ORDONANȚĂ nr. 51 din 25 august 2005pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 31 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) organizează, coordonează și controlează realizarea măsurilor de protecție specială a persoanelor cu handicap și a strategiei naționale în domeniul respectiv; (la 13-03-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006 ) 1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Numărul maxim de posturi al Autorității este de 138, exclusiv președintele și vicepreședintele.(2) Structura organizatorică a Autorității este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.(3) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității se face de la bugetul de stat.(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității se aprobă prin ordin al președintelui acesteia.2. Alineatele (1) și (2) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) În structura Autorității funcționează Comisia superioară de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate decizională în soluționarea contestațiilor la certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile județene sau ale sectoarelor municipiului București.(2) Comisia superioară se numește prin ordin al președintelui Autorității și are următoarea componență:a) președinte, medic specialist în expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă sau medicină generală și absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durata de cel puțin un an; (la 13-03-2006, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 9 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006 ) b) un medic specialist în expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă, medicină generală sau medicină de familie, desemnat de președintele Autorității la propunerea Ministerului Sănătății;c) un reprezentant al Consiliului Național al Dizabilității din România;d) un asistent social și un jurist, desemnați de președintele Autorității.3. Articolul 10 se abrogă.4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11În fiecare județ/sector al municipiului București își desfășoară activitatea un inspector, funcționar public, încadrat în structura Direcției generale de inspecție și control din cadrul Autorității.5. După alineatul 4 al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Numărul maxim de posturi al Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap este de 40.6. Alineatele (1) și (7) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) În subordinea consiliilor județene și a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București se înființează comisii de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți, denumite în continuare comisii, cu avizul pentru conformitate al Autorității....................................................................(7) Comisiile se înființează prin hotărâre a consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, și au următoarea componență:a) președinte, medic specialist în expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă, interne, medicină generală sau medicină de familie, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;b) un medic specialist în expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă, medicină generală sau medicină de familie, propus de direcția județeană de sănătate publică, respectiv a municipiului București;c) un reprezentant desemnat de organizațiile neguvernamentale autorizate, care desfășoară activități în beneficiul persoanelor cu handicap;d) un psiholog;e) un asistent social.7. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Autoritatea, consiliile locale, consiliile județene și prefecturile au obligația de a asigura condiții corespunzătoare de desfășurare a activităților inspectorilor județeni, astfel încât să se evite aglomerațiile, tratamentul nedemn și întârzierea rezolvării cererilor cetățenilor. (la 13-03-2006, Alineatul (1) din Articolul 15 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006 ) (2) Personalul disponibilizat prin restructurarea activității la nivelul inspecțiilor regionale poate fi preluat, în condițiile legii, de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului.8. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Autoritatea utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din 7 autoturisme pentru activități curente, activități de inspecție și control. Consumul lunar normat de carburanți pentru fiecare autoturism se stabilește potrivit dispozițiilor legale în vigoare. (la 13-03-2006, Articolul 16 din Punctul 8. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006 )  +  Articolul IIBunurile mobile și imobile care constituie patrimoniul inspecțiilor regionale se vor prelua pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între acestea și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 370/2005 privind aprobarea structurii organizatorice a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 3 mai 2005.  +  Articolul IVAbrogat. (la 13-03-2006, Articolul IV a fost abrogat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Persoanele cu Handicap,
  Silviu George Didilescu
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 25 august 2005.Nr. 51.  +  Anexă    Numărul maxim de posturi = 138,    exclusiv președintele și vicepreședintele                          STRUCTURA ORGANIZATORICĂ              a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap                             ┌─────────────┐                             │ PREȘEDINTE │                             └─────┬───────┘                                   │  ┌──────────────────┐ │  │ Vicepreședinte ├─────────────┤  └──────────────────┘ │ ┌──────────────────┐                                   ├──────────────────┤ Audit │  ┌──────────────────┐ │ └──────────────────┘  │Comisia superioară│ │  │ de evaluare │ │  │a persoanelor ├─────────────┤  │ cu handicap │ │ ┌───────────────────┐  │ pentru adulți │ │ │Institutul Național│  └──────────────────┘ │ │pentru Prevenirea │                                   ├..................┤ și Combaterea │                                   │ │Excluziunii Sociale│                                   │ │ a Persoanelor │                                   │ │ cu Handicap │                                   │ └───────────────────┘                                   │                           ┌───────┴─────────┐                           │ Secretar general│                           └───────┬─────────┘                                   │           ┌───────────────────────┼───────────────────────────┐           │ │ │ ┌─────────┴──────────┐ ┌───────┴────────────┐ ┌───────┴───────────┐ │ Direcția generală │ │ Direcția generală │ │ Direcția integrare│ │inspecție și control│ │ organizare internă │ │ europeană │ │ │ │ și comunicare │ └─────┬─────────────┘ └────────────────────┘ └───────┬────────────┘ │                                   │ │             ┌───────────────┐ │ │             │Biroul petiții ├─────┤ ┌───────────────────┐ │ ┌─────────────┐             └───────────────┘ │ │ Serviciul juridic,│ │ │ Biroul │                                   ├───┤ contencios │ ├─┤ proiecte, │                                   │ │ și resurse umane │ │ │ programe │                                   │ └───────────────────┘ │ └─────────────┘                                   │ ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────┐                                   │ │ Serviciul │ │ │ Serviciul │                                   └────┤administrativ, │ │ │metodologie, │                                        │ contabilitate │ └─┤standardizare,│                                        └──────────────────┘ │ acreditare │                                                               └──────────────┘----------