PROCEDURI din 20 aprilie 2004privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2004    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 171 din 20 aprilie 2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 725 din 11 august 2004.
    Prezentele proceduri reglementează aplicarea prevederilor legale referitoare la acordarea drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională.  +  Articolul 1Beneficiarii drepturilor sunt persoanele prevăzute la art. 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, denumită în continuare lege, după cum urmează:a) persoane care nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizația de șomaj;b) persoane care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituții de învățământ sau după satisfacerea stagiului militar;c) persoane care au obținut statutul de refugiat sau altă formă de protecție internațională, conform legii;d) persoane care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenție;e) cetățeni străini sau apatrizi care au fost încadrați în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii;f) persoane care desfășoară activități în mediul rural și nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indemnizația de șomaj și care sunt înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;g) persoane care și-au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, după satisfacerea stagiului militar sau ca urmare a recuperării capacității de muncă după pensionarea pentru invaliditate;h) persoane aflate în detenție care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei.  +  Articolul 2(1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a)-g), pe durata participării la o formă de pregătire profesională, au următoarele drepturi ale căror costuri se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj:a) să beneficieze de pregătire teoretică și practică pe toată durata cursului;b) să beneficieze de materiale de instruire și să primească în folosință manuale;c) să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecție pe timpul instruirii practice.(2) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), în vederea optimizării procesului de formare profesională, persoanele prevăzute la art. 1 lit. a)-g) au următoarele drepturi ale căror costuri se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj:a) să beneficieze de rechizite;b) să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului;c) să beneficieze de consultații medicale, de analize medicale și teste necesare frecventării cursului;d) să beneficieze de cazare și de o sumă de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, pe perioada cât participă la pregătirea profesională, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanță mai mare de 50 km de aceasta.  +  Articolul 3Persoanele prevăzute la art. 1 lit. h), care participă la un program de formare profesională gratuit, au drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) și alin. (2) lit. a), costurile fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.  +  Articolul 4Costul drepturilor de care beneficiază persoanele care participă la un program de formare profesională gratuit se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, ori, după caz, de către centrele regionale de formare profesională a adulților.  +  Articolul 5(1) Necesarul de rechizite, materiale de instruire și manuale se stabilește, după caz, de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, de centrele regionale de formare profesională a adulților sau de furnizorii de formare profesională din sectorul public sau privat, autorizați în condițiile legii, în funcție de programa de pregătire, pentru fiecare cursant.(2) Rechizitele, materialele de instruire și manualele sunt puse la dispoziție participanților la programul de formare profesională, după caz, de furnizorii de formare profesională din sectorul public sau privat, autorizați în condițiile legii, de centrele de formare profesională sau de centrele regionale de formare profesională a adulților în cadrul cărora se realizează cursurile.(3) Manualele se dau în folosință și se recuperează la finalizarea cursului.  +  Articolul 6(1) Persoanele înscrise la cursuri beneficiază de echipament de protecție în perioada instruirii practice, în vederea protejării integrității și sănătății acestora.(2) Furnizorii de servicii de formare profesională au obligația să asigure echipamentele de protecție necesare cursului, în funcție de cerințele ocupației sau meseriei și de normele de protecție a muncii.(3) În cazul în care pregătirea practică se desfășoară în centrele regionale de formare profesională, aflate în subordinea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, echipamentul necesar se asigură de către acestea. Aceeași obligație revine și centrelor regionale de formare profesională a adulților, aflate în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.(4) Echipamentul de protecție a muncii, specific pentru fiecare ocupație sau meserie, este, în mod obligatoriu, cel stabilit prin programa de pregătire.  +  Articolul 7(1) Abonamentul gratuit pe mijloacele de transport în comun se acordă persoanelor care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite și se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, după caz:a) pe mijloacele de transport feroviar și auto interurban, precum și, după caz, pe cel mult două linii de transport local pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, dacă aceasta se află în altă localitate;b) pentru maximum două linii de transport urban de suprafață pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire a cursantului;c) pentru mijloacele de transport urban subteran și o linie de transport urban de suprafață.(2) Decontarea cheltuielilor de transport pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire se efectuează pentru cel mult patru deplasări în cursul unei luni, pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare.(3) Costul abonamentelor, precum și cheltuielile de transport se decontează, după caz, de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, de către centrele regionale de formare profesională a adulților, la expirarea fiecărei perioade pentru care au fost procurate, pe toată durata cursului, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului.  +  Articolul 8(1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a)-g), care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanță mai mare de 50 km de aceasta, au dreptul, pe perioada în care participă la pregătirea profesională, să beneficieze de cazare și de o sumă de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului.(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se asigură de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, ori, după caz, de centrele regionale de formare profesională a adulților, prin intermediul unităților de cazare cu care se vor încheia contracte în acest sens.(3) În contractele prevăzute la alin. (2) se vor menționa și numărul de persoane beneficiare de aceste drepturi, precum și perioada pentru care beneficiază.(4) În situația în care persoanele care au dreptul să beneficieze de cazare și de o sumă de bani pentru acoperirea mesei, în condițiile legii, se retrag sau sunt exmatriculate de la programul de formare profesională, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București ori, după caz, centrele regionale de formare profesională a adulților vor înștiința unitățile de cazare cu privire la data încetării drepturilor prevăzute la alin. (1).(5) Decontarea cheltuielilor se face, de cel mult două ori pe lună, pe baza facturii întocmite de unitatea de cazare, care va cuprinde cheltuielile cu cazarea și cheltuielile pentru acoperirea mesei, care nu pot depăși nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice, însoțită de lista cu persoanele care au beneficiat de cazare și masă, în condițiile legii, care să cuprindă: numele și prenumele persoanelor, codul numeric personal al acestora, precum și perioada pentru care au beneficiat de cazare și masă. (la 30-11-2004, Alineatul (5) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 608 din 19 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1129 din 30 noiembrie 2004 ) (6) Pentru persoanele care se retrag sau sunt exmatriculate de la programul de formare profesională, decontarea cheltuielilor se face în condițiile alin. (5) doar până la data la care unitatea de cazare a fost înștiințată, conform alin. (4), despre încetarea dreptului la cazare și la asigurarea mesei. (la 30-11-2004, Articolul 8 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 608 din 19 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1129 din 30 noiembrie 2004 )  +  Articolul 9(1) Consultațiile medicale, analizele medicale, precum și testele privind aptitudinile de exercitare a ocupației sau a meseriei, obligatorii pentru înscrierea la curs, se efectuează la unitățile medicale de specialitate abilitate din sectorul public sau privat.(2) Consultațiile medicale, analizele medicale și testele se solicită pentru fiecare curs, pe bază de tabel nominal, în funcție de specificul meseriilor/ocupațiilor la care se constată necesitatea efectuării lor, de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, sau de către centrele regionale de formare profesională a adulților.(3) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, sau centrele regionale de formare profesională a adulților încheie cu unitățile medicale de specialitate abilitate din sectorul public sau privat, ca urmare a selecției organizate în condițiile legislației privind achizițiile publice, o convenție în care se prevăd modalitatea de eliberare a adeverințelor medicale, precum și decontarea serviciilor prestate.(4) Decontarea cheltuielilor se face, după caz, de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, de către centrele regionale de formare profesională a adulților, după primirea și verificarea documentației de către compartimentul de formare profesională, pe baza facturilor emise de unitățile medicale de specialitate abilitate din sectorul public sau privat.  +  Articolul 10Directorii executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, sau directorii centrelor regionale de formare profesională a adulților răspund de cheltuirea fondurilor aferente acordării drepturilor, potrivit prevederilor prezentului ordin, în condiții de legalitate, economicitate și oportunitate.-----