ORDIN nr. 12 din 8 februarie 2019privind modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 8 februarie 2019  Având în vedere prevederile art. 28 lit. b^1),art. 76 alin. (3) și art. 79 alin. (7) lit. b) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 lit. d) și e) și art. 21 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul IMetodologia de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 21 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (2), semnificațiile termenilor specifici „Preț de referință pentru energia electrică“ și „Preț reglementat pentru energia electrică“ se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „Preț de referință pentru energia electricăprețul energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin ordin al președintelui ANRE și utilizat pentru realizarea de către ANRE a analizelor de ante-supracompensare și de supracompensare prevăzute de Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, cu modificările și completările ulterioare
  Preț reglementat pentru energia electricăprețul energiei electrice aprobat prin ordin al președintelui ANRE, în baza art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările și completările ulterioare, utilizat pentru vânzarea energiei electrice prin contracte reglementate“
  2. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47Prețul reglementat pentru energia electrică produsă în centrale de cogenerare de înaltă eficiență este stabilit la nivelul a 90% din prețul mediu de tranzacționare a energiei electrice realizat pe PZU și pe PI, după cum urmează:(i) pentru semestrul I al anului următor, ca medie ponderată a prețurilor medii ponderate lunare publicate în rapoartele de piață lunare pe pagina web a Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A. pentru o perioadă de 12 luni cuprinsă între 1 septembrie anul precedent și 31 august anul curent;(ii) pentru semestrul II al anului curent, ca medie ponderată a prețurilor medii ponderate lunare publicate în rapoartele de piață lunare pe pagina web a Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A. pentru o perioadă de 12 luni cuprinsă între 1 mai anul precedent și 30 aprilie anul curent.3. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48Prețul reglementat al energiei electrice produse în centrale de cogenerare de înaltă eficiență se aprobă semestrial prin ordin al președintelui ANRE până la data de 15 octombrie, pentru semestrul I al anului următor, respectiv până la data de 15 iunie pentru semestrul II al anului curent.4. La articolul 51, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Solicitarea prevăzută la alin. (3) va cuprinde cel puțin următoarele informații: declarație pe propria răspundere privind stadiul amortizării centralei în anul pentru care se solicită bonus, tipul combustibilului majoritar care se va utiliza în anul pentru care se solicită bonus, precum și declarația producătorilor privind livrarea energiei termice în SACET, dacă este cazul .
   +  Articolul IIPentru prețul reglementat al energiei electrice produse în centrale de cogenerare de înaltă eficiență pentru perioada martie-iunie 2019, prin derogare de la prevederile art. 47 pct. (i) și art. 48 din Metodologia de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezentul ordin, se aplică următoarele reguli:1. Prețul reglementat pentru energia electrică este stabilit la nivelul a 90% din prețul mediu de tranzacționare a energiei electrice realizat pe PZU și pe PI de energie electrică, ca medie ponderată a prețurilor medii ponderate lunare publicate în rapoartele de piață lunare pe pagina web a Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. pentru perioada cuprinsă între 1 februarie 2018 și 31 ianuarie 2019.2. Prețul reglementat al energiei electrice se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și intră în vigoare la data de 1 martie 2019.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 8 februarie 2019.Nr. 12.-----