ORDONANȚĂ nr. 8 din 19 ianuarie 2006pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 27 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 alin. (3) din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 28 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Amenzile contravenționale pot fi achitate și prin intermediul instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghișeului virtual de plăți, proiect-pilot coordonat de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, parte a Sistemului e-guvernare, din cadrul Sistemului Electronic Național. În acest caz: (la 28-07-2006, Partea introductivă a Alineatului (3) din Articolul 28, Punctul 1., Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 353 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 25 iulie 2006 ) a) achitarea unei amenzi contravenționale se dovedește prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de Ghișeul virtual de plăți, aceasta specificând data și ora efectuării plății;b) se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de Ghișeul virtual de plăți către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.2. Abrogat. (la 28-07-2006, Punctul 2. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 353 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 25 iulie 2006 )  +  Articolul IIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
  Zsolt Nagy
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 19 ianuarie 2006.Nr. 8.----------