HOTĂRÂRE nr. 50 din 30 ianuarie 2019privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (3) și (6) și nr. crt. 3 din anexa nr. 5 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reorganizează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș, cu sediul în localitatea Sângeorgiu de Mureș, strada Mariaffi Lajos nr. 9, județul Mureș, în instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, denumită în continuare Stațiunea, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet, care se desființează.  +  Articolul 2(1) Patrimoniul Stațiunii este constituit din patrimoniul actual al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș, precum și din patrimoniul Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet, preluat potrivit situațiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-primire, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Protocolul de predare-primire prevăzut la alin. (1) cuprinde, la data încheierii, prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul în curs.(3) Patrimoniul Stațiunii se actualizează potrivit prevederilor art. 17.(4) Stațiunea administrează suprafața de teren agricol și neagricol din domeniul public al statului de 914,4147 ha, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, din care la numărul de inventar MFP 117.468 suprafața de 355,9023 ha și la numărul de inventar MFP 117.200 suprafața de 558,5124 ha.(5) Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Stațiunii, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care cuprinde și actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Stațiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creșterii bovinelor și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN:a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; grupa 0111 - Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 - Cultivarea altor plante permanente; grupa 014 - Creșterea animalelor; clasa 0141 - Creșterea bovinelor de lapte; clasa 0142 - Creșterea altor bovine; clasa 0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor; clasa 0149 - Creșterea altor animale; grupa 015 - Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; clasa 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor); grupa 016 - Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; clasa 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor; clasa 0163 - Activități după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea semințelor;b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 101 - Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne; clasa 1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii; clasa 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre); grupa 105 - Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor; grupa 109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;c) diviziunea 33 - Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor; grupa 331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor; clasa 3312 - Repararea mașinilor; clasa 3319 - Repararea altor echipamente;d) diviziunea 46 - Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 462 - Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; clasa 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; clasa 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii; clasa 4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate; grupa 463 - Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne; clasa 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;e) diviziunea 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 479 - Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;f) diviziunea 49 - Transporturi terestre și transporturi prin conducte; grupa 494 - Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare; clasa 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;g) diviziunea 68 - Tranzacții imobiliare; grupa 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;h) diviziunea 69 - Activități juridice și de contabilitate; grupa 692 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal; clasa 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal;i) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;j) diviziunea 73 - Publicitate și activități de studiere a pieței; grupa 732 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; grupa 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;k) diviziunea 75 - Activități veterinare; grupa 750 - Activități veterinare, clasa 7500 - Activități veterinare;l) diviziunea 77 - Activități de închiriere și leasing; grupa 773 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile; clasa 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole;m) diviziunea 78 - Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;n) diviziunea 85 - Învățământ; grupa 855 - Alte forme de învățământ; clasa 8559 - Alte forme de învățământ neclasificate altundeva „n.c.a.“; grupa 856 - Activități de servicii-suport pentru învățământ; clasa 8560 - Activități de servicii-suport pentru învățământ.(2) Stațiunea desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Stațiunea se poate asocia cu alte entități, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Finanțarea activității Stațiunii se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Stațiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Stațiunea organizează și conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice.(2) Situațiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet se preia de Stațiune fără concurs, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, iar cel al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș, care se reorganizează, este și rămâne angajat în cadrul Stațiunii, în aceleași funcții, în termenele și condițiile prevăzute pentru fiecare categorie de personal.(2) Stațiunea preia pe bază de protocol de predare-preluare contractele individuale de muncă ale personalului de la Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet cu care fuzionează.(3) Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.(4) Salarizarea personalului Stațiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(5) Pentru activități cu caracter sezonier, Stațiunea poate încheia contracte de prestări de servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Stațiune este 74.  +  Articolul 10(1) Veniturile și cheltuielile Stațiunii se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, cheltuielile reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Stațiunea întocmește bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Stațiunii se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.  +  Articolul 11Stațiunea efectuează operațiunile de încasări și plăti, potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Stațiunii se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Conducerea Stațiunii este asigurată de consiliul de administrație și director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) și c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, iar ocuparea funcției de director se face potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeași lege.(3) Atribuțiile conducerii se stabilesc în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii.  +  Articolul 14Activitatea științifică a Stațiunii este coordonată de un consiliu științific conform regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, aprobat potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15Stațiunea preia toate drepturile și obligațiile Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Sighet și se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Sighet.  +  Articolul 16Stațiunea are în dotare un parc auto format din: două autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, două autolaboratoare și două autoturisme de teren.  +  Articolul 17Stațiunea are obligația să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară pentru construcțiile și terenul aflate în administrarea și proprietatea ei, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca stațiunea să solicite Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, inițierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafețelor de teren indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexele nr. 3.41 și 7.15 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  +  Articolul 18(1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică prin actualizarea valorii de inventar a bunurilor din domeniul public al statului, așa cum este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, și prin scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de la nr. MFP 117.468 a suprafeței de teren de 36,9367 ha în baza Deciziei civile nr. 488/2013 pronunțată de Tribunalul Mureș și a Încheierii din 17 septembrie 2013 emisă de Tribunalul Mureș în Dosarul nr. 14.732/320/2009.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeași hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 3, cu excepția punctului 1, și anexa nr. 3.a) la Hotărârea Guvernului nr. 35/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul zootehniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 și 107 bis din 3 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Hurduc
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 30 ianuarie 2019.Nr. 50.  +  ANEXĂ
  Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea
  Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș (CUI - 1261888),
  precum și ale bunurilor imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea
  Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet (CUI - 3502249), care trec în administrarea
  Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar (lei)
  1173028.27.07Grajd maternitateFundație beton, zidărie cărămidă, învelitoare plăci azbocimentJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș47.301
  1173048.28.03Laborator + birou2 niveluriJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș nr. 122; Principala1.067.896
  1173058.28.10Filtru sanitarFundație beton, zidărie cărămidă, învelitoare plăci azbocimentJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș20.232
  1173078.28.10Pavilion de studiul cărniiSală așteptare, sală sacrificare, carcasă de tăiere, cameră frigorifică, sală de tranșare, suprafață utilă = 96,80 mpJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș119.365
  1173138.28.10Tabără de vară3 aripi pentru 255 de capete de vaci, suprafață utilă = 640 mp (2 aripi), 1 aripă = 680 mpJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș3.139
  1173168.28.10Depozit furaje și livrare lapteSU = 128 mp, platformă beton 250 mpJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș90
  1173208.28.10Magazie cu șopronSU = 111,3 mp, șopron = 115,3 mpJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș37
  1173248.28.10Clădire pentru grup mulsClădire pereți cărămidăJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș139.052
  1173268.28.10Clădire pompă apăZidărie din cărămidă, planșeu din beton armatJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș15.714
  1173288.28.10Pătul porumbZidărie din cărămidă, planșeu din beton armatJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș12.051
  1173308.28.10Clădire pompă apăZidărie din cărămidă, planșeu din beton armatJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș2
  1173578.28.10Clădire-atelier mecanicZidărie din cărămidă, planșeu din beton armatJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș5
  1173598.27.07Grajd tineret masculClădire pereți cărămidăJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș64.582
  1173648.28.10Padoc betonFundație beton 2 boxe separateJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș47
  1173658.28.10Padoc betonConstrucție betonJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș38
  1173668.28.10Padoc betonConstrucție betonJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș38
  1173688.27.07Grajd tineret femeleClădire pereți betonJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș67.699
  1173788.28.10Filtru sanitarZidărie cărămidă, planșeu șarpantă lemn, țiglă, pardoseală cărămidăJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș17.253
  1173818.28.10Sediu fermăZidărie cărămidă, planșeu șarpantă lemnJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș31.757
  1173828.28.13Clădire magazieZidărie cărămidă, planșeu din beton armatJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș18
  1173838.28.10Sediu fermăRemiză PSI cărămidă, planșeu din lemn, învelitoare țiglăJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș74
  1173848.27.07Grajd animaleFundație beton, zidărie cărămidă, tavan clasic cu țiglă, planșeu din lemnJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș174.129
  1173858.27.07Grajd animaleFundație beton, zidărie cărămidă, tavan clasic cu țiglă, planșeu din lemnJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș566
  1173878.28.10Complex pastoral Bekecs2 clădiri, locuință serviciu, saivan animaleJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș21.687
  1173918.27.07Grajd creșă vițeiFundație beton, zidărie cărămidă, șarpantă lemn, pardoseală, boxe individuale, modernizat 1984Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș52.118
  1173948.28.10Magazie pentru uz gospodărescZidărie din cărămidă, planșeu din beton armatJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș49
  1173968.28.10Bloc intervențieZidărie cărămidă, fundație beton, planșeu beton armatJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș1.055.148
  1173988.28.10Căsuță hidranțiConstrucție cărămidăJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș42
  1174028.28.10Clădire intervențieZidărie cărămidă, șarpantă lemn, tavan țiglă SU = 45*7*2,2 mpJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș31
  1174068.27.07Grajd maternitateFundație beton, zidărie cărămidă, tavan clasic cu țiglă, planșeu lemnJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș39.759
  1174088.28.10Clădire moarăZidărie cărămidă, șarpantă lemn, acoperită țiglăJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș21
  1174108.28.12Clădire pentru cantinăZidărie cărămidă, șarpantă lemn, acoperită țiglăJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș64
  1174118.28.13Atelier mecanicJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș48
  1174158.27.07Grajd animaleFundație beton, zidărie cărămidă, tavan țiglă, modernizat 1984Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș79
  1174188.28.10Bloc intervențieZidărie cărămidă, fundație beton, 2 nivele 12 ap.Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș1.055.148
  1174198.27.03Silozuri suprafațăConstrucție betonJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș24.447
  1174258.27.07Grajd animaleFundație beton, zidărie cărămidă, tavan țiglă, modernizat 1984Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș188
  1174278.27.07Grajd animaleFundație beton, zidărie cărămidă, tavan clasic cu țiglă, planșeu lemnJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș174.683
  1174398.28.10PadocConstrucție din betonJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș26.499
  1174568.28.10Pod basculăGheretă, basculă 20 toJudeț: Mureș; MRJ Târgu Mureș57
  1174668.27.07Grajd animaleFundație beton, zidărie cărămidă, tavan clasic, 104 cap. modernizat 1984Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș40.406
  TOTAL S.C.D.C.B. Târgu Mureș4.271.559
  1171408.28.10LăptărieCărămidă, acoperiș țiglăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 2442.418
  1171428.27.03Siloz de suprafațăBetonJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244920
  1171438.28.10Clădire muncitori + paznicCărămidă, acoperiș țiglăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 24424.426
  1171448.27.07Adăpost experimental vaciCapacitate 100 de capete, beton + cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 24442.716
  1171468.28.13Centrală termicăBeton + cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 24445.544
  1171488.28.10Bucătărie furajerăBeton + cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 2449.177
  1171508.28.10Filtru sanitarBeton + cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 2448.691
  1171528.28.12CantinăBeton + cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 24451.797
  1171548.28.03Laborator tehnologia cărniiBeton + cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 24441.295
  1171598.29.08Clădire administrativăPiatră + cărămidăȚara: România; județ: Maramureș; comuna Sarasău; G Sarasău nr. 202; Str. Principală31
  1171608.27.07Adăpost experimental vaciCapacitate 100 de capete, beton + cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 24442.716
  1171628.27.07Adăpost experimental vaci, stabulație liberăCapacitate 80 de capete, beton + cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 24442.716
  1171658.28.10Magazie cărbuniCărămidă + metalJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244544
  1171668.28.10Șopron sortat fructeCărămidă 100 mpJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244365
  1171688.28.12LocuințăCărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 9.985
  1171708.27.07Saivan oiCărămidă, 1.200 de capete Județ: Maramureș; comuna Ocna Șugatag821
  1171738.27.07Adăpost experimental + vaci - tineretCap. = 70 de capete, cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației nr. 244, Huta10.391
  1171758.29.08Clădire administrațieCărămidă, 4 niveluriJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244133.713
  1171778.28.10Adăpost tabără de varăCărămidă, capete = 90 de capeteJudeț: Maramureș; comuna Bocicoiu Mare1.754
  1171808.29.08Clădire administrațieCărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Făget, Trup Făget966
  1171818.27.07Adăpost experimental vaciCapacitate 100 de capete, beton + cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 24442.716
  1171838.27.07Adăpost experimental vaci, 1.000 de capeteCapacitate 100 de capete, beton + cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 24439.329
  1171858.27.07Adăpost experimental vaci, 1.000 de capeteCapacitate 1.000 de capete, beton + cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 24439.329
  1171908.27.07Adăpost experimental vaciCapacitate 105 capete, cărămidăJudeț: Maramureș; comuna Sarasău1.010
  1171938.27.07Adăpost experimental tineret100 de capete tineret, beton + cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 24442.716
  1171948.27.07Adăpost experimental tineret100 de capete tineret, beton + cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 24417.463
  1171968.27.07Adăpost experimental tineret100 de capete tineret, beton + cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 24442.716
  1171988.28.03Ansamblu laborator2 niveluri laboratoare, cărămidăJudeț: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244145.075
  TOTAL S.C.P.C.B. SIGHET841.340
  TOTAL GENERAL5.112.899
  -----