ORDIN nr. 1.195 din 8 noiembrie 2018pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2019  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 103.184/NM din 18.09.2018 al Direcției biodiversitate,ținând seama de Avizul Academiei Române nr. 389/CJ din 2.10.2018,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. f) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă recoltarea unui număr de exemplare din specii de faună sălbatică în raza aeroporturilor Aurel Vlaicu-Băneasa și Henri Coandă-Otopeni, după cum urmează:a) Corvus frugilegus - 500 de exemplare;b) Corvus corone cornix - 500 de exemplare;c) Corvus monedula - 150 de exemplare;d) Pica Pica - 500 de exemplare;e) Phasianus colchicus - 80 de exemplare;f) Perdix perdix - 50 de exemplare;g) Sturnus vulgaris - 800 de exemplare;h) Streptopelia decaocto - 80 de exemplare;i) Anas platyrynchos - 30 de exemplare;j) Ardea cinerea - 30 de exemplare;k) Turdus pilaris - 50 de exemplare;l) Vanellus vanellus - 20 de exemplare;m) Larus argentatus - 50 de exemplare.  +  Articolul 2(1) Derogarea se stabilește de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 31 decembrie 2019.(2) Recoltarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se va face prin împușcare.(3) Recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică în condițiile alin. (2) se realizează numai de către Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Lunca București, denumită în continuare beneficiarul, cu personal tehnic de specialitate și cu respectarea prevederilor Legii vânătorii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita și se va obține autorizația de mediu pentru recoltare/capturare.  +  Articolul 3(1) În termen de 30 de zile de la data capturării, beneficiarul are obligația să transmită agenției județene pentru protecția mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfășurat acțiunea de capturare un raport asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute.(2) Modelul raportului asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Agenția județeană pentru protecția mediului transmite Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 4Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităților teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela-Leocadia Gavrilescu
  București, 8 noiembrie 2018.Nr. 1.195.  +  ANEXĂ
  - model -
  RAPORT
  asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute
  Solicitant .............................................................................................Specia pentru care s-a acordat derogarea.....................................................Numărul exemplarelor .................Stadiul de dezvoltare .........................Starea exemplarelor înainte de prelevare .......................................Starea exemplarelor după prelevare ..............................................Locul de prelevare .........................................................................................................................Data prelevării .................................Mijloace, instalații și metode avute în vedere ..............................................................................................................................................Stocarea și destinația specimenelor ..................................................................................................MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII[ ] În interesul protejării faunei și florei sălbatice, precum și al conservării habitatelor naturale[ ] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor și altor bunuri[ ] În interesul sănătății și al securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, și pentru consecințe benefice de importanță fundamentală pentru mediu[ ] În scopuri de repopulare și reintroducere a acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în acest scop[ ] Pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, prinderea sau deținerea unui număr limitat și specificat de exemplare(Atașați documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)
  Data .......................
  Semnătura .................
  -----