ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 20 februarie 2002pentru reglementarea unor măsuri fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga art. 10 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declarații de livrare a tutunului brut, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 29 decembrie 2001.  +  Articolul IIÎncepând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 73/2002 și până la data de 31 decembrie 2002 se suspenda art. 17 alin. (3) și art. 19-23 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 8 februarie 2002.  +  Articolul IIIAbrogat. (la 01-01-2003, Articolul III a fost abrogat de Litera q), Articolul 85, Punctul 46, Articolul 1 din LEGEA nr. 493 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 25 iulie 2002 )  +  Articolul IVAlineatul (2) al articolului 39 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, se modifica și va avea următorul cuprins:(2) În vederea executării amenzii organele prevăzute la alin. (1) vor comunică din oficiu organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea creanțelor bugetare, în a căror rază teritorială domiciliază sau își are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, neatacat în termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicării acestuia, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a soluționat plângerea.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  ---------------