Data .......................................
  NOTIFICARE
  privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii,
  pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult
  Stimată/e doamnă/domn,Vă aducem la cunoștință că, potrivit evidențelor noastre, ați optat pentru virarea sumei reprezentând ...... din impozitul pe veniturile din salarii și/sau din pensii, realizate în anul ......................, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.Din analiza datelor din evidența fiscală rezultă următoarele:1. Figurați în evidența fiscală cu formularul 230 depus în format hârtie pe bază de borderou Formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“, înregistrat cu nr. ............... din data de ...................., prin care a fost exercitată opțiunea dumneavoastră privind virarea sumei reprezentând ........ din impozitul anual pe veniturile din salarii și/sau din pensii în contul entității nonprofit/unității de cult ..................................., cod de identificare fiscală ......................, a fost depus în format hârtie, prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou, prin poștă/direct la registratura organului fiscal.În cazul în care nu ați optat pentru virarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și/sau din pensii în contul entității beneficiare menționate, vă rugăm, ca în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei să ne comunicați, în scris, acest fapt.În situația în care nu răspundeți în termen de 30 de zile de la data primirii acestei notificări, considerăm că opțiunea înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu numărul de mai sus, vă aparține și urmează să finalizăm procedura legală.Dacă aceasta este opțiunea dumneavoastră exprimată prin semnarea formularului 230, atunci nu sunteți obligat(ă) să răspundeți la această notificare. 2. Au fost identificate erori în formularul 230 depus În vederea efectuării corecturilor vă rugăm să vă prezentați, în termen de 30 de zile de la primirea prezentei, la sediul unității fiscale.Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul ................................................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........................., între orele …..-…. .
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele .....................
  Număr de operator de date cu caracter personal …..
   +  Anexa nr. 4MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală *) ................................. *) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........................................Nr. ......................./......................
  Sigla**)
  **) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
  REFERAT
  de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii,
  virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult
  1. Datele de identificare a entității nonprofit/unității de cultDenumirea ...................................................................Codul de identificare fiscală ....................................................Domiciliul fiscal ...................................................................2. Sume virate în mod necuvenit stabilite ca urmare a răspunsurilor persoanelor fizice la notificarea organului fiscal
  Nr. crt.Borderoul de predare-primire depus de entitatea beneficiară nr./data***) Poziția din borderoul de predare-primire depus de entitatea beneficiară****)Suma virată necuvenitCont IBANData virării sumei
  012345
  1.
  2.
  ...
  TOTALXX
  ***) Se înscriu numărul și data borderoului de predare-primire cu care a fost depus formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“ la organul fiscal.****) Se înscrie poziția persoanei fizice care figurează în borderoul de predare-primire depus de entitatea beneficiară, ca urmare a răspunsului la notificarea organului fiscal.Aprobat:Conducătorul unității fiscale,Numele, prenumele ...........................Data .................Avizat:Șef compartiment specialitate,Numele, prenumele ...........................Data ...............Întocmit:Funcție ..........................,Numele, prenumele ...........................Data ...............
   +  Anexa nr. 5Ministerul Finanțelor PubliceAgenția Națională de Administrare FiscalăDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice ........…….Unitatea fiscală ……....…....…....…....…....…....…....…..…..Serviciul/Biroul/Compartimentul
  Sigla DGREP
  258Nr. înregistrare ...................Data ................
  DECIZIE
  privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii,
  virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult
  Către: Denumirea ..........................................Localitatea ..................... codul poștal ....................Strada .............................. nr. ......., bl. .......,sc. ......., ap. ...... , județul/sectorul ....................Codul de identificare fiscală…………….............................Prin prezenta vă comunicăm că suma de ............................. lei, reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, a fost virată în contul/conturile dumneavoastră în mod necuvenit. Precizăm că, în urma notificării, unii contribuabili au comunicat în scris faptul că nu și-au exercitat opțiunea privind susținerea entității nonprofit/unității de cult ................................, astfel cum această opțiune este înscrisă în formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“ depus de dumneavoastră la organul fiscal, pe bază de borderou.Față de cele de mai sus, având în vedere dispozițiile art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația restituirii sumei ...................... lei, în funcție de data comunicării prezentei, astfel:– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.Împotriva prezentei decizii se poate face contestație, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, potrivit legii, la organul fiscal emitent.Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată, conform legii.Decizia produce efecte de la data comunicării.
  Date necesare efectuării plății
  Beneficiar
  Cod de identificare fiscală beneficiar
  Contul de venituri bugetare corespunzător obligației de plată
  Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare
  Explicații
  Suma (lei)
  Conducătorul unității fiscale,Numele și prenumele ..................................Număr de operator de date cu caracter personal .......................
   +  Anexa nr. 6  +  Anexa nr. 7Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelora) Denumire: „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“ (formularul 230)1. Cod: 14.13.04.132. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire:– se tipărește pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din salarii și/sau din pensii în următoarele situații:a) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult; saub) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; sauc) dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.Formularul se depune de către persoanele fizice care solicită organului fiscal central competent direcționarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual, conform legii. 6. Se întocmește în două exemplare de către contribuabil sau împuternicitul acestuia, după caz.7. Circulă:– originalul, la organul fiscal central competent;– copia, la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.b) Denumire: „Anexa nr. ... la Cererea privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“1. Cod: 14.13.04.132. Format: A4/t13. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează, dacă este cazul, de către persoanele fizice care au realizat venituri din salarii și venituri din pensii care dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private.5. Se întocmește în două exemplare de către contribuabil sau împuternicitul acestuia, după caz.6. Circulă: - originalul, la organul fiscal central competent, împreună cu formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“;– copia, la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.c) Denumire: „Notificare privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult“1. Format: A4/t22. Caracteristici de tipărire: - se tipărește pe ambele fețe;– se poate utiliza și echipament informatic pentru completare și editare.3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează în scopul înștiințării contribuabililor cu privire la opțiunea acestora privind direcționarea unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, pentru următoarele situații:a) în cazul în care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou;b) în cazul în care au fost constatate erori.5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.6. Circulă: - un exemplar, la organul fiscal central competent;– un exemplar, la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.d) Denumire: „Referat de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“1. Format: A4/t12. Caracteristici de tipărire: - se tipărește pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.3. Se difuzează gratuit.4. Se emite în situația în care suma reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii a fost virată în mod necuvenit entității nonprofit/unității de cult.5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal în a cărui rază teritorială persoanele fizice își au domiciliul fiscal.6. Circulă: - un exemplar, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoanele fizice își au domiciliul fiscal;– un exemplar, la organul fiscal central competent.7. Se arhivează la organul fiscal central competent.e) Denumire: „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“ (formularul 258)1. Format: A4/t12. Caracteristici de tipărire: - se tipărește pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.3. Se difuzează gratuit.4. Se emite în situația în care suma reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii a fost virată în mod necuvenit entității nonprofit/unității de cult.5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.6. Circulă: - un exemplar, la organul fiscal central competent; – un exemplar, la entitatea nonprofit/unitatea de cult. 7. Se arhivează la dosarul entității nonprofit/unității de cult, împreună cu referatul de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult.f) Denumire: „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private“ (formular 255)1. Cod: 14.13.02.13/b2. Format: A4/t23. Caracteristicile de tipărire:– se tipărește pe ambele fețe;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la stabilirea de către organul fiscal central competent a cheltuielilor admise cu bursele private în limita unei sume reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și/sau din pensii.6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.7. Circulă:– un exemplar, la organul fiscal central competent;– un exemplar, la contribuabil/împuternicitul acestuia.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.----