GHID DE FINANȚARE din 5 decembrie 2018a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 14 decembrie 2018  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.287 din 5 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1061 din 14 decembrie 2018.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Rolul ghidului de finanțare(1) Ghidul de finanțare a programului, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale referitoare la derularea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, denumit în continuare program.(2) Ghidul conține dispoziții privind:a) obiectul, scopul, obiectivul și indicatorul de performanță al programului;b) condițiile de validare a instalatorului;c) metodologia de analiză, selectare, aprobare a instalatorului;d) eligibilitatea persoanei fizice, aprobarea și înscrierea acesteia la instalator, precum și eligibilitatea proiectului propus și a cheltuielilor acestuia;e) implementarea și monitorizarea proiectului aprobat.  +  Articolul 2Obiectul, scopul, obiectivul programului și indicatorul de performanță(1) Obiectul programului îl reprezintă finanțarea achiziționării și instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.(2) Scopul programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național.(3) Obiectivul programului constă în creșterea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile.(4) Indicatorul de performanță al programului (I) îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului, astfel:unde:f = factor emisie CO2 (0,31452 kg CO2/kWh conform raportului ANRE/2017);n = numărul de sisteme de panouri fotovoltaice instalate;E = energia electrică produsă de un sistem de panouri fotovoltaice (kWh).  +  Articolul 3Caracterul programului și aria geografică de aplicareProgramul are caracter multianual și se aplică la nivel național, pe regiuni, după cum urmează:1. Regiunea București-Ilfov;2. Regiunea NE - județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;3. Regiunea SE - județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea;4. Regiunea SM - județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman;5. Regiunea SV - județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea; 6. Regiunea V - județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;7. Regiunea NV - județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș;8. Regiunea C - județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.  +  Articolul 4Sursa de finanțare pentru derularea programuluiFinanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, precum și din sumele virate prin POR.  +  Articolul 5Cuantumul finanțării(1) Finanțarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.(2) Suma finanțată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.  +  Articolul 6Cheltuieli eligibile în cadrul programului(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:a) cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părți componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; materiale conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;b) cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din valoarea finanțată de Autoritate; (la 03-09-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final și Autoritate.(3) În situația în care AMPOR declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanțează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiarul final sau de la instalatorul validat, după caz, în funcție de persoana culpabilă. (la 03-09-2019, Articolul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 )  +  Articolul 7Definiții și acronime(1) În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) analiza conformității documentelor - procedură prin care se verifică existența tuturor documentelor obligatorii care trebuie depuse, precum și forma (original, copie, copie legalizată sau copie „certificată conform cu originalul“) și valabilitatea acestora;b) Autoritate - Administrația Fondului pentru Mediu;c) aplicație informatică - software administrat și pus la dispoziție gratuit de către Autoritate, având dublu rol, de gestionare a bugetului alocat programului și de stocare și verificare a informațiilor privind beneficiarii finali înscriși;d) ATR - avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităților și condițiilor tehnico-economice de racordare la rețeaua electrică a locului de consum și/sau de producere, respectiv pentru satisfacerea cerințelor utilizatorului precizate în cerere;e) beneficiar final - solicitantul eligibil care a încheiat contract de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea;f) cerere/cereri de decontare - solicitare/solicitări a/ale instalatorului adresată/adresate în scris Autorității, în baza căreia/cărora se face decontarea cheltuielilor eligibile, depusă/depuse pentru fiecare regiune în parte, dintre cele prevăzute la art. 3; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la contractul de participare în vederea decontării; (la 03-09-2019, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) g) cerere de finanțare nerambursabilă - formular completat și depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, la instalatorul validat, în vederea transmiterii acestuia la Autoritate și obținerii finanțării, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;h) cerere de validare - formular completat și depus la Autoritate, în cadrul sesiunii de validare, de către instalator, în vederea acceptării în program, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;i) certificat de racordare - document emis de către operatorul de rețea în vederea punerii sub tensiune a instalațiilor electrice de la locul de consum și/sau de producere și a utilizării rețelei, care certifică îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare;j) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiarul final cu achiziția de produse și/sau lucrări necesare implementării proiectului și care pot fi finanțate de Autoritate;k) contract de finanțare nerambursabilă - contractul încheiat între beneficiarul final și Autoritate, denumit în continuare contract de finanțare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ghid;l) contract de participare în vederea decontării - contractul încheiat între instalatorul validat și Autoritate, denumit în continuare contract de participare;l^1) contribuție proprie - suma susținută de beneficiarul final, reprezentând diferența dintre valoarea acordată de Autoritate prin Program și valoarea totală a facturii aferente achiziției și montării sistemului de panouri fotovoltaice; (la 03-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) m) curent (electric) alternativ - curent electric la care direcția de curgere (deplasare) a electronilor este inversată la intervale egale (ciclice);n) curent (electric) continuu - curent electric la care direcția de curgere (deplasare) a electronilor este într-un singur sens;o) dosar de decontare - dosarul depus de instalatorul validat la Autoritate, care cuprinde una sau mai multe cereri de decontare, astfel cum sunt definite la lit. f), însoțită/însoțite în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în cuprinsul acesteia; (la 03-09-2019, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) p) dosar de finanțare - documentele depuse de către solicitant la instalatorul validat, potrivit prevederilor ghidului de finanțare;q) dosar de validare - dosarul care cuprinde cererea de validare definită la lit. h), însoțită de documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către instalator, în vederea validării în program;r) eficiența unui sistem de panouri fotovoltaice - reprezintă raportul dintre energia electrică produsă de sistemul de panouri fotovoltaice față de energia solară primită de sistemul de panouri fotovoltaice;s) instalator - operatorul economic specializat care comercializează și instalează sistemele de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;ș) instalator validat - operatorul definit conform lit. s), a cărui cerere de validare a fost aprobată de către Autoritate în cadrul programului;t) invertor - aparat care convertește curentul continuu produs de sistemul de panouri fotovoltaice în curent alternativ care apoi este livrat în rețeaua electrică;ț) panou (modul) solar fotovoltaic - blocul constructiv de bază a unui sistem de panouri fotovoltaice, constituit dintr-un număr de celule solare fotovoltaice interconectate;u) PCC - punct comun de cuplare - punct al unei rețele electrice, cel mai apropiat din punct de vedere electric de un utilizator, la care sunt sau pot fi conectați și alți utilizatori, reprezentat, de regulă, de punctul de delimitare ori de punctul de măsurare, astfel cum este stabilit în ATR;v) putere de vârf - peak power - reprezintă puterea de ieșire a unei celule fotovoltaice/modul fotovoltaic la temperaturi de operare de 250º C în plină lumină (iradiere) solară de 1.000 wați pe metru pătrat [într-o zi senină, cu soarele sus și celulele fotovoltaice (fotoelectrice) îndreptate cu fața direct spre soare, incidentă razelor perpendicular] - unitatea de măsură - Wp (watt peak);w) putere electrică (P) - puterea electrică (P = măsurată în watt) este produsul dintre tensiunea curentului electric (U - măsurată în volți) și intensitatea curentului electric (I = măsurată în amperi);x) sistem de panouri fotovoltaice - complex de instalații, echipamente și elemente noi, care împreună sunt destinate producerii de energie electrică utilizând energia solară, care nu a mai fost utilizat, iar părțile componente nu au mai fost folosite;y) solicitant eligibil - persoana fizică care îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate și depune la instalatorul validat documentele obligatorii prevăzute în ghid.(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima și ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele și actele solicitate prin ghid pot fi utilizate și în data eliberării lor;b) cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ și forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) AFM - Administrația Fondului pentru Mediub) AMPOR - Autoritatea de Management Programul operațional regional 2014-2020;c) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;d) ATR - aviz tehnic de racordare;e) CNP - cod numeric personal;f) POR - Programul operațional regional 2014-2020;g) SPV - spațiul privat virtual;h) TVA - taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 8Etapele programuluiEtapele programului sunt următoarele:a) publicarea pe pagina de internet a Autorității a informațiilor necesare demarării programului;b) validarea, încheierea contractelor cu instalatorii și publicarea listei acestora;c) înscrierea solicitanților, rezervarea sumelor aferente finanțării și aprobarea solicitanților;d) obținerea ATR și încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă;e) implementarea proiectului;f) decontarea și plata sumelor solicitate de către instalatorii validați;g) monitorizarea beneficiarilor finali.  +  Articolul 9Reguli generale privind gestionarea informațiilor(1) Pentru derularea programului, prin dispoziția președintelui Autorității, se aprobă:a) sesiunile de desfășurare a programului și sumele alocate finanțării pe regiuni, care se publică pe pagina de internet a Autorității;b) modelul grilelor de verificare și evaluare a conformității dosarelor de finanțare și criteriilor de eligibilitate, conform prevederilor prezentului ghid;c) comisia de validare, comisia de analiză și comisiile de soluționare a contestațiilor.(2) Informațiile necesare desfășurării programului, sumele alocate finanțării pe regiuni și documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicației informatice.  +  Capitolul II Proceduri de analiză, aprobare, contractare, implementare și monitorizare în cadrul programului  +  Articolul 10Publicarea pe pagina de internet a Autorității a informațiilor necesare demarării programuluiPerioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării instalatorilor se aprobă prin dispoziție a președintelui Autorității, care se publică pe pagina de internet a Autorității cu minimum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere.  +  Subcapitolul I Validarea, încheierea contractelor cu instalatorii și publicarea listei acestora  +  Secţiunea 1 Validarea instalatorilor  +  Articolul 11Criterii de eligibilitate pentru validarea instalatoruluiEste eligibil pentru a participa în cadrul programului instalatorul care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) este operator economic cu personalitate juridică română;b) are ca obiect de activitate autorizat lucrări de instalații electrice, conform CAEN rev. 2, cod 4321;c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“, în caz contrar, instalatorul angajându-se ca, în situația validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de participare în vederea decontării cu Autoritatea;e) nu este sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, nu are suspendate/restricționate activitățile economice sau nu se află în situații similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desființare, închidere, radiere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;f) nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;g) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară;h) deține atestat ANRE de tip B sau alte atestate care includ competențele de tip B aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare; în situația în care instalatorul este atestat în altă țară din Uniunea Europeană, deține document de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare;i) a executat lucrări de instalare sau a prestat servicii de întreținere/mentenanță a sistemelor de panouri fotovoltaice; (la 12-03-2019, Litera i) din Articolul 11 , Secțiunea 1 , Subcapitolul I , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 ) j) are personal angajat în funcția de instalator pentru sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103) și inginer profil electric sau asimilat;k) se angajează că va întocmi toată documentația tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislația în vigoare, cerințele operatorilor de distribuție energie electrică și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;l) se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislația în vigoare și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare.  +  Articolul 12Conținutul dosarului de validareDosarul de validare a instalatorului trebuie să cuprindă următoarele documente:a) cererea de validare a instalatorului, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în original, semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal al operatorului economic, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele operatorului economic, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare în original, în copie legalizată sau emis în SPV;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele operatorului economic de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul social, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele operatorului economic, de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social instalatorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;h) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“, în copie, sau angajamentul că va deschide acest cont și îl va prezenta cel mai târziu la data perfectării contractului de participare în vederea decontării cu Autoritatea;i) atestatul emis de ANRE de tip B sau alte atestate care includ competențele de tip B, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare, în copii certificate „conform cu originalul“; în situația în care instalatorul este atestat în altă țară din Uniunea Europeană, documentul de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare, în copie certificată „conform cu originalul“;j) documente din care rezultă executarea lucrărilor de instalare sau prestarea serviciilor de întreținere/mentenanță a sistemelor de panouri fotovoltaice, însușite de beneficiarii lucrărilor/serviciilor respective, în copii certificate «conform cu originalul»; (la 12-03-2019, Litera j) din Articolul 12 , Secțiunea 1 , Subcapitolul I , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 ) k) raport per salariat extras din REVISAL de unde să rezulte că are personal angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103 - REVISAL) și inginer profil electric (cod COR 2151 - REVISAL), însușite prin semnătură de către instalator, în original. (la 12-03-2019, Litera k) din Articolul 12 , Secțiunea 1 , Subcapitolul I , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 )  +  Articolul 13Depunerea dosarului de validare(1) Dosarul de validare se depune paginat și opisat, într-un dosar, în plic sigilat, la Autoritate.(2) Plicul conținând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepționării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.(3) Plicul conținând dosarul de validare va avea înscrise următoarele informații:a) denumirea completă a instalatorului și adresa sediului social;b) titlul: „Dosar de validare în Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională“ - instalator;c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.(4) La data recepționării plicului conținând dosarul de validare, acesta din urmă primește de la Autoritate un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.(5) În cazul în care se constată neclarități în documentele depuse sau vreun document dintre cele cuprinse în dosarul de validare este incomplet, prezintă neconcordanțe sau a fost depus într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoștință instalatorilor, prin publicarea pe site-ul propriu, motivele invalidării, iar aceștia, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicare, au posibilitatea de a completa/transmite documentele inițiale în forma corectă și/sau a clarificărilor, cu condiția ca documentele și/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de validare. (la 12-03-2019, Alineatul (5) din Articolul 13 , Secțiunea 1 , Subcapitolul I , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 ) (6) Dispozițiile alin. (5) nu se aplică documentelor aflate în afara perioadei de valabilitate la data depunerii dosarului de validare.(7) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:a) nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5);b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori ieșirea sa din perioada de valabilitate;c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.(8) În cazul în care unui dosar i se aplică atât prevederile alin. (5), cât și ale alin. (7), acesta va fi respins. (la 12-03-2019, Articolul 13 din Secțiunea 1 , Subcapitolul I , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 )  +  Articolul 14Validarea instalatorului(1) Validarea instalatorului se face în urma analizei cuprinsului documentelor conținute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de validare.(2) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformității documentelor și a criteriilor de eligibilitate.(3) Autoritatea publică pe pagina proprie de internet lista instalatorilor prevăzuți la art. 13 alin. (5), acordând acestora termen pentru înlăturarea deficiențelor constatate.(4) Comisia de validare înaintează Comitetului director al Autorității lista instalatorilor propuși spre validare și lista instalatorilor propuși spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.(5) Comitetul director aprobă lista instalatorilor propuși spre validare și lista instalatorilor propuși spre respingere, inclusiv în urma contestațiilor depuse, prin decizie, care se publică pe pagina de internet a Autorității.  +  Articolul 15Contestarea rezultatului(1) Instalatorul al cărui dosar de validare a fost respins poate depune contestație împotriva deciziei Autorității.(2) Contestația, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a listei instalatorilor respinși.(3) Contestația poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepționării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).(4) La data recepționării contestației, aceasta primește de la registratura Autorității un număr unic de înregistrare.(5) Contestația trebuie să cuprindă:a) atributele de identificare a contestatarului;b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorității dosarului de validare;c) obiectul contestației;d) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază;e) numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia și semnătura.(6) Soluționarea contestațiilor formulate se face în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) și se publică pe pagina de internet a Autorității.(7) Împotriva deciziei Comitetului director de respingere a contestației, solicitantul poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Încheierea contractelor cu instalatorii validați și publicarea listei acestora  +  Articolul 16Programarea în vederea încheierii contractului de participare(1) Pentru încheierea contractelor de participare, Autoritatea stabilește programarea instalatorilor validați, care se publică pe pagina de internet a Autorității.(2) În vederea încheierii contractelor, reprezentantul legal al instalatorului validat se prezintă la Autoritate cu actul de identitate valabil. Contractul poate fi semnat și de către împuternicitul reprezentantului legal al instalatorului validat, caz în care se va prezenta actul de identitate și împuternicirea notarială.  +  Articolul 17Contractul de participare în vederea decontării(1) Modelul contractului de participare în vederea decontării este prevăzut în anexa nr. 2 la ghid.(2) Până la momentul perfectării contractului de participare, Autoritatea are dreptul să modifice și/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare și/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părți, exprimat în scris, prin act adițional.(3) Contractul de participare se redactează și se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.(4) Contractul de participare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și este valabil până la stingerea tuturor obligațiilor asumate.(5) După încheierea contractului de participare, Autoritatea furnizează instalatorului validat parola personalizată de acces în aplicația informatică.(6) Lista instalatorilor validați care au încheiat contracte de participare cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorității.  +  Subcapitolul II Înscrierea solicitanților, rezervarea sumelor aferente finanțării și aprobarea solicitanților  +  Secţiunea 1 Înscrierea solicitanților și rezervarea sumelor aferente finanțării  +  Articolul 18Modalitatea de înscriere și rezervarea sumelor(1) Înscrierea solicitantului se face la unul dintre instalatorii validați care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.(2) Instalatorul validat care a încheiat contractul de participare efectuează înscrierea solicitantului cu condiția depunerii de către acesta a tuturor documentelor prevăzute în ghid.(3) Înscrierea solicitantului în cadrul programului constă în:a) identificarea solicitantului și analiza conformității documentelor prezentate cu condițiile impuse prin ghid;b) introducerea în aplicația informatică a următoarelor date:1. atributele de identificare a solicitantului;2. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărții funciare a imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum și numărul cadastral ale imobilului respectiv; (la 03-09-2019, Punctul 2. din Litera b) , Alineatul (3) , Articolul 18 , Secțiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) 3. suma solicitată prin cererea de finanțare, precum și valoarea contribuției proprii;4. puterea sistemului de panouri fotovoltaice solicitat;c) scanarea de către instalator a documentelor prevăzute la art. 21 și introducerea lor în aplicația informatică în format pdf, ulterior stabilirii conformității acestora;d) rezervarea sumelor aferente finanțării fiecărui solicitant care întrunește condițiile referitoare la conformitatea documentelor.  +  Articolul 19Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obținerii finanțării(1) Beneficiază de finanțare solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este persoană fizică cu domiciliul în România;b) este proprietar al imobilului construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanțare, în situația în care imobilul construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deținut în coproprietate;d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică; (la 03-09-2019, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 19 , Secțiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) e) nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare, la data înscrierii;f) solicitantul și coproprietarii pot depune o singură cerere de finanțare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulți proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanțare, cererea de finanțare va fi depusă doar de către unul dintre aceștia și va fi semnată de toți coproprietarii; (la 03-09-2019, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 19 , Secțiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) g) solicitantul și, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toți coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanțare.(2) În cazul în care se depun două cereri de finanțare pentru același imobil identificat cu număr cadastral, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finanțare. (la 03-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 19 , Secțiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) (3) Nu este eligibil solicitantul care deține în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unități individuale, apartamente-locuințe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz.  +  Articolul 20Criterii de eligibilitate a proiectului și cerințe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice(1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie fiind preluat în rețeaua națională de distribuție.(2) Prin program se finanțează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kWp.(3) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordați la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice va avea următoarea dimensionare:a) sistemul de panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp, fiecare panou cu o putere minimă instalată de 250 Wp;b) invertor/invertoare - putere instalată - minimum 3,0 kW;c) conexiuni - curent continuu și curent alternativ;d) structura de susținere a sistemului - capabilă să susțină tot sistemul și adaptată zonei unde va fi instalată;e) tablou electric alternativ - pentru racordul la instalația existentă.(4) Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.(5) Schema electrică cu protecțiile aferente prevăzută de fabricantul echipamentelor de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice:a) deconectarea automată, la dispariția tensiunii din rețea;b) reconectare automată/manuală, la apariția tensiunii în rețea;c) protecție la minimă tensiune;d) protecție la maximă tensiune;e) protecție maximală de curent;f) protecție de minimă frecvență;g) protecție de maximă frecvență.(6) Cerințe tehnice ale panourilor fotovoltaice:a) puterea nominală minimă a panoului Pm [Wp] - 250 Wp;b) toleranță pozitivă - + 5%;c) tehnologie - monocristalin sau policristalin;d) ramă panou - aluminiu/BIPV;e) conectare - compatibil cu MC4;f) eficiență panou - minimum 15%;g) grad protecție - minimum IP65;h) rezistență factori externi - vânt 150 km/h, zăpadă 500 kg/m^2, grindină 80 km/h la 25 mm;i) interval de temperatură funcționare - -30°C - 70°C;j) NOCT - 45°C+/-2°C;k) tensiunea la putere maximă a modulului UM [V] - ≥ 30V;l) standarde minime obligatorii pentru module - SREN 61215 și SREN 61730;m) garanție panou - minimum 10 ani pentru fiecare modul și durata de viața 25 de ani;n) garanție eficientă - peste 90% în 10 ani și peste 80% în 25 de ani;o) condiții de măsură (Standard Test Conditions - STC):– masă aer AM = 1,5;– radiație solară E = 1.000 W/m^2;– temperatura celulei TC = 25 °C.(7) Cerințe tehnice ale invertorului/invertoarelor:a) puterea nominală instalată: minimum 3,0 kW;b) să fie prevăzut cu MPPT;c) ieșire: 230/400 Vac, 50 Hz;d) eficiență: minimum 96%;e) interval de temperatură funcționare: -20°C - 50°C;f) umiditate: până la 95%;g) să funcționeze până la 2.000 m altitudine; (la 03-09-2019, Litera g) din Alineatul (7) , Articolul 20 , Secțiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) h) certificări conform: SREN 62109, SREN 61000, SREN 50438;i) comunicație: compatibil cu cerințele RDE;j) garanție invertor - minimum 5 ani.(8) Invertorul este capabil să comunice informațiile măsurate printr-un modul protocol compatibil cu cerințele operatorului rețelei de distribuție a energiei electrice.(9) Invertorul poate fi și hibrid.(10) Invertorul trebuie să fie verificat de către operatorul de rețea relevant, în conformitate cu prevederile privind responsabilitățile acestuia stipulate în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public. (la 03-09-2019, Alineatul (10) din Articolul 20 , Secțiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) (11) Verificarea prevăzută la alin. (10) are în vedere stabilirea conformității invertorului cu cerințele legale în vigoare. (la 03-09-2019, Alineatul (11) din Articolul 20 , Secțiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) (12) Cerințele tehnice ale racordului electric:a) toate elementele componente ale sistemului vor fi conectate la rețea și vor respecta cerințele operatorului de distribuție;b) ieșirea în sistem se va face printr-o protecție bidirecțională și un contor specific în sarcina operatorului de distribuție.(13) Cerințele tehnice ale modulului de comunicație:a) protocol: Mod Bus liber;b) date transmise: energie zilnică, curent;c) garanție: minimum 5 ani;d) certificare: SREN 60950/SREN 62368, SREN 55032;e) comunicație: rețea mobilă (inclusiv abonament SIM)/WAN/LAN;f) memorie: capacitate de stocare compatibilă cu volumul datelor înregistrate;g) conexiune: radio sau descărcare directă în caz de inaccesibilitate rețea mobilă/WAN/LAN;h) management SIM: resetare de la distanță în caz de deficiență de comunicație;i) management SMS: platforma de resetare și de status sistem;j) interval de temperatură funcționare: -20°C - +55°C.(14) Modulul de comunicație va fi capabil să stocheze date pentru o perioadă de minimum 1 an.(15) Modulul trebuie să fie prevăzut și cu porturi de descărcare prin unde radio sau manual.(16) Modulul de comunicație trebuie să fie compatibil cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operațiuni de interogare pe secundă pentru a face față cerințelor de raportare automată și manuală.  +  Articolul 21Documente necesare solicitantului în vederea înscrieriiDocumentele pe care le depune solicitantul la instalatorul cu care Autoritatea a încheiat contract de participare sunt:a) cererea de finanțare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;c) împuternicirea notarială, în situația în care cererea de finanțare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, în copie;e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; în situația în care extrasul de carte funciară este obținut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conține și codul de verificare; (la 03-09-2019, Litera e) din Articolul 21 , Secțiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) e^1) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară, care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală; (la 12-03-2019, Articolul 21 din Secțiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 ) f) în situația în care informațiile din cererea de finanțare nu corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială, în original sau copie, prin care să se realizeze corespondența datelor respective; (la 12-03-2019, Litera f) din Articolul 21 , Secțiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 ) g) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV; în situația în care certificatul este obținut de solicitant în format SPV, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conține și codul de verificare; (la 03-09-2019, Litera g) din Articolul 21 , Secțiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată;i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.  +  Secţiunea a 2-a Aprobarea solicitanților  +  Articolul 22Proceduri privind aprobarea solicitanților(1) În vederea aprobării solicitanților înscriși, Autoritatea efectuează analiza documentelor depuse de către aceștia și introduse în aplicația informatică de către instalator.(2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză, din care pot face parte atât persoane din cadrul Autorității, cât și personal extern. (la 03-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 22 , Secțiunea a 2-a , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) (3) Comisia de analiză verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și înaintează Comitetului director al Autorității centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre acceptare și centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.(4) Prin decizie, Comitetul director aprobă centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere și avizează centralizatoarele cuprinzând proiectele și sumele propuse spre aprobare, pe care le înaintează, în vederea aprobării, Comitetului de avizare.(5) Deciziile Comitetului director cuprinzând listele proiectelor respinse, precum și hotărârea Comitetului de avizare cuprinzând listele proiectelor aprobate se aduc la cunoștința solicitanților prin publicarea pe site-ul Autorității.  +  Articolul 23Contestarea rezultatelor(1) Împotriva deciziei Comitetului director solicitanții pot depune o singură contestație, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a deciziilor prevăzute la art. 22 alin. (5).(2) Contestația, semnată de către solicitant, va fi depusă, în original, la instalatorul validat la care s-a înscris, aceasta fiind scanată și introdusă în aplicația informatică, în termenul prevăzut la alin. (1). De asemenea, contestația poate fi transmisă și prin intermediul unei adrese de e-mail puse la dispoziție de Autoritate.(3) Contestația trebuie să cuprindă:a) datele de identificare a contestatarului;b) numărul unic de înregistrare a cererii de finanțare;c) obiectul contestației;d) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază.(4) Soluționarea contestațiilor este efectuată în cadrul Comisiei de soluționare a contestațiilor, stabilită prin dispoziția președintelui Autorității, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).(5) Comitetul director aprobă proiectele propuse spre respingere și avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorității proiectele propuse spre acceptare, în urma soluționării contestațiilor.(6) Rezultatele soluționării contestațiilor se publică pe pagina de internet a Autorității.(7) Împotriva deciziei Comitetului director de respingere a contestației solicitantul poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(8) Până la soluționarea contestației, sumele rezervate finanțării contestatarilor rămân indisponibilizate acestora.  +  Subcapitolul III Obținerea ATR și încheierea contractului de finanțare nerambursabilă  +  Articolul 24Obținerea ATR și prezentarea acestuia la instalatorul validat(1) În termen de 90 de zile de la publicarea centralizatoarelor cu solicitanții aprobați, aceștia au obligația de a prezenta ATR, în copie, la instalatorul validat, care scanează documentul și îl introduce în aplicația informatică.(2) Neprezentarea la instalatorul validat a ATR și neintroducerea acestui document în aplicația informatică în termenul prevăzut la alin. (1) se consideră renunțare la finanțare și atrage anularea rezervării sumei aferente finanțării solicitantului respectiv.  +  Articolul 25Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă(1) Autoritatea pune la dispoziția solicitanților aprobați, prin intermediul aplicației informatice, contractul de finanțare nerambursabilă, care poartă semnătura reprezentantului legal, precum și declarația pe propria răspundere a solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3^1 la ghid.(2) După introducerea ATR, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1), aplicația informatică generează documentele prevăzute la alin. (1), pe care instalatorul le listează și le pune la dispoziția solicitantului aprobat în vederea completării și semnării de către acesta. Instalatorul nu permite semnarea contractului de finanțare dacă solicitantul aprobat nu a completat și nu a semnat declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1).(3) În termenul prevăzut la art. 24 alin. (1), instalatorul validat scanează și introduce în aplicația informatică documentele prevăzute la alin. (1), semnate de către solicitantul aprobat. (la 03-09-2019, Articolul 25 din Subcapitolul III , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 )  +  Subcapitolul IV Implementarea proiectului  +  Articolul 26Dispoziții generale(1) Implementarea proiectului se realizează de către beneficiarul final prin îndeplinirea formalităților specifice obținerii tuturor avizelor și acordurilor, precum și prin instalarea sistemului de panouri fotovoltaice și racordarea acestuia la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.(2) Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare și încheie cu acesta toate formalitățile privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii și plata contribuției proprii.(3) În maximum 5 zile de la termenul prevăzut la alin. (2), instalatorul validat scanează și introduce în aplicația informatică documentele prevăzute la același alineat.  +  Articolul 27Documentele privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii și plata contribuției propriiDocumentele aferente formalităților privind recepția sistemului fotovoltaic, potrivit art. 26 alin. (2), sunt:1. factura emisă beneficiarului final de către instalatorul validat, în original; (la 12-03-2019, Punctul 1. din Articolul 27 , Subcapitolul IV , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 ) 2. dovada achitării contribuției proprii de către beneficiarul final (extras de cont sau chitanță), în original sau în copii certificate „conform cu originalul“;3. declarațiile de conformitate și certificatele de garanție (care să conțină inclusiv seriile componentelor principale - panou fotovoltaic, invertor, contor) ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice, în copii certificate „conform cu originalul“;4. procesul-verbal de recepție însoțit de o anexă din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice prevăzute la art. 20, în copie certificată «conform cu originalul»; (la 12-03-2019, Punctul 4. din Articolul 27 , Subcapitolul IV , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 ) 5. certificatul de racordare, în copie.  +  Articolul 28Reguli privind întocmirea facturii(1) În factura fiscală emisă beneficiarului final, instalatorul validat trebuie să evidențieze prețul de vânzare și, distinct, să facă mențiunea «.... lei, se suportă de către Autoritate, prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională». (la 12-03-2019, Alineatul (1) din Articolul 28 , Subcapitolul IV , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 ) (2) Factura trebuie să cuprindă următoarele elemente:a) atributele de identificare a instalatorului validat;b) atributele de identificare a beneficiarului final: numele și prenumele, codul numeric personal, tipul, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu/reședință.(3) Factura trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie completată integral, conform prevederilor legale;b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate și după data semnării contractului de finanțare nerambursabilă;c) să conțină denumirea și cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare a acestora, denumirea serviciilor prestate.  +  Subcapitolul V Decontarea sumelor solicitate de către instalatorii validați  +  Articolul 29Mecanismul de decontare(1) Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se realizează de către instalatorul validat prin depunerea cererii de decontare, câte una pentru fiecare dintre regiunile prevăzute la art. 3, înregistrată separat la Autoritate, însoțită de documentele justificative prevăzute în prezentul ghid. (la 03-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 29 , Subcapitolul V , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) (2) Dosarul de decontare, cuprinzând una sau mai multe cereri de decontare, se depune la Autoritate cel mult o dată pe lună, cu excepția ultimului dosar, care poate fi depus până în ultima zi a duratei de valabilitate a contractului de participare. (la 03-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 29 , Subcapitolul V , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) (3) Autoritatea analizează dosarele de decontare în ordinea depunerii acestora de către instalatorii validați și stabilește cheltuielile eligibile și sumele ce pot fi finanțate, conform prevederilor prezentului ghid.(4) Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin virament în contul de trezorerie al instalatorului validat, în măsura în care cererile de decontare și documentele anexate acestora sunt complete și corect întocmite, în limita disponibilului existent în bugetul Fondului pentru mediu.(5) În situația în care instalatorul validat nu respectă condițiile impuse de ghid și obligațiile asumate prin contractul încheiat cu Autoritatea, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată de instalator, aferentă beneficiarilor finali în cauză.(6) Autoritatea nu acordă plăți în avans și finanțează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de validare, respectiv de finanțare nerambursabilă. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăți pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finali și furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.  +  Articolul 30Conținutul dosarului de decontareDosarul de decontare conține următoarele:a) cererea de decontare, semnată de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta;b) lista beneficiarilor finali înscriși, generată de aplicația informatică, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, care va cuprinde: nume, prenume, CNP, adresă loc de implementare, serie contoare, putere instalată, sumă solicitată; lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanțarea, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta și editată cu ajutorul aplicației informatice;c) dosarele de finanțare ale beneficiarilor finali, care cuprind următoarele documente:(i) documentele menționate la art. 21 și 27, în forma solicitată prin ghid;(ii) contestațiile împotriva deciziei Comitetului director, după caz, în original;(iii) ATR, în copie;(iv) contractul de finanțare nerambursabilă, semnat de beneficiarul final, în original;(v) declarația pe propria răspundere a solicitantului aprobat, potrivit art. 25 alin. (2). (la 03-09-2019, Articolul 30 din Subcapitolul V , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 )  +  Subcapitolul VI Monitorizarea beneficiarilor finali  +  Articolul 31Dispoziții generale(1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul programului, a investițiilor realizate, precum și a respectării condițiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către Autoritate pe o perioadă de 6 ani de la data emiterii către beneficiarul final a certificatului de racordare. (la 03-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 31 , Subcapitolul VI , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) (2) Beneficiarii finali au următoarele obligații pe perioada de monitorizare:1. să utilizeze și să conserve bunurile achiziționate prin program cu diligențele unui bun proprietar;2. să mențină în funcțiune sistemul de panouri fotovoltaice achiziționat prin program;3. să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanților Autorității și ai instituțiilor abilitate să verifice și să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la fața locului;4. să aducă la cunoștința potențialilor terți dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia și să depună diligențele în vederea preluării de către aceștia a obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare încheiat cu Autoritatea; (la 03-09-2019, Punctul 4. din Alineatul (2) , Articolul 31 , Subcapitolul VI , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) 5. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă și, după caz, livrată în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice;6. să furnizeze și să transmită Autorității orice informație sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.7. să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul și să nu îl greveze cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, către persoane juridice sau entități care desfășoară activități economice, sub sancțiunea recuperării de către Autoritate a finanțării acordate; (la 03-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 31 , Subcapitolul VI , Capitolul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) 8. să nu afecteze investiția finanțată și funcționarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul. (la 03-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 31 , Subcapitolul VI , Capitolul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 )  +  Articolul 31^1Pierderea dreptului de semnare a contractului de finanțare/Recuperarea finanțării în cadrul programului(1) Autoritatea anulează dreptul solicitantului aprobat de a semna contractul de finanțare/recuperează finanțarea acordată și reziliază contractul de finanțare fără acordarea unui termen pentru înlăturarea deficiențelor și fără îndeplinirea niciunei alte formalități prealabile în următoarele situații:a) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul în urma executării silite instituite de către creditorul persoană juridică;b) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul în urma executării silite instituite de către creditorul persoană fizică, iar aceasta din urmă nu preia obligațiile beneficiarului în cadrul Programului;c) imobilul pe care se implementează proiectul intră sub incidența Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite;d) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul unei persoane juridice sau unei entități care desfășoară activități economice;e) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul unei persoane fizice, iar aceasta din urmă nu a preluat obligațiile beneficiarului în cadrul Programului;f) solicitantul aprobat/beneficiarul instituie în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice o sarcină nepermisă de prezentul ghid (enumerare cu titlu exemplificativ: comodat, locațiune).(2) Pentru verificarea condițiilor de la alin. (1), Autoritatea și organismele abilitate au dreptul să solicite informații și documente relevante de la instituțiile competente. (la 03-09-2019, Subcapitolul VI din Capitolul II a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 )  +  Articolul 32Dispoziții conexeObligațiile prevăzute la art. 31 vor fi preluate de către terții dobânditori ai imobilului pe care a fost implementat proiectul, odată cu cesionarea contractului de finanțare nerambursabilă de către beneficiarul final, pe toată perioada de valabilitate a acestuia.  +  Capitolul III Reguli și proceduri aplicate de Autoritate în cadrul programului  +  Articolul 33Reguli și proceduri generale aplicate în cadrul programului(1) Autoritatea nu plătește/nu finanțează dosarele de decontare/finanțare care nu respectă condițiile de conformitate și eligibilitate prevăzute în ghid, instalatorul validat asumânduși responsabilitatea privind conformitatea documentelor înscrise în aplicația informatică cu cele depuse la Autoritate prin cererea de decontare, precum și privind datele referitoare la înscrierea solicitantului în program.(2) Analiza cererii de decontare constă în efectuarea conformității documentelor prezentate de către solicitant, respectiv de către beneficiarul final și introduse de către instalatorul validat în aplicația informatică și stabilirea eligibilității cheltuielilor.(3) În situația în care Autoritatea constată nerespectarea condițiilor prevăzute în ghidul de finanțare, notifică instalatorul validat în vederea remedierii deficienței respective. În termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării, instalatorul validat are obligația să remedieze deficiența semnalată de Autoritate, sub sancțiunea neefectuării plății cheltuielilor aferente deficiențelor sau recuperării sumelor deja plătite.(4) După introducerea în aplicația informatică a tuturor informațiilor și documentelor prevăzute în ghid, acestea nu se mai pot modifica și/sau completa. Corectarea erorilor de redactare se poate face doar prin solicitare scrisă și aprobare de către Autoritate.(5) Sumele rezervate în aplicația informatică, aferente solicitanților respinși, devin disponibile în vederea înscrierii de noi solicitanți la împlinirea următoarelor termene sau condiții:a) după expirarea termenului privind contestarea deciziei Autorității;b) după soluționarea negativă a contestației;c) în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 24 și 25 în termenele specificate.(6) Instalatorul validat transmite toate documentele solicitate conform ghidului prin intermediul aplicației informatice.(7) În situația în care aplicația informatică este indisponibilă, toate termenele prevăzute în ghidul de finanțare care depind de funcționarea ei se prelungesc corespunzător cu perioada în care aceasta nu a funcționat.(8) Autoritatea nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea de către beneficiarul final/instalator a termenelor și condițiilor stipulate în prezentul ghid.(9) Autoritatea poate înscrie, în cartea funciară a imobilului pe care se instalează sistemul de panouri fotovoltaice, contractul de finanțare nerambursabilă, după efectuarea plăților către instalatorii validați, în baza dosarelor de decontare.(10) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum și pe întreaga perioadă de valabilitate a contractelor de participare/finanțare orice informație sau document relevant în legătură cu finanțarea acordată.(11) Prin protocol de colaborare încheiat cu organismele abilitate, Autoritatea stabilește condițiile în care obține seriile contoarelor de măsurare a energiei electrice produse, pentru fiecare certificat de racordare emis în cadrul programului, precum și datele privind producția de energie electrică pentru fiecare sistem de panouri fotovoltaice în parte.(12) Metodologia specifică de analiză, selectare și finanțare în cadrul programului, în aplicarea prevederilor prezentului ghid, se stabilește prin proceduri interne în cadrul Autorității.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 34Transmiterea obligațiilor către terți(1) Obligațiile rezultate din participarea persoanei fizice în program se consideră asumate de succesorii în drepturi ai acesteia și de terții dobânditori ai imobilului pe care se implementează sistemul de panouri fotovoltaice, în sensul preluării acestor obligații conform prevederilor prezentului ghid și contractului de finanțare nerambursabilă. Astfel, beneficiarul final are obligația de a aduce la cunoștința terților dobânditori obligațiile respective.(2) Prevederea alin. (1) operează pe toată perioada de valabilitate a contractelor de finanțare nerambursabilă.(3) În situația în care, în aplicarea prevederilor alin. (1) în perioada de implementare, succesorii în drepturi ai acesteia și terții dobânditori nu preiau obligațiile beneficiarilor finali, aceștia nu mai pot beneficia de finanțarea acordată prin program.(4) Dacă situația prevăzută la alin. (3) intervine după efectuarea plăților către instalatorii validați, în baza dosarelor de decontare, Autoritatea recuperează de la succesorii în drepturi/beneficiarii finali sumele finanțate. (la 03-09-2019, Alineatul (4) din Articolul 34 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 )  +  Articolul 35Păstrarea documentelor(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.(2) Documentele depuse de către instalatorul al cărui dosar de validare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera instalatorului validat copii ale documentelor depuse.(3) Pe bază de solicitare scrisă, în condițiile acceptării motivelor de respingere și renunțării la dreptul de a le contesta, Autoritatea poate restitui documentele depuse de către instalatorul al cărui dosar de validare a fost respins.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), cererea de validare nu poate face obiectul restituirii.(5) Documentele depuse de către beneficiarul final în cadrul programului nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera acestuia copii ale documentelor depuse de către instalatorul validat.  +  Articolul 36Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personal(1) Autoritatea răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor fizice participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanțare la instalatorul validat, precum și prin încheierea contractului de finanțare nerambursabilă cu beneficiarul final, acesta declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea, de către Autoritate și de către instalatorul validat, a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora de către Autoritate către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici. De asemenea, prin depunerea cererii de validare, instalatorul declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate.(2) Prin depunerea cererii de validare și încheierea contractului de participare, instalatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților în cadrul programului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), și să gestioneze în condiții de maximă siguranță documentele depuse de către aceștia.  +  Articolul 37Reguli de publicitate(1) Orice demers publicitar efectuat de către instalatorul validat, în orice formă și în orice mediu, trebuie să specifice că acesta se realizează prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, derulat de Autoritate și finanțat din Fondul pentru mediu.(2) Orice reducere de preț, sub orice denumire, promovată de către instalatorul validat, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta și suma finanțată prin program.(3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai și în cazul proiectului sau programului promovat de către instalatorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta și programul finanțat din Fondul pentru mediu.  +  Articolul 38Publicarea informațiilor relevante(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorității, www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare.(2) Singurele date, informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate și/sau autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.  +  Articolul 39Prevederi privind eventuale decalări ale termenelorDacă din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncționalități ale aplicației informatice) terții se află în imposibilitatea obiectivă de a-și respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligațiilor asumate față de terți prin alte acte de natură juridică.  +  Articolul 40Raportul ghidului cu alte acte normativeUnde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative de nivel superior.  +  Articolul 41AnexeAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ghid.  +  Anexa nr. 1la ghidNr. de înregistrare la AFM......./....../...........
  CERERE
  de validare a instalatorului
  Nr. de înregistrare la AFM ....../....../..........Denumirea completă a instalatorului .......................................Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ................... cu nr. de ordine ....../....../......, cod de identificare fiscală ............., cont nr. ............... deschis la Trezoreria .......................Adresa sediului social: localitatea ............................, str. .......................... nr. ........, bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, județul/sectorul ........................, cod poștal ............., telefon (fix și mobil) .................., fax .................., e-mail ......................, website ........................., reprezentat/reprezentată legal de .......(persoana care reprezintă)......, în calitate de....(calitatea/funcția persoanei care reprezintă)......Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ......(persoana care reprezintă sau persoana împuternicită)...., cod numeric personal ..............................., posesor al actului de identitate seria ..... nr. ................, eliberat de către ................ la data de ..............., domiciliat/cu reședința în localitatea ......................, str. .................. nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, județul/sectorul ................., cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ..............., fax ..............., e-mail ................Prin prezenta solicităm validarea în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, denumit în continuare program, și perfectarea contractului de participare în vederea decontării cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).În cadrul programului, societatea noastră intenționează să elaboreze documentația tehnică, să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice, conform criteriilor tehnice stabilite prin ghidul de finanțare.Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, radiere, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;b) societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. a) și nici pentru orice altă situație similară;c) avem/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 «Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului», însă ne angajăm ca, în situația validării societății noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare în vederea decontării cu AFM și să prezentăm actul doveditor, în copie; (la 12-03-2019, Litera c) din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 ) d) societatea pe care o reprezint nu a fost condamnată pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) societatea pe care o reprezint se angajează că va întocmi toată documentația tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislația în vigoare, cerințele operatorilor de distribuție energie electrică și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;f) societatea pe care o reprezint se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislația în vigoare și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;g) mă oblig să păstrez confidențialitatea tuturor informațiilor la care am acces, să respect prevederile legale de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 și voi lua toate măsurile necesare pentru a păstra confidențialitatea asupra datelor și informațiilor prelucrate;h) declar că sunt de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate;i) Abrogată. (la 12-03-2019, Litera i) din Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 ) Declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de validare și în toate celelalte documente depuse și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societății noastre de către AFM în cadrul programului.Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea societății pe care o reprezint.Prin semnarea prezentei cereri de validare confirmăm că am înțeles și ne-am însușit în integralitate conținutul acesteia.
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
  Numele și prenumele ..........................
  Funcția ......................................
  Semnătura ....................................
  Data .........................................
  L.S.
  NOTĂ:Abrogată. (la 12-03-2019, Nota din Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 2la ghid
  CONTRACT DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA DECONTĂRII
  Nr. ........ din ....................
  Între părțile contractante:Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sector 6, cod poștal 060031, cod de identificare fiscală ...................., cont nr. ................... deschis la Trezoreria Statului Sector 6, București, reprezentată legal prin.................... - președinte, în calitate de finanțator în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, denumită în continuare AFM,și........................ S.R.L./S.A., cu sediul social în ......................, cod poștal ..................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ...................... cu nr. ..................., cod de identificare fiscală ..............., cont nr. ..................... deschis la Trezoreria ................., reprezentată legal prin ................. - administrator, în calitate de instalator validat, denumit în continuare instalator,a intervenit prezentul contract de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract.  +  Articolul 1Obiectul contractului1.1. Prin prezentul contract, AFM plătește instalatorului sumele solicitate în cererea de decontare, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate de către beneficiarul final al finanțării și facturate de instalator.1.2. Programul este finanțat și se desfășoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare al Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. .................., denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizați termenii consacrați prin ghid.  +  Articolul 2 Durata contractuluiPrezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la data de ............... .  +  Articolul 3Modalitatea de decontare și plată3.1. Decontarea se realizează prin depunerea cererilor de decontare lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.3.2. Plata se realizează pe măsura decontării sumelor solicitate, prin debitarea contului de trezorerie al AFM și creditarea contului nr. ................ deschis la Trezoreria ................... de către instalator, pe bază de cerere de decontare, însoțită în mod obligatoriu de documentele prevăzute în aceasta, în condițiile în care cererea de decontare și documentele aferente sunt complete și corect întocmite.3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la prezentul contract.3.4. Programul se derulează în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.3.5. Cererea de decontare se depune la AFM, la data de ....... a fiecărei luni.3.6. În situația în care, pe parcursul derulării programului, data stabilită în cuprinsul pct. 3.5 este o zi nelucrătoare sau o zi de sărbătoare legală, cererea de decontare se depune în următoarea zi lucrătoare.3.7. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, instalatorul având obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.  +  Articolul 4Obligațiile părților4.1. Instalatorul se obligă:a) să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;b) să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice de minimum 3kWp, în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute de ghidul de finanțare aferent programului;c) să plătească toate taxele, impozitele, contribuțiile și amenzile pe care le datorează, potrivit reglementărilor legale și în termenele prevăzute de acestea;d) să permită reprezentanților AFM și altor organisme abilitate accesul la sediul său social și punctele sale de lucru pentru examinarea registrelor și a evidențelor contabile, precum și a altor documente relevante în legătură cu derularea programului; (la 03-09-2019, Litera d) din Punctul 4.1. , Articolul 4 din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) e) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informații sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;f) să furnizeze, în maximum 10 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informații sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;g) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice achiziționate prin program, în orice formă și în orice mediu, că acesta se realizează prin programul privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, derulat de AFM;h) să prezinte orice reducere de preț, indiferent de denumirea sub care este promovată, în așa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta și finanțarea acordată din Fondul pentru mediu;i) să pună la dispoziția solicitanților, potențiali beneficiari finali ai programului, informații cu privire la condițiile și termenele de desfășurare a programului;j) să verifice, la înscrierea solicitanților, autenticitatea documentelor prezentate, concordanța și realitatea datelor cuprinse în acestea, precum și îndeplinirea tuturor criteriilor de conformitate stabilite prin ghidul de finanțare;k) să justifice în scris solicitantului, la cererea acestuia, motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a-l înscrie în program sau, dacă acesta a fost înscris, motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a efectua instalarea sistemului de panouri fotovoltaice;l) să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor la care are acces, să respecte prevederile legale de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679, să ia toate măsurile necesare pentru a păstra confidențialitatea asupra datelor și informațiilor prelucrate și să gestioneze în condiții de maximă siguranță documentele depuse de către persoanele fizice;m) să înscrie solicitanții în program numai după includerea sa în lista instalatorilor validați care au încheiat contracte de participare în vederea decontării, publicată pe pagina de internet a AFM;n) să respecte integral condițiile, etapele și termenele stabilite în cuprinsul ghidului;o) să întocmească toată documentația tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislația în vigoare și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;p) să verifice identitatea persoanei care se prezintă pentru semnarea contractului de finanțare nerambursabilă și să permită semnarea acestuia doar persoanei acceptate în cadrul programului sau împuternicitului acesteia.q) să asigure accesul, în vederea obținerii finanțării, în mod nemijlocit și nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice în cadrul programului, în ceea ce privește egalitatea de gen și șanse și cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități, potrivit prevederilor legale; (la 03-09-2019, Punctul 4.1., Articolul 4 din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) r) să returneze sumele plătite de către AFM, în situația în care AMPOR declară neeligibile cheltuielile aferente acestora, iar în sarcina instalatorului se reține culpa acestuia. (la 03-09-2019, Punctul 4.1., Articolul 4 din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) 4.2. AFM se obligă:a) să asigure plata în condițiile menționate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;b) să pună la dispoziția instalatorului informațiile legate de finanțare;c) să furnizeze instalatorului parola personalizată de acces în aplicația informatică;d) să permită accesul instalatorului în aplicația informatică în vederea introducerii informațiilor sau completării acestora, în condițiile prevăzute prin ghid;e) să informeze instalatorul, cu cel puțin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenție tehnică a personalului propriu asupra aplicației informatice și care poate determina imposibilitatea accesului instalatorului la aceasta.4.3. În situația în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele și/sau informațiile furnizate de către instalator referitoare la persoana fizică înscrisă, AFM, prin personalul cu atribuții în implementarea programului, efectuează modificări în cadrul aplicației informatice, dar numai în baza documentelor justificative transmise de către instalator.  +  Articolul 5Răspunderea contractuală5.1. Nerespectarea de către instalator a oricăreia dintre obligațiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.5.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale instalatorului:a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului și în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;b) nu introduce în aplicația informatică, în timp util, informațiile privind persoanele fizice înscrise, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare.5.3. Instalatorul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.5.4. Instalatorul își asumă integral răspunderea pentru refuzul de a înscrie solicitantul sau pentru refuzul de a instala sistemul de panouri fotovoltaice.5.5. Instalatorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și finalizarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente, altele decât cheltuielile eligibile stabilite potrivit ghidului de finanțare.5.6. Instalatorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.5.7. Orice caz de culpă și orice disfuncționalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate instalatorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul în care deficiențele nu sunt înlăturate în termen de maximum 30 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:a) sistarea temporară a utilizării finanțării sau suspendarea contractului, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;b) rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către instalator, aferente cheltuielilor pentru care nu au fost înlăturate deficiențele, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanțarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății.  +  Articolul 6Încetarea contractului6.1. Prezentul contract încetează de drept:a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;b) la data intervenției unui act de autoritate;c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM și interesului public; acest fapt va fi notificat instalatorului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a luat cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.  +  Articolul 7Forța majoră și cazul fortuit7.1. Prin forță majoră și/sau caz fortuit se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.7.2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției;b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră, certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.7.3. Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.7.5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.7.6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.7.7. Prevederile de mai sus se aplică și în caz fortuit.  +  Articolul 8CesiuneaPrezentul contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parțiale.  +  Articolul 9Litigii9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.9.2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente în a căror rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 10Dispoziții finale10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sector 6, cod poștal .............;b) pentru instalator: ............................................................., cod poștal .................; în cazul în care instalatorul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată AFM în scris.10.2. Notificările făcute instalatorului la adresa menționată în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia. Sub condiția ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite și prin fax la următoarele numere telefonice:a) pentru AFM: ..........................................;b) pentru instalator: ................................................. .10.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanții legali ai instalatorului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.10.4. Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, exprimat în scris, prin act adițional.10.5. Prezentul contract a fost semnat astăzi, ......................., la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
  Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte, .....................................
  Societatea ................................................... - S.A./S.R.L.
  Prin reprezentant legal/împuternicit,
  ...........................................
   +  ANEXĂla contractul de participare în vederea decontăriila contractul de participare în vederea decontăriiNr. de înregistrare la AFM………/…../……………..
  CERERE DE DECONTARE
  pentru Regiunea ………………………………
  Nr. de înregistrare la AFM ........./....../..............................
  Denumirea completă a instalatorului validat ...............................................................Forma juridică de organizare .................................................................Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul .................... cu nr. de ordine ...../...../........., cod de identificare fiscală ............................................, cont nr. ..............., deschis la Trezoreria .....................................................Adresa sediului social: localitatea ............................, str. .......................... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ..............., cod poștal ........, telefon (fix și mobil) ....................., fax .........., e-mail ................., website ...................Reprezentat/Reprezentată legal de ............................, în calitate de .................., prin ...........................Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal .............................., cod numeric personal ......................., posesor al actului de identitate tip ......., seria ........... nr. ..............., eliberat de către .................. la data de .................., domiciliat/cu reședința în localitatea ........................, str. ............... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ..............., cod poștal ........, telefon (fix și mobil) ..............., fax .........., e-mail .............În baza Contractului de participare în vederea decontării nr. ......../..............., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de ..................... lei (în cifre și litere).Prezenta cerere este însoțită de:a) lista beneficiarilor finali înscriși, generată de aplicația informatică, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, care va cuprinde: nume, prenume, CNP, adresă loc de implementare, serie contoare, putere instalată, sumă solicitată; lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanțarea, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta și editată cu ajutorul aplicației informatice; b) documentele menționate la art. 21 și 27 din ghid, în forma solicitată prin ghid;c) contestațiile împotriva deciziei Comitetului director, după caz, în original;d) ATR, în copie; e) contractul de finanțare nerambursabilă, semnat de beneficiarul final, în original;f) declarația pe propria răspundere a solicitantului aprobat, potrivit art. 25 alin. (2) din ghid, în original;g) alte documente relevante.Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de decontare, în listele beneficiarilor finali, inclusiv documentele financiare, și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
  Numele și prenumele ...................................
  Funcția .........................................................
  Semnătura ...................................................
  Data .............................................................
  L.S.
  Aprobat de Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte
  Numele și prenumele .................................
  Semnătura ..................................................
  (la 03-09-2019, Anexa la contractul de participare în vederea decontării din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 3 la ghid
  CERERE
  de finanțare nerambursabilă
  Nr. de înregistrare/Instalatorul validat ............/..........I. Date de identificare a solicitantuluiNumele și prenumele solicitantului (conform actului de identitate): ....................................................Numărul și seria actului de identitate: BI/CI ..............................Valabilitatea actului de identitate: ................... - .....................Codul numeric personal: ...........................................................Adresa completă a solicitantuluiStr. .............................. nr. ......................Localitatea (oraș, municipiu, comună, sat) ............................., județul/sectorul ..................................Telefon fix: prefix județ ........................., nr. telefon ................Telefon mobil .........................................................................Fax ........................................, e-mail: ................................. (la 03-09-2019, Paragraful privind adresa completă a solicitantului de la Punctul I. din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectulStr. ............ nr. ......., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., nr. cărții funciare și nr. cadastral ....., localitatea (oraș, municipiu, comună, sat) ..........................., județul/sectorul ....................... (la 03-09-2019, Paragraful privind adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul de la Punctul I. din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) Sistemul de panouri fotovoltaice se va monta:  pe imobilul construcție  pe imobilul terenII. Finanțare solicitatăSubsemnatul/Subsemnata, ............................, cu datele de identificare sus-menționate, solicit o finanțare nerambursabilă în sumă de ................. lei, reprezentând cofinanțare în procent de până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea unui sistem de producere de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice, putere instalată de minimum 3kWp, cu caracteristicile tehnice cerute de ghidul de finanțare. (la 03-09-2019, Primul paragraf de la Punctul II. din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) Abrogat. (la 03-09-2019, Al doilea paragraf de la Punctul II. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) Valoarea cheltuielilor eligibile este: ………………..………................................................ .Cheltuielile eligibile sunt următoarele:
  Nr. crt.Denumirea cheltuieliiValoarea inclusiv TVA (lei)
  TOTAL
  III. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul, ....................................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepția ipotecii imobiliare; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică; (la 03-09-2019, Litera a) din Punctul III. , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) b) sunt de acord ca reprezentanții AFM sau ai instituțiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protecția mediului sau alte instituții cu atribuții în verificarea și controlul utilizării banului public să verifice folosirea finanțării nerambursabile primite;c) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanțarea prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, nu fac obiectul unui alt program de finanțare;d) nu am fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) Abrogată. (la 12-03-2019, Litera e) din Punctul III. , Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 ) f) voi aduce la cunoștința potențialilor terți dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia și voi depune diligențele în vederea preluării de către aceștia a obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare încheiat cu Autoritatea, pe toată perioada de valabilitate a acestuia; (la 03-09-2019, Litera f) din Punctul III. , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) g) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate și instalatorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora, de către Autoritate, către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în Ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici;h) mă angajez să permit accesul reprezentanților Autorității, precum și al altor organisme abilitate de lege, pentru inspectarea activităților realizate din finanțarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare; (la 03-09-2019, Litera h) din Punctul III. , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) i) mă angajez că voi asigura contribuția proprie și cheltuielile neeligibile pentru realizarea proiectului;j) sistemul de panouri fotovoltaice pentru care solicit finanțarea va respecta toate criteriile tehnice de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare; (la 12-03-2019, Litera j) din Punctul III. , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 ) k) am depus o singură cerere de finanțare în cadrul programului pentru imobilul situat la adresa din prezenta cerere;l) mă angajez, în situația aprobării proiectului, să permit înscrierea în cartea funciară a contractului de finanțare pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare;m) mă angajez să permit accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice;n) proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică, pentru același tip de activități realizate asupra acelorași imobile (teren și clădire) și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.o) mă oblig să nu înstrăinez și să nu grevez cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, imobilul pe care este implementat proiectul, către persoane juridice sau entități care desfășoară activități economice, până la semnarea și pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare. (la 03-09-2019, Punctul III. din Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în cererea de finanțare și în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete. (la 12-03-2019, Paragraful al doilea al punctului III. , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 ) Abrogat. (la 12-03-2019, Paragraful al treilea al punctului III. , Anexa nr. 3 a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019 ) Am luat cunoștință că neprezentarea documentelor la instalatorul validat așa cum sunt solicitate prin ghidul de finanțare, neîndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate sau neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la neînscrierea mea în program sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul programului.Prin semnarea prezentei cereri de finanțare confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.Numele și prenumele solicitantului .....................................Semnătura .........................  +  Declarație pe propria răspundere a coproprietarilor, dacă este cazulSubsemnatul/Subsemnații, ..............................., CNP ........................., domiciliu ............................, declar/declarăm pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:1. sunt/suntem de acord cu înscrierea în cartea funciară a contractului de finanțare nerambursabilă, a cărui beneficiar este domnul/doamna ........................................, în calitate de coproprietar al imobilului situat la adresa ..........................................................;2. pentru imobilul de la adresa menționată la pct. I, se va depune o singură cerere de finanțare în cadrul programului;2^1. sunt/suntem de acord ca pe imobilul identificat la pct. 1 să se instaleze sistemul de panouri fotovoltaice pentru care este dată prezenta declarație. (la 03-09-2019, Punctul III. din Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) 3. sunt/suntem de acord să iau/luăm toate măsurile necesare pentru a permite reprezentanților Autorității și ai instituțiilor abilitate să verifice și să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la fața locului;4. sunt/suntem de acord să permit/permitem accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă și, după caz, livrată în rețeaua națională de distribuție;5. sunt/suntem de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate și instalatorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în Ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici.Numele și prenumele coproprietarului (după caz) .....................................Semnătura .........................
   +  Anexa nr. 3^1la ghid
  Declarație pe propria răspundere
  Subsemnatul, ............................................., cu domiciliul în ..................................., act de identitate tip ........, seria ........ nr. ..............., cod numeric personal ........................., în calitate de solicitant aprobat în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, referitor la imobilul pe care voi implementa proiectul, că:[] nu s-au modificat regimul juridic și/sau criteriile de eligibilitate a acestuia în cadrul Programului, față de cele valabile la momentul depunerii cererii de finanțare;sau[] am grevat cu ipotecă imobiliară imobilul înregistrat în cartea funciară cu nr. ..............., având nr. cadastral .................., către ...................................... (bancă, instituție financiar nebancară etc.).Prin semnarea prezentei declarații confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.
  Numele și prenumele
  .....................................
  Semnătura
  .....................................
  (la 03-09-2019, Actul a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 4 la ghid
  CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
  Nr. ........ din ....................
  Între părțile contractante:Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ................ deschis la Trezoreria Sectorului 6 București, reprezentată legal prin ....................... - președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,și........................, cu domiciliul în ................, act de identitate tip ......, seria ...... nr. ..............., cod numeric personal ....................., cont nr. ...................... deschis la .............., în calitate de beneficiar final, denumit/denumită în continuare beneficiar final, a intervenit prezentul contract de finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract.  +  Articolul 1Obiectul contractului1. AFM acordă beneficiarului final o finanțare nerambursabilă, prin intermediul instalatorului validat, denumită în continuare finanțare, în valoare de .................. lei, reprezentând ...........% din valoarea cheltuielilor eligibile, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, prevăzut de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, denumit în continuare program.2. Finanțarea se acordă prin scăderea, de către instalatorul validat în program, a sumei prevăzute la pct. 1, din valoarea totală a facturii de achiziție și montaj a sistemului de panouri fotovoltaice cu puterea de ............... kWp, la adresa (locul de implementare) .................................. .3. Finanțarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile și numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.4. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:a) sunt realizate conform cererii de finanțare, orice modificare ulterioară nefiind acceptată;b) sunt efectuate numai după semnarea contractului de către beneficiarul final și pe perioada de implementare a proiectului;c) sunt realizate integral, sunt identificabile, verificabile și pot fi dovedite prin documente.  +  Articolul 2Durata contractului și perioada de utilizare a finanțării1. Contractul este valabil .............. de la data semnării lui de către beneficiarul final, dată care constituie intrarea în vigoare a prezentului contract.2. Durata de implementare a proiectului este de 8 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract.3. Data emiterii certificatului de racordare reprezintă data finalizării proiectului. (la 03-09-2019, Punctul 3. din Articolul 2 , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) 4. Durata de monitorizare a proiectului este de 6 ani de la data finalizării proiectului. (la 03-09-2019, Punctul 4. din Articolul 2 , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 )  +  Articolul 3Reguli de interpretareÎn cuprinsul prezentului contract sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu este stipulat altfel;b) calculul termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului contract se realizează potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, dacă nu este stipulat contrariul.  +  Articolul 4Modalitatea de plată1. Finanțarea se acordă beneficiarului final numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condițiilor prevăzute prin ghid și prin prezentul contract.2. Finanțarea se realizează prin plata cheltuielilor eligibile către instalatorul validat în condițiile ghidului de finanțare a programului și doar dacă documentele justificative și documentația sunt complete și corect întocmite.3. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferențele de curs valutar etc., sunt în sarcina beneficiarului final.  +  Articolul 5Obligațiile beneficiarului final5.1. Beneficiarul final are următoarele obligații pe parcursul implementării proiectului:1. să folosească finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată, conform cererii de finanțare aprobate de Autoritate;2. să asigure contribuția proprie pentru realizarea proiectului, precum și orice alte cheltuieli suplimentare, prevăzute ori neprevăzute;3. să fie singurul răspunzător în fața AFM pentru implementarea proiectului;4. să depună toate diligențele pentru a se asigura că bunurile achiziționate sunt noi, sunt conforme cu specificațiile tehnice și beneficiază de condiții de garanție conform prevederilor ghidului;5. să depună certificatul de racordare la instalatorul validat, în termenul prevăzut la art. 2pct. 2, dar nu mai târziu de 5 zile de la data emiterii;6. să aducă la cunoștința potențialilor terți dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia și să depună diligențele în vederea preluării de către aceștia a obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare încheiat cu Autoritatea; (la 03-09-2019, Punctul 5.1. din Articolul 5 , Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) 5.2. Obligațiile beneficiarului final pe parcursul monitorizării proiectului:1. să utilizeze și să conserve bunurile achiziționate în baza acestui contract cu diligențele unui bun proprietar și să le mențină în funcțiune pe o perioadă de 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare;2. să aducă la cunoștința potențialilor terți dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia și să depună diligențele în vederea preluării de către aceștia a obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare încheiat cu Autoritatea și a celor de la art. 31 alin. (2) din ghid;3. să nu delocalizeze investiția finanțată prin prezentul contract în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;4. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă și, după caz, livrată în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice. (la 03-09-2019, Punctul 5.2. din Articolul 5 , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) 5.3. Obligații generale ale beneficiarului final1. să notifice AFM și să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, în ceea ce privește imobilul pe care se implementează proiectul sau cu privire la informațiile furnizate AFM în vederea obținerii finanțării; (la 03-09-2019, Subpunctul 1. din Punctul 5.3. , Articolul 5 , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) 2. să furnizeze și să transmită AFM orice informație sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;3. să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanților AFM și/sau ai instituțiilor abilitate să verifice și să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la fața locului, pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare;4. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice;5. să nu instituie sarcini asupra imobilului pe care se implementează proiectul, cu excepția ipotecii imobiliare, în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice; (la 03-09-2019, Punctul 5.3. din Articolul 5 , Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) 6. să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul către persoane juridice sau entități care desfășoară activități economice, sub sancțiunea restituirii către Autoritate a finanțării acordate; (la 03-09-2019, Punctul 5.3. din Articolul 5 , Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) 7. să nu afecteze investiția finanțată și funcționarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul; (la 03-09-2019, Punctul 5.3. din Articolul 5 , Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) 8. să returneze finanțarea către AFM, în situația în care AMPOR declară neeligibile cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, iar în sarcina beneficiarului final se reține culpa acestuia; (la 03-09-2019, Punctul 5.3. din Articolul 5 , Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) 9. să returneze finanțarea către AFM, în situația în care pierde dreptul de proprietate asupra imobilului pe care se implementează proiectul, în cazul de executare silită. (la 03-09-2019, Punctul 5.3. din Articolul 5 , Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 ) 5.4. În situația în care succesorii în drepturi sau terții dobânditori persoane fizice nu preiau obligațiile asumate prin prezentul contract, succesorii în drepturi/beneficiarul final este obligat să restituie AFM sumele finanțate. (la 03-09-2019, Punctul 5.4. din Articolul 5 , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 )  +  Articolul 6Obligațiile AFMAFM are următoarele obligații:1. să asigure finanțarea proiectului în condițiile menționate în prezentul contract și în ghidul de finanțare a programului, în limita fondurilor disponibile cuprinse în bugetul anual al acesteia;2. să furnizeze beneficiarului final informații vizând finanțarea acordată.  +  Articolul 7Cazuri de culpă1. Nerespectarea de către beneficiarul final a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale beneficiarului final:a) face declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract;b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.3. AFM va notifica beneficiarul final în situația constatării unui caz de culpă și, în cazul în care deficiențele menționate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără îndeplinirea niciunei alte formalități prealabile și, dacă au fost efectuate plăți, să recupereze sumele virate către beneficiarul final, în condițiile Codului de procedură fiscală/Codului de procedură civilă, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 pct. 5.1 subpct. 1-5, pct. 5.2 subpct. 1 și 4, pct. 5.3 subpct. 1-4 și 7.4. AFM are dreptul să rezilieze contractul cu recuperarea sumelor virate către beneficiarul final, fără acordarea termenului de 30 de zile pentru înlăturarea deficiențelor și fără îndeplinirea niciunei alte formalități prealabile, în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 5 pct. 5.1 subpct. 6, pct. 5.2 subpct. 2 și 3, pct. 5.3 subpct. 5, 6, 8 și 9. (la 03-09-2019, Articolul 7 din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 )  +  Articolul 8Încetarea contractului1. Prezentul contract încetează de drept:a) la data prevăzută sau la împlinirea termenului stipulat prin contract;b) la împlinirea termenului prevăzut la art. 2 pct. 2, în situația în care beneficiarul final nu a depus certificat de racordare conform prevederilor prezentului contract;c) la data intervenției unui act de autoritate;d) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară AFM și interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului final în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a avut cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.2. Prin reziliere, la inițiativa AFM, în următoarele condiții:a) beneficiarul final nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract;b) în situația intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 pct. 2.3. Rezilierea contractului din culpa beneficiarului final are drept consecință restituirea de către acesta a finanțării primite, în termenul precizat în notificarea/înștiințarea de plată, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanțarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății.4. Beneficiarul final rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la inițiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanțelor bugetare).5. Finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care bunurile finanțate nu sunt menținute în funcțiune o perioadă de minimum 6 ani de la data depunerii certificatului de racordare la instalatorul validat.  +  Articolul 9Forța majoră și cazul fortuit1. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea contractului și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:a) să notifice forța majoră celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției;b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.3. Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.7. Cazul fortuit nu exonerează de răspundere partea care îl invocă, în situația nerespectării obligațiilor prevăzute în Ghidul de finanțare și în prezentul contract. (la 03-09-2019, Punctul 7. din Articolul 9 , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 )  +  Articolul 10Alte clauze1. Beneficiarul final își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.2. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului final.3. În caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului final, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, dar numai cu aprobarea prealabilă a AFM.4. Beneficiarul final va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese și va informa imediat AFM despre orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.5. AFM și beneficiarul final se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor legate de derularea prezentului contract, informațiile putând fi furnizate numai autorităților competente, în condițiile legii, sau unor terțe părți numai cu acordul părților prezentului contract. Prin excepție, Autoritatea poate prelucra și transmite toate datele și informațiile gestionate în cadrul prezentului contract, în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici.6. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum și alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului final care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar informația cuprinsă în rapoartele proiectului, precum și rezultatele obținute, oricare ar fi forma acestora.7. Beneficiarul final are obligația de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenție, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitățile necesare implementării proiectului și daune-interese, costuri, taxe și alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.8. Beneficiarul final este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.9. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligațiilor beneficiarului final față de aceasta.10. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislației aplicabile, părțile au obligația să depună toate diligențele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligațiile stabilite în cuprinsul acestuia.  +  Articolul 11Jurisdicție1. Prezentul contract se supune legislației române.2. Orice neînțelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.3. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești competente material în a cărei rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 12Notificări1. Orice notificare, solicitare sau sesizare în baza prezentului contract se va face numai în scris, la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal 060031, e-mail: ...............;b) pentru beneficiarul final: ..................................................2. În cazul în care beneficiarul final dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.3. Notificările făcute beneficiarului final la adresele menționate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.4. Notificările se pot transmite și prin e-mail sau fax, la numerele .................................................. pentru AFM și la numărul ............................ pentru beneficiarul final, sub condiția ca acestea să fie confirmate ulterior.  +  Articolul 13Amendamente1. Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, consemnat, ulterior transmiterii acordului, într-un act adițional.2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se dorește să se opereze modificarea, cu excepția cazurilor bine întemeiate și justificate de către beneficiarul final.  +  Articolul 14Dispoziții finale1. Prezentul contract, care poartă semnătura reprezentantului legal al AFM, este generat de aplicația informatică în 2 (două) exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.2. Prezentul contract a fost semnat de către beneficiarul final la data de ............, la sediul instalatorului validat.3. Data semnării prezentului contract de către beneficiarul final reprezintă data intrării în vigoare a acestuia. (la 03-09-2019, Articolul 14 din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 03 septembrie 2019 )

  Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte, .....................................
  Direcția economică
  Director,
  ...................................
  Direcția generală proiecte
  Director general,
  ...................................
  Direcția implementare proiecte
  Director,
  ...................................
  Direcția juridică
  Director,
  ...................................
  Referent de specialitate,
  ...................................
  Beneficiar final
  ...................................
  NOTĂ:În contractul ce se încheie cu beneficiarul final:– se vor completa toate rubricile rămase libere;– se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele și paragrafele și se vor face corelările corespunzătoare.