LEGE nr. 33 din 18 mai 1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 23 mai 1996  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Locuitorii Munților Apuseni se repun în unele drepturi economice pe care le-au avut în perioada interbelică și care au fost anulate în perioada regimului totalitar, asigurându-se astfel continuarea practicării unor meșteșuguri tradiționale și schimbul de produse din lemn cu produse necesare asigurării traiului. (la 24-01-2019, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 16 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru prelucrarea și valorificarea prin comerț ambulant, locuitorilor Munților Apuseni din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara, care își asigură mijloacele de subzistență din practicarea meseriei de prelucrare a lemnului în scândură, șindrilă, grinzi fasonate, bârne, butoaie, ciubere, donițe, araci de vie, furci de lemn, cozi de unelte, oiști de căruță și alte asemenea produse, li se acordă anual, pe bază de cerere de către consiliile locale, ocoalele silvice de regim și ocoalele silvice de stat din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, câte 10 mc/an de lemn de lucru fasonat, dar nu mai mult de 15 mc/an/familie, contra cost și în limita posibilităților anuale stabilite prin amenajamentele silvice. (2) Prin familie, în sensul prezentei legi, se înțelege soț, soție și copiii lor necăsătoriți cu care gospodăresc în comun.(3) Comercializarea lemnului brut obținut în condițiile prevăzute la alin. (1) este interzisă. (la 24-01-2019, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 16 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 3(1) Practicarea meseriei de prelucrare a lemnului se va realiza conform prevederilor prezentei legi.(2) Forma și conținutul carnetului de moț, precum și lista localităților de domiciliu pentru beneficiarii prezentei legi din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (la 24-01-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 16 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 4(1) Acordarea materialului lemnos prevăzut la art. 2 se face la cerere, iar aceasta se depune la primăria comunei/orașului în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul.(2) Primăria verifică dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 2, după care avizează cererea.(3) Cererile avizate de primarul localității se supun aprobării prin hotărâre a consiliului local.(4) Cererile aprobate de consiliul local vor fi înaintate către ocoalele silvice private și de stat, care vor aloca cu prioritate volumul de masă lemnoasă care poate fi recoltat anual din fiecare unitate de producție silvică, potrivit prevederilor din prezenta lege. (la 24-01-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 16 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 5Titularii Carnetului de mot pot valorifica produsele prelucrate din lemn la târguri, piețe ale administrației publice și piețe private, oboare, precum și în orice localitate din țara, fiind scutiți de orice taxa. (la 28-07-1997, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997. ) Când produsele sunt transportate pe cale ferată, titularii legitimației beneficiază pentru acestea de o reducere de 50% din tariful legal de transport, iar când produsele sunt transportate cu carutele, beneficiază de dreptul de a pasuna animalele pe pășunile comunale intilnite în drumul lor, dar nu mai mult de o zi pe raza unei localități, fiind obligați să respecte regulile de pășunat stabilite.De înlesnirile prevăzute la alin. 2 titularii legitimatiilor beneficiază și la transportul spre domiciliu al produselor agricole obținute prin valorificarea produselor prelucrate din lemn.Titularii Carnetului de mot beneficiază de reducerea de 50% din costul biletului C.F.R. clasa a doua, atunci când fac dovada ca se deplasează pentru valorificarea produselor expediate pe C.F.R. De aceasta reducere beneficiază și posesorii Carnetului de mot care prestează servicii cu materialul lemnos al beneficiarului, constând în confecții și reparații din lemn, atât la dus, cat și la întors pe calea ferată. (la 28-07-1997, Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997. )  +  Articolul 6(1) Materialul lemnos cu grad mai mic de prelucrare în scândură, grinzi, bârne, araci de vie, care se transportă pentru comercializare, va fi însoțit de documentele legale de transport prevăzute de legislația în vigoare, la data efectuării transportului, eliberate de societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice autorizate, care prestează serviciile de debitare-prelucrare masă lemnoasă ori de ocoale silvice, după caz.(2) Produsele cu grad superior de prelucrare, donițe, ciubere, cozi de unelte, butoaie, șindrilă și altele, vor fi însoțite de documentul de achiziționare masă lemnoasă din care provin. (la 24-01-2019, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 16 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 7(1) Tinerii căsătoriți, în vârstă de până la 35 de ani, care locuiesc în zona Munților Apuseni și cei care vin în această zonă să își întemeieze gospodării au dreptul la material lemnos pentru construcție, în cantitate de 50 mc de familie, o singură dată, pe bază de autorizație de construcție în vigoare. Procedura de achiziționare este cea prevăzută în prezenta lege.(2) Este interzisă revânzarea materialului lemnos brut obținut conform prevederilor alin. (1).(3) Pe baza carnetului de moț eliberat de primării, ocoalele silvice și unitățile administrativ-teritoriale vor acorda, la cerere, cantitatea de material lemnos necesar construirii ori reparării caselor de locuit și anexelor gospodărești. (la 24-01-2019, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 16 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 8Materialul lemnos la care au dreptul familiile din Munții Apuseni, conform prevederilor art. 2 și 7, pentru prelucrare, realizarea de construcții noi și repararea construcțiilor și anexelor gospodărești, se plătește la prețurile stabilite de către proprietari, ținând cont de prevederile legii care stabilește prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la care se adaugă cheltuielile de exploatare, ori de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, după caz. (la 24-01-2019, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 16 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 9Volumul de material lemnos care se acordă conform prevederilor art. 2 și 7 se stabilește în cadrul cotei anuale ce se poate recolta, conform prevederilor amenajamentelor silvice. (la 24-01-2019, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 16 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 10De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoana care a săvârșit o infracțiune silvică prevăzută în Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul anterior depunerii cererii pentru material lemnos. (la 24-01-2019, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 16 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 24-01-2019, Articolul 11 a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 16 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 12Reducerile de 50% pe calea ferată de care beneficiază titularii carnetului de moț se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor. (la 24-01-2019, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 16 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 13Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, care sunt abilitate cu aplicarea prevederilor acestei legi, vor asigura de îndată respectarea întocmai a prevederilor acesteia în piețe, târguri și oboare, cu ocazia comercializării produselor rezultate din confecționarea și repararea materialului lemnos, sub sancțiunea acordării de daune. (la 28-07-1997, Art. 13 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997. ) Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  VALER SUIAN
   +  Anexă
  - model -
  CARNET DE MOȚ
  ROMÂNIAJudețul .........................Primăria .......................
  Foto
  Carnetul nr. ...................................Numele .........................................Prenumele ....................................Prenumele părinților.............................................................................L.S.
  Data și locul nașterii ..................................................
  Domiciliul …, comuna ........................, satul ......................
  nr. ...................., județul ............................................
  Semnătura titularului, ..............................Data eliberării ..............................Primar,.............................. (la 24-01-2019, Actul a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 33 din 16 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 )