ORDIN nr. 124 din 1 februarie 2019pentru modificarea și completarea Normelor privind înființarea și autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.149/2007
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2019    Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică nr. SP 1.071 din 30 ianuarie 2019, având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele privind înființarea și autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.149/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 4 iulie 2007, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Activitatea de recoltare a probelor de sânge la nivelul punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor prevăzute la alin. (2) se desfășoară în cadrul Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară și/sau programele de screening derulate de Ministerul Sănătății.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Autorizația sanitară de funcționare pentru punctele externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, înființate conform prezentului ordin, își încetează valabilitatea la încheierea perioadei de derulare a Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară sau a programelor de screening derulate de Ministerul Sănătății.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 1 februarie 2019.Nr. 124.----