ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 22 septembrie 2006  Până la data aderării României la Uniunea Europeană, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pregătește structura instituțională pentru gestionarea fondurilor europene pentru agricultură, iar de la data aderării va fi responsabilă de derularea și gestionarea acestor fonduri.Având în vedere că pentru asigurarea unui management performant este imperios necesar să fie delegate unele atribuții directorilor sucursalelor județene pentru realizarea operațiunilor financiar-contabile necesare pentru funcționarea corespunzătoare a acestora și pentru evitarea apariției unor blocaje în activitatea administrativă curentă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLegea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(2) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator secundar de credite și poate delega această calitate înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop. Delegarea pentru efectuarea unor categorii de cheltuieli se va realiza cu respectarea prevederilor normelor de aplicare a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și a celor privind organizarea controlului preventiv pentru operațiuni delegate. (la 24-12-2006, Alineatul (2) din Articolul 4 , Punctul 1. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 479 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1016 din 21 decembrie 2006 ) 2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Prin actul de delegare, directorul general al Agenției precizează limitele și condițiile delegării.(2^2) Persoanele împuternicite de către directorul general, prevăzute la alin. (2), vor reprezenta autoritatea contractantă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, în baza listelor de investiții, a planului de achiziții și a limitelor valorice stabilite prin decizia directorului general. (la 24-12-2006, Punctul 2. din Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 479 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1016 din 21 decembrie 2006 ) 3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Agenției și sucursalelor județene ale acesteia beneficiază de majorarea salariilor de bază cu 75%. (la 24-12-2006, Articolul 7 din Punctul 3. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 479 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1016 din 21 decembrie 2006 ) 4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Agenția utilizează pentru aparatul central două autoturisme, un microbuz pentru transport de persoane, 26 de autovehicule pentru activități specifice și 3 șalupe, cu un consum lunar de carburanți de 600 litri/autovehicul și șalupă.(2) Cele 42 de sucursale județene utilizează câte două autoturisme pentru transport de persoane și câte 16 autovehicule pentru activități specifice, cu un consum lunar de carburanți de 600 litri/autovehicul, cu încadrarea în numărul maxim de autovehicule aprobat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. (la 24-12-2006, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 479 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1016 din 21 decembrie 2006 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 20 septembrie 2006.Nr. 71.--------