ORDIN nr. 3.185 din 18 februarie 2019privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 28 februarie 2019  În temeiul prevederilor art. 74 alin. (5), art. 77 alin. (5) și ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2018-2019, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv ale unui examen de bacalaureat național și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.(2) Simularea evaluării naționale se organizează pentru elevii claselor a VIII-a, la care participă și elevii clasei a VII-a.(3) Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național se organizează pentru elevii claselor terminale ale liceului, a XII-a zi și a XIII-a seral/frecvență redusă, la care participă și elevii claselor a XI-a zi și a XII-a seral/frecvență redusă, învățământ de masă.  +  Articolul 2Se aprobă Calendarul simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.(2) Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VII-a în anul școlar 2018-2019 este cea prevăzută în anexa nr. 2.(3) Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019 este cea prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a zi și clasa a XII-a seral/frecvență redusă, învățământ de masă, în anul școlar 2018-2019 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică și istorie.(2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a zi și clasa a XII-a seral/frecvență redusă, învățământ de masă, în anul școlar 2018-2019 este prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 5(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă în anul școlar 2018-2019 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie. (2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă în anul școlar 2018-2019 este cea prevăzută în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019, se realizează în baza unei proceduri, care va fi comunicată inspectoratelor școlare.  +  Articolul 7(1) Rezultatele obținute de elevi la simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2018-2019 sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.(2) La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.  +  Articolul 8Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția minorități, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 2-5 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  București, 18 februarie 2019.Nr. 3.185.  +  Anexa nr. 1
  CALENDARUL
  simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise
  ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019
  a) Simulare evaluare națională pentru elevii clasei a VIII-a** La simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a participă și elevii claselor a VII-a
  11 martie 2019Limba și literatura română - probă scrisă
  12 martie 2019Matematică - probă scrisă
  13 martie 2019Limba și literatura maternă - probă scrisă
  22 martie 2019Afișarea rezultatelor
  b) Simulare probe scrise ale examenului de bacalaureat național
  18 martie 2019 Proba E) a) - probă scrisă - Limba și literatura română
  19 martie 2019 Proba E) b) - probă scrisă - Limba și literatura maternă
  20 martie 2019 Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului
  21 martie 2019 Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului și specializării - se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a
  29 martie 2019Afișarea rezultatelor
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  conținuturilor pentru simularea evaluării naționale
  pentru elevii clasei a VII-a în anul școlar 2018-2019
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  conținuturilor pentru simularea evaluării naționale
  pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019
   +  Anexa nr. 4
  LISTA
  conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național
  pentru elevii clasei a XI-a zi și clasa a XII-a seral/frecvență redusă, învățământ de masă,
  în anul școlar 2018-2019
   +  Anexa nr. 5
  LISTA
  conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național
  pentru elevii clasei a XII-a în anul școlar 2018-2019
  ----