ORDONANȚĂ nr. 21 din 27 ianuarie 2005pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 31 ianuarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.17 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 40 va avea următorul cuprins:(3) Lista cuprinzând drumurile publice, cu masele maxime admise și dimensiunile prevăzute în anexa nr. 2 pentru vehicule de transport marfă, va fi stabilită periodic sau, pe măsura finalizării lucrărilor de reabilitare, prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.2. Articolul 60 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte:a) încălcarea prevederilor art. 17 alin. (2), ale art. 18, 31, 38 și ale art. 49 alin. (2) se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicată persoanelor fizice sau juridice;b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26, 30, art. 32 alin. (2), art. 43, art. 44 alin. (3), art. 46, art. 47 alin. (1^1 )-(5), ale art. 48, 50, 52 și 53 se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată persoanelor fizice sau juridice;c) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin nerespectarea prevederilor din autorizația specială de transport emisă pentru depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată transportatorului, așa cum este menționat în autorizația specială de transport;d) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depășirea masei totale și/sau a dimensiunilor maxime admise, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului, se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 60.000.000 lei, aplicată operatorului de transport, astfel cum este menționat în licența de transport, sau deținătorului vehiculului, astfel cum este menționat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;e) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depășirea masei maxime admise pe axe până la masa maximă ce poate fi autorizată, fără autorizație specială de transport, se sancționează cu avertisment scris sau cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicată operatorului de transport, astfel cum este menționat în licența de transport, sau deținătorului vehiculului, astfel cum este menționat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;f) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depășirea masei maxime pe axe ce poate fi autorizată, fără autorizație specială de transport, se sancționează cu amendă de la 60.000.000 lei la 80.000.000 lei, aplicată operatorului de transport, astfel cum este menționat în licența de transport, sau deținătorului vehiculului, astfel cum este menționat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;g) încălcarea restricțiilor de circulație instituite potrivit art. 44 alin. (2) se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată conducătorului auto;h) refuzul de a se supune verificării prin cântărire și/sau măsurare a dimensiunilor vehiculului se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată conducătorului auto;i) blocarea accesului la instalațiile de cântărire aparținând administratorului drumului se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată conducătorului auto, dacă prin aceasta s-a încercat sustragerea sa sau a altor persoane de la obligația de a se supune verificării prevăzute la lit. h). (la 12-05-2005, Alineatul (1) din Articolul 60 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 98 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 09 mai 2005 ) (2) Pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1), precum și a restricțiilor de circulație instituite potrivit art. 44 alin. (2) contravenientul va plăti, pe lângă amenda contravențională, și contravaloarea autorizației speciale de transport. În aceste situații agentul constatator înscrie în procesul-verbal de constatare a contravenției obligația de plată a autorizației speciale de transport, calculată și eliberată potrivit prevederilor legale. Procesul-verbal devine titlu executoriu fără învestire sau altă formalitate și cu privire la obligația de plată a autorizației speciale de transport.(3) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenda contravențională se aplică în toate cazurile conducătorului auto.(4) Amenda contravențională și contravaloarea autorizației speciale de transport se pot achita și în punctele de trecere a frontierei.(5) Pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) și a restricțiilor de circulație instituite potrivit art. 44 alin. (1) și (2) și sancționate potrivit alin. (1) lit. c), d), f) și g), vehiculul va fi imobilizat în spații amenajate pe rețeaua internă sau în punctele de trecere a frontierei până la achitarea contravalorii autorizației speciale de transport.(5^1 ) În cazul în care la locul producerii contravenției nu se găsește un spațiu amenajat pentru imobilizarea vehiculului, trebuie să se asigure în condiții de siguranță, pe cheltuiala contravenientului, transportul vehiculului până la cel mai apropiat spațiu. (la 12-05-2005, Articolul 60 din Punctul 2. , Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 98 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 09 mai 2005 ) (6) La data aderării României la Uniunea Europeană, verificarea privind masele și dimensiunile maxime admise se va efectua în trafic și în punctele de trecere de la frontiera cu statele nemembre ale Uniunii Europene.(7) La data aderării României la Uniunea Europeană agențiile de control și încasare ale Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflate la frontiera cu statele membre ale Uniunii Europene, devin agenții de încasare a tarifelor datorate administratorului drumului.(8) Contravenientul care achită integral contravaloarea autorizației speciale de transport în termen de 48 de ore de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției poate achita, în același termen, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, potrivit art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.3. Articolul 61 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 60 alin. (1) și (5) se fac de către:a) personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;b) administratorul drumului, prin personal împuternicit;c) ofițerii și agenții de poliție, după caz.  +  Articolul IITermenul osie, utilizat în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu termenul axă.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță, după aprobarea acesteia prin lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 27 ianuarie 2005.Nr. 21.---------