INSTRUCȚIUNI TEHNICE din 15 septembrie 2010privind fundamentarea, aprobarea și încasarea tarifelor și taxelor pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în vederea desfășurării operațiunilor petroliere
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 4 octombrie 2010  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 139 din 15 septembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 673 din 4 octombrie 2010.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru actele eliberate în exercitarea atribuțiilor sale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) percepe tarife, prevăzute în anexele nr. 1 și 4, și taxe, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 2Conform prevederilor art. 94 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările și completările ulterioare, tarifele și taxele se fundamentează, se aprobă și se încasează conform instrucțiunilor tehnice emise de conducătorul A.N.R.M.  +  Articolul 3Actele eliberate în vederea desfășurării operațiunilor petroliere, pentru care A.N.R.M. percepe tarife și taxe, sunt reprezentate prin acorduri, avize, aprobări, atestate, consultare și utilizare de date și informații referitoare la resursele de petrol.  +  Capitolul II Fundamentarea tarifelor și taxelor  +  Articolul 4În exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, A.N.R.M. analizează, din punctul de vedere al conformității cu actele normative care reglementează activitatea extractivă, studiile de fezabilitate, documentațiile de evaluare a resurselor/rezervelor, precum și planurile și programele de explorare/exploatare, în vederea eliberării avizelor, acordurilor, aprobărilor și actelor de verificare, înregistrare și confirmare a resurselor/rezervelor de petrol.  +  Articolul 5Tarifele și taxele se fundamentează pe baza costurilor aferente, directe și indirecte, cuprinzând cheltuieli cu salariile, contribuții sociale aferente salariilor și cheltuieli materiale.  +  Articolul 6În evaluarea numărului de ore necesar elaborării unui act sunt luate în considerare:a) activitatea de secretariat și arhivă (înregistrare, repartizare, urmărire a procesului, corespondență cu solicitantul și/sau cu alte entități, după caz, căutarea în arhive și manipularea documentelor necesare pentru soluționarea solicitării etc.);b) activitatea de documentare;c) solicitarea și analiza unor puncte de vedere;d) solicitarea unor expertize independente, dacă este cazul. Plata expertizelor independente se face direct de titularul acordului petrolier către expertul atestat de A.N.R.M.;e) solicitarea unor eventuale completări și precizări ale documentației;f) eliberarea actului;g) aprobarea actului eliberat de conducerea A.N.R.M.  +  Articolul 7Tarifele pentru actele eliberate de A.N.R.M., prevăzute la lit. a, b și h din anexa nr. 1, vor fi încadrate, în funcție de gradul de complexitate, conform criteriilor prezentate în anexele nr. 2 și 3.  +  Articolul 8Pentru atestarea capacității tehnice a persoanelor fizice și juridice, criteriile de încadrare tarifară sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 9Taxele pentru consultarea și utilizarea unor date și informații referitoare la resursele de petrol se calculează în funcție de gradul de complexitate, volumul informațiilor, calitatea acestora, metodele de investigare și vechimea acestora.  +  Articolul 10Taxele prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 5 vor fi încadrate în clase de complexitate conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 11Actualizarea tarifelor și taxelor se face în situațiile în care costurile directe și indirecte depășesc cu mai mult de 20% costurile curente.  +  Capitolul III Încasarea tarifelor și taxelor  +  Articolul 12Solicitarea eliberării actelor prevăzute în anexa nr. 1 se face printr-o scrisoare-comandă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 13Solicitarea accesului la consultarea datelor și utilizarea informațiilor prevăzute în anexa nr. 5 se face printr-o scrisoare-comandă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 14Emiterea facturii pentru tarifele și taxele percepute de A.N.R.M. se face de către Direcția economico-financiară, resurse umane și administrativ.  +  Articolul 15Actele se eliberează numai după ce solicitantul face dovada achitării tarifului, respectiv a taxei corespunzătoare.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni tehnice.  +  Anexa nr. 1la instrucțiunile tehnice
  LISTA
  cuprinzând tarifele percepute de Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru actele eliberate în domeniul petrolier
  Nr. crt.Denumirea actuluiTariful (lei)
  a.Avize și aprobări*)
  a.1Clasa A. Acte de complexitate redusă3.173
  a.2Clasa B. Acte de complexitate medie4.778
  a.3Clasa C. Acte de complexitate ridicată6.384
  b.Aviz pentru programul anual de dezvoltare a exploatării**)
  b.1Categoria A3.173
  b.2Categoria B4.778
  b.3Categoria C6.384
  b.4Categoria D7.970
  c.Aviz pentru modificarea programului anual de dezvoltare a exploatării3.173
  d.Aprobarea programului anual de dezvoltare, reabilitare, modernizare a Sistemului național de transport al petrolului și terminalului petrolier6.384
  e.Avizarea programului anual al activității de transport/avizarea pentru dezactivarea unor porțiuni din:15.941
  - Sistemul național de transport al gazelor;
  -Sistemul național de transport al țițeiului;
  -Terminalul petrolier.
  f.Avizarea studiilor pentru consumuri tehnologice din instalații proprii15.941
  g.Avizarea consumurilor tehnologice lunare7.970
  h.Documente de verificare și înregistrare eliberate ca urmare a analizei documentațiilor de evaluare a resurselor/rezervelor de petrol - emitere încheieri**)
  h.1Categoria A12.768
  h.2Categoria B15.941
  h.3Categoria C20.719
  h.4Categoria D27.104
  i.Acorduri petroliere15.941
  *) Conform încadrărilor din anexa nr. 2 la instrucțiunile tehnice. **) Conform încadrărilor din anexa nr. 3 la instrucțiunile tehnice. (la 08-02-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 128 din 31 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 08 februarie 2019 )
   +  Anexa nr. 2la instrucțiunile tehnice
  CRITERII
  de încadrare*) în clasa A, B sau C a actelor eliberate de
  Agenția Națională pentru Resurse Minerale prevăzute la
  lit. a din anexa nr. 1 la instrucțiunile tehnice
  ---------*) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum două dintre condițiile clasei respective.Clasa A - Acte de complexitate redusă, categoria a.1În această categorie se încadrează actele emise referitoare la obiective:A.a) situate la adâncimi mai mici de 1.000 m;A.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate redusă (o singură metodă);A.c) în zonele cu geologie simplă, caracterizată prin:– înclinări reduse ale straturilor;– lipsa variațiilor de facies;– formațiuni nederanjate tectonic.Actele de complexitate redusă sunt:A.1. aviz pentru săparea sondelor până la adâncimea de 1.000 m;A.2. aviz pentru prospecțiuni geologice, geofizice sau geochimice (un singur perimetru sau o singură metodă de explorare);A.3. aviz pentru prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor;A.4. aviz pentru modificarea amplasamentului (peste 150 m față de amplasamentul inițial);A.5. aviz pentru încadrarea sondelor la categoria explorare;A.6. aviz pentru sistarea lucrărilor (foraj sau probe de producție);A.7. aviz pentru modificarea obiectivului și adâncimii;A.8. alte avize referitoare la operațiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la pct. A.a)-A.c).Clasa B - Acte de complexitate medie, categoria a.2În această categorie se încadrează actele emise referitoare la obiective:B.a) situate pe treapta de adâncime cuprinsă între 1.000 m și 3.000 m;B.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate medie (două sau mai multe metode de explorare);B.c) în zonele cu geologie complicată, caracterizată prin:– straturi larg cutate;– formațiuni afectate de falii normale sau de decroșare;– formațiuni care prezintă variații laterale de facies.Actele de complexitate medie sunt:B.1. aviz pentru săparea sondelor la adâncimi cuprinse între 1.000 m - 3.000 m;B.2. aviz pentru prospecțiuni geologice, geofizice și geochimice (două sau mai multe perimetre și/sau două ori mai multe metode de explorare);B.3. aviz pentru trecerea în conservare a sondelor;B.4. aviz pentru trecerea în exploatare experimentală sau definitivă;B.5. aviz pentru abandonarea sondelor;B.6. aviz pentru prelungirea exploatării experimentale;B.7. aviz pentru ridicarea abandonării/conservării;B.8. aprobarea de asociere;B.9. aprobarea transferului acordului de explorare-dezvoltare-exploatare;B.10. alte avize referitoare la operațiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la pct. B.a) - B.c).Clasa C - Acte de complexitate ridicată, categoria a.3În această categorie se încadrează actele emise referitoare la obiective:C.a) situate la adâncimi mai mari de 3.000 m;C.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate ridicată (mai multe metode de explorare);C.c) situate în zone cu geologie foarte complicată, caracterizată prin:– straturi puternic tectonizate;– afectate de falii cu caracter de încălecare;– formațiuni care prezintă frecvente variații de facies pe orizontală și verticală.Actele de complexitate ridicată sunt:C.1. aviz pentru programul de cercetare anual;C.2. aviz pentru săparea sondelor la adâncimi mai mari de 3.000 m;C.3. aviz pentru prospecțiuni geologice, geofizice și geochimice (mai mult de două perimetre sau mai mult de două metode de explorare);C.4. aviz pentru abandonarea sondelor;C.5. aviz pentru trecerea în conservare;C.6. aviz pentru trecerea în exploatare experimentală/definitivă;C.7. aviz pentru ridicarea abandonării/conservării;C.8. aviz pentru prelungirea exploatării experimentale;C.9. aviz pentru transformarea în sondă de injecție;C.10. aprobarea transferului acordului de dezvoltare-exploatare, exploatare sau înmagazinare gaze naturale;C.11. alte avize referitoare la operațiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la pct. C.a) - C.c).
   +  Anexa nr. 3la instrucțiunile tehnice
  CRITERII
  de încadrare*) în categoria de complexitate A, B, C sau D
  a actelor eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale
  prevăzute la lit. b și h din anexa nr. 1 la instrucțiunile tehnice
  Cate-goriazăcă-mân- tului Criteriile de încadrare
  A. Zăcăminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni, care au: - 1-5 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice - 1-2 tipuri de substanță - maximum 5 blocuri tectonice separate din punct de vedere hidrodinamic - maximum 5 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de producție - maximum 20 de sonde săpate pe structură
  B. Zăcăminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni, care au: - 1-5 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice - 1-2 tipuri de substanță - maximum 5 blocuri tectonice separate hidrodinamic și/sau două boltiri secundare în cadrul structurii - 6-10 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de producție - 21-100 de sonde săpate pe structură
  C. Zăcăminte comerciale (structuri) de dimensiuni medii, care au: - 6-10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice - mai mult de două tipuri de substanță - 6-10 blocuri tectonice separate hidrodinamic și/sau 3 boltiri secundare în cadrul structurii și/sau maximum două sectoare separate dinpunct de vedere structural-tectonic - 11-15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de producție - 21-100 de sonde săpate pe structură
  D. Zăcăminte comerciale (structuri) de dimensiuni mari, care au: - peste 10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice- mai mult de două tipuri de substanță - peste 10 blocuri tectonice separate hidrodinamic și/sau mai mult de 3 boltiri secundare în cadrul structurii și/sau mai mult de două sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic - peste 15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici deproducție - peste 100 de sonde săpate pe structură
  --------*) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum 3 dintre condițiile categoriei respective.
   +  Anexa nr. 4la instrucțiunile tehnice
  LISTA
  cuprinzând tarifele percepute de Agenția Națională pentru Resurse Minerale
  pentru eliberarea certificatelor de atestare a competenței tehnice în domeniul petrolier
  ÎncadrareaActivitățile atestateTariful (lei)
  IAtestarea persoanelor juridice:
  I/1- execuția, conducerea/coordonarea și expertizarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor minerale8.460
  I/2- elaborarea/expertizarea documentațiilor geologice, tehnice și tehnico-economice pentru operațiuni petroliere6.698
  I/3- efectuarea lucrărilor de teren și de laborator5.092
  IIAtestarea persoanelor fizice:
  II/1- atestarea ca expert3.368
  II/2- atestarea ca specialist1.763
  (la 08-02-2019, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 128 din 31 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 08 februarie 2019 )
   +  Anexa nr. 5la instrucțiunile tehnice
  LISTA
  cuprinzând taxele pentru consultarea și utilizarea de date și informații
  din fondul geologic național referitoare la resursele de petrol
  Nr. crt.Tipul de dateUnitatea de măsurăTaxa**) (lei)
  1.Documentații geologice și geofizice*), pachete de datebuc.
  1.AClasa A39.167
  1.BClasa B58.751
  1.CClasa C78.334
  2.Coloane stratigraficekm783
  3.Secțiuni geologice și paralelizări ale diagrafiilor geofizicekm392
  4.Hărți geologicekmp588
  5.Hărți specifice (isobate, isopachite, rezerve, geofizice etc.)kmp235
  6.Hărți cu amplasarea sondelor și localizarea profilelor seismicekmp118
  7.Profile seismice
  - onshorekm392
  - offshorekm235
  7.1.Date seismice 3Dkmp1.567
  - onshore, offshore
  8.Diagrafii geofizice de sondă
  - standardbuc.3.133
  - complexebuc.5.875
  9.Buletine de analiză de laboratorparametru20
  10.Carote, probekg3.917
  11.Consultare dateoră/specialist2.350
  *) Încadrarea în clase de complexitate se face conform anexei nr. 3 la Instrucțiunile tehnice.**) Taxele menționate corespund unor date și informații mai noi de 10 ani. Pentru date cu o vechime mai mare de 10 ani taxele se reduc astfel:a) 20%, pentru date și informații cu o vechime de 10-20 de ani;b) 30%, pentru date și informații cu o vechime de 20-40 de ani;c) 40%, pentru date și informații cu o vechime mai mare de 40 de ani. (la 08-02-2019, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 128 din 31 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 08 februarie 2019 )
   +  Anexa nr. 6la instrucțiunile tehniceCRITERIIde încadrare*) în clasa A, B sau C a documentațiilorgeologice și geofizice prevăzute la pct. 1 din anexanr. 5 la instrucțiunile tehnice---------*) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum 3 dintre condițiile clasei respective.Clasa A:a) se referă la suprafețe mai mici de 50 km²;b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie simplă, caracterizată prin înclinări reduse ale straturilor, lipsa variațiilor de facies, formațiuni în zonele cu geologie simplă, caracterizată prin înclinări reduse ale straturilor, lipsa variațiilor de facies și/sau formațiuni nederanjate tectonic;c) cuprinde date și informații înregistrate cu cel mult două metodologii diferite de explorare;d) cuprinde date referitoare la cel mult 20 de sonde;e) cuprinde date mai vechi de 20 de ani.Clasa B:a) se referă la suprafețe cuprinse între 50 km² și 200 km²;b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie complicată, caracterizată prin prezența straturilor larg cutate, formațiuni afectate de falii normale sau de decroșare și/sau formațiuni care prezintă variații laterale de facies;c) cuprinde date și informații înregistrate cu 2-4 metodologii diferite de explorare;d) cuprinde date referitoare la 21-100 de sonde;e) cuprinde date cu vechime de 10-20 de ani.Clasa C:a) se referă la suprafețe mai mari de 200 km²;b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie foarte complicată, caracterizată prin straturi puternic tectonizate, afectate de falii cu caracter de încălecare și/sau formațiuni care prezintă frecvente variații de facies pe orizontală și verticală;c) cuprinde date și informații înregistrate prin mai mult de 4 metodologii diferite de explorare;d) cuprinde date referitoare la mai mult de 100 de sonde;e) cuprinde date cu vechime mai mică de 10 ani.  +  Anexa nr. 7la instrucțiunile tehniceSCRISOARE-COMANDĂ- model -Nr. .../.......Persoana juridică ................Reprezentată prin ................Adresa ...........................Cod unic de înregistrare ...............Nr. de înregistrare la registrul comerțului ...............Nr. de telefon, fax sau adresa de e-mail ...................CătreAgenția Națională pentru Resurse MineraleÎn baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem anexat documentația .......................................*), în vederea emiterii .................................**), pentru operațiuni petroliere în perimetrul ....................................***).În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita tariful perceput, prin ordin de plată sau în numerar.Prezenta scrisoare-comandă ține loc de comandă fermă.Reprezentant autorizat al operatorului economic,.............................................Încadrarea documentației****)Documentația a fost evaluată în cadrul ........................*****), se încadrează la poziția ............ din anexa nr. 1 la Instrucțiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea și încasarea tarifelor și taxelor pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în vederea desfășurării operațiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010, și se tarifează cu suma de ...................... lei.Data Director,...... ...........-----------*) Titlul documentației.**) Conform denumirii actelor precizate în anexele nr. 1 și 2 la instrucțiunile tehnice.***) Denumirea perimetrului conform titulaturii din acordul de concesiune.****) Se completează de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.*****) Titulatura direcției generale sau a inspectoratelor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Resurse Minerale în ale căror atribuții intră emiterea actului solicitat.  +  Anexa nr. 8la instrucțiunile tehniceSCRISOARE-COMANDĂ- model -Persoana juridică .........................................Reprezentată prin .........................................Adresa ....................................................Cod unic de înregistrare ..................................Cont ........................................................Banca .......................................................Nr. de înregistrare la registrul comerțului ..................Nr. de telefon, fax sau adresa de e-mail ......................CătreAgenția Națională pentru Resurse MineraleÎn baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, în vederea efectuării operațiunilor petroliere în perimetrul ..........................., vă rugăm să ne puneți la dispoziție următoarele date/informații:1. .................2. .................3. .................În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita taxa percepută, prin ordin de plată sau în numerar.Prezenta scrisoare-comandă ține loc de comandă fermă.Reprezentant autorizat al operatorului economic,.................................................Încadrarea datelor/informațiilor solicitate conform anexei nr. 5 la instrucțiunile tehnice*)Datele/Informațiile solicitate se încadrează la poziția/pozițiile .................................. din anexa nr. 5 la Instrucțiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea și încasarea tarifelor și taxelor pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în vederea desfășurării operațiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010, și se taxează cu suma de ............................ lei.Data Director,...... .............----------*) Se completează de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.-------