ORDIN nr. 5.530 din 14 noiembrie 2018privind aprobarea programelor valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar la disciplinele Artă teatrală - Arta actorului și Cultură civică și educație socială
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1031 din 5 decembrie 2018  În temeiul prevederilor art. 89 alin. (1), art. 94 alin. (2) lit. n) și x) și art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,conform Referatului de aprobare nr. 336/DGISSEP din 13.11.2018,în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul interimar al educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă programele pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar la disciplinele Artă teatrală - Arta actorului și Cultură civică și educație socială prevăzute în anexele 1 și 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1031 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Programele aprobate prin prezentul ordin intră în vigoare începând cu concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar din anul 2019.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, programele pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar la disciplinele Arta actorului și Cultură civică, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.620/2010 privind aprobarea programelor pentru concursul privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 și 872 bis din 28 decembrie 2010, își încetează valabilitatea.  +  Articolul 4Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din cadrul Ministerului Educației Naționale, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul interimar al educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 14 noiembrie 2018.Nr. 5.530.  +  Anexe nr. 1-2ANEXEprivind programele valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelordeclarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar la disciplinele Artă teatrală - Arta actorului și Cultură civică și educație socială