NORME din 27 iunie 2008privind modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor legate de acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 16 iulie 2008  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2.005 din 27 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 16 iulie 2008.
   +  Capitolul I Încasări și plăți în și din fondul de riscÎncasări în fondul de risc1. Fondul de risc se constituie din următoarele surse:a) sumele încasate sub formă de comisioane de la subîmprumutați/garantați de stat. Comisionul la fondul de risc reprezintă suma datorată la fondul de risc de beneficiarul unei finanțări rambursabile subîmprumutate și/sau garantate de stat, în cuantumul și la termenele stipulate în acordul de împrumut subsidiar și în convenția de garantare sau în acordul de împrumut subsidiar și de garanție, încheiate cu Ministerul Economiei și Finanțelor;b) sumele încasate de la subîmprumutați/garantați de stat, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente finanțărilor rambursabile subîmprumutate și/sau garantate de stat, plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor în numele subîmprumutatului și/sau garantatului;c) dobânzile la disponibilitățile aflate în contul fondului de risc;d) sumele reprezentând încasări din majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligațiilor fiscale, aplicate pentru neplata la termen de către subîmprumutații și/sau garantații de stat a comisioanelor la fondul de risc;e) sumele reprezentând încasări din majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligațiilor fiscale, aplicate pentru neplata la termen de către subîmprumutați și/sau garantați de stat a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente finanțărilor rambursabile subîmprumutate și/sau garantate de stat, pentru care Ministerul Economiei și Finanțelor a efectuat plăți în calitate de împrumutat/garant;f) sumele recuperate de la debitori în baza unor acorduri de recuperare în derulare, încheiate de Ministerul Economiei și Finanțelor cu operatori economici subîmprumutați sau garantați de stat;g) sumele recuperate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) în urma valorificării creanțelor potrivit Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea creanțelor statului și diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2002, precum și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., aprobată prin Legea nr. 381/2003;h) sumele recuperate de către organele fiscale competente, potrivit legii;i) sumele recuperate de către organele fiscale competente, constând în sume plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor în contul garantaților de stat reprezentând executarea unor scrisori de garanție;j) sumele primite de la bugetul de stat în completarea fondului de risc, în condițiile prevăzute de lege.2. Persoanele juridice, beneficiare ale finanțărilor rambursabile subîmprumutate și/sau garantate de stat, au obligația de a vărsa sumele datorate la fondul de risc în cuantumul și la termenele stipulate în acordul de împrumut subsidiar sau în convenția de garantare ori în acordul de împrumut subsidiar și garanție, după caz, încheiat/încheiată cu Ministerul Economiei și Finanțelor.Sumele datorate fondului de risc se virează în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele Ministerului Economiei și Finanțelor la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468.3. Direcția generală de trezorerie și datorie publică calculează majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligațiilor fiscale, dacă legea nu prevede altfel, atât pentru neplata la termen de către subîmprumutați și/sau garantați de stat a comisionului la fondul de risc, cât și pentru neplata la termen a ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțărilor rambursabile subîmprumutate și/sau garantate de stat, în situația în care plățile sunt efectuate de Ministerul Economiei și Finanțelor în calitate de împrumutat/garant, până la achitarea integrală a sumelor datorate.Majorările de întârziere percepute de Ministerul Economiei și Finanțelor pentru neplata la termen a comisionului la fondul de risc de către subîmprumutați și/sau garantați de stat se calculează asupra echivalentului în lei al sumei datorate în valută de contract, determinat pe baza cursului valutar valabil la data scadenței acesteia sau asupra plății în lei, după caz.Majorările de întârziere percepute de Ministerul Economiei și Finanțelor pentru neplata la termen de către subîmprumutați și/sau garantați de stat a ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțărilor rambursabile subîmprumutate și/sau garantate de stat se calculează asupra echivalentului în lei al sumei datorate în valută de contract, determinat pe baza cursului valutar valabil la data scadenței la extern sau asupra plății în lei, după caz.Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv, respectiv data debitării contului plătitorului, beneficiar de finanțări rambursabile subîmprumutate și/sau garantate de stat, data putând fi dovedită prin extrasul de cont al contribuabilului.Pentru creanțele fiscale reprezentând sume datorate fondului de risc născute anterior sau ulterior datei de deschidere a procedurii insolvenței nu se datorează și nu se calculează majorări de întârziere după data deschiderii procedurii insolvenței, dacă legea nu prevede altfel.Plăți din fondul de riscSumele aflate în fondul de risc sunt destinate achitării obligațiilor aferente subîmprumuturilor și garanțiilor de stat, în cazul în care beneficiarii finali nu dispun de resurse financiare proprii pentru achitarea obligațiilor de plată la termenele scadente.La sfârșitul anului bugetar, Ministerul Economiei și Finanțelor regularizează cu bugetul de stat disponibilitățile aflate în fondul de risc constituit potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, în limita sumelor alocate din bugetul de stat.  +  Capitolul II Proceduri de plată1. Ministrul economiei și finanțelor, în calitate de ordonator principal de credite, în cazul administrării și gestionării fondului de risc, îndeplinește atribuțiile și răspunderile prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, respectiv privind aprobarea angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor din fonduri publice.În situația în care subîmprumutații și/sau garantații de stat nu pot asigura integral ori parțial, la termenele scadente, sumele necesare achitării ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente finanțărilor rambursabile subîmprumutate și/sau garantate de stat, ministrul economiei și finanțelor sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții în calitate de împrumutat direct sau garant dispune efectuarea plății pe baza următoarelor documente, după caz:a) adresa de solicitare a beneficiarului pentru efectuarea plății de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de împrumutat direct sau garant, împreună cu declarația pe propria răspundere (anexa nr. 1) a conducătorilor persoanei juridice beneficiare a finanțării rambursabile subîmprumutate și/sau garantate de stat, prin care Ministerul Economiei și Finanțelor este informat, în scris, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadenței, despre imposibilitatea constituirii parțiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligațiilor ce decurg din finanțările rambursabile;b) cererea de plată înaintată Ministerului Economiei și Finanțelor de către administratorul judiciar și/sau lichidator în cazul în care beneficiarul finanțării rambursabile garantate de stat și/sau contractate de stat și subîmprumutate se află în procedură de insolvență și/sau faliment;c) înștiințarea în scris, transmisă de instituția creditoare Ministerului Economiei și Finanțelor, în vederea exercitării obligației de împrumutat direct, potrivit clauzelor prevăzute în acordul de împrumut, sau obligației de garant, în conformitate cu clauzele prevăzute în scrisoarea de garanție, înștiințare care include: rata de capital, valoarea dobânzii și alte costuri ce urmează să fie plătite instituției creditoare, conform acordului/contractului de împrumut, data scadenței, contul și banca unde urmează să se efectueze plata;d) note de fundamentare privind cumpărarea și plata de valută (anexele nr. 2 și 3), prin care se propune semnarea ordinului de schimb valutar pentru cumpărare valută, precum și a ordinului de plată valută de către ordonatorul principal de credite sau de către persoana delegată de acesta;e) ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută (anexa nr. 4), care va cuprinde:– suma solicitată în valută (codul valutei, suma în cifre și în litere);– data valutei;– numărul de cont în valută al Ministerului Economiei și Finanțelor;– numărul de cont în lei al Ministerului Economiei și Finanțelor;– operațiunea;– instrucțiuni privind decontarea;– detalii privind persoanele de contact din Ministerul Economiei și Finanțelor;f) ordinul de plată valută (anexa nr. 5), care va cuprinde:– suma solicitată în valută (codul valutei, suma în cifre și în litere);– data valutei;– beneficiarul sumei (numele și sediul);– banca beneficiarului și numărul contului;– explicații asupra operațiunii (rata de capital, dobânda, comisioanele, alte costuri aferente împrumutului, persoana juridică subîmprumutată și/sau garantată de stat, numărul și data acordului de împrumut sau scrisorii de garanție, după caz, actul normativ de aprobare a acordului de împrumut sau garantării împrumutului);– instrucțiuni privind decontarea;– detalii privind persoane de contact din Ministerul Economiei și Finanțelor;g) nota de decontare cu Banca Națională a României a contravalorii în lei (anexa nr. 6) din disponibilul fondului de risc pentru decontarea echivalentului în lei al valutei datorate unui creditor extern, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, însoțită de ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută, ordinul de plată valută, comunicarea Băncii Naționale a României privind confirmarea operațiunii de schimb valutar, notificarea de plată de la banca/instituția finanțatoare, adresa de solicitare a beneficiarului pentru efectuarea plății de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de împrumutat direct sau garant, respectiv cererea de plată înaintată Ministerului Economiei și Finanțelor de către administratorul judiciar/lichidatorul în cazul în care beneficiarul finanțării rambursabile garantate de stat și/sau contractate de stat și subîmprumutate se află în procedură de faliment și/sau insolvență;h) nota de decontare a contravalorii în lei (anexa nr. 6 bis) din disponibilul fondului de risc, pentru decontarea sumei în lei datorată unui creditor intern, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, însoțită de notificarea de plată de la banca/instituția finanțatoare, adresa de solicitare a beneficiarului pentru efectuarea plății de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de împrumutat direct sau garant, respectiv cererea de plată înaintată Ministerului Economiei și Finanțelor de către administratorul judiciar/lichidatorul în cazul în care beneficiarul finanțării rambursabile garantate de stat și/sau contractate de stat și subîmprumutate se află în procedură de faliment și/sau insolvență;i) în cazul în care disponibilul din fondul de risc nu acoperă contravaloarea în lei a sumei în valută cumpărate de Banca Națională a României, respectiv valoarea necesară în lei în cazul finanțărilor rambursabile subîmprumutate și/sau garantate de stat, contractate în lei, de la un finanțator intern, Direcția generală de trezorerie și datorie publică va întocmi și va transmite la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, pe lângă documentele menționate mai sus, și următoarele documente:– notă de fundamentare (anexele nr. 7 și 7 bis), prin care se propune semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din capitolul 55.01, titlul 51, articolul 02, alineatul 10 "Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate", aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții;– cererea de deschidere de credite bugetare, aprobată și semnată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, cu viza controlului financiar preventiv propriu și delegat;– notă de lichidare (anexele nr. 8 și 8 bis), prin care se propune alimentarea contului "Disponibil fond de risc", din capitolul 55.01, titlul 51, articolul 02, alineatul 10, aprobată pentru bun de plată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții;– ordonanțare de plată (anexele nr. 9 și 9 bis), aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, cu viza controlului financiar preventiv propriu și delegat.2. În cazul în care executarea unei scrisori de garanție se face în baza unei hotărâri judecătorești, ministrul economiei și finanțelor aprobă plata în baza documentației aferente și a unei note întocmite de Direcția generală juridică, care are la bază referatul de instrumentare a cauzei, din care rezultă evoluția litigiului de la cererea petentului și până la data când se solicită executarea. În baza aprobării plății, Direcția generală de trezorerie și datorie publică întocmește documentația corespunzător procedurii de la pct. 1.În cazul concilierilor directe și în cazul în care achitarea obligațiilor de plată asumate în calitate de garant au fost reglementate printr-un act normativ, documentația aferentă plății se întocmește de Direcția generală de trezorerie și datorie publică, cu viza Direcției generale juridice.  +  Capitolul III Evidența, raportarea, modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc1. În baza evidențelor proprii și a extraselor și fișelor de cont primite de la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, Direcția generală de trezorerie și datorie publică întocmește situații operative privind încasările și plățile din fondul de risc.Periodic se procedează la efectuarea unui punctaj între situația operativă și evidența contabilă, iar anual Direcția generală de trezorerie și datorie publică va prezenta conducerii ministerului un raport privind modul de constituire și utilizare a fondului de risc.2. Evidența contabilă sintetică și analitică a fondului de risc se organizează în cadrul Direcției generale trezorerie și contabilitate publică potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și reglementărilor contabile aplicabile.3. În baza comunicărilor transmise de Direcția generală de trezorerie și datorie publică, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut subsidiar, convențiilor de garantare și acordurilor de împrumut subsidiar și garanție încheiate, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică înregistrează persoanele juridice subîmprumutate sau garantate de stat ca debitori la fondul de risc pentru obligațiile de plată aferente.4. Extrasele de cont conținând sumele încasate de Ministerul Economiei și Finanțelor de la subîmprumutați și/sau garantați de stat se transmit de către Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, pentru codificare, Direcției generale de trezorerie și datorie publică. Codificarea documentelor justificative se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora.5. Debitele rezultate din rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente acestora, precum și din comisionul la fondul de risc reprezintă creanțe fiscale principale, iar majorările de întârziere aferente acestora reprezintă creanțe fiscale accesorii.Stingerea obligațiilor prevăzute la alineatul 1 se face în conformitate cu dispozițiile titlului VIII "Colectarea creanțelor fiscale" din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În cazul stingerii prin plată a acestor obligații, momentul plății este stabilit conform prevederilor art. 114 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În cazul creanțelor fiscale stinse prin compensare, majorările de întârziere se datorează potrivit art. 122 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În cazul creanțelor fiscale datorate la fondul de risc, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente achitate de Ministerul Economiei și Finanțelor la extern în contul subîmprumutaților și/sau garantaților, stinse prin compensare, data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau restituire, după caz.În cazul creanței fiscale reprezentând comision la fondul de risc, stins prin compensare, cursul valutar utilizat la data stingerii este cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data depunerii cererii de rambursare sau restituire, după caz.În cazul în care s-a început procedura de executare silită, prin poprire asupra conturilor de disponibilități bănești deschise la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor de finanțări rambursabile garantate de stat și/sau contractate de stat și subîmprumutate, momentul plății este data instrumentelor de decontare specifice, astfel cum această informație este transmisă prin mesajul electronic de plată, pe baza cărora se creditează aceste conturi.Dacă subîmprumutații și/sau garantații de stat datorează obligații fiscale reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente, comision la fondul de risc, precum și accesorii aferente acestora, provenind din finanțări rambursabile subîmprumutate și/sau garantate de către stat, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile către fondul de risc, stingerea obligațiilor fiscale se efectuează în ordinea prevăzută la art. 115 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Pentru aplicarea prevederilor art. 115 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se are în vedere stingerea integrală a obligațiilor fiscale datorate către fondul de risc, în ordinea vechimii, după cum urmează:a) rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente;b) comision la fondul de risc;c) accesorii aferente lit. a);d) accesorii aferente lit. b).Vechimea obligațiilor fiscale de plată către fondul de risc se stabilește în conformitate cu art. 115 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În cazul debitorilor aflați sub incidența Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, ordinea de stingere a obligațiilor fiscale datorate către fondul de risc este cea prevăzută în art. 115 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În cazul sumelor încasate în plus pe destinațiile specificate în ordinul de plată de la subîmprumutați și/sau garantați pentru stingerea unor obligații de plată către fondul de risc, acestea se utilizează pentru stingerea parțială/totală a debitului restant la fondul de risc.Pentru stingerea debitului în valută, beneficiarul va vira echivalentul în lei al obligației de plată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data plății.Sumele recuperate de AVAS în urma valorificării creanțelor preluate în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2003, aprobată prin Legea nr. 381/2003, și ale Ordonanței Guvernului nr. 29/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2002, se evidențiază în contabilitate conform art. 8 și 9 din normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 303/2002, într-un cont analitic distinct, deschis în cadrul fondului de risc.6. Direcția generală de trezorerie și datorie publică va transmite Direcției generale trezorerie și contabilitate publică, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului încheiat, în vederea înregistrării în contabilitate, următoarele situații, întocmite distinct pentru fiecare beneficiar:a) situația comisioanelor la fondul de risc de încasat pentru trimestrul următor;b) situația debitelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente, precum și a debitelor reprezentând comision la fondul de risc;c) situația majorărilor de întârziere calculate pentru neplata comisioanelor la fondul de risc;d) situația majorărilor de întârziere calculate pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente.7. Sumele plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor în contul subîmprumutaților sau garantaților de stat se evidențiază în contabilitate atât în valută de contract, cât și în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ziua plății, în contul "Debitori la fondul de risc", până la recuperarea acestora de la beneficiarii finanțărilor rambursabile subîmprumutate sau garantate de stat.Reevaluarea soldurilor debitelor în valută se efectuează trimestrial și la sfârșitul fiecărui an bugetar, precum și în alte situații prevăzute de lege, utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil în ultima zi a perioadei.8. Fișele de cont aferente debitelor de recuperat din rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri, fișele de cont aferente majorărilor de întârziere aferente, precum și cele reprezentând comisionul la fondul de risc și majorările de întârziere aferente acestuia se transmit anual de către Direcția generală trezorerie și contabilitate publică atât Direcției generale de trezorerie și datorie publică, cât și persoanelor juridice debitoare pentru a fi confirmate în conformitate cu prevederile pct. 29 din anexa nr. 1 la Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.753/2004, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul IV Procedura de recuperare a sumelor datorate de subîmprumutații sau garantații de stat1. Sumele achitate la extern de Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de garant, și cesionate la AVAS se vor recupera de către AVAS de la beneficiarii acestor împrumuturi, societăți comerciale, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2002, și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 303/2002, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2003, aprobată prin Legea nr. 381/2003.2. Sumele plătite la scadențe de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de împrumutat sau garant, în contul subîmprumutaților sau garantaților de stat, ca urmare a lipsei disponibilităților financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri, precum și comisioanele datorate și neachitate la fondul de risc de către aceștia, și majorările de întârziere aferente se recuperează de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal beneficiarii.3. Organelor fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal beneficiarii de credite garantate de stat le revine sarcina de a recupera și sumele plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor în contul acestora, reprezentând executarea unor scrisori de garanție la solicitarea băncilor comerciale sau pentru punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești ca urmare a acționării în justiție a Ministerului Economiei și Finanțelor, în calitatea acestuia de garant, de către instituția creditoare.4. Direcția generală de trezorerie și datorie publică transmite, trimestrial, debitorilor la fondul de risc, beneficiari de finanțări rambursabile subîmprumutate sau garantate de stat, înscrisurile prin care se individualizează la data scadenței creanțele fiscale principale de recuperat, respectiv ratele de capital, dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente finanțărilor rambursabile subîmprumutate sau garantate de stat, comisioanele datorate și neachitate la fondul de risc, precum și creanțele fiscale accesorii de recuperat, aferente creanțelor fiscale principale, care s-au acumulat în trimestrul anterior transmiterii înscrisurilor, cu mențiunea că acestea se calculează în continuare de către Direcția generală de trezorerie și datorie publică și se datorează până la data stingerii integrale a debitului, și care constituie în momentul emiterii titluri de creanțe.5. Dacă în termenul prevăzut în titlurile de creanță menționate la pct. 4 beneficiarii de finanțări rambursabile subîmprumutate sau garantate de stat nu achită sau nu fac dovada plății sumelor menționate în titlul de creanță, Direcția generală de trezorerie și datorie publică va comunică organelor fiscale competente, în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal subîmprumutații sau garantații de stat, aceste titluri de creanță care au devenit titluri executorii, însoțite de dovada comunicării acestora către subîmprumutații sau garantații de stat, în vederea efectuării procedurii de executare silită potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.5.1. Dispozițiile pct. 4 și 5 se aplică în mod corespunzător și în cazul creanțelor prevăzute la pct. 3.În cazul punerii în aplicare a unor hotărâri judecătorești privind creanțele prevăzute la pct. 3, hotărârile judecătorești definitive și executorii, obținute ca urmare a demersurilor legale făcute de Direcția generală juridică din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, constituie titluri executorii și se comunică spre executare silită organelor fiscale competente, de către Direcția generală de trezorerie și datorie publică. (la 04-08-2008, Subpunctul 5.1. din Capitolul IV a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2.005 din 27 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 04 august 2008 ) 6. Împotriva titlurilor de creanță emise de Direcția generală de trezorerie și datorie publică, potrivit pct. 4, beneficiarii de finanțări rambursabile subîmprumutate sau garantate de stat pot formula plângere prealabilă în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării înscrisului cuprins în anexa nr. 10, în condițiile legii, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii acestuia. Plângerea prealabilă se depune la Direcția generală de trezorerie și datorie publică și se soluționează de către această direcție cu avizul Direcției generale juridice din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, răspunsul la aceasta fiind semnat de către ministrul economiei și finanțelor sau de către persoana delegată în acest sens.7. Efectuarea compensării obligațiilor fiscale principale datorate fondului de risc și obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora ale subîmprumutaților și/sau garantaților de stat, precum și eliberarea certificatelor de atestare fiscală se realizează conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;8. Organele fiscale competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu atribuții în administrarea fiscală a beneficiarilor de finanțări rambursabile subîmprumutate și garantate de stat, în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestora, înștiințează Direcția generală de trezorerie și datorie publică, asupra declanșării procedurii de executare silită, respectiv asupra efectuării compensării conform pct. 6 și asupra eliberării certificatelor de obligații fiscale.9. În cazul în care beneficiarul finanțării rambursabile garantate de stat și/sau contractate de stat și subîmprumutate se află în procedură de faliment și/sau insolvență, Ministerul Economiei și Finanțelor, prin Direcția generală juridică, va mandata direcțiile generale ale finanțelor publice teritoriale de care aparțin contribuabilii respectivi sau Direcția generală juridică din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru marii contribuabili să formuleze cererea de înscriere la masa credală a creanțelor fiscale reprezentând sume datorate fondului de risc, în vederea recuperării acestor creanțe.10. Direcția generală de trezorerie și datorie publică are obligația de a transmite direcțiilor generale ale finanțelor publice teritoriale de care aparțin contribuabilii respectivi, precum și administratorului judiciar și/sau lichidatorului creanțele care au fost scadente și plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de împrumutat și/sau garant, în locul beneficiarului finanțării rambursabile garantate de stat și/sau contractate de stat și subîmprumutate, respectiv debitele rezultate din neplata comisionului la fondul de risc, precum și accesoriile aferente, într-un termen rezonabil, în vederea respectării termenului-limită pentru depunerea cererii de înscriere a creanțelor la masa credală. Potrivit dispozițiilor art. 64 din Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, Direcția generală de trezorerie și datorie publică va transmite, într-un termen rezonabil, până la termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor la masa credală, și creanțele nescadente, respectiv sumele datorate fondului de risc născute ulterior datei deschiderii insolvenței, previzionate în valută de contract și/sau în lei, după caz, în vederea înscrierii provizorii la masa credală.11. Pe măsura efectuării plății de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de împrumutat și/sau garant, în locul beneficiarului finanțării rambursabile garantate de stat și/sau contractate de stat și subîmprumutate, Direcția generală de trezorerie și datorie publică va solicita direcțiilor generale ale finanțelor publice teritoriale de care aparțin contribuabilii respectivi, precum și administratorului judiciar și/sau lichidatorului trecerea din tabelul preliminar de creanțe în tabelul definitiv a creanțelor fiscale reprezentând sume datorate fondului de risc, născute ulterior datei deschiderii procedurii insolvenței, la valoarea lor certă de la data scadenței.12. Ratele de capital, dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente finanțărilor rambursabile subîmprumutate și/sau garantate de stat, comisioanele la fondul de risc, precum și majorările de întârziere aferente, recuperate în urma aplicării procedurii de executare silită, de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal beneficiarii de finanțări rambursabile subîmprumutate și/sau garantate de stat, precum și cele realizate în urma lichidării activelor persoanelor juridice aflate în faliment, se virează de către acestea în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX deschis pe numele Ministerului Economiei și Finanțelor la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468, în vederea reîntregirii disponibilului fondului de risc.13. În baza procesului-verbal de scădere din evidență a obligațiilor fiscale, întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie de insolvabilitate, creanțele fiscale reprezentând sume datorate fondului de risc de către beneficiarii finanțării rambursabile garantate de stat și/sau contractate de stat și subîmprumutate, radiați din registrul comerțului, se scad din evidența analitică pe plătitori a organului fiscal competent după radiere, indiferent dacă s-a atras răspunderea altor persoane pentru plata obligațiilor fiscale, în conformitate cu prevederile art. 176 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În baza unei note întocmite de Direcția generală de trezorerie și datorie publică și aprobată de către ministrul economiei și finanțelor se scad din evidențele contabile ale Ministerului Economiei și Finanțelor creanțele fiscale reprezentând sume datorate la fondul de risc de către beneficiarii finanțărilor rambursabile garantate de stat și/sau contractate de stat și subîmprumutate, radiați din registrul comerțului, pentru care nu există nici succesori de drept ai acestora care să preia drepturile și obligațiile.14. Sumele încasate în plus la fondul de risc și înregistrate în contabilitate la poziția "Creditori la fondul de risc" cu o vechime mai mare de 5 ani, pentru care a intervenit prescripția dreptului de a cere compensarea sau restituirea în conformitate cu art. 135 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și sumele care nu mai pot fi restituite creditorilor întrucât au fost radiați din registrul comerțului și nu mai există nici succesori de drept, se fac venituri la bugetul de stat.  +  Capitolul V Contabilitatea fondului de riscGestionarea fondului de risc se efectuează de Ministerul Economiei și Finanțelor - Direcția generală de trezorerie și datorie publică prin contul curent general al Trezoreriei Statului.În contabilitatea Trezoreriei Statului, organizată în cadrul Direcției generale trezorerie și contabilitate publică din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, operațiunile privind încasările și plățile aferente fondului de risc se reflectă cu ajutorul următoarelor conturi:– 135 "Fondul de risc"– 135.1 "Fond de risc - comisioane"– 135.2 "Fond de risc - majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru neplata comisionului"– 135.3 - "Fond de risc - dobânzi aferente disponibilităților"– 135.4 - "Fond de risc - sume primite de la bugetul de stat"– 135.5 - "Fond de risc - creanțe stinse conform legii"– 135.6 "Fond de risc - creanțe predate la AVAS"– 135.7 - "Fond de risc pentru stimulente"– 135.9 - "Fond de risc - alte sume"– 260 - "Titluri de participare"– 461.x.04.01.01 "Debitori la fondul de risc din executarea garanțiilor interne de stat"– 461.x.04.01.02 "Debitori la fondul de risc din executarea garanțiilor externe de stat"– 461.x.04.01.03 "Debitori la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate"– 461.x.04.02.01 "Debitori din comisioane și majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanțiile interne de stat"– 461.x.04.02.01.01 cod fiscal debitor "Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru garanțiile interne de stat"– 461.x.04.02.01.02 cod fiscal debitor "Debitori din majorări de întârziere pentru neplata comisionului cuvenite fondului de risc pentru garanțiile interne de stat"– 461.x.04.02.01.03 cod fiscal debitor "Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor și altor costuri cuvenite fondului de risc pentru garanțiile interne de stat"– 461.x.04.02.02 "Debitori din comisioane, dobânzi și majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanții externe de stat"– 461.x.04.02.02.01 cod fiscal debitor "Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru garanții externe de stat"– 461.x.04.02.02.02 cod fiscal debitor "Debitori din majorări de întârziere pentru neplata comisionului cuvenite fondului de risc pentru garanții externe de stat"– 461.x.04.02.02.03 cod fiscal debitor "Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor și altor costuri cuvenite fondului de risc pentru garanții externe de stat"– 461.x.04.02.02.04 cod fiscal debitor "Debitori din dobânzi aferente debitelor eșalonate la plată cuvenite fondului de risc pentru garanții externe de stat"– 461.x.04.02.03 "Debitori din comisioane, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate"– 461.x.04.02.03.01 cod fiscal debitor "Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate"– 461.x.04.02.03.02 cod fiscal debitor "Debitori din majorări de întârziere pentru neplata comisionului cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate"– 461.x.04.02.03.03 cod fiscal debitor "Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor și altor costuri cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate"– 461.1.04.03 "Debitori din neplata comisioanelor, majorări de întârziere la fondul de risc din executarea garanțiilor externe de stat conform Ordonanței Guvernului nr. 14/1995"– 462.x.02.01 "Creditori din rate de capital, comisioane, majorări de întârziere la fondul de risc pentru garanții interne de stat"– 462.x.02.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, majorări de întârziere la fondul de risc pentru garanții externe de stat"– 462.x.02.03 "Creditori din rate de capital, comisioane, majorări de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate"– 473.2.01 "Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanții interne de stat"– 473.2.02 "Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanții externe de stat"– 473.2.03 "Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate"– 512.1.05 "Disponibil la fondul de risc"– 512.4.06 "Disponibil în valută pentru rate de capital, dobânzi și alte costuri - conform Convenției BNR"– 518.7.01 "Dobânzi de încasat aferente disponibilităților"– 664 "Cheltuieli privind investițiile financiare cedate"– 665.5.01 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar aferente fondului de risc pentru garanții interne de stat"– 665.5.02 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar aferente fondului de risc din execuția garanțiilor externe de stat"– 665.5.03 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar aferente fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate"– 765.5 "Venituri din diferențe de curs valutar aferente fondului de risc"– 765.5.01 "Venituri din diferențe de curs valutar aferente fondului de risc pentru garanții interne de stat"– 765.5.02 "Venituri din diferențe de curs valutar aferente fondului de risc din execuția garanțiilor externe de stat"– 765.5.03 "Venituri din diferențe de curs valutar aferente fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate".Înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni privind constituirea și utilizarea fondului de risc este prevăzută în monografia prezentată în anexa nr. 11.Monografia privind constituirea și utilizarea fondului de risc de către persoanele juridice beneficiare este prezentată în anexa nr. 12.Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la normeOperatorul economic ..................Către
  - model -
  MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
  Direcția generală de trezorerie și datorie publică
  Referitor la împrumutul extern/intern în valoare de ............., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei și Finanțelor de la banca finanțatoare ................................ și garantat/subîmprumutat de Ministerul Economiei și Finanțelor cu Scrisoarea de garanție nr. ... /data/Acordul de împrumut subsidiar nr. ............./data sau Acordul de împrumut subsidiar și garanție nr. ................_/data pentru proiectul .................., pentru sumele scadente la data de ........................, compuse din: (rată de capital, dobândă, comisioane și alte costuri aferente creditului intern/extern) ....................., declarăm pe propria răspundere că societatea noastră nu dispune de sumele necesare achitării acestei obligații, motiv pentru care solicităm sprijinul Ministerului Economiei și Finanțelor pentru efectuarea plăților în calitate de garant/împrumutat direct.Ne angajăm să achităm debitul astfel creat în contul Ministerului Economiei și Finanțelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale, dacă legea nu prevede altfel.Anexăm la prezenta analiza justificativă a situației financiare a societății.
  Director,
  ..................
   +  Anexa nr. 2la normeDIRECȚIA GENERALĂ ..........................Nr. .............../.......................
  NOTĂ DE FUNDAMENTARE
  privind cumpărarea și plata de valută în valoare de ................ necesară plății la scadența din data ..........................
  - model -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Denumirea contractului/acordului de împrumut:    Data semnării:    Document de aprobare:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Valoarea contractului/acordului de împrumut:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Perioada de acordare a împrumutului, perioada de grație:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Informații privind beneficiarul acordului de     Denumirea beneficiarului:    împrumut/garantat/subîmprumutat               Data semnării scrisorii                                                                de garanție/acordului de                                                                împrumut subsidiar/                                                                acordului de împrumut                                                                subsidiar și garanție:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Surse de acoperire a ratelor de capital, dobânzii, comisioanelor și a altor costuri aferente, conform     contractului/acordului de împrumut:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Perioada de tragere a sumelor împrumutului:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Utilizarea împrumutului:                             %            Sold────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Solicitarea de plată din partea beneficiarului [nr. și data*)]────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Suma ce urmează a fi plătită de Ministerul Economiei și Finanțelor    (în cifre și în litere):────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Modalitatea de plată conform scrisorii de garanție/[acordului    de împrumut subsidiar/acordului de împrumut subsidiar    și garanție*)]:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    [Numărul și data ordinului de plată cu care beneficiarul a virat suma    necesară valutei scadente*)]:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    [Suma virată de beneficiari*)]:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Având în vedere cele prezentate, vă propunem semnarea ordinului de schimb valutar pentru cumpărare valută, precum și a ordinului de plată valută prezentate alăturat.Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, certificăm operațiunea în privința realității, regularității și legalității.
  Șef serviciu,
  .................
  Executant,
  ......................
  Notă
  *) Dacă este cazul.
   +  Anexa nr. 3la norme *)MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELORDIRECȚIA GENERALĂ ..........................Nr. ............../.........................
  NOTĂ DE FUNDAMENTARE
  privind cumpărarea de valută în valoare de ...................... scadentă la data de .........................
  - model -
        Denumirea acordului de împrumut/scrisorii de garanție 1. Acordul de împrumut/ Scrisoarea de garanție nr. ......../............, în valoare de ..........., destinat ................    2. Acordul de împrumut/ Scrisoarea de garanție nr. ......../................, în valoare de ............, destinat..................   3. Acordul de împrumut/ Scrisoarea de garanție nr. ......../................, în valoare de ............, destinat..................       Sume scadente în valută Rata de capital ..........Dobânda ...................Comisioane ...............Alte costuri ................ Total: ......................... Rata de capital ..........Dobânda ...................Comisioane ...............Alte costuri ................Total: ......................... Rata de capital ..........Dobânda ...................Comisioane ...............Alte costuri ................Total: .........................
  Total general:    
  Având în vedere cele prezentate, vă propunem semnarea ordinului de schimb valutar pentru cumpărare valută prezentat alăturat. Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, certificăm operațiunea în privința realității, regularității și legalității.
     Șef serviciu                                              Executant......................                                       ...................... Notă
  *) Se completează după caz.
   +  Anexa nr. 4la normeMINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELORNr. ................./data .................Adresa/Sediul ..............................
  ORDIN DE SCHIMB VALUTAR PENTRU CUMPĂRARE VALUTĂ
  - model -
  Suma solicitată în valută Data valutei Nr. de cont în valută al M.E.F. Nr. de cont în lei al M.E.F.
    
  Operațiunea Cumpărare valută de la B.N.R., în conformitate cu prevederile Actului adițional nr. 2 la Convenția nr. 181.202/4/ 2003, încheiată între Ministerul Economiei și Finanțelor șiBanca Națională a României, modificată și completată prin Actul adițional nr. 2 la Convenția nr. 181.202/4/2003
  Instrucțiuni privind decontarea Contravaloarea în lei se va vira de către Ministerul Economiei și Finanțelor, cu aceeași dată a valutei, din contul deschis la Trezoreria Operativă Centrală.
  Persoane de contact Nume și prenume: Funcția: Telefon: Fax:

  Funcția
  .........................
  (semnătura autorizată)
  Persoana autorizată
  ..........................
  (nume și prenume)
  L.S.
   +  Anexa nr. 5la normeMINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELORNr. ................/data ................
  ORDIN DE PLATĂ VALUTĂ
  - model -
  CătreBanca Națională a RomânieiDirecția plățiStr. Lipscani nr. 25București, România
  Suma solicitată în valută(codul valutei, în cifre și în litere)Data valuteiZZ/LL/AABeneficiarul sumei (numele și sediul)Banca beneficiarului
   Numele băncii:Numele contului:Nr. contului:Adresa SWIFT:Referință:
  Destinația sumei solicitate Acord de împrumut/ scrisoare de garanție Aprobat prin (denumirea actului normativ)  Rata de capital: Dobânda:Comisioane: Alte costuri:
  Instrucțiuni privind decontarea Plata se va efectua din contul în valută nr. ......, deschis la Banca Națională a României în baza Acordului de împrumut/Scrisorii de garanție nr...... și în conformitate cu prevederile Actului adițional nr. 2 la Convenția nr. 181.202/4/2003, încheiată între Ministerul Economiei și Finanțelor și Banca Națională a României, modificată și completată prin Actul adițional nr. 2 la Convenția nr. 181.202/4/2003.
  Persoane de contact:(numele, funcția,telefon, fax)

  Funcția
  .........................
  (semnătura autorizată)
  Persoana autorizată
  ...........................
  (nume și prenume)
  L.S.
   +  Anexa nr. 6la norme
  Se aprobă
  Ordonator principal de credite
  (sau persoana delegată de acesta)

  NOTĂ
  de decontare a contravalorii în lei a valutei cumpărate, necesară plății la scadență
  - model -
  Referitor la: Scadența din data de ........................, aferentă împrumutului în valoare de .................contractat/subîmprumutat deoperatorul economic/Ministerul Economiei și Finanțelor ................. de la ........................................................................, (banca/instituția finanțatoare) pentru realizarea .......................................................... (denumirea proiectului)
  Obligația de plată scadentă, în valutăRata de capital:Dobândă:Comisioane:Alte costuri:Total:
  Cursul valutar al tranzacției de cumpărare valută .............. lei/valută, comunicat de Banca Națională a României, cu confirmare operațiune de schimb valutar (cumpărare valută de la B.N.R.) nr............./data
  Contravaloarea în lei pentru valuta cumpărată, la cursulcomunicat de Banca Națională a României .......... lei
  1. Soldul contului de disponibil în fondul de risc ........... lei la data de ........, conform Adresei Direcției generale .............nr. ...../data: 2. Total plăți angajate la data de ...............: ........... lei 3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc*): ........... lei
  Având în vedere cele menționate mai sus, propunem următoarele:1. aprobarea efectuării plății către Banca Națională a României, de către Ministerul Economiei și Finanțelor, a contravalorii în lei a sumei de ........(valuta)......, scadentă la data de ....................., respectiv ...................... lei, din disponibilul fondului de risc;2. virarea sumei de ........................... lei [echivalentul în lei al obligației de plată, transformat la cursul comunicat de Banca Națională a României] din contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX (cod fiscal 8609468), deschis pe numele MEF la Trezoreria Operativă Centrală, în contul Băncii Naționale a României SWIFT BIC-NBORROBP (CUI 361684) și transmiterea la Direcția generală de trezorerie și datorie publică a unei copii a ordinului de plată respectiv de către Direcția generală trezorerie și contabilitate publică;3. evidențierea în contabilitate a sumei în lei aferente acestei plăți și care reprezintă debit al operatorului economic ...................... față de Ministerul Economiei și Finanțelor.[Anexăm la prezenta Notificarea de plată a băncii finanțatoare nr. ............../data și Adresa operatorului economic ................. de solicitare a efectuării plății de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de garant/împrumutat direct, înregistrată la Ministerul Economiei și Finanțelor cu nr. ......./data, Ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută nr. ......./data, Ordinul de plată valută nr. ........./data, confirmarea Băncii Naționale a României privind operațiunea de schimb valutar (cumpărare valută de la BNR).]*)Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, certificăm operațiunea în privința realității, regularității și legalității.
  Șef serviciu,
  ..................
  Notă
  *) Se completează în cazul în care nu se întocmește nota de lichidare.
   +  Anexa nr. 6 bisla norme
  Se aprobă
  Ordonator principal de credite
  (sau persoana delegată de acesta)

  NOTĂ
  de decontare a sumei în lei necesare plății la scadență
  - model -
  Referitor la: Scadența din data de .........................., aferentă împrumutului în valoare de ................... lei, contractat/subîmprumutat de operatorul economic/Ministerul Economiei și Finanțelor ................... de la ....................................................................... (banca/instituția finanțatoare) pentru realizarea ........................................................... (denumirea proiectului)
  Obligația de plată scadentă, în leiRata de capital:Dobândă:Comisioane:Alte costuri:Total:
  1. Soldul contului de disponibil în fondul de riscla data de ..........., conform Adresei Direcției generale ................. nr. ......../data:................ lei
  2. Total plăți angajate la data de .................:................ lei
  3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc*):................ lei
  Având în vedere cele menționate mai sus, propunem următoarele:1. aprobarea efectuării plății către banca/instituția financiară, de către Ministerul Economiei și Finanțelor, a sumei în lei de .............., scadentă la data de .............., din disponibilul fondului de risc;2. virarea sumei de .............. lei din contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX (cod fiscal 8609468), deschis pe numele Ministerului Economiei și Finanțelor la Trezoreria Operativă Centrală, în contul băncii/instituției financiare și transmiterea la Direcția generală de trezorerie și datorie publică a unei copii a ordinului de plată respectiv de către Direcția generală a trezoreriei și contabilității publice;3. evidențierea în contabilitate a sumei în lei aferente acestei plăți, care reprezintă debit al operatorului economic ...................... față de Ministerul Economiei și Finanțelor.[Anexăm la prezenta Notificarea de plată a băncii/instituției finanțatoare nr. .../data și Adresa operatorului economic ....... de solicitare a efectuării plății de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de garant/împrumutat direct, înregistrată la Ministerul Economiei și Finanțelor cu nr. ......./data.]*)Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, certificăm operațiunea în privința realității, regularității și legalității.
  Șef serviciu,
  ......................
  Notă
  *) Se completează în cazul în care nu se întocmește nota de lichidare.
   +  Anexa nr. 7la norme
  De acord
  Ordonator principal de credite
  (sau persoana delegată de acesta)

  NOTĂ DE FUNDAMENTARE
  - model -
  Referitor la: Scadența din data de ..........................., aferentă împrumutului garantat/subîmprumutului în valută în valoare de .............. ............, contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei și Finanțelor .......................................... de la ................. ............................................................................, (banca/instituția finanțatoare) pentru realizarea ........................................................... (denumirea proiectului)
  Obligația de plată scadentă, în valutăRata de capital:Dobândă:Comisioane:Alte costuri:Total:
  Cursul valutar al tranzacției de cumpărare valută ............. lei/valută, comunicat de Banca Națională a României, cu confirmare operațiune de schimb valutar (cumpărare valută B.N.R. nr.................../data)
  Contravaloarea în lei pentru valuta cumpărată, la cursul comunicat de Banca Națională a României................ lei
  1. Soldul contului de disponibil în fondul de riscla data de ........., conform Adresei Direcției generale ................. nr. ......../data ................ lei
  2. Total plăți angajate la data de .................:................ lei
  3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc*):................ lei
  Diferența de alimentat la fondul de risc:................ lei
  Având în vedere cele menționate mai sus, propunem semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din capitolul 55.01, titlul 51, art. 02, alineatul 10 "Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate", în valoare de ................. lei, anexată, în vederea alimentării contului "Disponibil din fond de risc" cu suma de ..................... lei.Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, certificăm operațiunea în privința realității, regularității și legalității.
  Șef serviciu,
  ........................
   +  Anexa nr. 7 bisla norme
  De acord
  Ordonator principal de credite
  (sau persoana delegată de acesta)

  NOTĂ DE FUNDAMENTARE
  - model -
  Referitor la: Scadența din data de ..........................., aferentă împrumutului garantat/subîmprumutului în lei în valoare de ................. ........., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei și Finanțelor .......................................... de la ............... .........................................................................., (banca/instituția finanțatoare) pentru realizarea .......................................................... (denumirea proiectului)
  Obligația de plată scadentă, în leiRata de capital:Dobândă:Comisioane:Alte costuri:Total:
  1. Soldul contului de disponibil în fondul de riscla data de ........., conform Adresei Direcției generale ................. nr. ......../data ................ lei
  2. Total plăți angajate la data de .................:................ lei
  3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc*):................ lei
  Diferența de alimentat la fondul de risc:................ lei
  Având în vedere cele menționate mai sus, propunem semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din capitolul 55.01, titlul 51, art. 02, alineatul 10 "Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate", în valoare de ................. lei, anexată, în vederea alimentării contului "Disponibil din fond de risc" cu suma de ..................... lei.Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, certificăm operațiunea în privința realității, regularității și legalității.
  Șef serviciu,
  ................
   +  Anexa nr. 8la norme
  Bun de plată
  Ordonator principal de credite
  (sau persoana delegată de acesta)

  NOTĂ DE LICHIDARE
  - model -
  Referitor la: Scadența din data de ....................................., aferentă împrumutului garantat/subîmprumutului în valoare de .............. ............, contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei și Finanțelor .......................................... de la .............. .........................................................................., (banca/instituția finanțatoare) pentru ...................................................................... (denumirea proiectului)
  Obligația de plată scadentă, în valutăRata de capital:Dobândă:Comisioane:Alte costuri:Total:
  Cursul valutar al tranzacției de cumpărare valută ............. lei/valută, comunicat de Banca Națională a României, cu confirmare operațiune de schimb valutar (cumpărare valută B.N.R. nr.................../data)
  Contravaloarea în lei pentru valuta cumpărată, la cursul comunicat de Banca Națională a României................ lei
  1. Soldul contului de disponibil în fondul de risc pentru împrumuturila data de ........., conform Adresei Direcției generale ................. nr. ......../data ................ lei
  2. Total plăți angajate la data de .................:................ lei
  3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc*):................ lei
  Diferența de alimentat la fondul de risc:................ lei
  În vederea asigurării sumelor necesare pentru lichidarea obligațiilor de plată față de Banca Națională a României, propunem alimentarea contului de disponibil fond de risc prin virarea sumei de ...........lei din contul nr. RO97TREZ99923550151XXXXX, CUI 8609468 în contul nr. RO24TREZ999650101XXXXXXX, CUI 8609468.Anexăm la prezenta Notificarea de plată a băncii finanțatoare nr. ................./data și Adresa operatorului economic ..................... de solicitare a efectuării plății de către Ministerul Economiei și Finanțelor în calitate de garant/împrumutat direct, înregistrată la Ministerul Economiei și Finanțelor cu nr. ....................................................../data, Ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută nr. ................/data, Ordinul de plată valută nr. ......................../data și Confirmarea Băncii Naționale a României privind operațiunea de schimb valutar (cumpărare valută B.N.R.) nr.............../data.Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, certificăm operațiunea în privința realității, regularității și legalității.
  Șef serviciu,
  ..................
   +  Anexa nr. 8 bisla norme
  Bun de plată
  Ordonator principal de credite
  (sau persoana delegată de acesta)

  NOTĂ DE LICHIDARE
  - model -
  Referitor la: Scadența din data de .............................., aferentă împrumutului garantat/subîmprumutului în valoare de ........................., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei și Finanțelor ......... ................................. de la ..................................................................................................................., (banca/instituția finanțatoare) pentru ..................................................................... . (denumirea proiectului)
  Obligația de plată scadentă, în leiRata de capital:Dobândă:Comisioane:Alte costuri:Total:
  1. Soldul contului de disponibil în fondul de riscla data de ........., conform Adresei Direcției generale ................. nr. ......../data ................ lei
  2. Total plăți angajate la data de .................:................ lei
  3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc*):................ lei
  Diferența de alimentat la fondul de risc:................ lei
  În vederea asigurării sumelor necesare pentru lichidarea obligațiilor de plată față de Banca Națională a României, propunem alimentarea contului de disponibil fond de risc prin virarea sumei de ............lei din contul nr. RO97TREZ99923550151XXXXX, CUI 8609468 în contul nr. RO24TREZ999650101XXXXXXX, CUI 8609468.Anexăm la prezenta Notificarea de plată a băncii finanțatoare nr. .../data și Adresa operatorului economic ....... de solicitare a efectuării plății de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de garant/împrumutat direct, înregistrată la Ministerul Economiei și Finanțelor cu nr. ......./data.Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, certificăm operațiunea în privința realității, regularității și legalității.
  Șef serviciu,
  ...................
   +  Anexa nr. 9la norme
  MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELORData emiterii.............Compartimentul de specialitate ........Direcția generală.............Nr. ..../data

  ORDONANȚARE DE PLATĂ
  - model -
      Natura cheltuielii - contravaloarea în lei a valutei cumpărate de la Banca Națională a României, necesară plății ratei de capital, dobânzii, comisioanelor și altor costuri aferente scadenței din data de.... la împrumutul/subîmprumutul în valoare de .........., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei și Finanțelor ......................., pentru care s-a emis Scrisoarea de garanție nr. .............. din .........../...................., s-a încheiat Acordul de împrumut subsidiar nr. ......./data sau Acordul de împrumut subsidiar și garanție nr.........../data ..............    Lista documentelor justificative:– ordin de schimb valutar pentru cumpărare valută nr. ............../ data ................– ordin de plată valută nr. ......../data ........– Confirmarea Băncii Naționale a României privind operațiunea de schimb valutar (cumpărare valută) nr...../data .....– notificarea de plată de la banca/instituția finanțatoare    Nr./Data angajamentului legal .....................    Modul de plată (virament/numerar):    lei/valută: .....................................................    Suma datorată beneficiarului .................. lei    Avansuri acordate și reținute beneficiarului ...........    Suma de plată ........................................ lei
  Suma de plată (valută)
  - felul valutei .............
  - suma în valută ............
  - cursul valutar ...........................
  - suma în lei ..............................
      Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare - lei -
  Subdiviziune a clasificației bugetare, capitolul 55.01, titlul....51 articolul ....02, alineatul ....10 Disponibil înaintea efectuării plății Suma de plată Disponibil după efectuarea plății
  0 1 2 3=col. 1-2
   ..... lei .... lei.... lei
  Numele și adresa beneficiarului Ministerul Economiei și Finanțelor Str. Apolodor nr. 17, București Nr. Cont: RO24TREZ999650101XXXXXXX CUI 8609468
  Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate*)Control financiar preventiv
   CFPD CFPD
  Data .......... Data ...........Data ...... Data .......
   Vizat ..... Vizat ......
  Semnătura ................. SemnăturaSemnătura ...Semnătura .....
  Notă
  *) Răspunde de datele înscrise în col. 1.

  Ordonator de credite,
  Data ...............
  Semnătura .............
   +  Anexa nr. 9 bisla norme
  MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELORData emiterii.............Compartimentul de specialitate ........Direcția generală.............Nr. ..../data

  ORDONANȚARE DE PLATĂ
  - model -
      Natura cheltuielii - suma în lei necesară plății ratei de capital, dobânzii, comisioanelor și altor costuri aferente scadenței din data de.... la împrumutul/ subîmprumutul în valoare de .........., contractat de operatorul economic/ Ministerul Economiei și Finanțelor ......................., pentru care s-a emis Scrisoarea de garanție nr. .............. din .........../..................../ s-a încheiat Acordul de împrumut subsidiar nr. ........../data ...............    Lista documentelor justificative:– notificarea de plată de la banca/instituția finanțatoare    Nr./Data angajamentului legal .....................    Modul de plată (virament/numerar):    lei/valută: .....................................................    Suma datorată beneficiarului .................. lei    Avansuri acordate și reținute beneficiarului ...........    Suma de plată ........................................ lei
  Suma de plată (valută)
  - felul valutei .............
  - suma în valută ............
  - cursul valutar ...........................
  - suma în lei ..............................
      Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare - lei -
  Subdiviziune a clasificației bugetare, capitolul 55.01, titlul....51 articolul ....02, alineatul ....10 Disponibil înaintea efectuării plății Suma de plată Disponibil după efectuarea plății
  0 1 2 3=col. 1-2
   ..... lei .... lei.... lei
  Numele și adresa beneficiarului Ministerul Economiei și Finanțelor Str. Apolodor nr. 17, București Nr. Cont: RO24TREZ999650101XXXXXXX CUI 8609468
  Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate*)Control financiar preventiv
   CFPD CFPD
  Data .......... Data ...........Data ...... Data .......
   Vizat ..... Vizat ......
  Semnătura ................. SemnăturaSemnătura ...Semnătura .....
  Notă
  *) Răspunde de datele înscrise în coloana 1. (la 04-08-2008, Anexa nr. 9 bis a fost completată de RECTIFICAREA nr. 2.005 din 27 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 04 august 2008 )
                             Ordonator de credite,                           Data ...............                          Semnătura .............
   +  Anexa nr. 10la normeMINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELORNr. ....... data ............Direcția generală de trezorerie și datorie publicăStr. ............ nr. ......Localitatea.................
  ÎNSCRIS NR. .................
  - model -
  Nume și prenume/Denumire debitor .........................................Cu domiciliul fiscal în localitatea ..............................., str................................. nr. ......., bl. ...., sc ....., ap. ....., sectorul/județul ................    Cod de identificare fiscală: ........................................
  Natura obligațieifiscale*) Termen legal de plată**) Nr. acordului de împrumut/Scrisorii de garanție/Convenției de garantare***) Cuantumul sumei datorate (lei) Perioada de calcul al accesoriilor aferente obligațiilor fiscale principale****)
       
      În conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanță, urmând să devină titlu executoriu după expirarea termenului de plată.    Împotriva prezentului înscris se poate formula plângere prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentului înscris, în condițiile legii, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii acestuia.    Plângerea prealabilă se depune la direcția de specialitate din Ministerul Economiei și Finanțelor care a emis prezentul înscris.    Data emiterii:
  Director general adjunct
  Nume și prenume ..............
  Semnatura ..........
  L.S.
  Notă
  *) Se va preciza denumirea creanței fiscale principale: rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente acestora, comisionul de risc, precum și creanțele fiscale accesorii aferente acestora.
  **) 15 zile calendaristice de la data emiterii înscrisului.
  ***) Se completează numărul acordului de împrumut, acordului de împrumut subsidiar, acordului de împrumut subsidiar și garanție, scrisorii de garanție, convenției de garantare etc., după caz.
  ****) Accesoriile se vor calcula de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor până la stingerea integrală a obligațiilor fiscale principale corespunzătoare.
   +  Anexa nr. 11la norme
  MONOGRAFIE
  pentru înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni privind constituirea și utilizarea fondului de risc
  Fondul de riscÎnregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni privind constituirea și utilizarea fondului de risc
  Nr. crt.Explicația operațiunii Contul debitor Contul creditor
   Constituirea și utilizarea fondului de risc   
  1.Obligații de plată ale beneficiarilor împrumutu- rilor garantate/contractatede stat la fondul de risc   
   Evidențierea creanțelor în lei și în valută - comisioane de risc - majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru neplata la scadență a comisioanelor de risc - majorări de întârziere pentru neplata la scadență a ratelor de capital, dobânzilor și altor costuri aferente împrumuturilor garantate/contractate de stat - dobânzi aferente debitelor eșalonate la plată - alte sume datorate conform prevederilor legale% 461.x.04.02.01 Debitori din comisioane și majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanțiile interne de stat  461.x.04.02.02 Debitori din comisioane, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanții externe de stat  461.x.04.02.03 Debitori din comisioane și majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate 135 Fondul de risc - analitice pe surse
   Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a sumelor datorate de beneficiarii împrumuturilor garantate/contractate de stat 512.1.05 Disponibil al fondului de risc % 473.2.01 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondului de risc pentru garanții interne de stat  473.2.02 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanții externe de stat  473.2.03 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate
   Codificarea operațiunilor de către direcția de specialitate 473.2.01 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanții interne de stat 461.x.04.02.01 Debitori din comisioane și majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanțiile interne de stat
   473.2.02 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanții externe de stat 461.x.04.02.02 Debitori din comisioane, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanții externe de stat
   473.2.03 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate 461.x.04.02.03 Debitori din comisioane și majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate
  2.Obligații de plată din bugetul Trezoreriei Statului la fondul de risc   
   Înregistrarea obligației deplată privind dobânzile calculate pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent general al Trezoreriei Statului 518.7.01 Dobânzi de încasat aferente disponibilităților 135.3 Fond de risc - dobânzi aferente disponibilităților
   Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a dobânzii calculate și virate pentru disponi- bilul fondului de risc păstrat în contul curent general al Trezoreriei Statului și concomitent 512.1.05 Disponibil al fondului de risc 518.7.01 Dobânzi de încasat aferente disponibilităților
  3.Decontări cu bugetul de stat   
   Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a sumelor primite de la bugetul de stat pentru completarea fondului de risc 512.1.05 Disponibil al fondului de risc 135.4 Fond de risc - sume de la bugetul de stat
   La finele anului, regularizarea cu bugetul de stat în limita sumelor primite 135.4 Fond de risc - sume de la bugetul de stat 512.1.05 Disponibil al fondului de risc
  4.Plăți din fondul de risc   
   Efectuarea plăților scadente din contul de disponibil al fondului de risc ale ratelor de capital, dobânzilor și ale altor costuri aferente împrumuturilor interne garantate de stat, ca urmare a executării garanțiilor 461.x.04.01.01 Debitori la fondul de risc din executarea garanțiilor interne de stat 512.1.05 Disponibil al fondului de risc
   - pentru împrumuturile externe garantate de stat, ca urmare a executării garanțiilor 581 Viramente interne 512.1.05 Disponibil al fondului de risc
    512.4.06 Disponibil în valută pentru rate de capital,dobânzi și alte costuri – conform convenției BNR 581 Viramente interne
    461.x.04.01.02 Debitori la fondul de risc din executarea garanțiilor externe de stat 512.4.06 Disponibil în valută pentru rate de capital, dobânzi și alte costuri – conform convenției BNR
   - pentru împrumuturile externe contractate de stat și subîmprumutate beneficiarilor cu delegare de autoritate 461.x.04.01.03 Debitori la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate512.4.06 Disponibil în valută pentru rate de capital, dobânzi și alte costuri – conform convenției BNR
   - pentru împrumuturile externe contractate de stat și subîmprumutate beneficiarilor, derulate prin MFP- dobânzi, comisioane de angajament și alte costuri - rate de capital și concomitent % 461.x.04.01.03 Debitori la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate 164 Împrumuturi interne și externe contractate de stat/analitic împrumut extern 512.4.06 Disponibil în valută pentru rate de capital, dobânzi și alte costuri – conform convenției BNR
    461.x.04.01.03 Debitori la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate461.3 Debitori ai împrumuturilor externe
   Recuperarea de la beneficiarii împrumuturilor a ratelor de capital, dobânzilor și a altor costuri care au fost suportate din contul de disponibil al fondului de risc 512.1.05 Disponibil al fondului de risc % 473.2.01 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanții interne de stat  473.2.02 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanții externe de stat  473.2.03 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate
   Codificarea operațiunilor de către direcția de specialitate 473.2.01 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanții interne de stat 461.x.04.01.01 Debitori la fondul de risc din executarea garanțiilor interne de stat
    473.2.02 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanții externe de stat 461.x.04.01.02 Debitori la fondul de risc din executarea garanțiilor externe de stat
    473.2.03 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate461.x.04.01.03 Debitori la fondul de risc din executarea garanțiilor externe de stat
  5.AVAS   
   Predarea la AVAS a creanțelor reprezentând rate de capital, dobânzi și alte costuri 135.6 Fond de risc - creanțe predate la AVAS 461.x.04.01.02 Debitori la fondul de risc din executarea garanțiilor externe de stat
   Predarea la AVAS a creanțelor reprezentând comisioane de risc și majorări de întârziere 135.6 Fond de risc - creanțe predate la AVAS 461.x.04.02.02 Debitori din comisioane și majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanții externe de stat
   Încasarea de la AVAS a sumelor recuperate 512.1.05 Disponibil al fondului de risc 135.6 Fond de risc - creanțe predate la AVAS
   Virarea sumelor din fondul de risc, conform legii, pentru fondul de stimulente135.7 Fond de risc pentru stimulente 512.1.05 Disponibil al fondului de risc
  6.Reevaluarea   
   Înregistrarea diferențelor favorabile de curs rezultate în urma încasării debitorilor în valută, iar la sfârșitul perioadei, din reevaluarea soldurilor de debitori ai fondului de risc 461.x.04 Debitori la fondul de risc 765.5 Venituri din diferențe de curs valutar aferente fondului de risc
   La sfârșitul perioadei, închiderea contului de venituri din diferențe de curs valutar 765.5 Venituri din diferențe de curs valutar aferente fondului de risc 135 Fondul de risc
   Înregistrarea diferențelor nefavorabile de curs rezultate în urma încasării debitorilor în valută, iar la sfârșitul perioadei, dinreevaluarea soldurilor de debitori ai fondului de risc 665.5 Cheltuieli din diferențe de curs valutar aferente fondului de risc 461.x.04 Debitori la fondul de risc
   La sfârșitul perioadei închiderea contului de cheltuieli din diferențe de curs valutar 135 Fondul de risc 665.5 Cheltuieli din diferențe de curs valutar aferente fondului de risc
  7.Stingerea creanțelor fondului de risc   
   Evidențierea stingerii creanțelor reprezentând rate de capital, dobânzi și alte costuri, conform legii 135.5 Fondul de risc - creanțe stinse conform legii % 461.x.04.01.01 Debitori la fondul de risc din executarea garanțiilor interne de stat  461.x.04.01.02 Debitori la fondul de risc din executarea garanțiilor externe de stat  461.x.04.01.03 Debitori la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate
   Evidențierea stingerii creanțelor reprezentând comisioane de risc, majorări de întârziere, conform legii 135 Fond de risc - analitice % 461.x.04.02.01 Debitori din comi- sioane și majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanțiile interne de stat  461.x.04.02.02 Debitori din comi- sioane, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanții externe de stat  461.x.04.02.03 Debitori din comisioane și majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate
   Stingerea creanțelor fondului de risc prin conversie în acțiuni   
   - reprezentând rate de capital, dobânzi și alte costuri, conform legii - reprezentând comision de risc, majorări de întârziere, conform legii 260 Titluri de participare 461.x.04 Debitori la fondul de risc
   Înregistrarea sumelor încasate din vânzarea acțiunilor provenite din conversia creanțelor fondului de risc 512.1.05 Disponibil al fondului de risc 260 Titluri de participare
  8.Creditori ai fondului de risc   
   Sume încasate în plus de la beneficiarii Împrumuturilor garantate/contractate de stat 512.1.05 Disponibil al fondului de risc % 473.2.01 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanții interne de stat  473.2.02 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanții externe de stat  473.2.03 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate
   Codificarea operațiunilor de către direcția de specialitate 473.2.02 Decontări din operații în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanții externe de stat % 462.x.02.01 Creditori din rate de capital, comisioane și majorări de întârziere la fondul de risc pentru garanții interne de stat  462.x.02.02 Creditori din rate de capital, comisioane, majorări de întârziere la fondul de risc pentru garanții externe de stat  462.x.02.03 Creditori din rate de capital, comisioane și majorări de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate
   Restituirea sumelor încasate în plus de la beneficiarii împrumuturilor garantate/contractate de stat % 462.x.02.01 Creditori din rate de capital, comisioane și majorări de întârziere la fondul de risc pentru garanții interne de stat  462.x.02.02 Creditori din rate de capital, comisioane, majorări de întârziere la fondul de risc pentru garanții externe de stat  462.x.02.03 Creditori din rate de capital, comisioane și majorări de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate 512.1.05 Disponibil al fondului de risc
   Compensarea sumelor încasate în plus de la beneficiarii împrumuturilor garantate/contractate de stat, cu obligații curente sau viitoare la fondul de risc ale acestora 462.x.02 Creditori la fondul de risc % 461.x.04.01 Debitori la fondul de risc din executarea garanțiilor de stat și din împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate  461.x.04.02 Debitori din comisioane, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc
   Restituirea sumelor încasate în plus de la beneficiarii împrumuturilor garantate/contractate de stat % 462.x.02.01 462.x.02.02 462.x.02.03 512.1.05 Disponibil al fondului de risc
   +  Anexa nr. 12la norme
  MONOGRAFIE
  privind constituirea și utilizarea fondului de risc de către persoanele juridice beneficiare
  Înregistrarea datoriei reprezentând comisionul de risc pentru credite garantate de stat:                      6588             =                  462    "Alte cheltuieli de exploatare"       "Creditori diverși/analitic distinct"  Înregistrarea plății comisionului de risc pentru credite garantate de stat:                     462                    =            512    "Creditori diverși/analitic distinct"       "Conturi curente la bănci"  Înregistrarea majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a comisioanelor la fondul de risc, a ratelor scadente, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumuturilor:                     6581                =                462    "Despăgubiri, amenzi și penalități"    "Creditori diverși/analitic distinct"  Înregistrarea plății majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a comisioanelor la fondul de risc, a ratelor scadente, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumuturilor:                     462                    =             512    "Creditori diverși/analitic distinct"      "Conturi curente la bănci"