ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 23 din 22 martie 2006pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006  Caracterul de urgență al prezentului act normativ este determinat de faptul că termenul legal de plată a contribuției anuale de către instituțiile de credit este 31 martie, după această dată nemaifiind posibilă o intervenție asupra cotei stabilite pentru această obligație de plată, cel puțin pentru anul în curs. Reducerea contribuției băncilor la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, încă din acest an, ar avea un impact favorabil asupra veniturilor bugetului de stat, avându-se în vedere caracterul deductibil al acestor contribuții de la plata impozitului pe profit. Promovarea unui proiect de lege care să introducă măsurile avute în vedere nu se poate realiza într-un interval atât de scurt de timp, iar neaprobarea în regim de urgență a acestor prevederi ar avea un impact fiscal nefavorabil asupra bugetului de stat.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) desfășurarea activității, în cazul desemnării sale ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator al instituțiilor de credit; modul de desemnare și activitatea Fondului în astfel de calități sunt cele stabilite de lege.2. La articolul 2 alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins:i) baza de calcul a contribuției - soldul total în echivalent lei, reprezentând totalitatea depozitelor din categoria celor garantate în condițiile stabilite de lege, în lei și în valută convertibilă, aflate în evidența băncilor, persoane juridice române, a sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, a rețelelor organizațiilor cooperatiste de credit, respectiv a caselor centrale ale cooperativelor de credit și ale cooperativelor de credit afiliate acestora, a altor instituții de credit.Soldul total în lei este stabilit pentru data de 31 decembrie a fiecărui an. Echivalentul în lei al depozitelor în valută se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, cursuri comunicate de Banca Națională a României pentru această dată.2^1. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) La deschiderea conturilor, microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, definite ca atare potrivit legii, precum și celelalte categorii de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în Lista depozitelor negarantate, cuprinsă în anexa la prezenta ordonanță, vor declara pe propria răspundere încadrarea depozitelor, conform legii, în categoria garantate sau negarantate. Pentru persoanele fizice, obligația declarării există numai pentru cele aflate în relații speciale cu instituția de credit, prevăzute la pct. 1 din Lista depozitelor negarantate, pentru care obligația de încadrare a depozitelor acestora revine instituției de credit respective, care va face încadrarea în funcție de informațiile din baza de date, cu privire la cunoașterea clientelei; în mod similar se va proceda și pentru societățile din același grup prevăzute la pct. 1 din listă. (la 14-07-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 280 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 11 iulie 2006 ) 3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În cazul în care pentru o instituție de credit s-a deschis procedura falimentului, Fondul plătește depozitele garantate în moneda națională - leu, sub forma compensațiilor, în limita plafonului de garantare, către deponenții garantați, indiferent de moneda de constituire a depozitului ori de numărul depozitelor. Începând cu data de 1 iulie 2004, deponenții garantați sunt atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice, inclusiv entitățile fără personalitate juridică, altele decât titularii depozitelor menționați în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță. Plafonul per deponent garantat se stabilește după cum urmează:a) începând cu 1 ianuarie 2006, echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro;b) începând cu 1 ianuarie 2007, echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro.4. La articolul 7 alineatul (1), litera b) și alineatul (2) vor avea următorul cuprins:b) încasările din recuperarea creanțelor Fondului;..................................................................(2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) și f) vor fi utilizate pentru plata depozitelor garantate în condițiile stabilite de lege, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d) vor fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate.5. După alineatul (3) al articolului 7 se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) și (6), cu următorul cuprins:(4) În vederea stabilirii necesarului optim de resurse financiare, Fondul, cu aprobarea Băncii Naționale a României, va stabili anual gradul-țintă de acoperire a expunerii sale, calculat ca raport între volumul resurselor financiare necesare ale Fondului și suma totală a depozitelor garantate.(5) Pentru asigurarea necesarului de resurse financiare ale Fondului, fiecare instituție de credit autorizată să funcționeze în România, participantă la Fond, este obligată să acorde anual Fondului o linie de credit stand-by în lei. Valoarea liniei de credit stand-by va fi stabilită anual, proporțional cu cota instituției de credit respective deținută în volumul total al depozitelor din categoria celor garantate în condițiile stabilite de lege, raportate Fondului la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se încheie convenția de credit. Tragerile din linia de credit se vor efectua, în conformitate cu prevederile din convenția privind creditul stand-by, numai în cazul necesității completării resurselor financiare proprii ale Fondului în situația falimentului unei instituții de credit. Convențiile privind liniile de credit stand-by vor fi încheiate cel mai târziu până la sfârșitul lunii februarie a fiecărui an. În cazul instituțiilor de credit pentru care o astfel de convenție de credit stand-by nu se încheie în acest termen și în suma corespunzătoare, Fondul va stabili nivelul contribuțiilor anuale necesar unei bune capitalizări a acestuia pentru atingerea gradului-țintă de acoperire a expunerii sale, aprobat în vederea îndeplinirii scopului de garantare a depozitelor constituite la instituțiile de credit participante la Fond. Fondul va plăti din resursele financiare ale acestuia, prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) și f), în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care este acordată linia de credit stand-by, un comision de neutilizare de 0,5% pentru sumele neangajate. (la 14-07-2006, Alineatul (5) din Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 280 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 11 iulie 2006 ) (6) Pentru anul 2006, având în vedere resursele financiare ale Fondului și necesitatea atingerii unui grad de acoperire a expunerii acestuia de 2,3%, stabilit ca fiind adecvat pentru acest an, nivelul liniilor de credit stand-by va reprezenta echivalentul în lei al sumei de 150 milioane euro, cu o dobândă la nivelul BUBOR la 3 luni + 1% pe an, pentru care Fondul va plăti, în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care sunt acordate liniile de credit stand-by, un comision de neutilizare de 0,5% pentru sumele netrase. Convențiile privind liniile de credit stand-by vor fi încheiate până la data de 15 aprilie 2006.6. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Fiecare instituție de credit, cu excepțiile prevăzute la art. 3, va plăti Fondului o contribuție anuală reprezentând următoarele cote aplicate la baza de calcul a contribuției stabilită pentru anul precedent anului de plată:a) 0,2% în anul 2006;b) 0,1% în anul 2007;c) începând cu anul 2008, cota contribuției anuale va fi stabilită de către Fond, cu aprobarea Băncii Naționale a României, pentru fiecare an de plată și va fi comunicată instituțiilor de credit până cel târziu la sfârșitul lunii februarie a anului de plată; cota contribuției anuale nu poate depăși nivelul maxim de 0,5%.7. După alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Plata contribuției anuale în anul 2006 se va face până cel târziu la data de 31 martie 2006. În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (6), Fondului urmează a i se plăti în plus, până cel târziu la data de 30 aprilie 2006, o contribuție în cotă de 0,2%.8. Alineatele (3), (4) și (5) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:(3) Contribuția anuală datorată Fondului, pe care trebuie să o plătească o instituție de credit nou-autorizată în cursul anului de raportare, se va calcula prin înmulțirea cotei de 1/365 din contribuția determinată conform prevederilor alin. (1) cu numărul de zile ce au trecut de la data obținerii autorizației de funcționare de la Banca Națională a României până la sfârșitul anului. În cazul în care o instituție de credit este declarată în faliment în cursul anului de raportare, baza de calcul a contribuției anuale sau, după caz, a contribuției anuale majorate a acesteia se determină pentru ultima zi a trimestrului precedent celui în care a intrat în faliment. Contribuția anuală care trebuie plătită se calculează prin înmulțirea cotei de 1/365 din contribuția determinată, în condițiile acestui alineat, cu numărul de zile de la începutul anului până la data deschiderii procedurii falimentului. Contribuțiile datorate și neachitate Fondului de către instituțiile de credit intrate în faliment se recuperează de către acesta din averea instituțiilor de credit în faliment.(4) Fiecare instituție de credit este obligată să plătească, până cel târziu la data de 30 aprilie a anului de plată, contribuția corespunzătoare cotei comunicate de Fond. În condițiile în care plata contribuției anuale nu se va efectua la termen se vor aplica prevederile art. 8 alin. (4).(5) Fondul este autorizat să majoreze contribuția anuală ce trebuie plătită de o instituție de credit până la dublul nivelului acesteia dacă, potrivit reglementărilor emise de Fond și reglementărilor prudențiale stabilite de Banca Națională a României, rezultă că aceasta s-a angajat în politici riscante și nesănătoase. În situația suspendării plății contribuțiilor anuale conform prevederilor art. 12 alin. (1), Fondul este îndreptățit să stabilească pentru aceste instituții de credit, conform normelor sale, contribuții anuale majorate corespunzătoare.9. După alineatul (5) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Pentru anul 2006, instituțiile de credit pentru care Fondul a stabilit și a comunicat deja aplicarea de contribuții anuale majorate vor plăti o cotă a contribuției anuale de 0,25%, în situația respectării condițiilor prevăzute la alin. (1^1), în caz contrar urmând a se plăti contribuțiile anuale majorate comunicate deja instituțiilor de credit în cauză.10. Alineatul (6) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(6) În cazul în care Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României va decide majorarea contribuției anuale în condițiile prevăzute la alin. (5), instituția de credit respectivă va fi înștiințată despre această decizie până cel târziu la sfârșitul lunii februarie a anului de plată.11. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În situația în care Fondul a acumulat un nivel de resurse proprii considerat adecvat față de totalul depozitelor garantate, aflate în evidența instituțiilor de credit participante la Fond, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României poate decide, la propunerea Consiliului de administrație al Fondului, suspendarea plății contribuțiilor anuale.12. Alineatul (1) al articolului 14 se abrogă.13. La articolul 31 litera a), punctul 7 va avea următorul cuprins:7. împrumuturile Fondului, inclusiv cele de tipul liniilor de credit stand-by, precum și emiterea de titluri de valoare de către acesta;14. La articolul 31 litera a), după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 9 și 10, cu următorul cuprins:9. strategia anuală privind expunerea Fondului, care are ca obiective principale minimizarea riscului și lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora; criteriile de selectare a plasamentelor vor fi cuantificate și ierarhizate în funcție de aceste trei obiective;10. stabilirea anuală a gradului-țintă de acoperire a expunerii Fondului în vederea determinării necesarului optim de resurse financiare ale acestuia, precum și stabilirea cotei contribuției anuale a instituțiilor de credit.15. La articolul 31 litera b), punctele 1, 2, 3 și 6 vor avea următorul cuprins:1. numirea și eliberarea din funcție a membrilor conducerii executive;2. propuneri cu privire la modalitățile, plafoanele maxime, termenele și condițiile de plasare stabilite în cadrul strategiei anuale privind expunerea Fondului;3. desemnarea Fondului ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator la instituțiile de credit;..................................................................6. propunerile din rapoartele întocmite, conform prevederilor legale, în calitatea Fondului de lichidator, rapoartele întocmite, dacă este cazul, în calitatea Fondului de administrator special ori interimar, materiale care conțin soluții și propuneri care necesită aprobarea consiliului de administrație și care țin atât de calitățile menționate, cât și de cea de creditor la instituții de credit în faliment, alte materiale ce țin de aplicarea reglementărilor Fondului, de buna desfășurare a activității acestuia;16. La articolul 31 litera b), după punctul 10 se introduc trei noi puncte, punctele 10^1, 10^2 și 10^3, cu următorul cuprins:10^1. reglementările interne ale Fondului, precum și reglementări emise în aplicarea procedurilor de lichidare în cazul instituțiilor de credit la care Fondul are calitatea de lichidator;10^2. cota de constituire a fondului anual de participare la profit;10^3. alte informări și rapoarte solicitate privind activitatea Fondului;17. La articolul 32 alineatul (1), literele e) și j) vor avea următorul cuprins:e) face propuneri de numire în funcție a membrilor conducerii executive;..................................................................j) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. De asemenea, asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administrație al Fondului și informarea acestuia asupra modului de realizare a hotărârilor;18. La articolul 33, după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) și b^2), cu următorul cuprins:b^1) asigură plasarea resurselor financiare ale Fondului, urmărind minimizarea riscului și lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum și randamentul plasamentului, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei anuale aprobate de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, precum și potrivit hotărârilor Consiliului de administrație al Fondului, care va fi informat lunar asupra aplicării strategiei anuale;b^2) asigură efectuarea investițiilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, cu respectarea reglementărilor în vigoare și în limita plafoanelor aprobate;19. La articolul 33, literele e) și g) vor avea următorul cuprins:e) monitorizează și supraveghează activitatea Fondului de administrare și lichidare la instituții de credit, precum și cea de plată a compensațiilor deponenților garantați; dispune asupra măsurilor de luat în activitatea Fondului în situațiile enumerate; monitorizează activitatea lichidatorilor la instituțiile de credit în faliment în cazurile în care Fondul are numai calitatea de creditor;.....................................................................g) angajează cheltuielile legate de funcționarea Fondului în limita prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat;20. Alineatul (2) al articolului 39 va avea următorul cuprins:(2) Raportul anual de activitate, împreună cu situațiile financiare anuale, aprobate de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, precum și raportul auditorului financiar vor fi făcute publice.21. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Fondul verifică la instituțiile de credit atât realitatea datelor înscrise în declarațiile privind calculul și plata contribuțiilor datorate, cât și respectarea prevederilor legale cu privire la informarea deponenților de către instituțiile de credit. De asemenea, Fondul va putea să încheie contracte cu auditori financiari, persoane juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru verificarea evidențelor contabile ale unei instituții de credit. Desemnarea auditorilor și necesitatea verificării care urmează să fie efectuată de aceștia vor fi supuse aprobării Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.22. În anexa "Lista depozitelor negarantate", punctul 3 va avea următorul cuprins:3. Depozite ale instituțiilor de credit, inclusiv cele provenind din fondurile proprii ale acestora, cu excepția depozitelor instituțiilor de credit în faliment.23. Punctul 11 din anexă se abrogă.24. În cuprinsul ordonanței, sintagma "directorul general" se înlocuiește cu termenul "directorul".  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 22 martie 2006.Nr. 23.--------