LISTĂ din 3 ianuarie 2019privind documentele și evidențele aferente Standardelor minime de calitate prevăzute la Anexele 1-4
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 bis din 11 februarie 2019    Notă
    Aprobată de Ordinul nr. 25/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 11 februarie 2019.
    Documente privind organizare și funcționare centrului rezidențial:1. Regulamentul de organizare și funcționare al centrului (ROF)2. Organigrama centrului rezidențial3. Statul de funcții4. Fișe de post ale personalului5. Fișe de evaluare anuale ale personalului6. Plan anual privind formarea profesională a personalului7. Rapoarte de monitorizare a activității centrului rezidențial8. Rapoarte de activitate anuale9. Rapoarte de audit intern/notificarea coordonatorului centrului10. Procesele verbale ale ședințelor de supervizare a personalului11. Program zilnic de activitate12. Diplome, certificate de absolvire ale personalului de specialitate13. Contracte de angajare, contracte/convenții de colaborare, contracte de prestări servicii, contracte de voluntariat14. Buletine medicale aferente controalelor periodice ale personalului15. Condica de medicamente și materiala consumabile16. Planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant17. Proiect instituțional propriu și planuri anuale de acțiune18. Carta drepturilor beneficiarilor19. Codul etic20. Materiale informative de prezentare a centrului și a serviciilor oferite Evidențe privind realizarea activităților din centrul rezidențial1. Registru privind instituirea și formarea continuă a personalului2. Registru privind informarea/instruirea și consilierea beneficiarilor (copiilor)3. Registru de vizite și ieșiri ale copiilor (evidența vizitelor primite sau efectuate, evidența ieșirilor ocazionale autorizate a copiilor din centru)4. Registrul de evidență a încetării serviciilor5. Registrul de evidență a sugestiilor/sesizărilor/reclamațiilor6. Registrul de evidență a cazurilor de abuz, neglijare și discriminare7. Registrul de evidență a incidentelor deosebite Documente și proceduri elaborate Documente:1. Dosarul personal al beneficiarului (copilului)2. Programul de acomodare al copilului în centrul rezidențial3. Fișele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală4. Planul individualizat de protecție a copilului5. Planul personalizat de servicii al copilului6. Fișa pentru educație7. Fișa medicală8. Fișa individuală de consiliere psihologică9. Planul individualizat de integrare/reintegrare socială10. Programul personalizat de consiliere psihologică11. Programul educațional12. Programele de intervenție pentru dezvoltarea deprinderilor și pregătirea copiilor13. pentru viața independentă14. Programul lunar pentru recreere și socializare15. Raport privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului16. Evidența interviurilor copiilor în risc de abuz, neglijare și exploatare17. Protocoalele speciale pentru situațiile grave de abuz, neglijare și exploatare18. Evidența agresorilor care beneficiază de servicii de consiliere psihologică19. Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului Proceduri:1. Procedura de admitere a copiilor în centrul rezidențial2. Procedura de încetare a serviciilor3. Procedura privind respectarea intimității copilului și a confidențialității datelor4. Procedura privind promovarea relațiilor socio-familiale5. Procedura privind ocrotirea sănătății copilului este disponibilă în dosarul de proceduri6. Procedura privind consemnarea opiniilor beneficiarilor7. Procedura privind soluționarea situațiilor de părăsire a centrului fără permisiune/situațiilor de absenteism8. Procedura privind modul de acțiune în situații neprevăzute care afectează funcționarea curentă a utilităților9. Procedura privind relația personalului cu copiii10. Procedura privind sugestive/sesizările și reclamațiile11. Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență12. Procedura privind controlul comportamentului copiilor13. Procedura de evaluare și prevenire a riscurilor14. Metodologia de măsurare a gradului de satisfacție al beneficiarilor. ------