ORDIN nr. 38 din 15 ianuarie 2019pentru aprobarea modalității de calcul al taxei lunare prevăzute la art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declarație lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
EMITENT
 • OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2019  Având în vedere:– art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, cu modificările și completările ulterioare;– art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;– Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declarație lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc;– Referatul nr. 2.374 din 11.01.2019, aprobat de președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc,în temeiul dispozițiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările ulterioare,președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a plăti o taxă lunară în conformitate cu prevederile art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. (2) Taxa lunară se calculează prin aplicarea procentului de 2% la totalul taxelor de participare încasate lunar conform prevederilor legale în vigoare.(3) Totalul taxelor de participare încasate lunar se definesc ca orice transfer din contul bancar sau similar al jucătorilor în conturile de joc ale acestora de pe platforma de joc.(4) Taxa menționată la alin. (1) se calculează, se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare încasate lunar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 2Anexa nr. 8 la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declarație lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 5 septembrie 2018, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Persoanele menționate la art. 1, precum și structurile de specialitate din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc,
  Marius-Sebastian Ionescu
  București, 15 ianuarie 2019.Nr. 38.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 179/2018)
  Declarație lunară privind veniturile realizate de organizatorii
  de jocuri de noroc la distanță pentru luna ........ anul ......
  [] Declarație rectificativă - se bifează numai în situația în care declarația privește o declarație rectificativă.1. DATE DE IDENTIFICARE A ORGANIZATORULUI DE JOCURI DE NOROC Denumirea: .................Codul unic de înregistrare: ................................... Adresa: .....................2. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI AUTORIZAT Numele și prenumele: …………...........…………C.N.P: ………………………..............……………. Adresa: ………………..............……………………1. Încasări
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)^1
  1Total miză de participare colectată în luna declarată (1.1 + 1.2)
  1.1Taxă de participare sub formă de mize încasată de la participanții la joc^2
  1.2Taxă de participare sub formă de bonus utilizat din bonusul acordat^3
  ^1 Conform anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.^2 Inclusiv comisioanele reținute de la participanți. Nu include bonusul utilizat de jucători.^3 Conform art. 7 alin. (5) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016. Plasarea unei mize dintr-o sumă bonus reprezintă utilizarea acesteia.
  1^1. Taxă de participare încasată lunar, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)
  1^1.Total taxă de participare încasată lunar în luna declarată^4
  ^4 Taxa de participare încasată lunar se definește ca orice transfer din contul bancar sau similar al jucătorului în contul de pe platforma de joc.
  2. Premii
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)
  2Total premii acordate în luna declarată (2.1 + 2.2)
  2.1Premii acordate, exclusiv premiile obținute ca urmare a utilizării bonusului acordat
  2.2Premii acordate în urma utilizării bonusului
  3. Venituri și taxe
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)
  3.1Total venit organizator (GGR) în luna declarată (= 1 –2)^5
  3.2Total taxă de autorizare datorată pentru luna declarată (= 16% din 3.1)
  3.3Total taxă lunară conform Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 (= 2% din 1^1)
  ^5 Conform art. 1^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Bonusuri
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)
  4.1Total bonusuri acordate în luna declarată
  4.2Total bonusuri anulate sau expirate în luna declarată
  4.3Total bonusuri jucate și pierdute de jucători
  5. Alte informații
  Nr. crt.IndicatorNumăr/ Valoare
  5.1Numărul total de conturi de joc active în luna declarată^6
  5.2Numărul de conturi de joc deschise în luna declarată
  5.3Număr de conturi de joc închise în luna declarată
  5.4Număr de jucători autoexcluși temporar în luna declarată
  5.5Valoarea conturilor închise în luna declarată
  5.6Valoarea totală a fondurilor din conturile jucătorilor la sfârșitul lunii declarate
  5.7Impozit reținut la sursă (cod fiscal)*)
  5.8Taxă de licențiere achitată în luna declarată*)
  5.9Taxă de autorizare achitată în luna declarată*)
  5.10Taxă lunară 2% conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 achitată în luna declarată*)
  ^6 Inclusiv conturile jucătorilor auto excluși temporar.*) Se vor depune odată cu declarația și documentele doveditoare achitării taxelor prevăzute de pct. 5.
  Reprezentant legal ………………….Nume, prenume …………………….Semnătura ……………………...Data ………………………NOTĂ:Se va completa de organizatorii de jocuri de noroc la distanță definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  -----