ORDIN nr. 5.529 din 14 noiembrie 2018privind aprobarea programelor pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ la disciplina Cultură civică și educație socială și la disciplina Artele spectacolului (Arta actorului)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1031 din 5 decembrie 2018  În baza prevederilor art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 7 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.211/2018,în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul interimar al educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului național de acordare a definitivării în învățământ la disciplina Cultură civică și educație socială, prevăzută în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului național de acordare a definitivării în învățământ la disciplina Artele spectacolului (Arta actorului), prevăzută în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1031 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă programele pentru examenul de definitivare în învățământ la disciplinele Cultură civică și educație socială și, respectiv, Artele spectacolului (Arta actorului), aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.558/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 și 846 bis din 13 noiembrie 2015.  +  Articolul 4Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă din cadrul Ministerului Educației Naționale și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul interimar al educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 14 noiembrie 2018.Nr. 5.529.  +  ANEXE nr. 1-2ANEXEprivind programe pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ la disciplinaCultură civică și educație socială și la disciplina Artele spectacolului (Arta actorului)