ORDONANȚĂ nr. 5 din 19 ianuarie 2006pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 26 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:(4) Procedura depunerii și soluționării cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în străinătate, actele care trebuie prezentate de solicitanți la depunerea cererilor, precum și termenele în care se soluționează acestea se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Termenul pentru eliberarea pașapoartelor simple în regim de urgență nu poate fi mai mare de 3 zile lucrătoare.2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În documentele de călătorie care se emit cu o valabilitate mai mare de un an se include un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei și a altor date personale dintre cele cuprinse în fila informatizată.(2) Forma și conținutul documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1), precum și data punerii în circulație a documentelor de călătorie în care se include un mediu de stocare electronică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor și a Ministerului Afacerilor Externe.(3) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc data la care pot fi eliberate, de către autoritățile competente din țară sau, după caz, de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, pașapoarte cu valabilitate de un an, precum și forma și conținutul acestora.3. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul în care se face dovada cu documente corespunzătoare, emise sau avizate de autoritățile române, că titularul urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un tratament medical fără de care viața sau sănătatea îi este pusă în pericol, prin derogare de la prevederile alin. (2), cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple. (la 25-05-2006, Alineatul (3^1) din Articolul 15, Punctul 3., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 191 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 22 mai 2006 ) (3^2) În situația prevăzută la alin. (3^1), dacă persoana pentru care se solicită documentul de călătorie este lipsită temporar de capacitatea de exercițiu, cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple pot fi depuse, prin derogare de la prevederile alin. (3), în numele titularului, de către autoritățile medicale române, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.4. Alineatul (4) al articolului 15 va avea următorul cuprins:(4) Eliberarea pașapoartelor simple este supusă taxelor consulare prevăzute de lege. Tariful suplimentar pentru eliberarea pașapoartelor simple în regim de urgență este de 100 lei (RON).5. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul îmbolnăvirii grave ori al decesului unei rude apropiate, al efectuării unui tratament medical de urgență sau al citării într-un proces în străinătate, eliberarea pașapoartelor simple în regim de urgență este scutită de plată tarifului suplimentar prevăzut la alin. (4).6. Alineatul (5) al articolului 15 va avea următorul cuprins:(5) În situația în care titularul constată faptul că datele de identitate înscrise în pașaport sunt incomplete sau inexacte trebuie să sesizeze autoritatea emitentă, care este obligată să îi elibereze un nou document. În acest caz, eliberarea noului pașaport nu este supusă taxelor și tarifului suplimentar, prevăzute la alin. (4).7. Alineatele (3) și (4) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:(3) În situația în care se solicită, în conformitate cu alin. (1) și (2), eliberarea unui pașaport pentru un minor sau, după caz, includerea minorului în pașaportul unui părinte și nu există, dacă legea o cere, acordul celuilalt părinte, autoritățile competente vor elibera pașaportul sau, după caz, vor include minorul în pașaportul părintelui solicitant, dacă se face dovada, cu documente corespunzătoare, că minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale. (la 25-05-2006, Alineatul (3) din Articolul 17, Punctul 7., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 191 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 22 mai 2006 ) (4) În cazul în care se face dovada cu documentele corespunzătoare, emise ori avizate de autoritățile medicale române, că minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un tratament medical fără de care viața sau sănătatea îi este pusă în pericol, autoritățile competente vor elibera pașaportul chiar dacă există acordul doar al unuia dintre părinți. (la 25-05-2006, Alineatul (4) din Articolul 17, Punctul 7., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 191 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 22 mai 2006 ) 8. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 23^1(1) Începând de la data punerii în circulație a pașapoartelor cu valabilitate de un an, titlul de călătorie se eliberează de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României cetățenilor români aflați în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, numai pentru ca titularul să se întoarcă în țară.(2) Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile și încetează de drept la data intrării titularului în România.9. La articolul 30 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:b) în cazul în care însoțitorul face dovada că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzătoare, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura aceste studii sau concursuri, chiar dacă există acordul doar al unuia dintre părinți. (la 25-05-2006, Litera b) din Alineatul (3), Articolul 30, Punctul 9., Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 191 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 22 mai 2006 ) 10. Articolul 34 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Cetățeanul român care și-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune, personal sau prin mandatar, cerere pentru aplicarea în pașaportul simplu a mențiunii privind stabilirea domiciliului în acel stat sau pentru eliberarea unui pașaport simplu, cu menționarea țării de domiciliu, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar când se află temporar în țară, la serviciile publice comunitare pentru evidența persoanelor, ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, pe a căror rază a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reședința, ori la sediul Direcției Generale de Pașapoarte, când se află în una dintre următoarele situații:a) a dobândit un drept de ședere pentru o perioadă de cel puțin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de ședere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;b) a dobândit un drept de ședere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;c) a dobândit un drept de lungă ședere sau, după caz, un drept de ședere permanentă pe teritoriul statului respectiv;d) a dobândit cetățenia statului respectiv.(2) Cererile primite în condițiile alin. (1) se soluționează, după caz, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple sau de Direcția Generală de Pașapoarte.(3) Cetățeanul român care și-a stabilit domiciliul în străinătate are obligația ca la înmânarea pașaportului în care a fost aplicată mențiunea prevăzută la alin. (1) să predea actul de identitate care atestă existența domiciliului în România, emis de autoritățile române.(4) Actele necesare, procedura, condițiile și termenele de soluționare a cererii privind aplicarea în pașaportul simplu a mențiunii privind stabilirea domiciliului în străinătate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul IILegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Lucian Leuștean,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 19 ianuarie 2006.Nr. 5.-------