HOTĂRÂRE nr. 3 din 6 februarie 2019privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Principiile subsidiarității și proporționalității: consolidarea rolului lor în elaborarea politicilor UE - COM (2018) 703
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2019    În temeiul prevederilor art. 67 și ale art. 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-22/578, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în ședința din 11 decembrie 2018, Camera Deputaților:1. salută și sprijină obiectivul consolidării rolului principiilor subsidiarității și proporționalității în elaborarea politicilor Uniunii Europene;2. reamintește necesitatea continuării eforturilor pentru a dezvolta verificarea respectării principiilor subsidiarității și proporționalității, ca elemente esențiale ale exercitării competențelor atribuite prin tratate și ale Agendei pentru o mai bună reglementare a Comisiei Europene;3. susține măsurile propuse pentru îmbunătățirea implicării nivelului național, regional și local în procesul decizional al Uniunii Europene și salută intenția Comisiei Europene de a evalua legislația în vigoare sub aspectul celor două principii, în vederea identificării celui mai bun nivel de luare a deciziilor;4. susține simplificarea legislației Uniunii Europene și obiectivul reducerii sarcinilor inutile impuse de reglementare, precum și adoptarea cu prudență și evaluarea sistematică a actelor delegate și de punere în aplicare;5. salută intenția Comisiei de a spori rigoarea evaluării celor două principii în orientările pentru o mai bună reglementare și consideră că utilizarea unor proceduri de evaluare, convenite și descrise cuprinzător de către instituțiile Uniunii Europene și parlamentele naționale, contribuie la promovarea unei înțelegeri comune a subsidiarității și proporționalității;6. susține identificarea unei soluții tehnice de prelungire a termenului de 8 săptămâni pentru adoptarea avizelor motivate, precum și excluderea perioadei dintre Crăciun și Anul Nou și a Paștilor ortodox și catolic din calcularea acestuia;7. recomandă promovarea și îmbunătățirea platformei IPEX pentru a deveni principalul canal de comunicare și transmitere a documentelor relevante de la instituțiile Uniunii Europene către parlamentele naționale și invers;8. recomandă ca platforma IPEX să cuprindă o rubrică destinată propunerilor înaintate Comisiei Europene de către parlamentele naționale în cadrul procedurii „cartonașului verde“, precum și o rubrică care să sporească vizibilitatea avizelor motivate adoptate de parlamentele regionale;9. salută atenția sporită acordată respectării principiului proporționalității în strategia Comisiei Europene privind o mai bună legiferare și a programului său privind o reglementare adecvată și consideră că principiul proporționalității este o componentă a subsidiarității în sens larg, astfel încât, din această perspectivă, avizele motivate ar putea fi întemeiate și pe nerespectarea acestui principiu;10. subliniază necesitatea menținerii și intensificării dialogului cu privire la aspectele de fond transmise Comisiei Europene prin intermediul opiniilor parlamentelor naționale și salută răspunsurile concrete și cuprinzătoare primite de la Comisia Europeană la considerentele semnalate în opiniile adoptate de Camera Deputaților.Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaților în ședința din 6 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    FLORIN IORDACHE
    București, 6 februarie 2019.Nr. 3.-----