ORDONANȚA nr. 84 din 19 august 2004pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei și bărbați
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 august 2004  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei și bărbați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 8 mai 2002, se modifica și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, literele a)-c) se modifica și vor avea următorul cuprins:a) prin discriminare directa se înțelege tratamentul mai puțin favorabil aplicat unei persoane, după criteriul de sex, decât este, a fost sau ar fi tratata o altă persoană într-o situație comparabila;b) prin discriminare indirecta se înțelege situația în care prevederi, criterii sau practici, aparent neutre, ar pune persoane de un anumit sex într-un anumit dezavantaj, în comparatie cu persoane de sex opus, cu excepția cazului în care prevederea, criteriul sau practica se justifica în mod obiectiv printr-un scop legitim, iar mijloacele de atingere a scopului sunt adecvate și necesare;c) prin hărțuire sexuală se înțelege orice comportament nedorit - verbal, nonverbal sau fizic - de natură sexuală, care are ca scop sau ca efect atingerea demnității persoanei și/sau crearea unui mediu degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator; (la 27-11-2004, Litera c) din Articolul 4, Punctul 1., Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 501 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1092 din 24 noiembrie 2004 ) 2. La articolul 4, după litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) prin hartuire se înțelege orice comportament nedorit, având legătură cu faptul ca o persoană este de un sex sau altul, care apare cu scopul sau are ca efect atingerea demnității persoanei și crearea unui mediu degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator;3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1În materia reglementată de prezenta lege dispozițiile prevăzute la art. 4 prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, iar în caz de conflicte în domeniu prevalează dispozițiile menționate.4. La articolul 6 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:g) beneficii, altele decât cele de natura salariala, precum și la securitate socială.5. La articolul 6 alineatul (1), după litera g) se introduce o noua litera, litera g^1), cu următorul cuprins:g^1) organizații patronale și organisme profesionale, precum și la beneficiile acordate de acestea.6. La articolul 8 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:e) beneficii, altele decât cele de natura salariala, precum și la securitate socială;7. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită naturii activităților profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfășurate, o caracteristica legată de sex este o cerința profesională autentică și determinanta, cu condiția însă ca obiectivul urmărit să fie legitim și cerința să fie proporțională.8. La articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Este considerată discriminare orice dispoziție de a discrimina o persoană pe criteriu de sex. (la 27-11-2004, Alineatul (3) din Articolul 8, Punctul 8., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 501 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1092 din 24 noiembrie 2004 ) 9. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.10. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Sunt considerate discriminare după criteriul de sex atât hartuirea, cat și hartuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta își desfășoară activitatea. Este interzis ca deciziile privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau respingerea de către persoana în cauza a unui comportament ce tine de hartuirea sau de hartuirea sexuală a acesteia.11. La alineatul (2) al articolului 10, partea introductivă va avea următorul cuprins:(2) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hartuire sau hartuire sexuală, având ca scop:12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Pentru prevenirea și eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare după criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligații:a) sa prevadă în regulamentele de ordine interioară ale unităților sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute de lege, pentru angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare, definite la art. 4 lit. a)-c) și la art. 10;b) să asigure informarea tuturor angajaților cu privire la interzicerea hartuirii și a hartuirii sexuale la locul de muncă, inclusiv prin afișarea în locuri vizibile a prevederilor regulamentare de ordine interioară pentru prevenirea oricărui act de discriminare după criteriul de sex;c) sa informeze imediat după ce a fost sesizat autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul aplicării legislației privind egalitatea de sanse și tratament între femei și bărbați.13. La articolul 12 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și membrilor organizației sindicale sau reprezentanților salariaților care au competența sa acorde sprijin în rezolvarea situației la locul de muncă, potrivit art. 33 alin. (1).14. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Este interzisă orice formă de discriminare după criteriul de sex în ceea ce privește accesul femeilor și bărbaților la toate nivelurile de instruire și de formare profesională, inclusiv ucenicia la locul de muncă, la perfecționare și, în general, la educația continua.15. Articolul 23 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Se înființează Agenția Naționala pentru Egalitatea de Sanse între Femei și Bărbați (ANES), denumita în continuare Agenția, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu sediul în municipiul București.(2) Agenția promovează principiul egalității de sanse și tratament între bărbați și femei și asigura integrarea activa a perspectivei de gen în toate politicile și programele naționale.16. După articolul 23 se introduc noua noi articole, articolele 23^1-23^9, cu următorul cuprins:  +  Articolul 23^1Agenția îndeplinește următoarele funcții:a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul egalității de sanse și de tratament între femei și bărbați;b) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate;c) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul sau de activitate;d) de autoritate de stat, prin care se asigura integrarea activa și vizibila a perspectivei de gen în toate politicile și programele naționale, controlul aplicării și respectării reglementărilor din domeniul sau de activitate și funcționarea organismelor din subordinea și coordonarea sa.  +  Articolul 23^2(1) În exercitarea funcțiilor prevăzute la art. 23^1, Agenția îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:a) coordonează aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul egalității de sanse între femei și bărbați;b) propune Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei proiecte de acte normative, planuri naționale de acțiune pentru egalitatea de sanse între femei și bărbați și asigura aplicarea acestora;c) avizează, la solicitarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, proiectele de acte normative inițiate de alte autorități, în vederea integrării și respectării principiului egalității de sanse și de tratament între femei și bărbați;d) elaborează rapoarte, studii, analize și prognoze privind aplicarea principiului egalității de sanse și de tratament între femei și bărbați în toate domeniile de activitate;e) elaborează, propune și implementeaza proiecte și programe de parteneriat cu finanțare interna și/sau externa;f) coordonează și/sau implementeaza programele Comisiei Europene privind egalitatea de gen;g) este reprezentată în structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor ori programelor derulate în România de către Uniunea Europeană, în vederea respectării principiului egalității de gen la alocarea resurselor;h) reprezintă Guvernul României în organismele europene și internaționale din domeniu și colaborează cu structuri similare din alte tari;i) primește reclamații/plângeri privind încălcarea dispozițiilor normative referitoare la principiul egalității de sanse și tratament între femei și bărbați și al discriminarii după criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituții publice și private;j) cooperează cu autorități centrale și locale, cu instituții de învățământ și de cercetare, cu organizații neguvernamentale;k) sprijină formarea funcționarilor publici și salariaților instituțiilor sau organismelor publice ori private în domeniul aplicării principiului egalității de sanse și de tratament între femei și bărbați;l) elaborează, tipareste și difuzează, în țara și în străinătate, materiale de informare privind politicile guvernamentale în domeniu.(2) Alte atribuții ale Agenției se stabilesc prin Statutul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Sanse între Femei și Bărbați, aprobat prin hotărâre a Guvernului.(3) În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale Agenția poate solicita informații de la autorități ale administrației publice centrale și locale, alte instituții și autorități publice, societăți comerciale la care statul este acționar sau asociat, organizații patronale și sindicale reprezentative la nivel național, acestea având obligația de a furniza datele solicitate.  +  Articolul 23^3(1) Agenția este condusă de un președinte, asimilat din punct de vedere al salarizarii cu funcția de director general din minister, numit de către ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, în condițiile legii.(2) Președintele reprezintă Agenția în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorități ale administrației publice, cu organizații, precum și în raporturile cu persoane fizice și juridice, române sau străine.(3) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite ordine, norme și instrucțiuni. Ordinele, normele și instrucțiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condițiile legii.(4) Președintele este ordonator secundar de credite.  +  Articolul 23^4(1) Structura organizatorică a Agenției se stabilește prin Statutul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Sanse între Femei și Bărbați, aprobat prin hotărâre a Guvernului.(2) Coordonarea și atribuțiile compartimentelor din cadrul Agenției se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui.  +  Articolul 23^5(1) Agenția se înființează cu data de 1 ianuarie 2005 și începe să funcționeze din data de 1 martie 2005, cu un număr de 30 de posturi de funcționari publici și personal contractual și cu câte cel puțin un post din cadrul direcțiilor pentru dialog, familie și solidaritate socială județene și a municipiului București, înființat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 285/2004 privind aplicarea Planului național de acțiune pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, asigurate prin redistribuire din numărul de posturi aprobat Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. (la 27-11-2004, Alineatul (1) din Articolul 23^5 , Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 501 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1092 din 24 noiembrie 2004 ) (2) Salarizarea personalului din aparatul central al Agenției se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din organele de specialitate ale administrației publice centrale.(3) Agenția coordonează activitatea structurilor specifice pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați prevăzute la alin. (1). (la 27-11-2004, Alineatul (3) din Articolul 23^5 , Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 501 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1092 din 24 noiembrie 2004 )  +  Articolul 23^6(1) Agenția poate beneficia de donații și sponsorizări în condițiile legii.(2) Pentru finanțarea activității Agenției pot fi utilizate și fonduri externe rambursabile și nerambursabile.  +  Articolul 23^7Agenția asigura respectarea și exercită controlul asupra aplicării prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 23^8(1) Se înființează Comisia naționala în domeniul egalității de sanse între femei și bărbați (CONES), a carei activitate este coordonata de președintele Agenției. CONES preia, de la data constituirii legale, atribuțiile Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalității de sanse între femei și bărbați (CODES).(2) Alte atribuții ale CONES sunt prevăzute de regulamentul propriu de organizare și funcționare elaborat de către Agenție și aprobat de CONES și care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) CONES este alcătuită din reprezentanți ai ministerelor și ai altor organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului sau ai autorităților administrative autonome, ai organizațiilor sindicale și ai asociațiilor patronale reprezentative la nivel național, precum și din reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, cu activitate recunoscută în domeniu, desemnați prin consens de acestea.(4) Componenta CONES este propusă de președintele Agenției, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii acestuia, cu consultarea autorităților publice, organizațiilor și asociațiilor prevăzute la alin. (3), și se aproba prin decizie a primului-ministru. CONES este legal constituită la data aprobării de către primul-ministru a componentei acesteia.(5) CONES asigura coordonarea activității comisiilor județene și a municipiului București în domeniul egalității de sanse între femei și bărbați (COJES).(6) Reuniunile CONES se desfășoară trimestrial la sediul Agenției. Secretariatul CONES este asigurat de compartimentul desemnat prin ordin al președintelui Agenției.  +  Articolul 23^9În fiecare județ și în municipiul București se constituie comisia județeană, respectiv a municipiului București, în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (COJES), în vederea îndeplinirii prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 285/2004, coordonată de responsabilul aplicării prevederilor prezentei legi din cadrul direcției pentru dialog, familie și solidaritate socială județeană și a municipiului București. (la 27-11-2004, Articolul 23^9 din Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 501 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1092 din 24 noiembrie 2004 ) 17. La articolul 24, partea introductivă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Agenția asigura respectarea și exercită controlul asupra aplicării prevederilor prezentei legi în domeniul sau de activitate, prin instituțiile coordonate sau subordonate Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei care au în responsabilitate aplicarea de măsuri de promovare a egalității de sanse și tratament între femei și bărbați și de eliminare a discriminarii directe și indirecte după criteriul de sex, după cum urmează:18. Articolul 29 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Avocatul Poporului colaborează cu Agenția și, până la data de 1 martie 2005, cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pentru soluționarea plangerilor privind egalitatea de sanse și tratament între femei și bărbați, pentru combaterea discriminarii pe bază de sex în domeniile reglementate prin prezenta lege.19. Articolul 30 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Institutul Național de Statistica sprijină activitatea și colaborează cu Agenția și, până la data de 1 martie 2005, cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pentru dezvoltarea statisticii de gen și pentru implementarea în România a indicatorilor de gen promovati de Comisia Europeană.20. La articolul 32 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Opinia reprezentanților sindicali din unități, cu atribuții pentru asigurarea respectării egalității de sanse și de tratament între femei și bărbați la locul de muncă, se menționează în mod obligatoriu în raportul de control privind respectarea prevederilor prezentei legi.21. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:CAPITOLUL VISoluționarea sesizarilor și reclamatiilor privind discriminarea după criteriul de sex22. Articolul 33 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Angajații au dreptul ca în cazul în care se considera discriminati după criteriul de sex sa formuleze sesizări/reclamații către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, și să solicite sprijinul organizației sindicale sau al reprezentanților salariaților din unitate pentru rezolvarea situației la locul de muncă.(2) În cazul în care aceasta sesizare/reclamație nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului, prin mediere, persoana angajata care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumția existenței unei discriminări directe sau indirecte după criteriul de sex în domeniul muncii, în baza prevederilor prezentei legi, are dreptul sa transmită sesizarea/reclamația atât Agenției, cat și sa introducă cerere către instanța judecătorească competența, la secțiile specializate pentru conflicte de muncă și litigii de muncă ori de asigurări sociale în a căror rază teritorială de competența își desfășoară activitatea angajatorul sau făptuitorul ori, după caz, la instanța de contencios administrativ, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii faptei.(3) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în baza prevederilor prezentei legi și transmite o sesizare/reclamație Agenției, președintele Agenției emite, în termen de 10 zile, un aviz consultativ privind oportunitatea sancționării faptei de discriminare sesizate, denumit în continuare aviz. (la 27-11-2004, Alineatul (3) din Articolul 33 , Punctul 22. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 501 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1092 din 24 noiembrie 2004 ) (4) Instanța judecătorească competența potrivit alin. (2), în cazul în care considera necesar în vederea soluționării cauzei cu care a fost sesizată, poate solicita Agenției un raport.(5) Hotărârea pronunțată de instanța judecătorească se comunică și Agenției.(6) Prin cererea introdusă în condițiile prevăzute la alin. (2) persoana angajata care se considera discriminata după criteriul de sex are dreptul să solicite despăgubiri materiale și/sau morale, precum și/sau înlăturarea consecințelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a săvârșit.23. Articolul 34 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Persoana care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumția existenței unei discriminări directe sau indirecte după criteriul de sex, în alte domenii decât cel al muncii, are dreptul sa introducă cerere către instanța judecătorească competența, potrivit dreptului comun.(2) Prin cererea introdusă în condițiile prevăzute la alin. (1) persoana care se considera discriminata după criteriul de sex are dreptul să solicite despăgubiri materiale și/sau morale, precum și/sau înlăturarea consecințelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a săvârșit.24. Articolul 38 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Persoanele care se considera discriminate după criteriul de sex pot adresa sesizări/reclamații Agenției sau pot introduce cereri direct la instanțele judecătorești competente.(2) Sarcina probei revine persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea/reclamația sau, după caz, cererea de chemare în judecata, pentru fapte care permit a se prezuma existenta unei discriminări directe sau indirecte, care trebuie să dovedească neincalcarea principiului egalității de tratament.(3) Cererile persoanelor care se considera discriminate după criteriul de sex, adresate instanțelor judecătorești competente, sunt scutite de taxa de timbru .(4) Agenția, sindicatele, organizațiile neguvernamentale care urmăresc protecția drepturilor omului, precum și alte persoane juridice care au un interes legitim în respectarea principiului egalității de sanse și de tratament între femei și bărbați au, la cererea persoanelor discriminate, calitate procesuala activa în justiție și pot asista în cadrul procedurilor administrative aceste persoane.25. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 15.000.000 lei la 150.000.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) și (2), art. 10, art. 12 și ale art. 14-20.26. La alineatul (2) al articolului 40, partea introductivă va avea următorul cuprins:(2) Constatarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege se face de către:27. La articolul 40 se introduc doua noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Procesele-verbale de constatare a contravențiilor se transmit de îndată Agenției, pentru aviz.(4) Pentru aplicarea sancțiunilor Agenția transmite avizul, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (3), Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii.28. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 43, cu următorul cuprins:  +  Articolul 43Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 76/207/EEC din 9 februarie 1976 pentru implementarea principiului egalității de tratament pentru bărbați și femei referitor la accesul la ocupare, pregătire profesională, promovare și condiții de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 39 din 14 februarie 1976, cu modificările și completările aduse prin Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2002/73/CE din 23 septembrie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 269 din 5 octombrie 2002.  +  Articolul IIStatutul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Sanse între Femei și Bărbați se elaborează de către aceasta și se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data numirii în funcție a președintelui Agenției.  +  Articolul IIIOrganizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor județene și a municipiului București în domeniul egalității de sanse între femei și bărbați (COJES) se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data constituirii legale a Comisiei naționale în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.  +  Articolul IVPe data de 15 aprilie 2005 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 967/1999 privind constituirea și funcționarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (CODES), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 noiembrie 1999, cu modificările ulterioare.  +  Articolul VLegea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei și bărbați, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe, dându-se articolelor o noua numerotare.  +  Articolul VIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
  Marian Florian Saniuta
  Ministrul delegat pentru administrația publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 19 august 2004.Nr. 84.---------