NORME METODOLOGICE din 5 decembrie 2018privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2019  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.006 din 5 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2019.
   +  Articolul 1 Domeniul de aplicarePrezentele norme metodologice stabilesc procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, în vederea acordării vizei de lungă ședere pentru activități de cercetare științifică și prelungirii dreptului de ședere temporară pentru realizarea unui proiect de cercetare, în conformitate cu prevederile legislației de transpunere a Directivei (UE) 2016/801 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016.  +  Articolul 2 Dispoziții generaleÎn sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel: a) țară terță înseamnă orice țară care nu este membră a Uniunii Europene sau parte a Spațiului Economic European;b) cercetare-dezvoltare-inovare înseamnă principalele activități creatoare și generatoare de progres economic și social, cuprinzând cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, definite conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare; c) unitate de cercetare-dezvoltare autorizată înseamnă un organism de drept public sau privat care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare-inovare, în conformitate cu legislația națională, și care îndeplinește condițiile de autorizare prevăzute în prezentele norme metodologice;d) cercetător este definit conform art. 2 lit. o) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) entitate-gazdă este definită conform art. 2 lit. o^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3 Autorizarea unităților de cercetare-dezvoltare(1) O unitate de cercetare-dezvoltare care dorește să primească un cercetător dintr-o țară terță în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare pe o perioadă mai mare de 90 de zile trebuie să fie evaluată în acest scop de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare și autorizată de către Ministerul Cercetării și Inovării.(2) Pentru a fi evaluată și ulterior autorizată în sensul Directivei (UE) 2016/801 și al prezentelor norme metodologice, o unitate de cercetare-dezvoltare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să depună cererea de autorizare, conform formularului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, la Secretariatul Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare;b) să prezinte împreună cu cererea de autorizare copii după actul de înființare, ultimul bilanț și statut;c) să facă dovada desfășurării de activități de cercetare prin prezentarea în copie a cel puțin unui contract de cercetare încheiat anterior solicitării, anexată la cererea de autorizare.(3) Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare comunică Ministerului Cercetării și Inovării hotărârea sa privind evaluarea unității de cercetare-dezvoltare (aviz consultativ, refuzul motivat al avizării, respectiv abținere), în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de autorizare la Secretariatul Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare.(4) Autorizarea unității de cercetare-dezvoltare se acordă de către Ministerul Cercetării și Inovării pe o perioadă de 5 ani, conform formularului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. (5) Ministerul Cercetării și Inovării publică și actualizează pe pagina sa de internet, la adresa www.research.gov.ro, lista unităților de cercetare-dezvoltare autorizate în sensul prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 4 Acordul de primire(1) Acordul de primire precizează relația juridică între unitatea de cercetare-dezvoltare și cercetător, conform formularului prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Condițiile de muncă ale cercetătorului urmează a fi stabilite ulterior de către părți, ținând cont de prevederile Cartei europene a cercetătorilor și ale Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor^1.^1 Carta europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs.charter(2) Cercetătorului dintr-o țară terță admis să desfășoare activități de cercetare-dezvoltare-inovare în alt stat membru în condițiile Directivei (UE) 2016/801 i se va permite să desfășoare o parte din activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor art. 67^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:a) dacă este titular al unui permis de ședere în scop de cercetare științifică sau al unei vize de lungă ședere în scop de cercetare științifică, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra și rămâne pe teritoriul României pentru a desfășura activități de cercetare pentru o perioadă de până la 180 de zile (mobilitate pe termen scurt), în orice perioadă de 360 de zile, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere, în baza unui acord de primire încheiat cu entitatea-gazdă din România și avizat de către Ministerul Cercetării și Inovării;b) pentru a desfășura activități de cercetare științifică pentru o perioadă mai mare de 180 de zile (mobilitate pe termen lung), dacă este titular al unui permis de ședere în scop de cercetare științifică sau al unei vize de lungă ședere în scop de cercetare științifică, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra și solicita prelungirea dreptului de ședere pe teritoriul României, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere, în baza acordului de primire încheiat cu unitatea de cercetare-dezvoltare din România și avizat de către Ministerul Cercetării și Inovării.(3) Unitatea de cercetare-dezvoltare autorizată va informa cu promptitudine Ministerul Cercetării și Inovării în legătură cu orice impediment privind implementarea acordului de primire.  +  Articolul 5 Procedura de avizare a acordului de primire(1) Unitatea de cercetare-dezvoltare autorizată în sensul prezentelor norme metodologice depune la registratura Ministerului Cercetării și Inovării acordul de primire, în trei exemplare, toate având valoare de original.(2) Avizul Ministerului Cercetării și Inovării se va acorda pe formularul „Acord de primire“ de către directorul direcției responsabile cu politicile și programele naționale de cercetare-dezvoltare sau, după caz, de către directorul general al Direcției generale organismul intermediar pentru cercetare, în funcție de sursa de finanțare a proiectului de cercetare.(3) Avizul se acordă în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea unităților de cercetare-dezvoltare autorizate, cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute în art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6 Încetarea acordului de primire(1) Acordul de primire încetează în mod automat în cazul în care cercetătorul nu este admis sau în cazul în care relația juridică dintre cercetător și unitatea de cercetare-dezvoltare autorizată încetează.(2) În termen de două luni de la data expirării acordului de primire, unitatea de cercetare-dezvoltare va transmite Ministerului Cercetării și Inovării confirmarea faptului că activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare a fost efectuată.(3) În situația în care, din motive întemeiate, acordul de primire își încetează valabilitatea înainte de finalizarea proiectului, unitatea de cercetare-dezvoltare este obligată în termen de o lună să notifice acest fapt Ministerului Cercetării și Inovării.  +  Articolul 7 Condiții de refuz și de retragereA. În cazul autorizării unității de cercetare-dezvoltare(1) Autorizarea sau reînnoirea autorizării unității de cercetare-dezvoltare, după caz, este refuzată în următoarele situații:a) când nu sunt respectate condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2);b) când nu este respectată prevederea de la art. 6 alin. (2);c) autorizarea a fost obținută în mod fraudulos.(2) Autorizarea unității de cercetare-dezvoltare este retrasă în următoarele situații:a) când a fost obținută în mod fraudulos;b) când acordul de primire a fost încheiat în mod fraudulos.(3) În cazul în care reînnoirea autorizării unității de cercetare-dezvoltare a fost refuzată sau autorizarea este retrasă, se interzice solicitarea unei noi aprobări pe o perioadă de 5 ani de la data emiterii deciziei de refuz al reînnoirii autorizării sau de retragere.B. În cazul avizării acordului de primireAvizul Ministerului Cercetării și Inovării nu se acordă în următoarele situații:a) autorizarea unității de cercetare-dezvoltare și-a încetat valabilitatea;b) documentația necesară obținerii avizului este prezentată incomplet sau se constată omisiuni care nu sunt remediate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii în scris a notificării Ministerului Cercetării și Inovării;c) unitatea de cercetare-dezvoltare a încheiat în mod fraudulos un acord de primire cu un cetățean al unei țări terțe.  +  Articolul 8 ContestațiiEventualele contestații privind refuzul autorizării, reînnoirii sau retragerii autorizării unității de cercetare-dezvoltare, precum și contestațiile având ca obiect refuzul avizării acordului de primire se depun la sediul Ministerului Cercetării și Inovării în termen de 10 zile de la data comunicării.  +  Articolul 9 Drepturile cercetătorului(1) Cercetătorul admis în condițiile prezentelor norme metodologice poate desfășura activități didactice în conformitate cu legislația națională.(2) Numărul maxim de ore sau de zile pentru activitatea didactică se stabilește conform legislației în vigoare la data solicitării cercetătorului.(3) Cercetătorul admis în condițiile prezentelor norme metodologice beneficiază de aceleași drepturi și obligații ca și cercetătorii cetățeni români, în conformitate cu legislația și procedurile naționale în vigoare, în ceea ce privește:a) recunoașterea diplomelor, a certificatelor, precum și a altor calificări profesionale;b) raporturile de muncă;c) securitatea socială;d) beneficiile fiscale;e) accesul la bunuri și servicii, precum și la furnizarea de bunuri și servicii care sunt disponibile publicului.  +  Articolul 10 Dispoziții finale(1) Prezentele norme metodologice nu aduc atingere dispozițiilor mai favorabile cuprinse în:a) acordurile bilaterale sau multilaterale încheiate între Comunitate/Comunitate și statele membre, pe de o parte, și una sau mai multe țări terțe, pe de altă parte;b) acordurile bilaterale sau multilaterale încheiate între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe.(2) Prezentele norme metodologice nu aduc atingere dreptului statului român de a adopta dispoziții mai favorabile pentru persoanele cărora li se aplică.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice Unitatea de cercetare-dezvoltare Nr. înregistrare ……... data …..........…Colegiul consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și InovareNr. înregistrare ……………… data …..........………
  CERERE DE AUTORIZARE
  în vederea aplicării Directivei (UE) 2016/801
  Prin prezenta cerere se solicită autorizarea unității de cercetare-dezvoltare cu denumirea ...................................................., adresa ................................................, nr. de înregistrare la registrul comerțului ….........................................., C.U.I. …………….., reprezentată de (nume, prenume, funcție) ......................................................................., pentru o perioadă de cinci (5) ani, în vederea primirii de cercetători din state terțe în scopul desfășurării de activități de cercetare-dezvoltare în cadrul unor proiecte de cercetare.Se anexează următoarele documente:a) copii după actul de înființare, ultimul bilanț și statut;b) copia a cel puțin unui contract de cercetare încheiat anterior solicitării.Declarăm pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
  Reprezentantul legal al unității de cercetare-dezvoltare,
  Funcția ..............................
  Numele și prenumele
  ......................................
  (semnătura și ștampila)
  Compartimentul juridic al unității de cercetare-dezvoltare
  Funcția ..............................
  Numele și prenumele
  ......................................
  (semnătura)
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceColegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și InovareNr. înregistrare …………... data ……………..Ministerul Cercetării și InovăriiNr. înregistrare …………... data ……………..
  Se aprobă
  ministrul cercetării și inovării
  (numele și prenumele)

  AUTORIZARE
  Prin prezenta se certifică îndeplinirea de către .............................. (denumirea unității de cercetare-dezvoltare), .................... (adresa), nr. de înregistrare la registrul comerțului ….........................................., C.U.I. ……………........, reprezentată de ........................... (nume, prenume, funcție), a condițiilor prevăzute în normele metodologice ce transpun Directiva (UE) 2016/801 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă „au pair“. Prezenta autorizare este valabilă pentru o perioadă de cinci ani până la data de ………………. (ziua/luna/anul acordării autorizării de către Ministerul Cercetării și Inovării + 5 ani).
  Avizat
  Președintele Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare
  .......................................................................................
  Numele și prenumele
  .......................................
  (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice Unitatea de cercetare-dezvoltareNr. înregistrare …………... data ………….....Registratura Ministerului Cercetării și InovăriiNr. înregistrare ……………… data ………….....
  Avizat
  Ministerul Cercetării și Inovării
  Direcția politici și programe CDI/
  Direcția generală organism intermediar pentru cercetare
  Director/Director general,
  ..........................................
  Nr. înregistrare .................... data avizării …….............
  (la 04-04-2019, sintagma: Direcția politici și programe naționale de cercetare-dezvoltare a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.006 din 5 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 04 aprilie 2019 )
  ACORD DE PRIMIRE
  În vederea primirii unui cercetător dintr-o țară terță invitat de o unitate de cercetare-dezvoltare autorizată, cu scopul de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare în cadrul unui proiect de cercetare pe o durată mai mare de 90 de zile, s-a încheiat prezentul acord prin care:I. Unitatea de cercetare-dezvoltare solicitantă:denumire ……………………………………………………………………………………….,adresă …………………………………………………………………………………………..,nr. de înregistrare la registrul comerțului .................................., C.U.I. .....................................,reprezentant legal (nume, prenume, funcție) ............................................................................,având autorizarea valabilă până la data de ................................,confirmă primirea în calitate de cercetător a:numele (dl, dna) .............................................................................,prenumele .....................................................................,data nașterii ..............................................................................,locul nașterii ...........................................................................,cetățenia ....................................................................,domiciliul actual ....................,titlu (prof., dr., cercetător etc.) ………………………………………………………………..,ultima organizație angajatoare …………………………………………………………………,pentru a desfășura activități de cercetare științifică în cadrul proiectului:(titlul) …………………………………………………………………………………….., derulat prin Programul (program-cadru european, fonduri structurale, alte programe sau surse de finanțare) .………………………………………………….., finanțat prin contract de cercetare încheiat cu (denumirea contractorului) .………………………………………………………………………..........., înregistrat cu nr. ………………….............. din data de …………………..,ce constau în îndeplinirea următoarelor sarcini:…………………………………………………….......................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………Data estimată de început a activității de cercetare: ……………………............................................................................….Data estimată de sfârșit a activității de cercetare: ………………………................................................................................Adresa pe durata șederii ……………………………………………………….......................................…………………..........………………………………………………………………………………………..........………………….......................................și garantează că:1. cercetătorul este acceptat în scopul desfășurării și finalizării activităților de cercetare-dezvoltare mai sus menționate;2. proiectul de cercetare este validat de conducerea unității noastre după examinarea scopului și a duratei activității de cercetare, a disponibilității resurselor financiare necesare realizării lui, precum și a calificărilor corespunzătoare ale cercetătorului, care îi permit accesul la programe de doctorat și, în același timp, sunt relevante pentru obiectivele proiectului;3. suportă cheltuielile de ședere și îndepărtare a cercetătorului în cazul în care acesta rămâne ilegal pe teritoriul României după încetarea dreptului de ședere, pentru o perioadă de maximum 6 luni de la încetarea acordului de primire.II. Cercetătorul se angajează:1. să îndeplinească sarcinile asumate în cadrul proiectului de cercetare;2. să dispună pe perioada șederii de resurse lunare suficiente pentru a-și acoperi cheltuielile de întreținere și costurile călătoriei de întoarcere la finalizarea proiectului;3. să dețină pe perioada șederii o asigurare medicală valabilă;4. să facă eforturi pentru finalizarea activității de cercetare.III. Informații privind intențiile de mobilitate în alte state membre (în cazul în care mobilitatea este cunoscută la momentul depunerii cererii): .…………………………………………………………………………………………………………………………………IV. Acordul de primire încetează în mod automat în cazul în care străinul nu este admis sau în cazul în care raportul juridic dintre cercetător și unitatea de cercetare-dezvoltare încetează.V. Părțile vor reglementa raporturile de muncă prin încheierea unui contract individual de muncă.Semnat la …………………...................….. (localitatea), …………………………. (data)
  Semnătura reprezentantului legal al unității
  de cercetare-dezvoltare
  .....................................................................
  Direcția relații europene și internaționale
  Nume și prenume, semnătură
  .....................................................................
  Semnătura cercetătorului
  .....................................................................
  Consilier juridic Ministerul Cercetării și Inovării
  Nume și prenume, semnătură
  .....................................................................
  Avizul se prelungește până la data de ............................................................... .
  ----