ORDIN nr. 4.003 din 18 decembrie 2018pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019  În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) și ale art. 34 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 15 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Comisia Națională a Monumentelor Istorice, denumită în continuare Comisia, este, potrivit legii, organism științific de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă Ministerul Culturii și Identității Naționale, denumit în continuare Ministerul.(3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice, denumite în continuare comisii zonale, funcționează pe lângă serviciile publice deconcentrate ale Ministerului ca organisme științifice de specialitate din teritoriu ale Comisiei, fără personalitate juridică, cu activitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil.2. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Componența Comisiei, a secțiunilor de specialitate ale acesteia, a Biroului Comisiei și a comisiilor zonale se publică pe paginile de internet ale Ministerului și serviciilor publice deconcentrate ale acestuia.3. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Dintre membrii Comisiei, precum și ai secțiunilor Comisiei, propuși de către Minister, un procent de cel puțin 30% trebuie să dețină calitatea de specialist sau expert atestat în domeniul monumentelor istorice.4. La articolul 7, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Comisiile zonale sunt compuse fiecare dintr-un număr de 11 membri, iar președinții acestora sunt membri ai Comisiei.(...)(3) Din componența comisiilor zonale fac parte arhitecții-șefi ai județelor, respectiv arhitectul-șef al municipiului București, precum și personalități sau specialiști și experți atestați în domeniu. Din componența comisiilor zonale vor face parte cel puțin un arhitect, un arheolog și un inginer constructor.5. La articolul 7 alineatul (4), literele d), e) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) Comisia zonală 4, cu sediul la Constanța, cuprinde județele Constanța, Călărași, Ialomița, Tulcea;e) Comisia zonală 5, cu sediul la lași, cuprinde județele lași, Bacău și Vaslui;(...)j) Comisia zonală 10, cu sediul la Buzău, cuprinde județele Buzău, Brăila, Galați, Vrancea;6. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Dintre membrii comisiilor zonale, un procent de cel puțin 30% trebuie să dețină calitatea de specialist sau expert atestat în domeniul monumentelor istorice.7. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii nu vor asista la dezbaterile și la votul privind acele documentații supuse analizării și avizării la a căror pregătire, elaborare, verificare au participat sau participă aceștia, soții ori soțiile sau rudele de gradul I, precum și în cazul în care ar avea relații cu caracter patrimonial cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator, comanditar sau beneficiar al respectivelor documentații.8. La articolul 12, literele c) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, a metodologiilor, normelor, normativelor și reglementărilor din domeniul protejării monumentelor istorice, elaborate de minister sau de instituțiile specializate din subordinea acestuia;(...)i) propune avizul pentru planurile urbanistice generale ale unităților administrativ-teritoriale, planurile urbanistice zonale, precum și pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate în grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A;.9. La articolul 12, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:k^1) propune avizul pentru documentațiile privind soluțiile de intervenție asupra componentelor artistice ale monumentelor istorice grupa A și B;10. La articolul 15 alineatul (1), literele e), f), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) propun avizarea planurilor urbanistice generale, planurilor urbanistice zonale și de detaliu referitoare la monumente istorice, zonele de protecție ale acestora sau zone construite protejate care nu cuprind monumente istorice clasate în grupa A;f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu și a proiectelor de execuție în zonele de protecție a monumentelor istorice din grupa A și în zonele protejate cu monumente istorice clasate în grupa A, pentru care există reglementări în vigoare avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;(...)h) propun avizul pentru documentațiile tehnice care cuprind lucrări de cercetare, investigații, expertize tehnice, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru monumentele istorice clasate în grupa B, care nu presupun intervenția pe componentele artistice, precum și pentru documentațiile privind zonele de protecție a monumentelor istorice și zonele construite protejate;i) propun avizul pentru documentațiile pentru lucrări de întreținere și reparații curente la monumentele istorice clasate în grupa A, care nu aduc modificări de arhitectură, în condițiile în care lucrările se execută cu materiale și tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric și care nu presupun intervenția pe componentele artistice;11. La articolul 15 alineatul (1), după litera k) se introduc trei noi litere, literele l), m) și n), cu următorul cuprins:l) propun, conform art. 33 alin. (2) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avizul pentru documentațiile privind intervenții asupra monumentelor istorice clasate în grupa A din categoriile ansamblurilor și siturilor, cu excepția acelor documentații care se referă la imobile care beneficiază simultan și de regimul de protecție al monumentelor istorice clasate în grupa A din categoria monument;m) propun, conform art. 33 alin. (2) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avizul pentru intervenții asupra imobilelor situate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, pentru care nu există documentații de urbanism avizate de Minister sau de serviciile publice deconcentrate, cu excepția celor clasate în grupa A;n) îndeplinesc alte atribuții, potrivit reglementărilor legale în vigoare.12. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În situații excepționale, conducătorul compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului poate convoca, în ședință extraordinară, Comisia, Biroul Comisiei sau secțiunile de specialitate ale Comisiei.13. La articolul 18, alineatele (2) și (5)-(8) se modifică și vor avea următorulcuprins:(2) Ordinea de zi, conținând documentații depuse cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de data ședinței, este stabilită de către secretarul Comisiei sau al secțiunii de specialitate ori de secretarii comisiilor zonale, după caz, și este făcută publică prin afișare la sediul sau pe site-ul Ministerului ori al serviciului public deconcentrat, după caz. (...)(5) Secretarii întocmesc lista de prezență și procesul-verbal al ședinței, la care anexează fișele de vot, după caz.(6) Propunerile se consemnează de fiecare membru, în fișa de vot, al cărei conținut este prevăzut în anexele nr. 2 și 3, și se anexează la procesul-verbal al ședinței. (7) Secretarul Comisiei recomandă utilizarea modelului de fișă, în funcție de tipul documentației supuse avizării.(8) Nu pot participa la dezbaterile Comisiei, ale secțiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale și la vot persoanele care au contribuit direct sau indirect ori prin soț sau soție ori prin rude de gradul I la pregătirea/elaborarea/verificarea documentației supuse analizei, precum și persoanele fizice sau juridice care au calitatea de elaborator/comanditar/beneficiar al respectivelor documentații. Membrii comisiilor aflați în situația descrisă la art. 9 alin. (5) părăsesc sala înaintea dezbaterii și votului.14. La articolul 18, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) și (11), cu următorul cuprins:(10) Persoanele interesate pot participa, în limita locurilor disponibile, la ședințele Comisiei, ale secțiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale, în care se analizează, dezbat sau votează proiecte care se finanțează din fonduri publice, cu condiția să depună o solicitare scrisă în acest sens la secretariatul comisiei respective, în care se vor preciza datele personale de identificare, depusă cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea ședinței. Persoanele care asistă la ședința respectivă nu au dreptul să intervină în cadrul discuțiilor și să înregistreze, pe orice tip de suport fizic, ședința.(11) Se interzice participarea sau asistarea la ședințele comisiilor a persoanelor care tulbură desfășurarea ședințelor. Respectivele persoane vor părăsi sala de ședință la solicitarea președintelui sau a secretarului Comisiei. Secretarul Comisiei, împreună cu personalul de pază al instituției sau autorității, unde se desfășoară ședința, asigură o atmosferă de lucru calmă și echilibrată.15. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) La solicitarea Comisiei, a secțiunilor de specialitate ale acesteia, a Biroului Comisiei și a comisiilor zonale, precum și a secretariatelor acestora, proiectanții elaboratori ai documentațiilor participă la ședință, pentru a-și susține proiectele supuse analizei. Analiza documentațiilor respective poate fi amânată, de către președinte, la propunerea oricărui membru al comisiei sau a secretarului acesteia, dacă proiectanții elaboratori ai documentațiilor nu participă la ședință.16. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Dezbaterile din cadrul ședințelor Comisiei, Biroului Comisiei, ale secțiunilor de specialitate, precum și ale comisiilor zonale se consemnează în documentele ședințelor, respectiv procesul-verbal și fișele de vot.17. La articolul 22, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Fișa de vot, întocmită conform anexei nr. 2, cuprinde propunerea de avizare formulată de membrul Comisiei, precum și observațiile și/sau condițiile propuse, certificate de semnătura sa olografă.(2) Fișa prevăzută la alin. (1), precum și observațiile și/sau condițiile propuse și fișa de vot, întocmită conform anexei nr. 3, pentru celelalte probleme supuse analizei, pentru evidența și inventarierea monumentelor istorice, se anexează la procesul-verbal al ședinței.18. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Un rezumat al propunerilor Comisiei/Biroului Comisiei/ secțiunilor de specialitate sau comisiilor zonale, după caz, se publică, prin grija secretariatelor acestora, pe pagina de internet a ministerului sau a serviciului public deconcentrat în cel mult cinci zile lucrătoare, de la data ședinței, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.19. La articolul 27, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) întocmesc și semnează fișele de vot întocmite în cadrul fiecărei ședințe la care sunt prezenți;20. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Documentațiile primite la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului, respectiv din cadrul serviciului public deconcentrat al acestuia se supun analizei Comisiei/Biroului Comisiei/secțiunilor de specialitate sau comisiilor zonale, după caz, prin grija secretarilor, inclusiv pentru obiectivele pentru care nu există documentații de urbanism, respectiv documentații tehnice avizate de Minister/serviciul public deconcentrat la fazele anterioare.21. La articolul 30, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În situațiile în care propunerile Comisiei/Biroului Comisiei/secțiunilor de specialitate sau ale comisiilor zonale conțin condiții care fac necesare modificări sau completări ale documentației supuse avizării, se comunică de către Minister, prin structura sa de specialitate sau de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, beneficiarului documentației, necesitatea completării sau modificării documentației cu elementele solicitate.(1^2) După operarea modificărilor sau completărilor solicitate, Ministerul, respectiv serviciile publice deconcentrate emit avizul sau supun documentația completată unei noi analize a comisiei, în funcție de propunerea inițială a acesteia.22. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În urma încheierii procedurii de analizare a unei documentații, compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului sau serviciului public deconcentrat elaborează avizul/actul administrativ, pe baza propunerii de avizare formulate de Comisie, Biroul Comisiei, secțiunile de specialitate sau de comisiile zonale, pe care îl înaintează spre însușire ministrului culturii și identității naționale/directorului executiv.23. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În urma încheierii procedurii de reanalizare a documentației, compartimentul de specialitate elaborează proiectul avizului/actului administrativ corespunzător.24. La articolul 32, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În urma încheierii procedurii de reanalizare a unei documentații, compartimentul de specialitate elaborează proiectul avizului/actului administrativ corespunzător.25. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În urma soluționării contestației, de către Biroul Comisiei, autoritatea care a emis avizul ori comunicarea de respingere a avizului va elabora răspunsul sau va emite avizul respectiv, cu includerea propunerilor Biroului Comisiei.26. La articolul 35 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) procesul-verbal cuprinzând fișele de vot.27. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.28. Titlul anexei nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:FIȘA DE VOT - exemplul A29. Titlul anexei nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:FIȘA DE VOT - exemplul B  +  Articolul IIDocumentațiile depuse spre analiză la comisiile 4, 5 și 10, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân în soluționarea acestora.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar nu mai târziu de prima ședință a comisiilor din care fac parte, membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și ai comisiilor zonale, ai Biroului și ale secțiunilor de specialitate au obligația să semneze declarația privind confidențialitatea și imparțialitatea.  +  Articolul IVPrevederile cuprinse la punctele 3 și 6 ale art. I se aplică începând cu următorul mandat al membrilor comisiilor respective.  +  Articolul VDirecția patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale și serviciile publice deconcentrate ale acestuia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Alexandru Pugna,
  secretar de stat
  București, 18 decembrie 2018.Nr. 4.003.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la regulament)
  DECLARAȚIE
  privind confidențialitatea și imparțialitatea
  Subsemnatul(a), ................................., membru(ă) în Comisia Națională a Monumentelor Istorice/în Secțiunea de specialitate ................./în Comisia zonală a monumentelor istorice nr. .........., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:a) pe durata mandatului, în calitate de membru sau invitat, nu voi asista la dezbaterile și la votul Comisiei, referitor la documentații la a căror pregătire/elaborare/verificare am participat sau particip și care sunt supuse analizării și avizării sau la a căror pregătire/elaborare/verificare au participat/participă soțul sau soția, rudele de gradul I, precum și în cazul în care aș avea relații cu caracter patrimonial cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator/comanditar/beneficiar al respectivelor documentații;b) nu am niciun interes de natură să afecteze imparțialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare în cadrul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice/Secțiunii de specialitate ............................/Comisiei zonale a monumentelor istorice nr. ........ .Mă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, pe care le voi obține sau le voi afla ca efect al calității mele de membru al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice/Secțiunii de specialitate .........................../Comisiei zonale a monumentelor istorice nr. .......... pe toată durata mandatului și după încetarea acestuia, potrivit prevederilor legii.Mă angajez, ca în situația în care aș descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situațiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi declara imediat acest lucru și nu voi participa la etapa dezbaterilor interne ale Comisiei, inclusiv la vot.Declar că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.
  Semnătură, Data
  Prenume, nume
  -----