METODOLOGIE din 21 noiembrie 2018pentru determinarea nivelului amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menținut de fiecare instituție de credit, persoană juridică română
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1031 din 5 decembrie 2018  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 8 din 21 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1031 din 5 decembrie 2018.
  Notă
  Potrivit pct. 6 din ANEXA la ORDINUL nr. 2 din 26 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 18 martie 2019, în tot cuprinsul Metodologiei pentru determinarea nivelului amortizorului de capital pentru riscul sistemic ce trebuie menținut de fiecare instituție de credit, persoană juridică română, sintagma „formularul 18.00“ se înlocuiește cu sintagma „formularul F 18.00“. Înlocuirea sintagmei s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  1. Nivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menținut de instituțiile de credit, persoane juridice române, se stabilește în funcție de valorile medii pentru indicatorii privind rata creditelor neperformante și gradul de acoperire cu provizioane, astfel:
  Rata creditelor neperformanteGradul de acoperire cu provizioaneNivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic
  < 5%> 55%0%
  > 5%> 55%1%
  < 5%< 55%1%
  > 5%< 55%2%
  2. Indicatorii menționați la pct. 1 se determină după următoarele formule de calcul:2.1. Rata creditelor neperformante = valoare credite și avansuri neperformante/valoare totală credite și avansuri2.2. Grad acoperire cu provizioane = valoarea deprecierii cumulate, a modificării cumulate a valorii juste datorate riscului de credit și a provizioanelor pentru expuneri neperformante, aferentă creditelor și avansurilor/valoare credite și avansuri neperformante3. Determinarea amortizorului de risc sistemic se face după cum urmează: 3.1. Pentru menținerea amortizorului de capital pe perioada 1 ianuarie - 30 iunie din fiecare an calendaristic (N), instituțiile de credit care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată exercitate de Banca Națională a României potrivit prevederilor art. 297 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare, determină media ratelor creditelor neperformante și gradul mediu de acoperire cu provizioane pe baza datelor înscrise în raportările financiare consolidate, întocmite în scop prudențial, pentru datele de referință 30.09.(N-2), 31.12.(N-2), 31.03.(N-1) și 30.06.(N-1), în formularul F 18.00, prevăzut în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:a) valoare credite și avansuri neperformante - formularul F 18.00, rândurile 070 + 191 + 221, coloana 060. Pentru datele de referință aferente anului 2017, instituțiile de credit vor utiliza valorile raportate la respectivele date în formularul F 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 060;b) valoare totală credite și avansuri - formularul F 18.00, rândurile 070 + 191 + 221, coloana 010. Pentru datele de referință aferente anului 2017, instituțiile de credit vor utiliza valorile raportate la respectivele date în formularul F 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 010;c) valoarea deprecierii cumulate, a modificării cumulate a valorii juste datorate riscului de credit și a provizioanelor pentru expuneri neperformante, aferentă creditelor și avansurilor - formularul F 18.00, rândurile 070 + 191 + 221, coloana 150. Pentru datele de referință aferente anului 2017, instituțiile de credit vor utiliza valorile raportate la respectivele date în formularul F 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 150.3.1^1. În cazul instituțiilor de credit prevăzute la subpct. 3.1 care dobândesc portofolii de credite în urma unei combinări de întreprinderi în sensul noțiunii definite de IFRS 3, fiecare dintre valorile determinate conform prevederilor lit. a), b) și c) de la subpct. 3.1 se ajustează prin aplicarea la nivel consolidat, în mod corespunzător, a prevederilor lit. a) și lit. b) de la subpct. 3.3^1. (la 18-03-2019, Punctul 3. a fost completat de Punctul 1, ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 26 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 18 martie 2019 ) 3.2. Pentru menținerea amortizorului de capital pe perioada 1 iulie-31 decembrie din fiecare an calendaristic (N), în vederea determinării mediei ratelor creditelor neperformante și a gradului mediu de acoperire cu provizioane, instituțiile de credit menționate la subpct. 3.1 vor utiliza datele înscrise în raportările financiare consolidate, întocmite în scop prudențial, pentru datele de referință 31.03. (N-1), 30.06. (N-1), 30.09. (N-1) și 31.12. (N-1), în formularul F 18.00, prevăzut în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, cu modificările și completările ulterioare, utilizând aceleași precizări menționate la subpct. 3.1 lit. a)-c) și subpct. 3.1^1. (la 18-03-2019, Punctul 3.2. din Punctul 3. a fost modificat de Punctul 2, ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 26 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 18 martie 2019 ) 3.3. Pentru menținerea amortizorului de capital pe perioada 1 ianuarie - 30 iunie din fiecare an calendaristic (N), instituțiile de credit care fac obiectul supravegherii doar pe bază individuală exercitate de Banca Națională a României determină media ratelor creditelor neperformante și gradul mediu de acoperire cu provizioane pe baza datelor înscrise în raportările financiare lunare, întocmite la nivel individual, în scop prudențial, pentru datele de referință reprezentând sfârșitul fiecărei luni calendaristice din perioada iulie (N-2) - iunie (N-1), în cadrul formularului F 18.00, prevăzut de Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2017(Ordinul BNR nr. 9/2017) sau, după caz, prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2014(Ordinul BNR nr. 6/2014), cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:a) valoare credite și avansuri neperformante - formularul F 18.00, prevăzut de anexa la Ordinul BNR nr. 9/2017, rândurile 070 + 191 + 221, coloana 060. Pentru datele de referință aferente anului 2017, instituțiile de credit vor utiliza valorile raportate la respectivele date în formularul F 18.00, prevăzut de anexa la Ordinul BNR nr. 6/2014, cu modificările și completările ulterioare, rândurile 070 + 250, coloana 060;b) valoare totală credite și avansuri - formularul F 18.00, prevăzut de anexa la Ordinul BNR nr. 9/2017, rândurile 070 + 191 + 221, coloana 010. Pentru datele de referință aferente anului 2017, instituțiile de credit vor utiliza valorile raportate la respectivele date în formularul F 18.00, prevăzut de anexa la Ordinul BNR nr. 6/2014, cu modificările și completările ulterioare, rândurile 070 + 250, coloana 010;c) valoarea deprecierii cumulate, a modificării cumulate a valorii juste datorate riscului de credit și a provizioanelor pentru expuneri neperformante, aferentă creditelor și avansurilor - formularul F 18.00, prevăzut de anexa la Ordinul BNR nr. 9/2017, rândurile 070 + 191 + 221, coloana 150. Pentru datele de referință aferente anului 2017, instituțiile de credit vor utiliza valorile raportate la respectivele date în formularul F 18.00, prevăzut de anexa la Ordinul BNR nr. 6/2014, cu modificările și completările ulterioare, rândurile 070 + 250, coloana 150.3.3^1. În cazul instituțiilor de credit prevăzute la subpct. 3.3 care dobândesc portofolii de credite în urma unei combinări de întreprinderi în sensul noțiunii definite de IFRS 3, fiecare dintre valorile determinate conform prevederilor lit. a), b) și c) de la subpct. 3.3 se ajustează după cum urmează:a) prin majorarea cu suma rămasă în sold la fiecare dată de referință reprezentând diferențe pozitive înregistrate, la momentul preluării creditelor, în soldurile creditoare ale conturilor «Alte ajustări», analitice distincte; aceste diferențe pozitive au fost obținute la momentul preluării creditelor prin scăderea valorii juste a creditelor preluate din valoarea rămasă de rambursat aferentă acestora la acel moment;b) prin diminuarea cu soldurile debitoare ale conturilor «Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială», analitice distincte, aferente creditelor preluate rămase în sold la fiecare dată de referință, în cazul existenței unor asemenea solduri. (la 18-03-2019, Punctul 3. a fost completat de Punctul 3, ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 26 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 18 martie 2019 ) 3.4. Pentru menținerea amortizorului de capital pe perioada 1 iulie-31 decembrie din fiecare an calendaristic (N), instituțiile de credit care fac obiectul supravegherii doar pe bază individuală exercitate de Banca Națională a României determină media ratelor creditelor neperformante și gradul mediu de acoperire cu provizioane pe baza datelor înscrise în raportările financiare lunare, întocmite la nivel individual, în scop prudențial, pentru datele de referință reprezentând sfârșitul fiecărei luni calendaristice din perioada ianuarie (N-1)-decembrie (N-1), în cadrul formularului F 18.00, prevăzut de Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2017, utilizând aceleași precizări menționate la subpct. 3.3 lit. a)-c) și subpct. 3.3^1. (la 18-03-2019, Punctul 3.4. din Punctul 3. a fost modificat de Punctul 4, ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 26 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 18 martie 2019 ) 3.5. Instituțiile de credit cărora le sunt aplicabile prevederile subpct. 3.1^1 și 3.3^1 trebuie să formalizeze într-un înscris justificativ, documentat corespunzător, fundamentarea ajustărilor menționate la subpct. 3.1^1, respectiv la lit. a) și b) de la subpct. 3.3^1. (la 18-03-2019, Punctul 3. a fost completat de Punctul 5, ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 26 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 18 martie 2019 ) ----